Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup środka trwałego niezbędnego do stworzenia stanowiska do rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT - dedykowany analizator przebiegów prądowych z funkcją oscyloskopu, zasilacz z funkcją symulatora baterii, multimetr samplujący - PLCRC/2830701/06/2501/2018

Data publikacji: 09.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2018

Numer ogłoszenia

1130322

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-08-10
Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych?
Odpowiedź nr 1: Tak, zgodnie z treścią zapytania (pkt 13), oferty częściowe są dopuszczone.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 17.08.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup środka trwałego niezbędnego do stworzenia stanowiska do rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT - dedykowany analizator przebiegów prądowych z funkcją oscyloskopu, zasilacz z funkcją symulatora baterii, multimetr samplujący.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa urzadzeń niezbędnych do budowy stanowiska do rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT (sieci sensorowe, komunikacja bezprzewodowa).

Przedmiot zamówienia

1. Dedykowany analizator przebiegów prądowych z funkcją oscyloskopu wraz z wyposażeniem – 1 szt.
• Liczba kanałów: min. 4 (analogowe) i 8 (cyfrowe)
• Pasmo analogowe: min. 100MHz
• Częstotliwość próbkowania: min. 1GSa/s
• Fizyczna rozdzielczość ADC: min. 14 bitów
• Tryb wysokiej rozdzielczości: min. 16 bitów
• Pamięć: min. 250 mln próbek na kanał
• Akcesoria: klawiatura, mysz
Kompatybilna sonda różnicowa: 2 szt.
• Rodzaj pomiaru: pomiar prądu na podstawie spadku napięcie na rezystorze
zamontowanym w układzie
• Parametry: najmniejsza czułość
• Zakres pomiarowy: min. 1V
• Szum (pasmo 10MHz): max. 1,5mV RMS
• Parametry: największa czułość
• Zakres pomiarowy: max. 50mV
• Szum (pasmo 10MHz): max. 30uA RMS
• Przyłącze pomiarowe: końcówki przewodów nieekranowanych, preferowana możliwość odłączenia przewodów od sondy bez konieczności lutowania
Kompatybilna sonda prądowa wysokoczuła, szerokopasmowa – 1 szt.
• Rodzaj pomiaru: pomiar prądu na podstawie spadku napięcie na rezystancji wewnętrznej do masy
• Parametry: największa czułość
• Zakres pomiarowy: max. 500nA
• Szum (pasmo 50kHz): max. 200pA RMS
• Parametry: najszersze pasmo
• Pasmo: min. 100MHz
Kompatybilna sonda prądowa z funkcją zoom – 1 szt.
• Rodzaj pomiaru: pomiar prądu na podstawie spadku napięcie różnicowego na rezystancji wewnętrznej, funkcja obserwacji sygnału o dużej dynamice poprzez równoległe wykorzystanie dwóch kanałów/wzmacniaczy
• Parametry: kanał podstawowy - najmniejsza czułość
• Zakres pomiarowy: min. 500mA
• Szum (pasmo 10MHz): max. 3mA RMS
• Parametry – kanał podstawowy - największa czułość
• Zakres pomiarowy: max. 3mA
• Szum (pasmo 10kHz): max. 2uA RMS
• Funkcja zoom
• Względny współczynnik wzmocnienia w kanale dodatkowym zoom: min. 50x
• Przyłącze pomiarowe: końcówki przewodów nieekranowanych, preferowana możliwość odłączenia przewodów od sondy bez konieczności lutowania
Kompatybilna sonda napięciowa wysoko-impedancyjna – 2 szt.
• Standard sondy: BNC, 10:1, 10MOhm
• W zestawie z adapterem/buforem (2szt), jeśli wymagane do podłączenia do analizatora
Przyłącze do analizy sygnałów cyfrowych - 1 szt.
• Liczba kanałów cyfrowych: min. 8
• Typ pomiaru: wysoka impedancja
Gwarancja:
Zakres: Jednostka główna i sondy
Okres obowiązywania: min. 3 lata

2. Zasilacz z funkcją symulatora baterii
• Zakres napięcia wyjściowego: min. 16V
• Wydajność prądowa: min. 5A
• Tętnienia napięcia wyjściowego: max. 10mVp-p
• Funkcje: regulacja napięcia, regulacja prądu, modelowanie charakterystyki baterii (krzywa rozładowania V/I, ESR), pomiar napięcia i prądu wyjściowego (min. 6 cyfr), pomiar dostarczonej energii (mAh), zewnętrzne złącze komunikacyjne (LAN)
Gwarancja
Okres obowiązywania: min 12 miesięcy

3. Multimetr próbkujący
• Wyświetlacz wyniku pomiaru: min. 7 cyfr
• Częstotliwość próbkowania (precyzja 12bit): min. 1 MS/s
• Pomiar: napięcia, prądu, rezystancji (metoda 4 przewodowa),temperatury (czujnik zewnętrzny)
• Wizualizacja danych: wykres graficzny na wyświetlaczu lub komputerze (oprogramowanie w zestawie)
• Zapisy danych: złącza USB, LAN
Gwarancja
Okres obowiązywania: min 12 miesięcy

Kod CPV

38342000-4

Nazwa kodu CPV

Oscyloskopy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych,
nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 12 tygodni od momentu podpisania umowy/zamówienia.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.
W przypadku zamówienia o wartości równej i mniejszej 100 tys. PLN netto, zamiar zakupu zostanie potwierdzony zamówieniem SAP na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu, bez konieczności sporządzania dwustronnej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium najniższej ceny.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. AM Technologies Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, data wpłynięcia: 16.08.2018, cena: 62.548,50 EUR (dot. analizatora przebiegów prądowych)
2. Tespol Sp. z o.o., data wpłynięcia: 16.08.2018, cena: 10.900 PLN (dot. zasilacza), 13.900 PLN (dot. multimetru próbkującego)
Liczba wyświetleń: 257