Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usługi wytchnieniowej dla osób zależnych i niesamodzielnych, będącej wsparciem dla opiekunów faktycznych w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 13.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-08-2018

Numer ogłoszenia

1130558

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletną dokumentację oferty należy złożyć:
a) osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na świadczenie usługi wytchnieniowej dla osób zależnych i niesamodzielnych, będącej wsparciem dla opiekunów faktycznych w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w siedzibie Zamawiającego: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź (w godzinach otwarcia 8-16 pn. – pt.) w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00.
lub
b) przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: cus@wsparciespoleczne.pl w temacie wiadomości wpisując: Oferta na świadczenie usługi wytchnieniowej dla osób zależnych i niesamodzielnych, będącej wsparciem dla opiekunów faktycznych w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w terminie do dnia 24 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00.

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

cus@wsparciespoleczne.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Krajewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607117702

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi wytchnieniowej, dla 45 uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” - osób zależnych i niesamodzielnych (27 kobiet i 18 mężczyzn) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wynikających z kondycji psychicznej i fizycznej osób zależnych / niesamodzielnych. Usługa wytchnieniowa świadczona będzie w ramach usług społecznych, będących wsparciem dla opiekunów faktycznych osób zależnych i niesamodzielnych.

Usługa wytchnieniowa realizowana będzie w trzech edycjach w latach 2018, 2019 i 2020. W każdej edycji usługą wytchnieniową objętych zostanie 15 osób niesamodzielnych będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”. Realizacja usługi wytchnieniowej polegać będzie na zapewnieniu całodobowego pobytu osobie zależnej/niesamodzielnej w placówce przez okres trzech tygodni w pokoju najwyżej trzyosobowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najlepszej oferty na świadczenie usługi wytchnieniowej dla osób zależnych i niesamodzielnych, będącej wsparciem dla opiekunów faktycznych w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usługi wytchnieniowej, dla 45 uczestników projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” - osób zależnych i niesamodzielnych (27 kobiet i 18 mężczyzn) z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb wynikających z kondycji psychicznej i fizycznej osób zależnych / niesamodzielnych. Usługa wytchnieniowa świadczona będzie w ramach usług społecznych, będących wsparciem dla opiekunów faktycznych osób zależnych i niesamodzielnych.

Usługa wytchnieniowa realizowana będzie w trzech edycjach w latach 2018, 2019 i 2020. W każdej edycji usługą wytchnieniową objętych zostanie 15 osób niesamodzielnych będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”. Realizacja usługi wytchnieniowej polegać będzie na zapewnieniu całodobowego pobytu osobie zależnej/niesamodzielnej w placówce przez okres trzech tygodni w pokoju najwyżej trzyosobowym.

Placówka świadcząca usługę – Dom pomocy społecznej lub placówka zapewniająca całodobową opiekę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 t.j. z zm.) wraz z późniejszymi zmianami. Ustawa ta zawiera pełny katalog usług, które minimalnie powinna zapewniać placówka świadcząca usługę.

Usługa wytchnieniowa realizowana będzie jako miejsce krótkotrwałego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych w formie pobytu całodobowego. Będzie ona obejmowała pobyt pensjonariusza, który korzystał będzie z wyżywienia (minimum 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja), całodobowej opieki pielęgniarskiej, pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, opieki higienicznej, niezbędnej pomocy, organizacji czasu wolnego, przemyślanych skierowanych według indywidualnie zdefiniowanych potrzeb kontaktów z otoczeniem. W razie zaistniałej potrzeby także opieki medycznej, psychologicznej, terapeutycznej. Organizacja placówki świadczącej usługę wytchnieniową uwzględniać musi wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa pensjonariusza oraz jego psychiczne i fizyczne możliwości.

Budynek i jego otoczenie musi spełniać warunki przydatności i swobodnego korzystania dla osób z niepełnosprawnością (bez barier architektonicznych). Wykonawca usługi zobowiązuje się do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zgodę odpowiednich organów na prowadzenie placówki świadczącej usługę.

Miejsce realizacji usługi - miejsce świadczenia całodobowej usługi wytchnieniowej, które będzie się odbywać w całości w jednej placówce na obszarze w promieniu do 110 km liczonych od centrum rynku Miasta Skierniewice.

