Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/TRENER/WG/18 na stanowisko: trenerów turnusu/asystentów w domu treningowym

Data publikacji: 09.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-08-2018

Numer ogłoszenia

1130274

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego Zapytania ofertowego:.

a Załącznik nr 1: Formularz oferty wraz z CV osoby bezpośrednio wykonującej usługę oraz w przypadku składania oferty przez podmiot gospodarczy - kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty).
b Załącznik nr 2 : Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym ,
c Załącznik 3: Oświadczenie, o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy.
d Załącznik nr 4 – Zgoda na przetwarzane danych osobowych Wykonawcy /osoby wykonującej usługę

2. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
3. Oferta oraz wymagane Załączniki oraz CV muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji, określoną w KRS lub CEIDG lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta lub przez osobę umocowaną na podstawie pełnomocnictwa. Dokumenty, z których wynika umocowanie do reprezentowania Oferenta należy załączyć do oferty.
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny w języku polskim.
5. Złożenie oferty polega na wypełnieniu wszystkich załączników, podpisaniu ich, przesłaniu pocztą, kurierem lub złożeniu osobistym na adres: Fundacja SYNAPSIS, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa lub wysłaniu zeskanowanych (podpisanych) dokumentów e-mailem na adres: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
6. Oferta musi być złożona w terminie do 24 sierpnia 2018 do godz. 9.00 . Decyduje data i godzina wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. W przypadku złożenia w formie pisemnej: podpisaną ofertę prosimy umieścić w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu, w sposób gwarantujący poufność jej treści, z wyraźnym oznaczeniem: „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/TRENER/WG/18”.
8. W przypadku złożenia w formie elektronicznej: podpisaną i zeskanowaną ofertę prosimy przesłać wpisując w temacie wiadomości e-mail „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/TRENER/WG/18”
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ofertę w przypadku nieoznakowania oferty zgodnie z wymogami Zapytania ofertowego.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.
11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
12. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
13. Ofertę zatrzymuje Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
14. Zamawiający będzie miał prawo żądać wyjaśnień od Wykonawców, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przesłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę.
16. Pytania w kwestii merytorycznej można kierować do dnia 21.08.2018 r. do godz. 15.00 pod adresem e-mail: m.wlodarczyk@synapsis.org.pl
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia Zapytania ofertowego bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
18. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego Zapytania ofertowego. W tej sytuacji Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o nowym terminie składania ofert oraz o dokonanej zmianie treści Zapytania ofertowego.
19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia mu dokumentów, na podstawie których ocenia wykształcenie i doświadczenie Wykonawcy, w celu weryfikacji uprawnień i doświadczenia Wykonawcy.
20. Oferent związany będzie ofertą w okresie do dnia 31 października 2019 r.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.wlodarczyk@synapsis.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Ma

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

663-235-087

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi podczas odbywania przez nich turnusów w domu treningowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: piaseczyński Miejscowość: Wilcza Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie ma na celu wyłonienie 6 trenerów turnusów/asystentów w domu treningowym, zatrudnionych w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Mieszkania wspomagane-treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wspieranie włączenia społecznego, w okresie od 3 września 2018 r. do 31 października 2019 r.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych nad osobami niepełnosprawnymi podczas odbywania przez nich turnusów w mieszkaniu wspomaganym – treningowym treningowym. Wyłonione w trakcie postępowania osoby będą odpowiedzialne za wspieranie osób z autyzmem w procesie nauki samodzielności, rozwijania umiejętności wynikających z mieszkania w domu treningowym (przygotowanie posiłków, spędzania czasu wolnego, dbanie o porządek w swoim pokoju itp.) .
2. Trenerzy turnusów/asystenci w mieszkaniu wspomaganym - treningowym treningowy mają łącznie do wypracowania średnio 220 godzin w ciągu miesiąca w ramach dwóch turnusów 4 dniowego i 9 dniowego. Poszczególni Wykonawcy mają zatem do przepracowania średnio 10-100 godzin w miesiącu (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców i potrzeb Zamawiającego)
3. Zamówienie zostanie zrealizowane w okresie od września 3 2018 r. do 31 października 2019 r. z możliwością przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu - w oparciu o umowę zawartą z Wykonawcą/ami.
4. Do zadań Wykonawcy/ów należeć będzie:
a) uczestniczenie i prowadzenie grupowych/ indywidulanych bloków zajęć:
- dotyczących samodzielności i komunikacji o tematyce, m. in.: samoorganizacji, wdrażania planu codziennych zajęć i pracy, zrozumienia i wzięcie odpowiedzialności, wykorzystania zasobów silnych stron, różnych form rozwoju komunikacji, usprawniania mowy, poprawy artykulacji, komunikacji alternatywnej system Symboli PCS, tablic komunikacyjnych,
- dotyczących aktywnej integracji o tematyce , m. in.: przekazywania wiedzy na temat zdrowego trybu życia, treningi higieny i samoobsługi, zajęcia pracy z ciałem,
- dotyczących zajęć w przestrzeni publicznej, grupowe wyjścia w teren np. kawiarnie, kino, muzeum, restauracja, trening autonomii decyzyjnej.
b) prowadzenie dokumentacji projektowej (m. in. list obecności z tematyką zajęć, ankiet ewaluacyjnych, kwartalnych sprawozdań z realizacji wsparcia), zgodnie ze wzorami dostarczonymi przez Zamawiającego.
c) wykonanie innych, dodatkowych czynności związanych z bezpośrednią realizacją projektu, m.in.: zadbanie o poprawne oznakowanie sal i budynków, w których odbywać się będą zajęcia, zgodnie z zasadą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oznakowanie materiałów i dokumentów, zgodnie z zasadą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
5. Wykonawca świadczył będzie usługę w dni robocze i/lub weekendy w godzinach ustalonych z koordynatorem projektu oraz Zamawiającym ( w tym także w nocy), średnio od 10 -100 godzin w miesiącu, w formie treningów indywidualnych i/ lub grupowych (w zależności od dyspozycyjności Wykonawców).

