Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 4-10, ul. Białowieskiej 12-16, ul. Białowieskiej 18-22, ul. Białowieskiej 24-30, ul. Białowieskiej 32-42, ul. Białowieskiej 44-54, ul. Białowieskiej 68-70, ul. Białowieskiej 72-74, ul. Białowieskiej 76-82, ul. Popowickiej 86-92, ul. Popowickiej 70-76, ul. Popowickiej 78-84, ul. Wejherowskiej 3-9, ul. Wejherowskiej 11-17, ul. Wejherowskiej 19-29, ul. Wejherowskiej 31-41

Data publikacji: 09.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-08-2018

Numer ogłoszenia

1130279

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa 27.08.2018 r. o godz. 10.00 (liczy się data wpływu kompletu dokumentów do Zamawiającego).
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice” ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław
Oferenci mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Oferenci przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Załączone przez Oferenta do oferty oświadczenia muszą swoją treścią być zgodne z zaproponowanymi przez Zamawiającego wzorami tychże oświadczeń będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego).
Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (podpis i pieczątka) przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Oferenta lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
Składana oferta wraz z załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Oferenta za zgodność z oryginałem.
Zamawiający nie zwraca Oferentom dokumentów zawartych w ofercie.
Koszty przygotowania oferty ponosi Oferent.
Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, tj. odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.
Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień - z dopiskiem „WYCOFANE”.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
Oferty oznaczone napisem „ZMIENIONE” będą otwierane w pierwszej kolejności.
Oferty wycofane nie będą otwierane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogdan Słowik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 355 63 73

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 4-10, ul. Białowieskiej 12-16, ul. Białowieskiej 18-22, ul. Białowieskiej 24-30, ul. Białowieskiej 32-42, ul. Białowieskiej 44-54, ul. Białowieskiej 68-70, ul. Białowieskiej 72-74, ul. Białowieskiej 76-82, ul. Popowickiej 86-92, ul. Popowickiej 70-76, ul. Popowickiej 78-84, ul. Wejherowskiej 3-9, ul. Wejherowskiej 11-17, ul. Wejherowskiej 19-29, ul. Wejherowskiej 31-41 w ramach zadania Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Popowice. Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wrocławski Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dla zadania termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 4-10, ul. Białowieskiej 12-16, ul. Białowieskiej 18-22, ul. Białowieskiej 24-30, ul. Białowieskiej 32-42, ul. Białowieskiej 44-54, ul. Białowieskiej 68-70, ul. Białowieskiej 72-74, ul. Białowieskiej 76-82, ul. Popowickiej 86-92, ul. Popowickiej 70-76, ul. Popowickiej 78-84, ul. Wejherowskiej 3-9, ul. Wejherowskiej 11-17, ul. Wejherowskiej 19-29, ul. Wejherowskiej 31-41

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków mieszkalnych
Zakres prac obejmuje:
1) Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 4-10 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 541,55 m2
- docieplenie ścian cokołowych 88,88 m2
- docieplenie ścian balkonowych 519,35 m2
2) Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 12-16 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 406,16 m2
- docieplenie ścian cokołowych 59,13 m2
- docieplenie ścian balkonowych 389,51m2
3) Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 18-22 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 406,16 m2
- docieplenie ścian cokołowych 67,05 m2
- docieplenie ścian balkonowych 389,51m2
4) Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 24-30 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 541,55 m2
- docieplenie ścian cokołowych 95,66 m2
- docieplenie ścian balkonowych 532,50 m2
5) Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 32-42 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 2 486,97 m2
- docieplenie ścian cokołowych 157,30 m2
- docieplenie ścian balkonowych 948,40 m2
- docieplenie przejazdów 61,02 m2
- docieplenie ścian poddasza 318,13 m2
6) Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 44-54 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 2 485,81 m2
- docieplenie ścian cokołowych 168,46 m2
- docieplenie ścian balkonowych 948,40 m2
- docieplenie przejazdów 61,02 m2
- docieplenie ścian poddasza 318,13 m2
7) Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 68-70 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 807,72 m2
- docieplenie ścian cokołowych 58,33 m2
- docieplenie ścian balkonowych 466,21m2
- docieplenie ścian poddasza 98,00 m2
8) Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 72-74 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 807,72 m2
- docieplenie ścian cokołowych 57,39 m2
- docieplenie ścian balkonowych 466,21m2
- docieplenie ścian poddasza 98,00 m2
9) Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 76-82 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 541,55 m2
- docieplenie ścian cokołowych 87,99 m2
- docieplenie ścian balkonowych 532,50 m2
10) Termomodernizacja budynku przy ul. Popowickiej 86-92 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 847,31 m2
- docieplenie ścian cokołowych 61,78 m2
- docieplenie ścian balkonowych 220,15 m2
11) Termomodernizacja budynku przy ul. Popowickiej 70-76 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 2 105,48 m2
- docieplenie ścian cokołowych 64,42 m2
- docieplenie ścian balkonowych 944,95 m2
- docieplenie ścian poddasza 254,18 m2
12) Termomodernizacja budynku przy ul. Popowickiej 78-84 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 2 090,39 m2
- docieplenie ścian cokołowych 59,20 m2
- docieplenie ścian balkonowych 944,95 m2
- docieplenie ścian poddasza 254,18 m2
13) Termomodernizacja budynku przy ul. Wejherowskiej 3-9 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 828,63 m2
- docieplenie ścian cokołowych 54,35 m2
- docieplenie ścian balkonowych 215,28 m2
14) Termomodernizacja budynku przy ul. Wejherowskiej 11-17 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 828,36 m2
- docieplenie ścian cokołowych 46,64 m2
- docieplenie ścian balkonowych 215,28 m2
15) Termomodernizacja budynku przy ul. Wejherowskiej 19-29 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 2 450,70 m2
- docieplenie ścian cokołowych 92,50 m2
- docieplenie ścian balkonowych 1465,67 m2
- docieplenie przejazdów 59,94 m2
- docieplenie ścian poddasza 370,73 m2
16) Termomodernizacja budynku przy ul. Wejherowskiej 31-41 polegająca na:
- docieplenie ścian zewnętrznych 2450,70 m2
- docieplenie ścian cokołowych 86,84 m2
- docieplenie ścian balkonowych 1 465,67 m2
- docieplenie przejazdów 59,94 m2
- docieplenie ścian poddasza 370,73 m2
Szczegółowy rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty termomodernizacyjne o podobnej skali, charakterystyce i stopniu złożoności jak przedmiot zamówienia, w tym:
- minimum jedną o wartości co najmniej 4 000 000,00 zł brutto polegającą na dociepleniu nie mniej niż 20 000 m2 powierzchni.
Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz dołączenia do oferty referencji / potwierdzenia wykonania prac w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (protokół odbioru).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat potwierdzenia ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:
- co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
- co najmniej dwudziestu pracowników posiadających minimum 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu robót remontowo-budowlanych.

Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączenia decyzji / uprawnień potwierdzających w/w kwalifikacje zgodnie z prawem budowlanym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent złoży z ofertą potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD , na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł.
Potwierdzenie posiadania obowiązującego ubezpieczenia należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Oferent udokumentuje zdolność finansową do realizacji inwestycji przez wykazanie:
a) rachunku zysku i strat potwierdzającego średni przychód w ciągu ostatnich 2 lat o wartości co najmniej 5 mln złotych działalności firmy, w przypadku Oferentów niesporządzających rachunków zysków i strat informację określającą przychody i dochód potwierdzone kopią zeznań podatkowych
lub
b) zaświadczenia z banku prowadzącego rachunek Oferenta potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub o możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości minimum 1 000 000,00 zł, wydanego nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem otwarcia ofert.
Potwierdzenie posiadania zdolności finansowej należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Oferent:
- przedstawił aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
- przedstawił aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne – wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy.
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy.
4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które strony nie mają wpływu.
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów.
7. Rozszerzenie obowiązków Wykonawcy o warunki zadeklarowane w składanej ofercie.
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ
Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ
Pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
Potwierdzenie wniesienia wadium
Wykaz wykonanych robót potwierdzających opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót – załącznik nr 1 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem – załącznik nr 1 do SIWZ
Potwierdzenie, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego
Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Rachunek zysków i strat potwierdzający średni przychód w ciągu ostatnich 2 lat o wartości co najmniej 5 mln zł działalności firmy, w przypadku Oferentów niesporządzających rachunku zysków i strat informację określającą przychody i dochód potwierdzone kopią zeznań podatkowych – jeśli dotyczy
Zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek Oferenta potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub o możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości minimum 1 000 000,00 zł – jeśli dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich rangą:
1. Cena ofertowa – waga 90%
2. Gwarancja wykonania – 10%
1. Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 – Cena
W kryterium CENA Oferent z najniższą ceną otrzyma 90 punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
Pn = [Cmin/Cbad] x 90
Gdzie:
Pn – liczba punktów przyznana n-temu Oferentowi
Cmin – cena brutto minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
Cbad – cena brutto n-tego Oferenta
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium nr 2 – Gwarancja wykonania
W kryterium GWARANCJA WYKONANIA kolejno ocenianym Ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
G = [Gbad/Gmax] x 10
Gdzie:
G – liczba punktów oferty badanej
Gmax – gwarancja wykonania maksymalna w miesiącach
Gbad – gwarancja wykonania w miesiącach oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie warunki dostępu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Oferenta, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "POPOWICE"

Adres

Popowicka 28

54-237 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

71 350 66 30

Fax

71 355 76 99

NIP

8942668021

Tytuł projektu

Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej Popowice.

Numer projektu

POIS.01.03.02-00-0009/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum
Mirski + Dittrich Budowlano-Dekarskie Przedsiębiorstwo Sp. z o.o.
ul. Parkowa 7
Tyniec Mały
55-040 Kobierzyce
AKRO Development Sp. z o.o. sp. k.
ul. Kard. Karola Wojtyły 31
35-304 Rzeszów
Zakład Remontowo-Budowlany Jarosław Marciniec
Tuczępy 125
28-142 Tuczępy
data wpłynięcia oferty: 27.08.2018 r.
cena brutto: 12 726 661,20
Liczba wyświetleń: 722