Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup kompletnego systemu informatycznego (hardware i software) do obsługi procesów pralniczych. w celu realizacji projektu pt.: Usprawnienie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego

Data publikacji: 09.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-08-2018

Numer ogłoszenia

1130437

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego: Efekt Sp.J. 43-100 Tychy, ul. Strefowa 8
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy: t.makuch@pralnia-efekt.pl
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 24.08.2018r. do godziny 12:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie Efekt-01”.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać „Zapytanie Efekt-01”, a oferta wraz z wymaganymi załącznikami musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w formacie pdf).
6. Przed złożeniem oferty należy skontaktować się telefonicznie – osoba do kontaktu – Tomasz Makuch: 607 397 426
7. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt. 2.
8. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.
9. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

t.makuch@pralnia-efekt.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Makuch

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607 397 426

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup kompletnego systemu informatycznego software i hardware z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich w odniesieniu do sprzętu komputerowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1
2. Kody CPV:
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
3. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Tychach, ul. Strefowa 8
Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie.
5. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Tychy Miejscowość: Tychy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zapytanie Efekt-01
Pozyskanie ofert i zakup kompletnego systemu informatycznego (hardware i software) do obsługi procesów pralniczych w oparciu o najkorzystniejszą ofertę.
w celu realizacji projektu pt.:
Usprawnienie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego

Przedmiot zamówienia

Wnioskodawca w celu optymalizacji procesów biznesowych i technologicznych związanych z wykonywaną działalnością -pranie przemysłowe - zamierza wdrożyć innowacyjne rozwiązania TIK.
Wprowadzane rozwiązania mają na celu skuteczne i w pełni automatyczne przenoszenie i dostarczania bielizny pościelowej i innych tekstyliów ze strony „brudnej” na „czystą” w zakładzie pralniczym. Dostarczanie tekstyliów musi być w pełni zautomatyzowane i zainstalowane w oparciu o aktualną linię technologiczna tak aby zarazem zwiększyć jej wydajność o 40 % licząc przetworzone kg na godzinę pracy zakładu. Nowo wdrożony system pozwoli na zoptymalizowanie procesów które wspomogą zarządzanie firmą przez pracowników (B2E):zarządzania wydajnością maszyn, pracowników, rentownością zleceń wg. klientów. Ponadto system ograniczy zużycia energii, wody i pozwoli na wprowadzenie nowych procesów biznesowych, które dotychczas nie były stosowane w przedsiębiorstwie. Do nowych procesów należeć będą procesy B2B, B2C polegające na umożliwieniu klientom podglądu wykonywanych działań.
Powyższe rozwiązanie musi działać jako zintegrowane, kompletne rozwiązanie i być połączeniem działania oprogramowania i sprzętu, które to połącznie będzie bliżej wyjaśnione poniżej.

Założenia Syst:
1. Po brudnej stronie pralni system sortujący należy wyposażyć w 3 ekrany dotykowe do wprowadzania danych klienta/produktu.
2. System po brudnej stronie pralni:
a. musi być w stanie automatycznie załadowywać posortowane tekstylia w systemie buforowym do worków w liczbie 33 sztuki o pojemności 35-50 kg. oraz wyświetlić stan bieżący na ekranie do dyspozycji pracowników.
b. musi wizualizować partie na komputerze z ekranem dotykowym. Na tym ekranie operator może wybierać partie do załadunku.
c. musi czuwać nad doborem kolejności tekstyliów do prania tak aby zapewnić ciągłość produkcji na liniach maglujących oraz na składarkach do ręczników i innych urządzeniach zamontowanych w zakładzie.
d. Musi prawidłowo czuwać nad temperatura suszenia w suszarkach w oparciu o zainstalowane czujniki infrared tzn. we właściwym momencie i przy odpowiedniej jakości wysuszenia musi rozładować urządzenia.

Założenia dotyczące specyfikacji oprogramowania:
Wdrażany system komputerowy ma za zadanie sterowanie następującymi urządzeniami pralniczymi zainstalowanymi w pralni w specyfikacji oprogramowania nie gorszej niż wersja WWS 1.1
a. Systemem Futurail - przenośnikowy układ sortujący z 5 przenośnikami wraz z szynowym systemem worków z 1 punktem załadunku , 3 liniami buforowania, 33 workami oraz 1 punktem rozładunku firmy Jensen
b. 1 tunelem pralniczy Kannegiesser PT 11-36
c. 2 suszarkami Kannegiesser 258.50 D-WU
d. 1 suszarką Böwe Passat 258.50 D-WU
e. 1 suszarką gazowa JENSEN 50 KG
f. 2 samodzielnymi suszarkami Senking DT 120 z ładowaniem próżniowym

I. Specyfikacja sprzętowa:
a. Jednostka bazowa: główne urządzenie sterujące ( szafa wraz z serwerem) zasilane 230 z podłączeniem internet, Ethernet wraz ze stacją roboczą z monitorem. Jednostka typu Base control ,CPU,
b. 10 jednostek peryferyjnych ( dotyczących urządzeń pralniczych wymienionych w opisie)
c. Minimum 135 połączeń przewodowych i bezprzewodowych
d. 7 monitorów podglądowych ( suszarki, tunel pralniczy, monitorowanie systemu worków magazynowych wraz z monitorowaniem tekstyliów każdego klienta)
e. Dwa przemysłowe punkty dostępowe nie gorsze niż 17” Philips Gigabyte wraz z okablowaniem.
f. Punkty na rejestrację i wprowadzanie danych przez personel.
II. Specyfikacja oprogramowania:
a. Licencja jednorazowa.
b. Oprogramowanie do obsługi urządzeń zgodnie z powyższymi założeniami.