Kod CPV

85311200-4

Nazwa kodu CPV

Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji: od dnia podpisania umowy do 31 października 2019 r. w uzgodnionych z Zamawiającym terminach.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
-dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Osoba bezpośrednio wykonująca usługę musi spełniać łącznie następujące warunki, :
a) posiadać co najmniej wykształcenie średnie ,
b) posiadać co najmniej półroczne doświadczenia w pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.
c) Wyrazić zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych

Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie Cv ( zawierającego wyszczególnienie okresu pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością) i oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
Zamawiający oczekuje od Wykonawców :
a) wysokich umiejętności interpersonalnych (łatwość w nawiązywaniu kontaktów i integracji z nowym środowiskiem, umiejętność pracy w zespole), umiejętności komunikacji, w tym również z osobami mającymi trudności w kontaktach społecznych,
b) otwartości na potrzeby osób z autyzmem,
c) umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
d) dyspozycyjności godzinowej .

Wiedza i doświadczenie

Dodatkowo Wykonawca składa CV osoby bezpośrednio wykonującej usługę zawierające wyszczególnienie okresu pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje:
- ze może nastąpić zwiększenie ilości godzin świadczenia usług opiekuńczych w wypadku zwiększenia zapotrzebowania na usługi opiekuńcze po stronie Zamawiającego ,
- że mogą nastąpić przesunięcia okresu realizacji zadania, w szczególności w przypadku wystąpienia zmian w harmonogramie realizacji projektu lub na skutek innych niezależnych okoliczności, których Zamawiający nie może przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
Wówczas zachowane zostaną stawki godzinowe podane w ofercie za prowadzone usługi. Zmiana umowy wymagać będzie formy pisemnej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a. Wypełniony i podpisany formularz oferty według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 oraz podpisane CV Wykonawcy ( zawierające wyszczególnienie okresu pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością );
b. W przypadku podmiotów gospodarczych należy do oferty :
-dołączyć aktualny wyciąg z właściwego rejestru (wystawiony nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty),
-dołączyć CV osoby, która wykona usługę, zawierające wyszczególnienie okresu pracy z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością ;
c. Wypełnione i podpisane oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2;
d. Wypełnione i podpisane oświadczenie według wzoru Załącznika Nr 3;
e. Wypełnione i podpisane oświadczenie według wzoru Załącznika Nr 4;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wykonawca w Ofercie podaje stawkę za jedną roboczogodzinę brutto usługi , co rozumiane jest jako koszt całkowity jednej godziny świadczonej usługi zawierający w sobie podatki, wszystkie składki ZUS (zarówno obciążające Wykonawcę jak i Zamawiającego), koszty dojazdu.
2. Punktacja
1. kryterium ceny
Waga kryterium = 100 %.
Ocenie podlega cena brutto oferty. Za najniższą cenę (C min) Zamawiający przydzieli 80 punktów.
Punktację każdej z następnych ofert ustala się następująco:
najniższa cena ofertowa brutto C min
Co = ------------------------------------------------------ x 100 punktów
cena badanej oferty brutto

3. Oferta najkorzystniejsza, to oferta, która otrzyma największą sumę punktów .
4. Zamawiający udzieli zamówienia sześciu Wykonawcom, których oferty odpowiadają wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostaną ocenione w podanym kryterium wyboru jako najkorzystniejsze – uzyskując najwyższą liczbę punktów (zostanie wybranych sześć najkorzystniejszych oferty cenowych).
5.W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska tę sama ilość punktów , Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. Oferta zostanie odrzucona gdy :
-Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu ;
-jest niekompletna lub zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
-została złożona po wyznaczonym terminie lub/i w niewłaściwym miejscu;
-zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;
-przed podpisaniem umowy Wykonawca nie udokumentuje wymaganego Zapytaniem doświadczenia .
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające
w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, ,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA SYNAPSIS

Adres

Ondraszka 3

02-085 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228258722

Fax

228258742

NIP

5260302522

Tytuł projektu

Mieszkania wspomagane- treningowe dla osób z autyzmem i samotnych matek na rzecz aktywnej integracji

Numer projektu

RPMA.09.02.01-14-8104/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Oferta z dnia 13.08.2018 r złożona osobiście przez Panią Maria Polak na stawkę 43,14 zł brutto wraz z narzutami pracownika i pracodawcy.
2. Oferta z dnia 23.08.2018 r. złożona osobiście przez Pana Karola Rucikowskiego na stawkę 43,14 zł brutto wraz z narzutami pracownika i pracodawcy.
3. Oferta z dnia 22.08.2018 r złożona mailowo przez Panią Faustynę Chwalczuk na stawkę 21,03 zł brutto wraz z narzutami pracownika i pracodawcy.
4. Oferta z dnia 14.08.2018 r złożona osobiście przez Panią Monikę Łącką na stawkę 32,02 zł brutto wraz z narzutami pracownika i pracodawcy.
Liczba wyświetleń: 203