Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie prac adaptacyjnych (remontowo-budowlanych) związanych z utworzeniem Dziennego Domu Pomocy w Skierniewicach w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 16.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-08-2018

Numer ogłoszenia

1130962

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletną dokumentację oferty należy złożyć:
a) osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wykonanie prac adaptacyjnych (remontowo-budowlanych) związanych z utworzeniem Dziennego Domu Pomocy w Skierniewicach” w siedzibie Zamawiającego: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź (w godzinach otwarcia 8-16 pn. – pt.) w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godziny 14:00.
lub
b) przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: cus@wsparciespoleczne.pl w temacie wiadomości wpisując: „Oferta na wykonanie prac adaptacyjnych (remontowo-budowlanych) związanych z utworzeniem Dziennego Domu Pomocy w Skierniewicach” w terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godziny 14:00.

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

cus@wsparciespoleczne.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Krajewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607117702

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac adaptacyjnych (remontowo-budowlanych) w parterowym budynku gospodarczym wraz ze stacją trafo zajmującym łączną powierzchnię użytkową 149,60 m2 zlokalizowanym na nieruchomości położonej przy ulicy Nowobielańskiej 92A w Skierniewicach oznaczonej numerem działki 1650/1 związanych z utworzeniem Dziennego Domu Pomocy dla osób niepełnosprawnych w Skierniewicach.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Skierniewice Miejscowość: Skierniewice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najlepszej oferty na wykonanie prac adaptacyjnych (remontowo-budowlanych) związanych z utworzeniem Dziennego Domu Pomocy w Skierniewicach w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie prac adaptacyjnych (remontowo-budowlanych) w parterowym budynku gospodarczym wraz ze stacją trafo zajmującym łączną powierzchnię użytkową 149,60 m2 zlokalizowanym na nieruchomości położonej przy ulicy Nowobielańskiej 92A w Skierniewicach oznaczonej numerem działki 1650/1 związanych z utworzeniem Dziennego Domu Pomocy dla osób niepełnosprawnych w Skierniewicach.
Plan budynku z wykazem pomieszczeń, stanowi załącznik do zapytania ofertowego.
Zakres prac do wykonania obejmuje:

KUCHNIA - 22
1. wykonanie instalacji wod-kan dla ciągu kuchennego zmywarki zlewozmywaka
2. wykonanie adaptacji instalacji elektrycznej do podłączenia kuchni (indukcja) i lodówki + gniazda podsiatkowe 2szt + instalacja oświetlenia podsiatkowego
3. wykonanie instalacji wentylacyjnej dla okapu kuchennego (wyprowadzenie Z)
4. wykafelkowanie ścian
5. wykonanie i montaż zabudowy kuchennej:
a) lodówka
b) zestaw mebli kuchennych – zabudowa
c) zlewozmywak
d) zmywarka
e) kuchnia z piekarnikiem
f) okap kuchenny

Podkreślone elementy wyposażenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

WC 1 - 23
1) wykonanie instalacji wod-kan do brodzika
2) montaż kabiny prysznicowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową
3) montaż glazury w brodziku
4) montaż uchwytu i siedziska w kabinie oraz montaż składanego uchwytu przy WC
5) wykonanie instalacji wod-kan do pralkosuszarki wraz z montażem dostarczonego sprzętu
6) przesunięcie umywalki i sprzętu dla niepełnosprawnych
7) naprawy ścian po robotach adaptacyjnych
Podkreślone elementy wyposażenia zostaną dostarczone przez Zamawiającego.

POKÓJ DLA OPIEKUNEK - 24
1) wykucie otworu na okno + montaż okien (dopasowanych do istniejących) + naprawy po montażu (okno max 150x150)
2) zamontowanie parapetów wewnętrznego i zewnętrznego po montażu okna (dopasowanych do istniejących)
3) adaptacje instalacji elektrycznej (wykonanie gniazd porządkowych na potrzeby pracowników 3 szt)

POKÓJ DZIENNY – 25
1) wykonanie instalacji telewizyjnej i adaptacja instalacji elektrycznej 2szt
2) przekucie otworu drzwiowego + montaż drzwi
3) naprawy cokołów przyściennych + instalowanie + korekta poziomów podłogi miedzy pomieszczeniami 25 i 26

HALL – 26
1) wykonanie przekucia + montaż nadprożeń + obróbka h 220 szer. 120
2) po przebiciu ściany demontaż grzejnika c.o., który znajdzie się w ciągu komunikacyjnym.

POKÓJ TERAPII – 27
1) wyburzenie starej ściany działowej pomiędzy pomieszczeniami 26 i 27
2) korekta poziomów podłogi (zerwanie wykładziny + montaż nowych po korekcie poziomów)
3) montaż nowej ściany działowej,
4) naprawy ścian + malowanie
5) korekta sufitu w miejscu wyburzonej ściany
6) adaptacja instalacji elektrycznej do potrzeb funkcji i urządzeń elektrycznych zainstalowanych w pokoju 27
7) zamurowanie otworu po drzwiachPODJAZD
1) wykonanie podjazdu dla wózków inwalidzkich z oporęczowaniem ze stali nierdzewnej do wejścia głównego

Gwarancja na sprzęty i wykonane prace wynosić musi przynajmniej 2 lata. Przed przystąpieniem do wykonania prac Wykonawca przedstawi projekt wykonawczy do akceptacji Zamawiającego.
Kod CPV:
45400000-1 Roboty wykończeniowe w obiektach budowlanych
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45331000-6 instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45410000–4 Tynkowanie
45431100–8 Kładzenie terakoty
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
44221200-7 Drzwi
45421110–8 Instalowanie drzwi
45442100–8 Roboty malarskie
39713100-4 Zmywarki do naczyń
39530000-6 Dywany, maty i dywaniki

Miejsce realizacji: Miasto Skierniewice, ul. Nowobielańska 92A.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 07.10.2018 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniającą niżej określone warunki:
a) posiadają doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia tzn. należycie wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej:
- 2 prace budowlane w zakresie budowy lub przebudowy (adaptacji) budynku lub pomieszczeń, o wartości każdej z prac nie mniejszej niż 50 000 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość ww. prac została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość 50 000,00 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia).
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia w wykazie prac (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania).
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopii umów potwierdzających posiadane doświadczenie.

2. Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oraz że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 PLN – ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz na podstawie złożonej od oferty kopii opłaconej polisy, zawartej najpóźniej z dniem odpowiadającym terminowi składania ofert (oryginał polisy do wglądu przy zawarciu umowy).

3. Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się wg reguły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych w załączeniu do oferty.

Wiedza i doświadczenie

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniającą niżej określone warunki:
a) posiadają doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia tzn. należycie wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej:
- 2 prace budowlane w zakresie budowy lub przebudowy (adaptacji) budynku lub pomieszczeń, o wartości każdej z prac nie mniejszej niż 50 000 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość ww. prac została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość 50 000,00 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia).
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia w wykazie prac (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania).
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopii umów potwierdzających posiadane doświadczenie.

2. Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oraz że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 PLN – ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz na podstawie złożonej od oferty kopii opłaconej polisy, zawartej najpóźniej z dniem odpowiadającym terminowi składania ofert (oryginał polisy do wglądu przy zawarciu umowy).

Potencjał techniczny

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniającą niżej określone warunki:
a) posiadają doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia tzn. należycie wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej:
- 2 prace budowlane w zakresie budowy lub przebudowy (adaptacji) budynku lub pomieszczeń, o wartości każdej z prac nie mniejszej niż 50 000 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość ww. prac została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość 50 000,00 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia).
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia w wykazie prac (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania).
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopii umów potwierdzających posiadane doświadczenie.

2. Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oraz że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 PLN – ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz na podstawie złożonej od oferty kopii opłaconej polisy, zawartej najpóźniej z dniem odpowiadającym terminowi składania ofert (oryginał polisy do wglądu przy zawarciu umowy).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniającą niżej określone warunki:
a) posiadają doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia tzn. należycie wykonali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej:
- 2 prace budowlane w zakresie budowy lub przebudowy (adaptacji) budynku lub pomieszczeń, o wartości każdej z prac nie mniejszej niż 50 000 zł brutto (a w przypadku, jeżeli wartość ww. prac została w umowie wyrażona w walucie obcej – równowartość 50 000,00 zł brutto wg średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia).
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia w wykazie prac (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania).
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopii umów potwierdzających posiadane doświadczenie.

2. Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oraz że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 PLN – ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz na podstawie złożonej od oferty kopii opłaconej polisy, zawartej najpóźniej z dniem odpowiadającym terminowi składania ofert (oryginał polisy do wglądu przy zawarciu umowy).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, oraz że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50.000,00 PLN – ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz na podstawie złożonej od oferty kopii opłaconej polisy, zawartej najpóźniej z dniem odpowiadającym terminowi składania ofert (oryginał polisy do wglądu przy zawarciu umowy).

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Warunki zmiany umowy:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymogów dotyczących dokumentowania świadczenia usługi.
c) Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:
a) czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym i podpisany przez osobę reprezentującą oferenta formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
b) czytelnie wypełnione pismem ręcznym lub komputerowym i podpisane przez osobę reprezentującą oferenta oświadczenie oferenta (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
c) podpisana przez osobę reprezentującą oferenta klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego),
d) czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym załącznik wykaz zrealizowanych prac (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego), podpisany przez osobę upoważnioną reprezentującą Oferenta.
e) kopia zawartej polisy OC w ramach prowadzanej działalności.

Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej w miejscu wykonania prac po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym. W powyższej sprawie należy kontaktować się z Panią Edytą Głos, tel. 605 724 779.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:
Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena 70% 70 punktów
Gwarancja 30% 30 punktów
Suma 100% 100 punktów

Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + G
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
G – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” (cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia) zostaną obliczone według wzoru:
Cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------------- x 70 pkt = liczba punktów w danym kryterium
Cena brutto badanej oferty

B. Punkty za kryterium „Gwarancja” (30% tj. 30 pkt) rozumiane jako gwarancja na sprzęty i wykonane prace budowlane, według następującej punktacji:
- gwarancja 3 letnia – 10 pkt,
- gwarancja 4 letnia – 20 pkt,
- gwarancja 5 i powyżej – 30 pkt.

Liczby punktów otrzymane za kryterium cena oraz gwarancja, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów (max. 100 pkt).

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA - TY - MY"

Adres

28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

796141420

NIP

7251872735

Tytuł projektu

POMOC-Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-C004/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CRB Łukasz Baleja,
ul. Sikorskiego 2/61, 95-015 Głowno
NIP 7331103950,
Oferta wpłynęła: w dn. 30.08.2018 r. o godz. 22:15.
Cena: 56 580 zł brutto

W postępowaniu dla zamówienia zwycięska jest oferta jedynego wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu i spełniając warunki udziału oraz nie podlegając wykluczeniu otrzymał 100 pkt.
Liczba wyświetleń: 288