Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie I etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM

Data publikacji: 10.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-09-2018

Numer ogłoszenia

1130653

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmieniono termin składania ofert na dzień 7 września 2018.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego, przy ul. Biernackiego 9/11, 30-043 Kraków, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2018 r., w zamkniętym, nieprzeźroczystym opakowaniu oznaczonym w sposób gwarantujący nienaruszalność. Koperta powinna być oznaczona: „Oferta na wykonanie I etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM.”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Mieczysław Bielawski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

600002430

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach. Etap I inwestycji, będący przedmiotem zamówienia, obejmuje wykonanie wszystkich robót stanu surowego na poziomie piwnic oraz w zakresie fundamentów, a także robót żelbetowych związanych z przebudową tarasu w segmencie A.

Pełna treść zaproszenia wraz ze wzorem oferty znajduje się w załącznikach do przedmiotowego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Sieciechowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na wykonanie I etapu rewitalizacji zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach.

Przedmiot zamówienia

Na I etap inwestycji składają się następujące prace:
a. roboty przygotowawcze (w tym przygotowanie placu budowy),
b. prace budowlano-konserwatorskie przy zabytkowej piwnicy: wykonanie żelbetowego płaszcza nad istniejącym fragmentem sklepień i zakotwienie do niego sklepienia piwnicy; konstrukcyjne wzmocnienie i konserwacja muru po stronie zachodniej (pełniącego obecnie zarówno funkcję muru oporowego jak i podparcia zabytkowego sklepienia piwnicy), odtworzenie brakujących elementów sklepienia: częściowo przy użyciu budulca oryginalnego (cegła barokowa), a częściowo w konstrukcji żelbetowej,
c. roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe (ahistorycznych, betonowych i murowanych elementów podziemnych przeznaczonych do rozbiórki i wyburzenia, fragmentów betonowych i żelbetowych tarasu),
d. roboty ziemne (wykopy, zasypy): w zakresie niezbędnym do wykonania prac budowlanych (fundamenty, podbicia fundamentów) i konserwatorskich na poziomie -1,
e. segment A: podbicie fundamentów, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej fundamentów, wykonanie warstw podposadzkowych i podłóg/posadzek parteru, wykonanie schodów zewnętrznych, przebudowa tarasu przed wejściem (oba poziomy),
f. segment B: zabezpieczenie i konserwacja zachowanych, zabytkowych fragmentów piwnic (kamiennych, sklepienie kolebkowe), rekonstrukcja ubytków,
g. segment B: wykonanie żelbetowych fundamentów, wykonanie żelbetowych ścian fundamentowych i murowych ścian osłonowych, wykonanie izolacji termicznej i przeciwwodnej, wykonanie żelbetowych: płyty i stropu kondygnacji -1, żelbetowych ścian kondygnacji -1, wykonanie i osadzenie naświetli w stropie kondygnacji -1, wykonanie żelbetowych schodów zewnętrznych i wewnętrznych,
h. obsługa geodezyjna budowy.

Etap I inwestycji, będący przedmiotem zamówienia, obejmuje wykonanie wszystkich robót stanu surowego na poziomie piwnic oraz w zakresie fundamentów, a także robót żelbetowych związanych z przebudową tarasu w segmencie A (południowym).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia i znajduje się pod wskazanym linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1cNsyJ_hJ1XMkwMVuZebLtiUI-w7RKwb3?usp=sharing

Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest działać w oparciu o uzyskane dotychczas dokumenty, tj.
a. decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 934/17 z dnia 2 sierpnia 2017 r., stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia,
b. pozwolenie na budowę - decyzja Starosty Krakowskiego nr AB.V.1.1110.2017 z dnia 28 września 2017 r., stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia,
c. decyzję w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego nrOS.II.6341.94.2017.KM z dnia 30 sierpnia 2017 r., stanowiącą Załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia;

Wykonywane prace podlegały będą kontroli ze strony Zamawiającego oraz nadzoru konserwatorskiego.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru.

Zamawiający dopuszcza możliwość wejścia na teren, na którym prowadzone mają być prace konserwatorskie i remontowo-budowlane, będące przedmiotem zamówienia, celem przeprowadzenia wizji lokalnej, po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego wyznaczonym do kontaktów w sprawie postępowania, w godzinach ustalonych z Zamawiającym. Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie osób biorących udział w wizji lokalnej najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem wizji lokalnej. Zamawiający dopuszcza wyznaczenie dodatkowego terminu lub godziny wizji lokalnej w razie dużego zainteresowania wizją lokalną.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Każdy wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

45113000-2 - roboty na placu budowy
45111300-1 - roboty rozbiórkowe
45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45111000-8 - roboty ziemne
45223200-8 - roboty konstrukcyjne
45321000-3 - izolacja cieplna
45223100-6 - konstrukcje stalowe
45453100-8 - roboty renowacyjne
45453000-7 - roboty remontowe i renowacyjne
45262210-6 - fundamentowanie,

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot został wykonany nie później niż do dnia 30 grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do udziału w niniejszym postępowaniu dopuszczone będą podmioty posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Oferent w stosownym załączniku potwierdzi uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia (wzór stanowi załącznik numer 7)

