Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ UDZIAŁU WORLD ACOUSTIC GROUP S.A. W CHARAKTERZE WYSTAWCY W TARGACH KAZBUILD, AŁMATY, KAZACHSTAN, 2018 OZNACZENIE SPRAWY 7/2018/333/WAG

Data publikacji: 10.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2018

Numer ogłoszenia

1130644

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy złożyć do dnia 17 sierpnia 2018 roku do godz. 23:59 – decyduje data i godzina wpływu do Zamawiającego.
2. Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Chróstnik 104, 59- 311 Lubin;
3. Zamawiający dopuszcza przesłanie oferty w formie elektronicznej na adres: k.fila@wagsa.eu.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_7_2018_333_Wag targi kazachstan ostateczne.pdf"

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

k.fila@wagsa.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Klaudia Fila, tel. 723-001-990, email k.fila@wagsa.eu

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi zapewnienie udziału World Acoustic Group S.A. w charakterze wystawcy w targach KAZBUILD, Ałmaty, KAZACHSTAN 2018 odbywających się w „Atakent” IEC, 42. Timiryazev str. (trzy części zapytania).

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2018_333_Wag targi kazachstan ostateczne.pdf"

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: lubiński Miejscowość: Chróstnik

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym celem projektu jest promocja marek produktowych firmy World Acoustic Group S.A.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_7_2018_333_Wag targi kazachstan ostateczne.pdf"

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi zapewnienie udziału World Acoustic Group S.A. w charakterze wystawcy w targach KAZBUILD, Ałmaty, KAZACHSTAN 2018 odbywających się w „Atakent” IEC, 42. Timiryazev str. (trzy części zapytania), polegające na:

1) [Część pierwsza zapytania] (Transport osób - KAZBUILD, Almaty, KAZACHSTAN, 2018) Zapewnienie transportu lotniczego dla 3 pracowników firmy World Acoustic Group S.A. wylot z Wrocławia w dniu 02.09.2018r. w godzinach od 4:00 do 23:00 ; przylot do miejscowości Ałmaty Kazachstan w dniu 03.09.2018 (poniedziałek) najpóźniej 16:00. Podróż powrotna wylot z Ałmaty w dniu 07.09.2018 (sobota) do godziny w godzinach od 12:00 do 23:00; przylot do Wrocławia. Zamawiający wymaga, aby podróż trwała maksymalnie 10 godz. z maksymalnie dwoma przesiadkami. Wymagane jest zapewnienie bagażu rejestrowanego dla każdego z pasażerów.

2) [Część druga zapytania] (Transport eksponatów - KAZBUILD, Almaty, KAZACHSTAN, 2018) Zapewnienie transportu eksponatów firmy World Acoustic Group S.A. na targi KAZBUILD, Ałmaty, KAZACHSTAN 2018 i z powrotem.
a) Transport eksponatów z Chróstnika (siedziba firmy) do miejscowości, w której organizowane są targi Ałmaty oraz podróż powrotną do siedziby firmy (Chróstnika, koło Lubina).
b) Transport eksponatów na targi do Kazachstanu w czwartek 30.08.2018. Możliwość załadowania eksponatów w godzinach 6:00-8:00 w siedzibie firmy (Chróstniku koło Lubina). Rozładunek w Ałmatach w poniedziałek 03.09.2018 w godzinach od 13:00 -15:00.
c) Transport eksponatów (powrót z targów) Ałmaty-Chróstnik w czwartek 06.09.2018. Załadunek eksponatów w godzinach 20-21. Rozładunek w Chróstniku w sobotę 07.09.2018 lub poniedziałek 10.09.2018 w godzinach od 8-15.
d) Oferta oprócz transportu musi uwzględniać koszt załadowania i rozładowania materiałów na auto.
e) Transportowany przedmiot:
• Przęsło ekranu akustycznego i żaluzje;
• Gabaryty: 0,3m x 2,0m x 2,0m (szer. x dł. x wys.) lub 0,5m x 2,0m x 2,0m;
• Waga: Około 300,00 kg;