Do wyznaczenia obszaru i jego promienia Zamawiający korzysta z opcji mierzenia dystansu (measure distance), dostępnej przy przeglądaniu mapy na stronie internetowej: mapy.google.pl. W sytuacji gdyby jedynie część budynku domu pomocy objęta była ww. obszarem zamawiający uzna, że budynek mieści się w tym obszarze.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 31.10.2020 roku.
Usługa wytchnieniowa realizowana będzie w trzech edycjach w latach 2018, 2019 i 2020. W każdej edycji usługą wytchnieniową objętych zostanie 15 osób niesamodzielnych będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, Kościół katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne, osoby fizyczne, prowadzące Dom pomocy społecznej lub placówkę zapewniającą całodobową opiekę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 t.j. z zm.), spełniające następujące warunki:
a) Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenia na prowadzenie placówki, w której świadczona będzie usługa wytchnieniowa;
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) oraz przez złożenie kserokopii zezwolenia wydanego przez wojewodę.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy, oryginał zezwolenia do wglądu.

b) Wykonawca posiada min. 2 letnie doświadczenie w zakresie, prowadzenia placówki umożliwiającej świadczenie usługi wytchnieniowej;
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę 2 letniego doświadczenia w prowadzeniu Domu pomocy społecznej lub placówki zapewniającej całodobową opiekę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 t.j. z zm.) dla minimum 15 osób w okresie 3 lat poprzedzających termin złożenia ofert w niniejszym postepowaniu.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopii umów potwierdzających posiadane doświadczenie.

c) Wykonawca prowadzi placówkę:
• Świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb jego mieszkańców;
• Zapewnia mieszkańcom domu co najmniej 3-4 posiłki dziennie, a ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18.00;
W razie potrzeby pensjonariusz jest karmiony, może spożywać posiłki w swoim pokoju;
• Zatrudnia wystarczającą ilość pracowników (przewidzianą w ustawie o pomocy społecznej i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej);
• Zapewnia pensjonariuszom kontakt z psychologiem (w razie potrzeby psychiatrą), lekarzem pierwszego kontaktu;
• Spełnia warunki mieszkaniowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
• Dysponuje pokojami mieszkalnymi jednoosobowymi i wieloosobowymi o metrażu i warunkach określonych w ustawie o pomocy społecznej;
• Spełnia warunki sanitarne, przystosowane dla osób z ograniczeniami ruchowymi;
• Zapewnia mieszkańcom domu pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
• Dba o spędzanie czasu zgodnie z potrzebami i możliwościami pensjonariusza, dbając o kontakty z innymi, udział w zajęciach grupowych, warsztatach terapii zajęciowej, ofercie kulturalnej, dbając o możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych - zgodnie z wyznaniem;
• Prowadzi placówkę będący miejscem pobytu całodobowego, z uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa pensjonariusza.

Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

2. Prowadzi placówkę na obszarze w promieniu do 110 km liczonych od centrum rynku Miasta Skierniewice.
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) oraz podania adresu placówki, jeżeli jest inna niż siedziba Wykonawcy. Do wyznaczenia promienia Zamawiający korzysta z opcji mierzenia dystansu (measure distance), dostępnej przy przeglądaniu mapy na stronie internetowej: mapy.google.pl. W sytuacji gdyby jedynie część budynku placówki objęta była ww. obszarem zamawiający uzna, że budynek mieści się w tym obszarze.

3. Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się wg reguły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych w załączeniu do oferty.

Wiedza i doświadczenie

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, Kościół katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne, osoby fizyczne, prowadzące Dom pomocy społecznej lub placówkę zapewniającą całodobową opiekę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 t.j. z zm.), spełniające następujące warunki:
a) Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenia na prowadzenie placówki, w której świadczona będzie usługa wytchnieniowa;
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) oraz przez złożenie kserokopii zezwolenia wydanego przez wojewodę.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy, oryginał zezwolenia do wglądu.

b) Wykonawca posiada min. 2 letnie doświadczenie w zakresie, prowadzenia placówki umożliwiającej świadczenie usługi wytchnieniowej;
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę 2 letniego doświadczenia w prowadzeniu Domu pomocy społecznej lub placówki zapewniającej całodobową opiekę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 t.j. z zm.) dla minimum 15 osób w okresie 3 lat poprzedzających termin złożenia ofert w niniejszym postepowaniu.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopii umów potwierdzających posiadane doświadczenie.