Dodatkowe wymagania:

Gwarancja na okres 12 m-cy.
zdalnie wsparcie dostarczonego oprogramowania i sprzętu 24 h/dobę oraz 7 dni w tygodniu
Zapewnienie dostępności serwisu do 24 h w przypadku problemów, które nie mogą być rozwiązane zdalnie.

Kod CPV

30236000-2

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt komputerowy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

NIE DOTYCZY

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Planowany termin podpisania umowy: 31.08.2018
2. Maksymalny termin dostawy: 31.08.2018 z możliwością wydłużenia tego terminu do 31.12.2018

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające uprawnienia stosowne do działalności w ramach przedmiotu zamówienia.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające potencjał techniczny adekwatny do przedmiotu zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające zdolność do wykonania przedmiotu zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie przedmiotu zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Złożenie oferty w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyrobu wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

W ramach powyższego warunku wymagane jest złożenie oświadczenia potwierdzającego brak powiązań kapitałowo osobowych stanowiące załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz oświadczenie o zdolności oferenta do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
Nie spełnienie wyżej określonych warunków będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zawartej umowy w przypadku:
1.1. działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, w tym niedotrzymania pierwotnego terminu realizacji zamówienia,
1.2. wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności formalno – prawnych mających wpływ na termin realizacji zamówienia,
1.3. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT,
1.4. zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,
1.5. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
1.6. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, których nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Wszelkie zmiany treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie pisemnie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
3.1. odstąpienia od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30% wartości umowy, wraz
z wypłaconymi zaliczkami,
3.2. niezgodności danych/informacji zawartych w ofercie/umowie stanem rzeczywistym (np. nieprawidłowe parametry techniczne, zła jakość lub zniszczenia przedmiotu zamówienia) – w wysokości 20% wartości umowy, wraz z wypłaconymi zaliczkami,
3.3. nieuzasadnionej zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,15% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.
4. Strony nie będą odpowiedzialne za wykonanie swoich zobowiązań wynikających z umowy z tytułu ”siły wyższej", tzn. jeżeli wykażą, że niewykonanie zostało spowodowane wydarzeniem będącym poza ich kontrolą oraz, że w chwili zawarcia umowy niemożliwie było przewidzenie zdarzenia i jego skutków.
5. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w przypadku wykonania przedmiotu zamówienia, który nie spełnia wymagań zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz złożonej ofercie. Odstąpienie to wiąże się również ze zwrotem przez Wykonawcę otrzymanych zaliczek.
6. Poza wymienionymi przypadkami, zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawierania umowy.
7. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane przez Zamawiającego, jak
i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy.
8. Okoliczności te odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych, z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy, bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.
9. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach i będzie zwolniony od zapłaty kary.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert: spośród ofert prawidłowych, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą kierując się kryterium cena:

Cena (C) – maksymalnie 100 punktów, uzyskany dla danej oferty wynik liczymy wg wzoru:
Wynik dla rozpatrywanej oferty = (CN/CB) x 40
gdzie:
CN = cena netto najtańszej oferty (PLN)
CB = cena netto badanej oferty (PLN)

Cena ofertowa to wartość netto wyrażona w polskich złotych, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia. Cena ofertowa powinna zostać określona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Ocena złożonej oferty:
-zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodnym z przedmiotowym zapytaniem ofertowym
-oferta zostanie odrzucona, jeśli:
-jej treść nie odpowiada treści przedmiotowego zapytania ofertowego;
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
-jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach)
-została złożona po terminie wskazanym w zapytaniu
-z tytułu odrzucenia oferty Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu,
-żadne informacje dotyczące procesu oceny oraz wyboru ofert nie zostaną ujawnione Wykonawcom lub innym osobom, niezaangażowanym oficjalnie w proces oceny i wyboru oferty.

Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wyklucza się Oferentów powiązanych kapitałowo lub osobowo z firmą Efekt Sp.J.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EFEKT T.MAKUCH M.MITAS M.MONASTYRSKI SPÓŁKA JAWNA

Adres

Strefowa 8

43-100 Tychy

śląskie , Tychy

NIP

6351640716

Tytuł projektu

Usprawnienie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego.

Numer projektu

RPSL.03.03.00-24-08E2/16-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Die Reinigung Ihn. E. Grolewski
Roemerstr. 91
33729 Bielefeld
Niemcy
Data wpłynięcia oferty: 21.08.2018
Cena: 188.000 EUR netto
Liczba wyświetleń: 510