3) [Część trzecia zapytania] (Noclegi pracowników - KAZBUILD, Almaty, KAZACHSTAN, 2018) Zapewnieniu miejsc noclegowych w hotelu w Ałmatach wraz z przeprowadzeniem wszystkich związanych z tym formalności.
a) Wykonawca zapewni 3 miejsca noclegowe w pokojach jednoosobowych wraz ze śniadaniem w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym według standardu europejskiego;
b) Zamawiający zapewni noclegi przez cały pobyt w Ałmatach, z uwzględnieniem dat wskazanych w pkt. a) opisu przedmiotu zamówienia (daty przyjazdu i wyjazdu).
c) Zakwaterowanie wszystkich osób musi odbywać się w jednym hotelu;
d) Hotel powinien mieścić się maksymalnie 10 km od miejsca, gdzie odbywać się będą targi KAZBUILD, Ałmaty, KAZACHSTAN 2018, (adres wskazany powyżej) wyrażoną w km liczoną według Google Maps (https://maps.google.com/) przy wyborze opcji - najkrótsza trasa samochodem);
e) Cena za jeden nocleg jednej osoby nie może być wyższa niż kwota limitu na nocleg określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. 140 EUR za nocleg dla jednej osoby;
f) Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie rezerwacji do hotelu w wersji elektronicznej uzyskanej od obiektu hotelarskiego (e-mail) w terminie do 29.08.2018 r.

2. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie wykorzystane noclegi oraz przewóz osób i towaru.
3. Przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę przy użyciu posiadanego przez niego sprzętu, wiedzy oraz technologii.
4. Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_7_2018_333_Wag targi kazachstan ostateczne.pdf"

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować zgodnie harmonogramem wynikającym z opisu przedmiotu zamówienia.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_7_2018_333_Wag targi kazachstan ostateczne.pdf"

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Dodatkowe warunki

1. W postępowaniu mogą brać udział wyłącznie Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i zaplecze techniczne niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wyrażają wole zawarcia z Zamawiającym umowy, której opis istotnych postanowień stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu istnienia konfliktu interesów.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedną, kilka, lub wszystkie części zapytania.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
7. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
8. Cena powinna być podana w złotych (PLN) lub euro (EUR) zarówno brutto jak i netto. Przeliczenie euro na złote nastąpi wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia terminu składania ofert. Przy podaniu ceny w walucie innej niż PLN, należy to wyraźnie zaznaczyć w ofercie, pod rygorem uznania, że cena została podana w PLN.
9. Ofertę należy sporządzić ściśle według zawartych w Zapytaniu załączników, w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści.
10. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy, w razie takiej potrzeby należy załączyć pełnomocnictwo zgodne z wymogami prawa, pod rygorem uznania, że oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
11. W wypadku składania oferty drogą tradycyjną Wykonawca umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta – dot. zapytania ofertowego nr 7/2018/333/WAG”.
12. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_7_2018_333_Wag targi kazachstan ostateczne.pdf"

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje, za zgodą Wykonawcy, możliwość zmiany postanowień zawartej z nim umowy w następującym zakresie: Przedmiotu Umowy, Wynagrodzenia, Terminu wykonania zamówienia, Obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, Zakresu odpowiedzialności, pod warunkiem, że taka potrzeba wyniknie ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej, albo ze strony Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności gdy:
- zmniejszeniu lub zwiększeniu uległ zakres zadań niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy;
- zmianie uległ termin realizacji przedmiotu zamówienia;
- nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;
- zmiana umowy jest następstwem wprowadzania zmian w przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- konieczność zmiany umowy jest następstwem działania siły wyższej;
2. Zamawiający dodatkowo dopuszcza nieistotne zmiany umowy, które mogą mieć na celu w szczególności usunięcie oczywistych omyłek pisarskich, lub błędów redakcyjnych i są rozumiane jako zmiany, które w wypadku wprowadzenia na etapie postępowania ofertowego nie wpłynęłyby ani na wynik tego postępowania, ani na krąg podmiotów mogących złożyć ofertę.
3. Nadto zmiana umowy może nastąpić także, gdy ze strony Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej pojawi się potrzeba zmiany terminów lub zakresu realizowanego projektu i związana z tym konieczność zmiany sposobu, zakresu bądź terminów wykonania zamówienia przez Wykonawcę, lub taka potrzeba wyniknie za strony Zamawiającego, który uzyska na to zgodę Instytucji Finansującej lub Zarządzającej lub też Pośredniczącej.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_7_2018_333_Wag targi kazachstan ostateczne.pdf"

