Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/INSTRUKTOR/WG/18 na stanowisko: trenerów/instruktorów.

Data publikacji: 09.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-08-2018

Numer ogłoszenia

1130316

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego:

.a Załącznik nr 1: Formularz oferty wraz z CV osoby bezpośrednio wykonującej usługę oraz w przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy - kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty).
.b Załącznik nr 2 : Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ,
.c Załącznik 3: Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.
.d Załącznik 4 : Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
.2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
3. Oferta oraz wymagane Załączniki oraz CV muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w rejestrze sądowym lub CEIDG lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
5. Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich załączników, podpisaniu ich, przesłaniu pocztą, kurierem lub złożeniu osobistym na adres: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa lub wysłaniu zeskanowanych (podpisanych) dokumentów e-mailem na adres: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
6. Oferta musi być złożona w terminie do 24 sierpnia 2018 do godz. 9.00 . Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. W przypadku złożenia w formie pisemnej: podpisaną ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/INSTRUKTOR/WG/18”.
8. W przypadku złożenia w formie elektronicznej: podpisaną i zeskanowaną ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/INSTRUKTOR/WG/18”
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
12. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
13. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
14. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
16. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować do dnia 21.08.2018 r. do godz. 15.00 pod adresem e-mail: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia Zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
18. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia mu dokumentów, na podstawie których ocenia wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy, w celu weryfikacji uprawnień i doświadczenia Wykonawcy.
20. Oferent związany będzie ofertą w okresie do dnia 31 października 2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.wlodarczyk@synapsis.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Włodarczyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663235087

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób niepełnosprawnych podczas odbywania przez nie turnusów w domu treningowym, w postaci zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: piaseczyński Miejscowość: Wilcza Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie trzech trenerów/instruktorów zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w okresie od 3 września 2018 r. do 31 października 2019 r.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych w dziedzinie rozwoju osobistego dla osób niepełnosprawnych podczas odbywania przez nie turnusów w mieszkaniu wspomaganym -treningowym, w postaci zajęć grupowych warsztatów z różnych dziedzin i aktywności w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.
2. Trenerzy/instruktorzy w mieszkaniu wspomaganym -treningowym mają łącznie do wypracowania średnio 24 godziny w ciągu miesiąca w ramach dwóch turnusów 4 dniowego i 9 dniowego. Wykonawca/y mają do przepracowania średnio 8 godzin w miesiącu (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców).

3. Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od 3 września 2018 r. do 31 października 2019 r . z możliwością przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu - w oparciu o umowę zawartą z Wykonawcą/ami.

4. Do zadań Wykonawcy/ów należeć będzie:
a) prowadzenie zajęć/warsztatów grupowych w zakresie:
-samodzielności i komunikacji,
-aktywnej integracji,
-aktywności w przestrzeni publicznej,
b) prowadzenie dokumentacji projektowej z (m.in. list obecności z tematyką zajęć, ankiet ewaluacyjnych, kwartalnych sprawozdań z realizacji wsparcia), zgodnie z wzorami dostarczonymi przez Zamawiającego.
c) wykonywanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, m.in.: a. zadbanie o poprawne oznakowanie sal i budynków, w których odbywać się będą zajęcia, zgodnie z zasadą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
5. Wykonawca/y świadczył/li będzie/ą pracę w dni robocze i/lub weekendy w godzinach ustalonych z Zamawiającym, średnio do 8 godziny w miesiącu, w formie zajęć/warsztatów grupowych (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców).

Kod CPV

80570000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do dnia 31 października 2019 r. w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Osoba bezpośrednio wykonująca usługę musi spełniać łącznie następujące warunki:
a) posiadać co najmniej wykształcenie średnie ,

b) przeprowadzić co najmniej 20 godzin zajęć i/lub treningów i/lub warsztatów i/lub szkoleń w dziedzinie: samodzielności i komunikacji, aktywnej integracji, aktywności w przestrzeni publicznej
c) wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
Zamawiający oczekuje od Wykonawców :
a) wysokich umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole), umiejętności komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych,
b) otwartości na potrzeby osób z autyzmem,
c) umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
d) dyspozycyjności godzinowej

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje:
- ze może nastąpić zwiększenie ilości godzin świadczenia usług w wypadku zwiększenia zapotrzebowania na te usługi po stronie Zamawiającego ,
- że mogą nastąpić przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu lub na skutek innych niezależnych okoliczności, których Zamawiający nie może przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
Wówczas zachowane zostaną stawki godzinowe podane w ofercie za prowadzone usługi. Zmiana umowy wymagać będzie formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Wypełniony i podpisany formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz podpisane CV Wykonawcy, w którym zostanie wykazane przeprowadzenie co najmniej 20 godzin zajęć i/lub treningów i/lub warsztatów i/lub szkoleń w dziedzinie: samodzielności i komunikacji, aktywnej integracji, aktywności w przestrzeni publicznej.
b. W przypadku podmiotów gospodarczych należy do oferty:
-dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru (wystawiony nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty)
-dołączyć CV osoby, która bezpośrednio wykona usługę, w którym należy wskazać przeprowadzenie co najmniej 20 godzin zajęć i/lub treningów i/lub warsztatów i/lub szkoleń w dziedzinie: samodzielności i komunikacji, aktywnej integracji, aktywności w przestrzeni publicznej
c. Wypełnione i podpisane oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2.
d. Wypełnione i podpisane oświadczenie według wzoru Załącznika Nr 3
e. Wypełnione i podpisane oświadczenie według wzoru Załącznika Nr 4

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wykonawca w Ofercie podaje stawkę za jedną roboczogodzinę brutto usługi , co rozumiane jest jako koszt całkowity jednej godziny świadczonej usługi zawierający w sobie podatki, wszystkie składki ZUS (zarówno obciążające Wykonawcę jak i Zamawiającego), koszty dojazdu.
2. Punktacja
Kryterium ceny, waga kryterium = 100%.
Ocenie podlega cena brutto oferty. Za najniższą cenę (C min) Zamawiający przydzieli 100 punktów.
Punktację każdej z następnych ofert ustala się następująco:
najniższa cena ofertowa brutto C min
Co = ------------------------------------------------------ x 100 punktów
cena badanej oferty brutto

3. Oferta najkorzystniejsza, to oferta, która otrzyma największą ilość punktów.

4. Zamawiający udzieli zamówienia trzem Wykonawcom, których oferty odpowiadają wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostaną ocenione w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsze – uzyskując najwyższą liczbę punktów (zostaną wybrane trzy najkorzystniejsze oferty cenowe) .

5.W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów , Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Oferta zostanie odrzucona gdy :
- Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ;
- oferta jest niekompletna lub zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
- oferta została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;
- zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;
- przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje wymaganego Zapytaniem doświadczenia .
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, ,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA SYNAPSIS

Adres

Ondraszka 3

02-085 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228258722

Fax

228258742

NIP

5260302522

Tytuł projektu

Mieszkania wspomagane- treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

Numer projektu

RPMA.09.02.01-14-8104/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 306