Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/08/2018 z dnia 09.08.2018 dotyczące przeprowadzenia badań społecznych w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych” NR POWR.02.16.00-00-0070/17-00

Data publikacji: 09.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-08-2018

Numer ogłoszenia

1130420

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Elektronicznie: na adres ekounia.straznicy@gmail.com, z tematem e-maila:
Oferta w postępowaniu pn. Badania społeczne w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji środowiskowych”.).
2. Osobiście, w formie pisemnej, pod adresem: Stowarzyszenie Ekologiczne "EKO-UNIA", Ul. Białoskórnicza 26, 50-134 Wrocław

Sposób przygotowania ofert znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia - Załącznik: Zapytanie Ofertowe, Rozdział 11,
Sposób przygotowania ofert - str. 8

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ekounia.straznicy@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Kubicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 638 989

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są:

A) Przeprowadzenie badań i uzyskanie danych empirycznych w oparciu o metodologię nauk społecznych
B) Nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej
C) Opracowanie raportu i rekomendacji dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki badań socjologicznych

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych”, dofinansowywanego ze środków UE oraz dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0070/17-00

Celem projektu jest podniesienie kompetencji organizacji strażniczych zajmujących się ochroną środowiska w zakresie skutecznego monitorowania prawa ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony wód.
Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia procesu monitorowania prawa na poziomie krajowym w oparciu o nowo nabytą wiedzę przedstawicieli organizacji strażniczych (spotkania i szkolenia, ekspertyzy, badania społeczne) oraz profesjonalne narzędzia IT. Dzięki nim Strażnicy będą w stanie aktywnie i rzeczowo monitorować prawo, stając się kompetentnym partnerem dla organów stanowiących prawo, dzięki czemu będą mogli realnie wpływać na poprawę standardów jego stanowienia i wdrażania. Projekt trwa od w maja 2018 do grudnia 2019.
Przeprowadzona diagnoza potrzeb i oczekiwań otoczenia organizacji strażniczych metodą ilościową (2000 wywiadów ankietowych) umożliwi wyposażenie tych organizacji w diagnozę społeczną i przyczyni się do wykonania kroku w kierunku "uspołecznienia procesu stanowienia prawa". Na jej bazie powstaną narzędzia podnoszące przygotowanie NGO do monitorowania prawa wodnego tj. raport i rekomendacje dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki badań socjologicznych w wersji elektronicznej i drukowanej.

Przedmiot zamówienia

A) Przeprowadzenie badań i uzyskanie danych empirycznych w oparciu o metodologię nauk społecznych
Zakres usługi:
W ramach badań zakłada się przeprowadzenie 2000 wywiadów ilościowych trwających ok. 30-40 min. i składających się z ok. 30 pytań zamkniętych i ok. 5 pytań metryczkowych (dotyczących cech społeczno-demograficznych respondenta). Badanie dotyczy potrzeb społecznych mieszkańców dorzeczy w zakresie gospodarki wodnej i oczekiwań wobec organizacji strażniczych, stopnia poparcia inwestycji ochrony przeciwpowodziowej, wzmożonych prac utrzymaniowych na rzekach, rozwoju żeglugi i innych inwestycji (zakres do doprecyzowania).
Realizacja badania stanowić będzie dla ekologicznych organizacji pozarządowych o charakterze strażniczym punkt wyjścia do "uspołecznienia procesu legislacyjnego" i lepszego reprezentowania racji obywateli.

B) Nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej

Zakres usługi:
Nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej dot. potrzeb społecznych mieszkańców dorzeczy w zakresie gospodarki wodnej i oczekiwań wobec organizacji strażniczych, stopnia poparcia inwestycji ochrony przeciwpowodziowej, wzmożonych prac utrzymaniowych na rzekach, rozwoju żeglugi i innych inwestycji (zakres do doprecyzowania) (przeprowadzonej w oparciu o badania CATI na próbie 2000 respondentów).
Osoba sprawująca nadzór nad realizacją diagnozy socjologicznej odpowiadać będzie za wszelkie działania związane z pomiarem ilościowym CATI.
W szczególności do obowiązków należeć będzie:
 opracowanie narzędzia badawczego,
 nadzór nad pracą ankieterów,
 szkolenie dla ankieterów realizujących badanie CATI,
 testowanie efektywności działania narzędzia badawczego do CATI podczas pilotażu do badań;
 dobór próby badawczej w badaniach CATI,
 kontrola prawidłowości obliczeń statystycznych (wykrywanie błędów w bazie danych),
 sformułowania wstępnych wytycznych i wniosków do raportu.


C) Opracowanie raportu i rekomendacji dla organizacji strażniczych w oparciu o wyniki badań socjologicznych
Zakres usługi:
 Przeprowadzenie obliczeń statystycznych;
 Wygenerowanie wykresów i tabel na bazie otrzymanych wyników;
 Jakościowa analiza i interpretacja uzyskanych danych;
 Sformułowanie rekomendacji dla organizacji strażniczych.

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od momentu podpisania umowy do 31.10.2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

o udział w postępowaniu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Wymagania w stosunku do Oferenta/Wykonawcy:

1) obecność w zespole badawczym co najmniej dwóch osób z tytułem doktora w dziedzinie nauk społecznych lub socjologii, posiadających doświadczenie w badaniach socjologicznych oraz co najmniej jednej osoby z tytułem habilitacji w dziedzinie nauk społecznych lub socjologii, posiadających doświadczenie w badaniach socjologicznych.;

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy oświadczenie,
że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a nadto dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat
ich stopnia naukowego i doświadczenia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Potwierdzenie posiadania stopnia naukowego następuje poprzez dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu poświadczającego nadanie stopnia.

Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunku :

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat ich stopnia naukowego i doświadczenia zawodowego (poświadczenie posiadania stopnia naukowego poprzez dołączenie podpisanej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego), informacje o publikacjach w zakresie zbieżnym z wykonywanym badaniem w czasopismach ze wskaźnikiem JCR (Lista A wg kategorii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz informacją na temat wykonanych badań związanych z ochroną środowiska i relacjami społeczeństwo ekologia w ciągu ostatnich 2 lat (udokumentowanie realizacji badań poprzez dołączenie poświadczenia realizacji badań przez instytucję, dla której było wykonane) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego,

Dokumenty należy przedstawić w formie oryginału/kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej należy przesłać je w formie skanu na adres: ekounia.straznicy@gmail.com

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagana obecność w zespole badawczym co najmniej dwóch osób z tytułem doktora w dziedzinie nauk społecznych lub socjologii, posiadających doświadczenie w badaniach socjologicznych oraz co najmniej jednej osoby z tytułem habilitacji w dziedzinie nauk społecznych lub socjologii, posiadających doświadczenie w badaniach socjologicznych.;

Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy oświadczenie,
że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a nadto dołączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat
ich stopnia naukowego i doświadczenia – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Potwierdzenie posiadania stopnia naukowego następuje poprzez dołączenie do dokumentów aplikacyjnych podpisanej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu poświadczającego nadanie stopnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O zamówienie mogą ubiegać się podmioty, które znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca dostarczy oświadczenie,
że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega, iż może zamknąć postępowanie na każdym etapie, bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej, bez konieczności podania przyczyny. W tym przypadku Zamawiający niezwłocznie poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu ofertowym zastosowanie znajdują przepisy k.c. oraz postanowienia Umowy o dofinansowanie.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zmian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia publicznego zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy.
Zakres zmian może dotyczyć okresu i harmonogramu realizacji umowy, w przypadku gdyby wystąpiły okoliczności niezależne od Zamawiającego i od Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia na etapie podpisywania umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
1. Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa w Rozdziale 5, tj.:
a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wszystkich warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, zawarte w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego,
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
na temat ich stopnia naukowego i doświadczenia zawodowego (poświadczenie posiadania stopnia naukowego poprzez dołączenie podpisanej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego), informacje o publikacjach w zakresie zbieżnym z wykonywanym badaniem w czasopismach ze wskaźnikiem JCR (Lista A wg kategorii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz informacją na temat wykonanych badań związanych z ochroną środowiska i relacjami społeczeństwo ekologia w ciągu ostatnich 2 lat (udokumentowanie realizacji badań poprzez dołączenie poświadczenia realizacji badań przez instytucję, dla której było wykonane) - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego,
c) oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. ,
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt a) – c) należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku składania oferty w formie elektronicznej należy przesłać je w formie skanu na adres: ekounia.straznicy@gmail.com

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty
1. Ocena ofert będzie przeprowadzona według kryterium ceny przewidzianej za poniższe elementy oferty według następującej wagi punktowej:
a) cena dostarczonych usług - waga 60%,
b) liczba publikacji w zakresie zbieżnym z wykonywanym badaniem w czasopismach z listy JCR (Lista A wg kategorii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) – waga 20%
c) liczba zrealizowanych w ostatnich dwóch latach badań związanych z ochroną środowiska i relacjami społeczeństwo-ekologia – waga 20%

Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany na podstawie uzyskanej oceny w oparciu
o ww. kryteria na podstawie punktów wyliczonych wg poniższego wzoru:

Liczba punktów ocenianej oferty= (najniższa z ofert cena brutto/cena brutto ocenianej oferty x 60) +(liczba publikacji z oferty ocenianej/największa z ofert liczba publikacji x 20) + (liczba badań z oferty ocenianej/największa z ofert liczba badań x 20)


3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryterium.
4. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny ofert.
5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
a) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia na rzecz Zamawiającego lub wykonując je nienależycie, chyba że było to następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;
b) Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania odstąpili
od podpisania umowy z Zamawiającym;
c) Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
d) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
e) Wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków;
f) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
2. Wykluczeniu podlegają również Wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani
z Zamawiającym, w szczególności poprzez:
a) posiadanie co najmniej 10 % udziałów Zamawiającego;
b) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika Zamawiającego;
c) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami o których mowa w lit. b) powyżej.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, o których mowa
w ust. 1 i 2 powyżej, Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania
o udzielenie Zamówienia, podając uzasadnienie.
5. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE "EKO-UNIA" Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Adres

Białoskórnicza 26

50-134 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

713442264

Fax

713442264

NIP

9541980345

Tytuł projektu

Strażnicy dobrego stanu wód - monitoring regulacji środowiskowych

Numer projektu

POWR.02.16.00-00-0070/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Najwyższą liczbę punktów zdobyło:
Centrum Praw Obywatelskich i Badań nad Demokracją
adres: ul. Witkowska 17/1, 51-003 Wrocław
data wpłynięcia oferty: 17.08.2018
cena oferty: 60 700 zł brutto
W dniu 1 .09.2018 roku Centrum Praw Obywatelskich i Badań nad Demokracją odstąpiło od realizacji badań, wobec czego umowę na wykonanie zlecenia podpisano z podmiotem kolejnym na liście wyników postępowania ofertowego, tj.
Grupa Badawcza DSC Sp. z o.o.
ul. Ostrowskiego 30 lok. 12-14, 53-238 Wrocław,
data złożenia 17.08.2018
cena oferty: 83 394 zł brutto
Liczba wyświetleń: 400