Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów Kraków w miejscowości Szczyglice oraz w miejscowości Rząska wzdłuż ul. Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul. Topolowej od ul. Balickiej do wiaduktu kolejowego

Data publikacji: 13.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 03-09-2018

Numer ogłoszenia

1130765

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. Miejsce składania ofert: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38, sekretariat – I piętro.
3. Termin składania ofert : 03.09.2018 r., godzina 12.00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na dziennik podawczy do Zamawiającego).
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2018 r. o godzinie 12.15, w siedzibie Zamawiającego : 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) Tomasz Szczerbak – 12 285-36-71 wew. 13 – sprawy techniczne, 2) Wojciech Rudzki – 12 285-36-71 wew. 13 – sprawy techniczne, 3) Łukasz Nabagło – 12 285-36-71 wew. 13 – sprawy formalne.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 285-36-71 w. 13

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów Kraków w miejscowości Szczyglice oraz w miejscowości Rząska wzdłuż ul. Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul. Topolowej od ul. Balickiej do wiaduktu kolejowego.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) roboty przygotowawcze polegające w szczególności na:
- inspekcji kanałów i studni rewizyjnych
- oczyszczeniu kanalizacji i studni rewizyjnych (mechanicznie i hydrodynamiczne)
- wyfrezowaniu przeszkód, usunięcie ubytków w ścianach kanałów
- likwidacji infiltracji oraz reprofilacji ubytków za pomocą zaprawy naprawczej
- wykonaniu tymczasowych instalacji stanowiących obejścia na czas prowadzenia robót na poszczególnych kanałach.
b) roboty podstawowe:
- modernizacja kanałów metodą wykładziny z rękawa utwardzanego na miejscu,
- naprawa miejsc włączenia przyłączy i włączeń bocznych do kanałów,
- naprawa studzienek, na trasie kanałów podlegających modernizacji wraz z reprofilacją kinet oraz demontażem starych i montażem nowych stopni złazowych,
- wykonanie prób, testów i badań zgodnie z warunkami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Zabierzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowego remontu wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej w Szczyglicach i Rząsce.
Zamawiający pozyskał dofinansowanie na przedmiotową inwestycję w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Przewiduje się, że w wyniku planowanej modernizacji, oprócz poprawy stanu technicznego kanałów, nastąpi zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do kanałów.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów Kraków w miejscowości Szczyglice oraz w miejscowości Rząska wzdłuż ul. Balickiej na odcinku od Szczyglic do ul. Strugi oraz w ul. Topolowej od ul. Balickiej do wiaduktu kolejowego.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) roboty przygotowawcze polegające w szczególności na:
- inspekcji kanałów i studni rewizyjnych
- oczyszczeniu kanalizacji i studni rewizyjnych (mechanicznie i hydrodynamiczne)
- wyfrezowaniu przeszkód, usunięcie ubytków w ścianach kanałów
- likwidacji infiltracji oraz reprofilacji ubytków za pomocą zaprawy naprawczej
- wykonaniu tymczasowych instalacji stanowiących obejścia na czas prowadzenia robót na poszczególnych kanałach.
b) roboty podstawowe:
- modernizacja kanałów metodą wykładziny z rękawa utwardzanego na miejscu,
- naprawa miejsc włączenia przyłączy i włączeń bocznych do kanałów,
- naprawa studzienek, na trasie kanałów podlegających modernizacji wraz z reprofilacją kinet oraz demontażem starych i montażem nowych stopni złazowych,
- wykonanie prób, testów i badań zgodnie z warunkami określonymi w programie funkcjonalno-użytkowym.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:
a) Programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załącznikami (zał. nr 1 - mapa z kolektorami do remontu, zał. nr 2 - tabelaryczne zestawienie kolektorów oraz zestawienie studni rewizyjnych przeznaczonych do remontu);
b) Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Kod CPV

45232410-9

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu Projekt wykonawczy renowacji odcinków kanalizacyjnych i studni rewizyjnych w wersji papierowej oraz elektronicznej w 2 egzemplarzach.
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z warunkami umowy.
Zawartość projektu wykonawczego:
 Opis techniczny proponowanych rozwiązań,
 Część obliczeniowa - wykonana zgodnie z założeniami wymienionymi w pkt. 2.1.3,
 Opis materiałowy rękawa,
 Część rysunkowa zawierająca w szczególności: plany sytuacyjne, profile naprawianych kanałów.
Oraz
 Projekt organizacji ruchu dla robot realizowanych w pasie drogowym,
 Informację dla sporządzenia planu BIOZ.
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:
 Zapis dokumentacji na nośniku optycznym (CD lub DVD).
 Opis techniczny — plik w formacie *.doc
 Rysunki:
˗ Format plików: pliki w formacie *.dxf, , lub za zgodą Zamawiającego *.pdf lub *.tiff , Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia : do dnia 30 czerwca 2019r.
Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie 5 dni od daty podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunki w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie lub modernizacji metodą rękawa utwardzanego promieniami UV sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 300 mm i o długości co najmniej 500 mb

