Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług na rzecz DDP Arkadia w Krzelowie-opiekun dowozy/odwozy

Data publikacji: 09.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2018

Numer ogłoszenia

1130269

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 17 08 2018
godz.10:00
FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ
ul. Dworcowa 20
28-340 Sędziszów
biuro.fundacja.pir@wp.pl
Oferty mogą zostać przesłane listem, pocztą kurierską, drogą elektroniczną lub złożone osobiście u wystawcy zapytania ofertowego. Oferta złożona elektronicznie, w przypadku jej wyboru jako najkorzystniejszej winna zostać dostarczona w formie oryginału.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.fundacja.pir@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kwiecień

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz DDP ARKADIA w Krzelowie. Działanie adresowane jest dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

1. Opiekun podczas dowozów/odwozów – 1 osoba; umowa zlecenie na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020, 1 osoba; 4 godz/dziennie (20 godz/w tygodniu; 80 godz/miesięcznie); ilość godzin w projekcie: 1700.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Krzelów , miejsca zbiórki podopiecznych DDP Arkadia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

celem zamówienia jest wyłonienie opiekuna podczas dowozów/odwozów podopiecznych DDP Arkadia

Przedmiot zamówienia

1. Opiekun podczas dowozów/odwozów – 1 osoba; umowa zlecenie na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020, 1 osoba; 4 godz/dziennie (20 godz/w tygodniu; 80 godz/miesięcznie); ilość godzin w projekcie: 1700.
Zakres obowiązków:
1) opiekun podczas dowozów/odwozów jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo Uczestników Projektu w trakcie wsiadania do lub wysiadania z pojazdu oraz w trakcie przejazdu; opiekun winien posiadać imienną listę osób dowożonych (wsiadających)
z danej miejscowości objętej trasą dowozu;
2) ścisła współpraca z kierowcą pojazdu w zakresie bezpiecznego przewozu
a mianowicie:
a. w trakcie realizacji przewozu przebywanie wewnątrz pojazdu;
b. w trakcie wsiadania Uczestników Projektu, po zatrzymaniu się pojazdu otwieranie przednich drzwi;
c. pomoc Uczestnikom Projektu podczas wsiadania;
d. po wejściu wszystkich Uczestników Projektu do pojazdu sprawdzanie, czy wszystkie osoby są bezpiecznie usadzone;
e. po zamknięciu drzwi pojazdu oraz sprawdzeniu, czy zamknięte są drzwi tylne-awaryjne, przekazanie sygnału kierowcy do kontynuowania jazdy;
f. w trakcie przejazdu kontrolowanie na bieżąco stanu ładu i bezpieczeństwa w pojeździe, podejmowanie skutecznej interwencję w razie jego naruszenia; w razie konieczności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, opiekun ma prawo do podjęcia decyzji o zatrzymaniu pojazdu w celu przywrócenia bezpiecznych warunków jazdy; takim przypadku kierowca zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu w najbliższym miejscu nie zagrażającym bezpieczeństwu na drodze;
g. przywracanie ładu i bezpieczeństwa w pojeździe – bez dokonania jakichkolwiek form przemocy fizycznej;
h. w trakcie wysiadania Uczestników Projektu, po zatrzymaniu się pojazdu otwieranie drzwi pojazdu; upewnienie się, czy zachowane są warunki bezpiecznego wysiadania – a w szczególności czy poruszające się po drodze pojazdy nie stanowią zagrożenia dla wysiadających;
i. pomoc Uczestnikom Projektu podczas wysiadania z pojazdu;
j. po wyjściu wszystkich Uczestników Projektu w danym miejscu wysiadania, zajęcie miejsca w pojeździe i danie sygnału kierowcy w celu kontynuacji jazdy;
3) odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna podczas dowozów/odwozów rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się pojazdu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym dowóz Uczestników Projektu, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez ostatnią osobę w miejscu zatrzymania kończącym odwóz;
4) po opuszczeniu środka transportu przez Uczestników Projektu, opiekun dokonuje przeglądu wnętrza pojazdu i w przypadku stwierdzenia pozostawienia przez osoby przedmiotów (np. torba, odzież, itp.) przekazuje znalezione przedmioty kierowcy pojazdu, bądź zanosi je do DDP „ARKADIA”;
5) w przypadku stwierdzenia istotnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w trakcie przewozu oraz pomimo podjęcia interwencji w celu przywrócenia bezpieczeństwa – nie przyniosła ona oczekiwanych skutków opiekun powiadamia o tym fakcie dyrektora DDP „ARKADIA”, dokonując jednocześnie odpowiedniego wpisu do Zeszytu przewozów;
6) Opiekun prowadzi Zeszyt Przewozów, dokonując wpisów zawierających uwagi dotyczące zdarzeń zaistniałych w trakcie przewozu; w przypadku nieodpowiednich zachowań, opiekun dokonuje wpisu do Zeszytu przewozów zawierającego: nazwisko i imię Uczestnika Projektu, opis zdarzenia (zachowania), opis podjętych przez opiekuna działań i czynności w stosunku do zaistniałej sytuacji.
Opiekun podczas dowozów/odwozów jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy służbowej.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa wzór umowy.

Kod CPV

85000000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

Harmonogram realizacji zamówienia

umowa zlecenie na okres: 01.09.2018 – 31.05.2020, 1 osoba; 4 godz/dziennie (20 godz/w tygodniu; 80 godz/miesięcznie); ilość godzin w projekcie: 1700.
Wykonawca wykonuje usługi zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego, który wskazuje uczestników oraz miejsce wykonania usługi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany harmonogramu i miejsca wykonania usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Wiedza i doświadczenie

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Potencjał techniczny

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

warunki zostały określone w zapytaniu ofertowym

Dodatkowe warunki

Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5. osoby posiadające uprawnienia do wykonywania pracy i zawodu na terenie Rzeczypospolitej Polski, posługujące się biegle językiem polskim;
6. posiadają pełną zdolności do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych;
Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie warunków.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie,
c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron.
Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;
2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie;
3) na osoby o kwalifikacjach równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

wypełniony ,podpisany druk oferty
oświadczenie dotyczące spełniania kryterium aspektów społecznych

Zamówienia uzupełniające

nie zostały przewidziane

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena 90 %
2. Aspekty społeczne 10 %
W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

Kc = (C min / C x) * 90 pkt * 100%
gdzie:
Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”,
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej,
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.

Liczba punktów (maksymalnie–10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „aspekty społeczne”(Ks) zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Aspekty społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10pkt w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Aspekty społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała w/w kryterium otrzyma 0pkt.
W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy:
1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.)
2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) – Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby bezrobotne
3. osoba skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
4. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane również w przypadku złożenia oferty przez osoby fizyczne, które są osobami bezrobotnymi lub osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.)
5. Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko opóźnienia w wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.
6. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek pkt. 1, 2 ze wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2 a. i b.).

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postepowaniu oraz zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ

Adres

Dworcowa 19

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

537683600

NIP

6562329990

Tytuł projektu

POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Aneta Musiał, Sędziszów; 16.08.2018 r., godz. 14:00, cena 45,00 zł;
Liczba wyświetleń: 190