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie t.j. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:
i. 2 prace polegające na wykonaniu prac konserwatorskich i budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków obejmujące m.in. konserwację kamiennych piwnic lub murów kamiennych, o wartości prac nie mniejszej niż 100.000 PLN brutto każda.
ii. 2 prace polegające na wykonaniu robót żelbetowych fundamentowych, o wartości prac nie mniejszej niż 250.000 PLN brutto każda.
Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 lit a. prowadzona będzie w oparciu o wykaz wykonanych prac, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie prac, według kryterium spełnia/nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
b. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. skierują do wykonania zamówienia co najmniej:
i. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą:
1) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym, łącznie z aktualnym wpisem na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
2) spełniają warunki określone zgodnie z treścią art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
ii. jedną osobę mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich, która:
1) spełnia warunki określone w art. 37 a Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
2) ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.) lub na podstawie równoważnego aktu prawnego obowiązującego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków,
3) 2 letnie doświadczenie w kierowaniu pracami konserwatorskimi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
4) pełnił funkcję kierownika prac konserwatorskich przy co najmniej 2 pracach przy obiektach zabytkowych w zakresie prac budowlano – konserwatorskich przy zabytkowej piwnicy;
Ocena spełniania warunku określonego w ust.1 lit b. prowadzona będzie w oparciu o wykaz osób skierowanych do wykonania zamówienia, zawierający informacje o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu poszczególnych osób, według kryterium spełnia/nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym posiadać będą aktualną na dzień zawarcia umowy polisę od odpowiedzialności cywilnej i ryzyk budowlanych w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 1.000.000 zł,
Ocena spełnienia warunków określonych w ust. 1 lit c., tj. sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy zapewniającej prawidłowe wykonanie zamówienia, prowadzona będzie w oparciu o dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i ryzyk budowlanych w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 5_ formularz oferty,
Załącznik nr 7_wykaz osób,
Załącznik nr 8_wykaz prac,
Załącznik nr 9_oświadczenia o wypełnieniu obowiązku informacyjnego,
Załącznik nr 10_ oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących treści złożonych oświadczeń i dokumentów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena oferty brutto – 60 %
2. Kryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich – 40 %,

Kryterium ceny oferty brutto – ocena w tym kryterium będzie przeprowadzona wg następującego wzoru matematycznego:
P= (C min / Cb) x 60 pkt
gdzie:
P – liczba punktów za kryterium ceny
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
Cb – cena badanej oferty

Kryterium doświadczenia osoby mającej pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich.
W niniejszym kryterium Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za doświadczenie osoby mającej pełnić funkcje kierownika prac konserwatorskich, ponad wskazane w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdziale V ust. 1 lit. b pkt ii. ppkt. 4) niniejszego zaproszenia, tj. pełnił funkcję kierownika prac konserwatorskich przy co najmniej 2 pracach przy obiektach zabytkowych w zakresie prac budowlano – konserwatorskich przy zabytkowej piwnicy.
Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za posiadane doświadczenie tj. krotność pełnienia funkcji przez osobę mającą pełnić funkcję kierownika prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w zakresie prac budowlano – konserwatorskich przy zabytkowej piwnicy.
Pod pojęciem krotności należy rozumieć określenie przez Wykonawcę ilokrotnie (przy realizacji ilu przedsięwzięć) dana osoba pełniła daną funkcję w zakresie prac budowlano – konserwatorskich przy zabytkowej piwnicy.

Wykonawcy zobowiązani są wskazać w treści wykazu osób doświadczenie, polegające na wykonaniu ww. prac przez poszczególne osoby, ze wskazaniem nazwy podmiotu zlecającego wykonanie ww. usług, nazwy inwestycji.

Punkty zostaną przyznane według następującego wzoru:

Pd = (Db/Dn x 100 x W)
gdzie:
Pd – ilość punktów przyznanych danej osobie za doświadczenie
Db – krotność pełnienia danej funkcji przez daną osobę (jej doświadczenie);
Dn – najwyższa krotność pełnienia danej funkcji spośród badanych osób w danej kategorii (najbardziej doświadczonej osoby spośród wszystkich ofert)
W – waga 40%
Ocena w tym kryterium dokonywana będzie w oparciu o wykaz osób, składany wraz z ofertą. Ze względu na charakter informacji składanych w części wykazu osób p.t. „Doświadczenie dodatkowo punktowane w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie osoby mającej pełnić funkcję kierowania prac konserwatorskich”, służących do oceny ofert, Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia lub składania wyjaśnień odnośnie tej części wykazu. Tym samym Wykonawcy są zobowiązani do zachowania szczególnej uwagi przy jego wypełnianiu – wszelkie braki lub omyłki mogą wpływać na punktację oferty bez możliwości ich późniejszego usunięcia.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ARTE NOVUM

Adres

32-095 Sieciechowice

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

600002430

NIP

6821771492

Tytuł projektu

Rewitalizacja zespołu dworsko-parkowego w Sieciechowicach, jego przystosowanie do nowej funkcji jako Międzynarodowego Ośrodka Wymiany Artystycznej (MOWA), zespołu galerii wraz z zapleczem pobytowym oraz siedzibą Fundacji ARTE NOVUM.

Numer projektu

RPMP.06.01.01-12-0133/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 478