Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/08/RPOWZ 1.6 /2018 na „DOSTAWĘ DWÓCH ZROBOTYZOWANYCH STANOWISK SPAWALNICZYCH, WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

Data publikacji: 14.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-09-2018

Numer ogłoszenia

1131084

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

8. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 14.09.2018 r. na adres:
BBC SP. z o.o.
Chojnica 3
78-650 Chojnica
Polska
Polska
lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres:
poczta.bbc@gmail.com
Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta.bbc@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Ireneusz Ciepielewski Pan Łukasz Beer:

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502-119-984 lub +48 691-670-150

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI DOSTAWA DWÓCH ZROBOTYZOWANYCH STANOWISK SPAWALNICZYCH, WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM, w tym::
1. : DOSTAWA JEDNEGO NOWEGO ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA SPAWALNICZEGO DO SPAWANIA DETALI W PRZESTRZENI NARZĘDZIOWEJ (roboczej)2636 X 1350 MM, Z SYSTEMEM STEROWANIA CNC., WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.
2. : DOSTAWA JEDNEGO NOWEGO ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA SPAWALNICZEGO DO SPAWANIA DETALI W PRZESTRZENI NARZĘDZIOWEJ (roboczej) 6000 x 2700 MM, Z SYSTEMEM STEROWANIA CNC., WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.

OPISY PRZEDMIOTÓW ZAMÓWIENIA ODPOWIEDNIO:

1:
DOSTAWA JEDNEGO NOWEGO ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA SPAWALNICZEGO DO SPAWANIA DETALI W PRZESTRZENI NARZĘDZIOWEJ (roboczej) 2650 X 1350 MM, Z SYSTEMEM STEROWANIA CNC., WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.

Wymogi techniczno – funkcjonalne:
1. rok produkcji: urządzenie fabrycznie nowe
2. kompletne zrobotyzowane stanowisko spawalnicze spełniające warunki bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń umożliwiające spawanie naprzemienne dwustronne lub spawanie w polu roboczym i załadunek w 2 polu,
3. robot 6 osiowy,
4. wyposażenie w system śledzenia w czasie rzeczywistym podczas spawania,
5. wyposażenie w system kontroli położenia elementu spawanego,
6. zasięg ramienia robot minimum 2,0m i obsługujący całą przestrzeń roboczą
7. pozycjonery o udźwigu minimum 1000 kg/ stronę z przestrzenią narzędziową ( roboczą ) minimum 2650x1350mm
8. dokładność pozycji robota nie większa niż +/- 0,08mm
9. kompletne wyposażenie spawalnicze robota ze źródłem spawalniczym min 400 A – obciążalność ED 100 % w temperaturze 40 stopni Celcjusza minimum 300 A
10. osprzęt spawalniczy umożliwiający spawanie metodami MAG/MIG, Pulse,
11. palnik chłodzony cieczą z chłodnicą
12. palnik z możliwością obrotu minimum 360 stopni
13. wyposażenie w czujnik antykolizyjny
14. wyposażenie w system autokalibracji
15. wyposażenie w system czyszczenia palnika
16. panel sterujący z ekranem dotykowym i wyświetlaczem kolorowym z możliwością zapisu programów i parametrów i możliwością back up na nośniki zewnętrzne.
17. stanowisko wyposażone w system archiwizacji danych i backupów parametrów spawalniczych w języku polskim
18. wyposażenie w oprogramowanie do wirtualnego programowania zrobotyzowanego stanowiska off-line,
19. osprzęt spawalniczy z oprogramowaniem umożliwiającym podłaczenie on-line
Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.
Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.

2:
DOSTAWA JEDNEGO NOWEGO ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA SPAWALNICZEGO DO SPAWANIA DETALI W PRZESTRZENI NARZĘDZIOWEJ (roboczej) 6000 x 2700 MM, Z SYSTEMEM STEROWANIA CNC., WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.

Wymogi techniczno-funkcjonalne:

1. rok produkcji: urządzenie fabrycznie nowe
2. kompletne zrobotyzowane stanowisko spawalnicze spełniające warunki bezpieczeństwa dla tego typu urządzeń, umożliwiające spawanie naprzemienne dwustronne przy robocie umieszczonym pomiędzy dwoma polami roboczymi.
3. robot 6 osiowy z torem jezdnym zapewniającym dostęp do wymaganej przestrzeni roboczej
4. wyposażenie w system śledzenia w czasie rzeczywistym podczas spawania .
5. wyposażenie w system kontroli położenia elementu spawanego .
6. zasięg ramienia robota: minimum 2,0m i obsługujący całą przestrzeń roboczą
7. pozycjonery o udźwigu minimum 2000 kg/ stronę z przestrzenią narzędziową (roboczą) minimum 6000x2700mm
8. Dokładność pozycji robota nie większa niż +/- 0,08mm
9. kompletne wyposażenie spawalnicze robota ze źródłem spawalniczym min 400 A – obciążalność ED 100 % w temperaturze 40 stopni Celcjusza minimum 300 A
10. osprzęt spawalniczy umożliwiający spawanie metodami MAG/MIG, Pulse
11. palnik chłodzony cieczą z chłodnicą
12. palnik z możliwością obrotu minimum 360 stopni,
13. wyposażenie w czujnik antykolizyjny,
14. wyposażenie w system autokalibracji,
15. wyposażenie w system czyszczenia palnika
16. panel sterujący z ekranem dotykowym i wyświetlaczem kolorowym z możliwością zapisu programów i parametrów i możliwością back up na nośniki zewnętrzne.
17. stanowisko wyposażone w system archiwizacji danych i backupów parametrów spawalniczych w języku polskim
18. wyposażenie w program do wirtualnego programowania zrobotyzowanego stanowiska off line.
19. Osprzęt spawalniczy z oprogramowaniem umożliwiającym podłaczenie on-line
20. Wykonanie przygotowania podłoża – po stronie zamawiającego.

Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.
Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.

UWAGA:
Zamawiający wymaga okresu gwarancji w identycznym wymiarze dla obu części zamówienia.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Chojnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie DWÓCH ZROBOTYZOWANYCH STANOWISKI SPAWALNICZYCH, dla celów realizacji projektu pod nazwą „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia; Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0014/16

Przedmiot zamówienia

3. Przedmiot zamówienia.
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42662100-5 Elektryczny sprzęt spawalniczy
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI DOSTAWA DWÓCH ZROBOTYZOWANYCH STANOWISK SPAWALNICZYCH, WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM, w tym:
a) JEDNEGO NOWEGO ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA SPAWALNICZEGO DO SPAWANIA DETALI W PRZESTRZENI NARZĘDZIOWEJ (roboczej)2636 X 1350 MM, Z SYSTEMEM STEROWANIA CNC., WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.
b) JEDNEGO NOWEGO ZROBOTYZOWANEGO STANOWISKA SPAWALNICZEGO DO SPAWANIA DETALI W PRZESTRZENI NARZĘDZIOWEJ (roboczej) 6000 x 2700 MM, Z SYSTEMEM STEROWANIA CNC., WRAZ Z TRANSPORTEM INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM.

Szczegółowo przedmiot zamówienia określony jest w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.

Kod CPV

42662100-5

Nazwa kodu CPV

Elektryczny sprzęt spawalniczy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

7. Termin wykonania zamówienia:
Termin dostawy wynosi nie później niż do 21.12.2018 r.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

4.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokonał co najmniej dwóch dostaw ZROBOTYZOWANYCH STANOWISK SPAWALNICZYCH.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania oraz wykazu dostaw składanych na potwierdzenie spełniania warunku i dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie.

Potencjał techniczny

4.3. Posiadanie potencjału technicznego.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.5. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

9. Wzór umowy, która zostanie zawarta pomiędzy stronami określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Przesłanki zmiany umowy określone są we wzorze umowy.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień,
b) w przypadku siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub modyfikacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu zamówienia spełniającej co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) zwiększona zostanie funkcjonalność przedmiotu zamówienia,
b) obniżone zostaną koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia,
c) zmniejszony zostanie negatywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko,
d) zmniejszona zostanie cena przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana wynagrodzenia:
a) zostanie dokonana zmiana lub modyfikacja przedmiotu zamówienia,
b) przedmiot zamówienia zostanie wyposażony w elementy dodatkowe,
c) zmian dotyczących sposobu i kosztów transportu.
4. Zmiana miejsca spełnienia świadczenia.
5. Zmiany dotyczące warunków gwarancji.
6. Zmiany dotyczące sposobu i kosztów transportu, w szczególności zmiany nakładające na Zamawiającego obowiązek transportu.
7. Zmiany wysokości płatności końcowej, terminów płatności, zmiany terminów i wysokości płatności częściowych oraz udzielenia, terminów płatności i wysokości zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Inne zmiany dopuszczalne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
9. Strona inicjująca zmianę złoży drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany powołujący się na choćby jedną ze wskazanych powyżej przesłanek.

§ 9 UMOWY
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

9. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z załącznikami, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Karta katalogowa lub opis urządzenia oferowanego przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania parametrów urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
7. Pełnomocnictwo w przypadku podpisu oferty przez osobę niewskazaną w dokumencie rejestrowym jako upoważnionej do reprezentowania wykonawcy. (jeśli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

12. Zamówienia Uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

9. Kryteria oceny ofert.
L.p. 1.
Nazwa kryterium: CENA NETTO
Waga: 80%
Sposób przyznawania punktów:
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100
L. p. 2.
Nazwa kryterium: Okres gwarancji,
Waga: 20%
Sposób przyznawania punktów:
Do 24 miesięcy – 0 pkt
25-35 miesięcy – 10 pkt
36 miesięcy i więcej – 20 pkt

UWAGA:
1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZAOFEROWANIA GWARANCJI KRÓTSZEJ NIŻ 1 ROK. OFERTY Z OKRESEM GWARANCJI KRÓTSZYM NIŻ 1 ROK ZOSTANĄ ODRZUCONE. WARUNKI GWARANCJI OKREŚLA UMOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt, w tym maksymalnie 80 punktów w kryterium cena netto (według wzoru wskazanego powyżej) i maksymalnie 20 punktów w kryterium okres gwarancji.
Cena NETTO do oceny oferty stanowić będzie sumę cen obu stanowisk spawalniczych.
Zamawiający wymaga okresu gwarancji w identycznym wymiarze dla obu stanowisk spawalniczych.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

78-650 Chojnica

zachodniopomorskie , wałecki

Numer telefonu

502 119 984

NIP

7651691121

Tytuł projektu

STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Numer projektu

RPZP.01.06.00-32-0010/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 3/08/RPOWZ 1.6 /2018 na „DOSTAWĘ DWÓCH ZROBOTYZOWANYCH STANOWISK SPAWALNICZYCH, WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”


Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania zamówienie zostaje udzielone firmie: Integrator RHC Sp. z o.o.; 87-100 Toruń; ul. Polna 127. Wartość kontraktu: 1 208 300,00 netto.
Liczba wyświetleń: 311