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie zgodnego z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego, oraz prawidłowo wypełnianego i podpisanego formularza oferty stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_7_2018_333_Wag targi kazachstan ostateczne.pdf"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

D. KRYTERIA OCENY OFERT I INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert nie podlegających wykluczeniu, oraz przypisze odpowiednie wartości punktowe według niżej wymienionego kryterium oceny ofert i zasad przyznawania punktów:
2. W zakresie pierwszej i drugiej części zapytania:
• Kryterium finansowe (cena) – waga 100 punktów;
3. W zakresie trzeciej części zapytania:
• Kryterium finansowe (cena) – waga 80 punktów;
• Kryterium jakościowe (liczba gwiazdek w hotelu) – waga 20 punktów;
4. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, to jest takiej, która otrzyma najwyższą wartość punktową.
5. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6. Każda część zapytania zostanie oceniona osobno.

E. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1. W kryterium finansowym, Zamawiający przyzna wartości punktowe dzieląc wartość oferty z najniższą ceną przez wartość badanej oferty, a następnie mnożąc uzyskaną wartość przez wagę, według formuły: WP= (WONC /WOB) x waga, gdzie WP – wartość punktowa w kryterium finansowym, WONC – wartość oferty z najniższą ceną brutto, WOB – wartość brutto oferty badanej.

2. W kryterium jakościowym (tylko w zakresie trzeciej części zapytania) Zamawiający oceni oferowaną przez Wykonawcę pod kątem jakości hotelu oferowanego w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w Zapytaniu Ofertowym i przyzna wartości punktowe w następujący sposób:
• Za zapewnienie 3 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu 3 gwiazdkowym według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby – 0 pkt.
• Za zapewnienie 3 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu 4 gwiazdkowym według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby – 10 pkt.
• Za zapewnienie 3 miejsc noclegowych w pokojach jednoosobowych w hotelu 5 gwiazdkowym lub wyższym według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby – 20 pkt.

Oferowane parametry jakościowe hotelu nie mogą być niższe, niż minimalne określone w opisie Przedmiotu Zamówienia, pod rygorem uznania, że Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_7_2018_333_Wag targi kazachstan ostateczne.pdf"

Wykluczenia

1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty, lub też złożyli ofertę po terminie.

Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_7_2018_333_Wag targi kazachstan ostateczne.pdf"

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WORLD ACOUSTIC GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

59-311 Chróstnik

dolnośląskie , lubiński

Numer telefonu

+48768470080

Fax

+48768470086

NIP

6922260445

Tytuł projektu

Wsparcie firmy World Acoustic Group SA w promocji marek produktowych

Numer projektu

POIR.03.03.03-02-0037/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W zakresie pierwszej części zamówienia:
Wykonawca Transport Ciężarowy Janusz Hołowniak z siedzibą w Gromadka, otrzymał 100 punktów. Oferta wpłynęła w dniu 17 sierpnia 2018 roku.
W zakresie drugiej części zamówienia:
Wykonawca Transport Ciężarowy Janusz Hołowniak z siedzibą w Gromadka, otrzymał 100 punktów. Oferta wpłynęła w dniu 17 sierpnia 2018 roku.
W zakresie trzeciej części zamówienia:
Wykonawca Sun&More sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, otrzymał 90 punktów. Oferta wpłynęła w dniu 17 sierpnia 2018 roku.
Liczba wyświetleń: 272