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunki w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Kierownika budowy – z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce), który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Kierownika budowy i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunki w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia przedstawiając dokument potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy o wartości minimum 1 mln złotych ( jeden milion ) przy uwzględnieniu zobowiązań i należności wykonawcy

Dodatkowe warunki

W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji;
1.2. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.
1.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 4a do specyfikacji).
1.4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 4b do specyfikacji).
1.5. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy, czyli w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w sekcji V SIWZ (zaleca się skorzystanie ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznika nr 5 do specyfikacji).
1.6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wykaz robót zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji.
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji.
c) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, o wartości minimum 1 mln złotych ( jeden milion ) przy uwzględnieniu zobowiązań i należności Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt VI. 9. SIWZ.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera go samodzielnie z tej bazy danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty w niniejszym postępowaniu będą oceniane według poniższych kryteriów.
2. Punkty przyznawane będą za podane niżej kryteria oceny ofert i liczone będą według następujących zasad ( 1 punkt odpowiada 1% )
I. Cena oferty brutto
P = (Cmin /C bad) x 95
gdzie: Cmin – najniższa cena całkowita brutto spośród badanych ofert
Cbad – cena całkowita brutto oferty badanej
P – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena 95 %
II. Okres gwarancji
Ocenie w tym kryterium będzie podlegał dodatkowy okres gwarancji jakości udzielony przez Wykonawcę ponad wymagane 60 miesięcy. Okres gwarancji musi być podany w ofercie w pełnych miesiącach. Zamawiający wymaga, aby łączny okres gwarancji w tym kryterium wynosił minimum 60 miesięcy, a maksymalnie 84 miesiące – licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
Punkty za kryterium „okres gwarancji” zostaną przyznane w skali punktowej od 0 do 5 punktów na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Okres gwarancji będzie punktowany :
• okres gwarancji przedmiotu zamówienia 60 miesięcy od daty podpisania umowy ‐ 0 pkt
• okres gwarancji przedmiotu zamówienia 72 miesiące od daty podpisania umowy ‐ 2.5 pkt
• okres gwarancji przedmiotu zamówienia 84 miesiące od daty podpisania umowy ‐ 5.0 pkt 5 %
3. Punkty uzyskane za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy (najwyższy) bilans punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy :
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji V SIWZ lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (teks jednolity z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).
3. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 1.
4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
5. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
7. Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
8. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544).
9. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).
10. Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 4, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Adres

Kolejowa 38

32-080 Zabierzów

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

(12) 285 36 71

Fax

(12) 285 36

NIP

9442025964

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0112/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nazwa Projektu : „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert tj. do dnia 26.02.2020r. do godz. 10.00) zostały złożone 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny zgodności złożonych ofert z treścią SIWZ i stwierdził, że wszystkie złożone oferty są niezgodne z zapisami Wzoru umowy określonymi w § 9 ust. 2 umowy, który stanowi, iż na wartość wynagrodzenia Wykonawcy rozumianego jako wartość umowy, składają się:
a) wynagrodzenie za opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej dla Inwestycji, jak również za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, na wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji – w wysokości 2 % kwoty umowy,
b) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, związanych z ww. robotami – w wysokości 98 % kwoty umowy.
Złożone oferty, sporządzone na podstawie wzoru Załącznika nr 3a do SIWZ, zawierają ceny jednostkowe za poszczególne pozycje zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, które odbiegają od wskazanego powyżej wymogu procentowego dla dokumentacji projektowej (tj. 2% wartości zamówienia) oraz robót budowlanych (98% wartości zamówienia).
We wszystkich złożonych ofertach wartości liczbowe ujęte w zestawieniu zakresu rzeczowego i kosztów prac (zestawienie cen – Załącznik nr 3a do SIWZ) są niezgodne z treścią SIWZ określoną we Wzorze umowy (§ 9 ust. 2 umowy).
Powyższa niezgodność złożonych ofert z zapisami SIWZ nie podlega poprawie na zasadach opisanych w sekcji XX pkt 4 SIWZ, co skutkuje odrzuceniem wszystkich złożonych ofert w niniejszym postępowaniu.
Zgodnie z zapisami sekcji XXI pkt 1 SIWZ, mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzucił wszystkie złożone w niniejszym postępowaniu oferty z uwagi na fakt, iż ich treść nie odpowiada treści SIWZ. Zaistniała niezgodność ofert z treścią SIWZ, stanowi okoliczność uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie niniejszego zamówienia i stanowi podstawę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 369