c) Wykonawca prowadzi placówkę:
• Świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb jego mieszkańców;
• Zapewnia mieszkańcom domu co najmniej 3-4 posiłki dziennie, a ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18.00;
W razie potrzeby pensjonariusz jest karmiony, może spożywać posiłki w swoim pokoju;
• Zatrudnia wystarczającą ilość pracowników (przewidzianą w ustawie o pomocy społecznej i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej);
• Zapewnia pensjonariuszom kontakt z psychologiem (w razie potrzeby psychiatrą), lekarzem pierwszego kontaktu;
• Spełnia warunki mieszkaniowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
• Dysponuje pokojami mieszkalnymi jednoosobowymi i wieloosobowymi o metrażu i warunkach określonych w ustawie o pomocy społecznej;
• Spełnia warunki sanitarne, przystosowane dla osób z ograniczeniami ruchowymi;
• Zapewnia mieszkańcom domu pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
• Dba o spędzanie czasu zgodnie z potrzebami i możliwościami pensjonariusza, dbając o kontakty z innymi, udział w zajęciach grupowych, warsztatach terapii zajęciowej, ofercie kulturalnej, dbając o możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych - zgodnie z wyznaniem;
• Prowadzi placówkę będący miejscem pobytu całodobowego, z uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa pensjonariusza.

Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

2. Prowadzi placówkę na obszarze w promieniu do 110 km liczonych od centrum rynku Miasta Skierniewice.
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) oraz podania adresu placówki, jeżeli jest inna niż siedziba Wykonawcy. Do wyznaczenia promienia Zamawiający korzysta z opcji mierzenia dystansu (measure distance), dostępnej przy przeglądaniu mapy na stronie internetowej: mapy.google.pl. W sytuacji gdyby jedynie część budynku placówki objęta była ww. obszarem zamawiający uzna, że budynek mieści się w tym obszarze.

Potencjał techniczny

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, Kościół katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne, osoby fizyczne, prowadzące Dom pomocy społecznej lub placówkę zapewniającą całodobową opiekę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 t.j. z zm.), spełniające następujące warunki:
a) Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenia na prowadzenie placówki, w której świadczona będzie usługa wytchnieniowa;
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) oraz przez złożenie kserokopii zezwolenia wydanego przez wojewodę.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy, oryginał zezwolenia do wglądu.

b) Wykonawca prowadzi placówkę:
• Świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb jego mieszkańców;
• Zapewnia mieszkańcom domu co najmniej 3-4 posiłki dziennie, a ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18.00;
W razie potrzeby pensjonariusz jest karmiony, może spożywać posiłki w swoim pokoju;
• Zatrudnia wystarczającą ilość pracowników (przewidzianą w ustawie o pomocy społecznej i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej);
• Zapewnia pensjonariuszom kontakt z psychologiem (w razie potrzeby psychiatrą), lekarzem pierwszego kontaktu;
• Spełnia warunki mieszkaniowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
• Dysponuje pokojami mieszkalnymi jednoosobowymi i wieloosobowymi o metrażu i warunkach określonych w ustawie o pomocy społecznej;
• Spełnia warunki sanitarne, przystosowane dla osób z ograniczeniami ruchowymi;
• Zapewnia mieszkańcom domu pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
• Dba o spędzanie czasu zgodnie z potrzebami i możliwościami pensjonariusza, dbając o kontakty z innymi, udział w zajęciach grupowych, warsztatach terapii zajęciowej, ofercie kulturalnej, dbając o możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych - zgodnie z wyznaniem;
• Prowadzi placówkę będący miejscem pobytu całodobowego, z uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa pensjonariusza.

Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się: jednostki samorządu terytorialnego, Kościół katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, osoby prawne, osoby fizyczne, prowadzące Dom pomocy społecznej lub placówkę zapewniającą całodobową opiekę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 t.j. z zm.), spełniające następujące warunki:
a) Wykonawca posiada odpowiednie zezwolenia na prowadzenie placówki, w której świadczona będzie usługa wytchnieniowa;
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania) oraz przez złożenie kserokopii zezwolenia wydanego przez wojewodę.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy, oryginał zezwolenia do wglądu.

