Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa książek w ramach projektu "DIAGNOZA: zwiększamy dawkę kwalifikacji!"

Data publikacji: 09.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2018

Numer ogłoszenia

1130241

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Metalowa 4, 10-603 Olsztyn w terminie do dnia 17.08.2018 r. do godziny 15.00 lub elektronicznie na adres erudycja@tlen.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

erudycja@tlen.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Żurek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 543 15 35

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek na potrzeby realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach projektu „DIAGNOZA: zwiększamy dawkę kwalifikacji!”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup i dostawa książek na potrzeby realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach projektu „DIAGNOZA: zwiększamy dawkę kwalifikacji!”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa książek na potrzeby realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach projektu „DIAGNOZA: zwiększamy dawkę kwalifikacji!”:

„Pielęgniarstwo ratunkowe”, Kózka M., Rumian B., Maślanka M., Wyd. Med. PZWL, Warszawa 2013
Liczba egzemplarzy: 25

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22110000-4 Drukowane książki

Kod CPV

22110000-4

Nazwa kodu CPV

Drukowane książki

Harmonogram realizacji zamówienia

Miejsce i termin realizacji: ostateczny termin realizacji zamówienia 04.09.2018r., ul. Metalowa 4, 10-603 Olsztyn

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy są uprawnieni do występowania
w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi i posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zapytaniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu na następujące kryteria
a) CENA - 70%
b) CZAS DOSTAWY - 30%
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów (100%=100 pkt) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej:

Lp. Nazwa kryterium Waga
1. Cena 70% = 70 pkt
2. Czas dostawy 30% = 30 pkt

3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = C + K
gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
K – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – czas dostawy

4. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
cena brutto oferty najtańszej/cena brutto oferty badanej x 70 pkt = liczba punktów w danym kryterium

5. Punkty za kryterium „czas dostawy” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) zawierającego informacje w jakim czasie Wykonawca zrealizuje dostawę książek. Im szybciej zostanie zrealizowana dostawa, tym więcej punktów zostanie przyznane Wykonawcy:
1-3 dni licząc od dnia podpisania umowy = 10 pkt
> 3 dni licząc od dnia podpisania umowy = 0 pkt

oferta badana/oferta z największą liczbą punktów za czas dostawy x 30 pkt = liczba punktów w danym kryterium

6. Liczby punktów otrzymanych za kryterium cena oraz czas dostawy, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Wszystkie obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku
a zaokrąglenia będą dokonywane zgodnie z regułami matematycznymi.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-OŚWIATOWE "ERUDYCJA"

Adres

Metalowa 4

10-603 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895431535

Fax

895431535

NIP

7393244606

Tytuł projektu

DIAGNOZA: zwiększamy dawkę kwalifikacji!

Numer projektu

RPWM.02.03.02-28-0064/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Horyzont s.c. Piotr Sycan, Renata Sycan, 93-324 Łódź, ul. Socjalna 5/2
Data wpływu: 17-08-2018
Cena: 2 494,28 PLN
Liczba wyświetleń: 76