Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 2/2018 na wybór dostawcy farb olejnych

Data publikacji: 10.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2018

Numer ogłoszenia

1130473

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może być złożona:

1. Elektronicznie (w formacie .pdf lub .jpg) na adres: info@wernerkenkel.com.pl, w tytule wiadomości wpisując „Oferta w zapytaniu nr 2/2018”

2. W wersji papierowej do siedziby firmy:
WERNER KENKEL Sp. z o.o.
ul. Mórkowska 3
64-117 Krzycko Wielkie
w kopercie z dopiskiem „Oferta w zapytaniu nr 2/2018”

Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo:
• wycofać ofertę poprzez złożenie oświadczenia drogą w formie jak dla składania ofert
• zmienić ofertę - powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści zapytania ofertowego. O wprowadzonych zmianach Zamawiający niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej https://bazakonkurencyjności.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów do złożenia dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień, dotyczących złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

info@wernerkenkel.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Jędrzejczak, e-mail: radosław.jedrzejczak@wernerkenkel.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

655 333 358

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb olejnych
przeznaczonych do zadrukowania arkuszy tektury w technologii offsetowej

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: leszczyński Miejscowość: Krzycko Wielkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa materiałów do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa farb olejnych przeznaczonych do zadrukowania arkuszy tektury w technologii offsetowej w ilości 200 kg:

• Kolory: YELLOW
• Ilości: 200 kg
• Pojemniki: Beczka o pojemności 200 kg
• Stan fizyczny: ciecz
• Zapach: charakterystyczny
• Farby niskomigracyjne

Kod CPV

22610000-9

Nazwa kodu CPV

Farba drukarska

Harmonogram realizacji zamówienia

4 tygodnie

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

Dodatkowe warunki

Sposób przygotowania oferty:

• każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
• oferta powinna być sporządzona w języku polskim,
• ceny na ofercie powinny być cenami netto,
• jeśli ceny na ofercie będą wyrażone w innej walucie niż złoty polski zostaną one przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu średniego NBP waluty, obowiązującego w ostatnim dniu składania ofert,
• zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i/lub wariantowych
• oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
• oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę

Oferta musi zawierać:

• pełne dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
• termin ważności oferty
• szczegółowy opis oferowanego produktu
• odniesienie do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów oceny ofert
• warunki i harmonogram płatności
• dane osoby do kontaktu
• podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty

Złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej udostępnienie instytucjom upoważnionym do weryfikacji
i kontroli prawidłowości realizacji projektu pt. „Badania właściwości wytrzymałościowych oraz wpływu technik drukowania na jakość druku i własności użytkowe tektur w celu opracowania nowych kompozycji arkuszy tektury oraz nowych opakowań zapewniających zwiększenie ekologiczności, wytrzymałości oraz trwałości opakowań” w ramach Działania 1.1 ”Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oświadczenie o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:

Cena (70%); Czas dostawy przedmiotu zamówienia od momentu powiadomienia o wyborze oferty (tygodnie) (30%)

Opis sposobu przyznawania punktacji:

Do realizacji przedmiotu zamówienia wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, obliczaną według poniższego wzoru:
- Liczba punktów w kryterium „cena” będzie przyznawana według wzoru C = Cena najtańszej oferty/Cena oferty badanej x 70 pkt
- Liczba punktów w kryterium „czas dostawy przedmiotu zamówienia od momentu powiadomienia o wyborze oferty: 0 pkt – czas dostawy dłuższy niż 2 tygodnie, 15 pkt – czas dostawy do 2 tygodni, 30 pkt – czas dostawy do 1 tygodnia
Kupujący wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Informację o wynikach postępowania zamawiający umieści w Bazie Konkurencyjności.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Weryfikacja spełnienia warunku wykluczenia z postępowania odbywać się będzie na podstawie złożenia przez Oferenta podpisanego Oświadczenia o braku powiązań osobowych/kapitałowych z zamawiającym (wzór Oświadczenia został dołączony do niniejszego zapytania).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WERNER KENKEL SPÓŁKA Z O.O.

Adres

Mórkowska 3

64-117 Krzycko Wielkie

wielkopolskie , leszczyński

Numer telefonu

(65) 533 33 02

NIP

6971865579

Tytuł projektu

Badania właściwości wytrzymałościowych oraz wpływu technik drukowania na jakość nadruku i własności użytkowe tektur w celu opracowania nowych kompozycji arkuszy tektury oraz nowych opakowań zapewniających zwiększenie ekologiczności, wytrzymałości oraz trwałości opakowań

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1306/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: Grafikus Sp. z o.o.
Adres: Ul. Daniszewska 2, 03-230 Warszawa
Data wpłynięcia oferty: 17.08.2018r.
Cena: 3359 zł
Liczba wyświetleń: 90