b) Wykonawca posiada min. 2 letnie doświadczenie w zakresie, prowadzenia placówki umożliwiającej świadczenie usługi wytchnieniowej;
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę 2 letniego doświadczenia w prowadzeniu Domu pomocy społecznej lub placówki zapewniającej całodobową opiekę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017.1769 t.j. z zm.) dla minimum 15 osób w okresie 3 lat poprzedzających termin złożenia ofert w niniejszym postepowaniu.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopii umów potwierdzających posiadane doświadczenie.

c) Wykonawca prowadzi placówkę:
• Świadcząc usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązujących standardów z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb jego mieszkańców;
• Zapewnia mieszkańcom domu co najmniej 3-4 posiłki dziennie, a ostatni posiłek wydawany jest nie wcześniej niż o godzinie 18.00;
W razie potrzeby pensjonariusz jest karmiony, może spożywać posiłki w swoim pokoju;
• Zatrudnia wystarczającą ilość pracowników (przewidzianą w ustawie o pomocy społecznej i Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej);
• Zapewnia pensjonariuszom kontakt z psychologiem (w razie potrzeby psychiatrą), lekarzem pierwszego kontaktu;
• Spełnia warunki mieszkaniowe przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
• Dysponuje pokojami mieszkalnymi jednoosobowymi i wieloosobowymi o metrażu i warunkach określonych w ustawie o pomocy społecznej;
• Spełnia warunki sanitarne, przystosowane dla osób z ograniczeniami ruchowymi;
• Zapewnia mieszkańcom domu pomoc w utrzymaniu higieny osobistej;
• Dba o spędzanie czasu zgodnie z potrzebami i możliwościami pensjonariusza, dbając o kontakty z innymi, udział w zajęciach grupowych, warsztatach terapii zajęciowej, ofercie kulturalnej, dbając o możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych - zgodnie z wyznaniem;
• Prowadzi placówkę będący miejscem pobytu całodobowego, z uwzględnieniem wolności, intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa pensjonariusza.

Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Warunki zmiany umowy:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymogów dotyczących dokumentowania świadczenia usługi.
c) Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:
a) czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym i podpisany przez osobę reprezentującą oferenta formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
b) kopia zezwolenia wojewody na prowadzenie domu pomocy społecznej lub placówki zapewniającej całodobową opiekę,
c) czytelnie wypełnione pismem ręcznym lub komputerowym i podpisane przez osobę reprezentującą oferenta oświadczenie oferenta (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
d) podpisana przez osobę reprezentującą oferenta klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego),

Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:
Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena 70% 70 punktów
Jakość 30% 30 punktów
Suma 100% 100 punktów

Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + J
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
J – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – jakość
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” – cena brutto za jeden dzień pobytu jednego pensjonariusza, zostaną obliczone według wzoru:

Cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------------- x 70 pkt. = liczba punktów w danym kryterium
Cena brutto badanej oferty

B. Punkty za kryterium „Jakość” (30% tj. 30 pkt.) rozumiane jako warunki bytowe każdej z 15 osób korzystających z usługi wytchnieniowej w edycji realizacji przedmiotu zamówienia, w domu opieki świadczącym tę usługę, zostaną przyznane na podstawie treści Załącznika nr 1, wg. następującej punktacji:
a. pokój 3 osobowy – 1 pkt,
b. pokój 2 osobowy – 1,5 pkt,
c. pokój 1 osobowy – 2 pkt.
Punktowane będą warunki bytowe dla każdej z osób korzystających z usługi wytchnieniowej w edycji realizacji zamówienia tj.: za każdą osobę umieszczoną w pokoju 3 osobowym Wykonawca otrzyma 1 pkt, za każdą osobę umieszczoną w pokoju 2 osobowym Wykonawca otrzyma 1,5 pkt, a za każdą osobę umieszczoną w pokoju 1 osobowym otrzyma 2 pkt.
Maksymalną liczbę jaką można uzyskać w danym kryterium to 30 pkt. W każdej edycji korzystać będzie z usług 15 osób, a podział pokoi i zakwaterowanie w liczbach nie zmieni się przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia – przez wszystkie trzy edycje.

Łączna ocena w kryterium Jakość stanowi sumę punktów przyznanych za warunku bytowe każdej z osób korzystających w usługi wytchnieniowej w edycji.

Liczby punktów otrzymane za kryterium cena oraz jakość, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów (max. 100 pkt).

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA - TY - MY"

Adres

28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

796141420

NIP

7251872735

Tytuł projektu

POMOC-Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-C004/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 441