Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż mebli medycznych w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek w Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej”

Data publikacji: 09.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-08-2018

Numer ogłoszenia

1130236

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście bądź przesłać pocztą lub kurierem w zamkniętej kopercie na adres:
Akademia Polonijna w Częstochowie
ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa
IV piętro, sekretariat Rektora
Na kopercie należy umieścić dopisek:
Projekt „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek w Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej” - oferta na dostawę mebli medycznych

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Kolak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48606945745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli medycznych we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Symulacji Medyczne według poniższej listyj:
1) Łóżko na stanowisko intensywnej terapii (dziecięce)
2) Łóżko na stanowisko intensywnej terapii (dla dorosłego)
3) Zestaw mebli medycznych do sali wysokiej wierności
4) Kozetka lekarska
5) Zestaw mebli medycznych do sali OSCE
6) Łóżko szpitalne ortopedyczne
7) Stanowisko do iniekcji
8) Łóżko pacjenta domowe
9) Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej
10) Szafka przyłóżkowa
11) Wózek transportowy
12) Wózek inwalidzki
13) Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów
14) Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w tym m. innymi mobilny system pielęgnacji pacjenta, wózek prysznicowy, podnośnik
15) Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Częstochowa Miejscowość: Częstochowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie tworzonego w Akademii Polonijnej w Częstochowie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w potrzebne meble medyczne i zestawy medyczne.

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż mebli medycznych we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Symulacji Medycznej. Dostawa obejmuje następujące pozycje:
1) Łóżko na stanowisko intensywnej terapii (dziecięce)
2) Łóżko na stanowisko intensywnej terapii (dla dorosłego)
3) Zestaw mebli medycznych do sali wysokiej wierności
4) Kozetka lekarska
5) Zestaw mebli medycznych do sali OSCE
6) Łóżko szpitalne ortopedyczne
7) Stanowisko do iniekcji
8) Łóżko pacjenta domowe
9) Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej
10) Szafka przyłóżkowa
11) Wózek transportowy
12) Wózek inwalidzki
13) Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów
14) Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów w tym m. innymi mobilny system pielęgnacji pacjenta, wózek prysznicowy, podnośnik
15) Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi.

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:
1) dostawa i montaż zamówionych mebli;
2) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia;
3) dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia:
- kopii certyfikatów CE (jeśli dotyczy),
- instrukcji obsługi oraz kart gwarancyjnych,
4) zapewnienie co najmniej rocznej gwarancji i serwisu na przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do ogłoszenia.

Kod CPV

33192000-2

Nazwa kodu CPV

Meble medyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca dostarczy i dokona montażu mebli w ciągu 6 tygodni od dnia podpisania umowy. Dokładny termin dostawy oraz montażu zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie precyzuje warunków w sposób szczegółowy.
Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy mają udokumentowane doświadczenie w realizacji zamówień na dostawę i montaż mebli medycznych - wymagane zrealizowanie co najmniej dwóch zamówień na dostawę i montaż mebli medycznych w okresie ostatnich 3 lat.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy, iż w okresie ostatnich trzech lat zrealizował minimum dwie dostawy mebli medycznych.
Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Odmowa dostarczenia żądanych dokumentów lub brak dokumentów potwierdzających warunki udziału w postępowaniu będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy lub odmową zawarcia przez Zamawiającego umowy ws. realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji. Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca składa wraz z ofertą aktualny odpis z KRS lub CEIDG oraz oświadczenie, że nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji.

Warunki zmiany umowy

Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w skutek:
- zaistniałej omyłki pisarskiej,
- zmiany danych teleadresowych, zmiany nazwy, osób upoważnionych do reprezentacji itp.,
- zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy,
- zmiany wielkości i termin realizacji zamówienia z powodu ważnych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie będą one prowadziły do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się:
- wypełniony formularz ofertowy,
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w treści oferty),
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie CEIDG,
- dodatkowo jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika także odpis pełnomocnictwa.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlegają wyłącznie oferty kompletne, złożone w terminie i nie podlegające odrzuceniu.

b) Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- cena: 80%
- okres gwarancji: 20%

c) Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg wzoru:
Lp = C + G
gdzie:
Lp - łączna liczba punktów
C - liczba punktów za kryterium cena
G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji
Za kryterium cena można uzyskać maksymalnie 80 pkt, zaś za gwarancję maksymalnie 20. Łącznie można uzyskać 100 pkt.
Szczegółowe kryteria oceny oraz opis sposobu przyznawania punktacji za poszczególne kryteria zawarte są w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą konkurencję lub równe traktowanie wykonawców.
W celu zweryfikowania, czy nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i popisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do formularza ofertowego. Oferty, które nie będą zawierać ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE

Adres

42-200 Częstochowa

śląskie , Częstochowa

Numer telefonu

343684270

Fax

343249662

NIP

5731034105

Tytuł projektu

Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek w Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej

Numer projektu

POWR.05.03.00-00-0065/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Brak ofert mieszczących się w kwocie przeznaczonej na zamówienie
Liczba wyświetleń: 590