Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/08/RPOWZ 1.6 /2018 na „DOSTAWĘ PIĘCIU SUWNIC WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

Data publikacji: 08.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2018

Numer ogłoszenia

1130072

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

8. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 16.08.2018 r. na adres:
BBC SP. z o.o.
Chojnica 3
78-650 Chojnica
Polska
Polska
lub przesłać w formie elektronicznej (skan podpisanych dokumentów) na adres:
poczta.bbc@gmail.com
Terminem złożenia oferty jest dzień jej wpływu do Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta.bbc@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Ireneusz Ciepielewski LUB Pan Łukasz Beer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 502-119-984 / +48 691 670 150

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42414000-1 Dźwigi bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig
42414210-6 Suwnice
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI:
„DOSTAWA PIĘCIU SUWNIC NATOROWYCH JEDNODŹWIGAROWYCH O UDŹWIGU 5 t, WRAZ Z TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM, w tym:
a. trzy sztuki SUWNIC o rozpiętości L=17,32 m (3 sztuki)
b. dwie sztuki SUWNIC o rozpiętości L= 17,00m (2 sztuki)

Następujące parametry techniczne i funkcjonalne są wymagane dla obydwu parametrów wymienionych powyżej
1. udźwig 5,0t
2. dostosowane do szyny jezdnej – szerokość 50 mm wysokość 30 mm
3. rodzaj dźwigara skrzyniowy, spawany
4. grupa natężenia pracy suwnicy wg PN/ISO A5
5. zakres pracy w temperaturze otoczenia od -10 °C do 40 °C
6. miejsce pracy w hali
7. wysokość podnoszenia wciągnika max nie mniej niż min. 6,5 m
8. grupa natężenia pracy wg FEM/ISO 2m/M5
9. prędkość podnoszenia z falownikiem przy pełnym obciążeniu 5,0 m/min.
10. 3 prędkości podnoszenia z falownikiem
11. Jazda wciągnika: prędkość maksymalna nie mniej niż 20m/min .z falownikiem
12. Jazda suwnicy: prędkość maksymalna nie mniej niż 40m/min. z falownikiem
13. stopień ochrony/klasa izolacji IP55/F
14. sterowanie radiowe
15. rezerwowo kaseta sterownicza przejezdna wzdłuż dźwigara
16. napięcie sterownia bezpieczne
17. tensometryczne zabezpieczenie przeciążeniowe suwnicy
18. rodzaj powłoki malarskiej żółty
19. klakson
20. czujnik antykolizyjny jednostronny z przyciskiem deblokady.
21. system zasilania (szynoprzewody)78 mb- współpracujące z istniejącym sytemem - firmy IGA – 60 A (przedłużenie i zasilanie istniejących systemów zasilania szyn)
22. transport suwnic i szynoprzewodów w miejsce inwestycji, tj. Chojnica 3 gmina Mirosławiec, województwo zachodniopomorskie – w cenie w ramach dostawy
23. montaż suwnic i szynoprzewodów – w cenie w ramach dostawy
24. wykonanie pomiarów elektrycznych i prób rozruchowych
25. przygotowanie dokumentów odbiorowych dostarczonego urządzenia w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym
26. opracowanie dokumentacji powykonawczej - szkic usytuowania suwnic w hali
27. udział przedstawicieli wykonawcy w odbiorze suwnic przez UDT
28. przygotowanie wszystkim dokumentów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego,
29. zapewnienie urządzeń do rozładowania i montaż suwnic wraz szynoprzewodami.


Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.

Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: wałecki Miejscowość: Chojnica

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie PIĘĆIU fabrycznie nowych SUWNIC NATOROWYCH JEDNODŹWIGAROWYCH O UDŹWIGU 5 t, WRAZ Z TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM , dla celów realizacji projektu pod nazwą „STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.6. Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia; Numer projektu: RPZP.01.06.00-32-0014/16

Przedmiot zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
42414000-1 Dźwigi bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig
42414210-6 Suwnice
Przedmiot zamówienia niniejszego zapytania ofertowego STANOWI:
„DOSTAWA PIĘCIU SUWNIC NATOROWYCH JEDNODŹWIGAROWYCH O UDŹWIGU 5 t, WRAZ Z TRANSPORTEM, INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM, w tym:
a. trzy sztuki SUWNIC o rozpiętości L=17,32 m (3 sztuki)
b. dwie sztuki SUWNIC o rozpiętości L= 17,00m (2 sztuki)

Następujące parametry techniczne i funkcjonalne są wymagane dla obydwu parametrów wymienionych powyżej
1. udźwig 5,0t
2. dostosowane do szyny jezdnej – szerokość 50 mm wysokość 30 mm
3. rodzaj dźwigara skrzyniowy, spawany
4. grupa natężenia pracy suwnicy wg PN/ISO A5
5. zakres pracy w temperaturze otoczenia od -10 °C do 40 °C
6. miejsce pracy w hali
7. wysokość podnoszenia wciągnika max nie mniej niż min. 6,5 m
8. grupa natężenia pracy wg FEM/ISO 2m/M5
9. prędkość podnoszenia z falownikiem przy pełnym obciążeniu 5,0 m/min.
10. 3 prędkości podnoszenia z falownikiem
11. Jazda wciągnika: prędkość maksymalna nie mniej niż 20m/min .z falownikiem
12. Jazda suwnicy: prędkość maksymalna nie mniej niż 40m/min. z falownikiem
13. stopień ochrony/klasa izolacji IP55/F
14. sterowanie radiowe
15. rezerwowo kaseta sterownicza przejezdna wzdłuż dźwigara
16. napięcie sterownia bezpieczne
17. tensometryczne zabezpieczenie przeciążeniowe suwnicy
18. rodzaj powłoki malarskiej żółty
19. klakson
20. czujnik antykolizyjny jednostronny z przyciskiem deblokady.
21. system zasilania (szynoprzewody)78 mb- współpracujące z istniejącym sytemem - firmy IGA – 60 A (przedłużenie i zasilanie istniejących systemów zasilania szyn)
22. transport suwnic i szynoprzewodów w miejsce inwestycji, tj. Chojnica 3 gmina Mirosławiec, województwo zachodniopomorskie – w cenie w ramach dostawy
23. montaż suwnic i szynoprzewodów – w cenie w ramach dostawy
24. wykonanie pomiarów elektrycznych i prób rozruchowych
25. przygotowanie dokumentów odbiorowych dostarczonego urządzenia w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym
26. opracowanie dokumentacji powykonawczej - szkic usytuowania suwnic w hali
27. udział przedstawicieli wykonawcy w odbiorze suwnic przez UDT
28. przygotowanie wszystkim dokumentów wymaganych przez Urząd Dozoru Technicznego,
29. zapewnienie urządzeń do rozładowania i montaż suwnic wraz szynoprzewodami.


Wymagane dokumenty do dostarczenia:
- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi w wersji papierowej lub elektronicznej w języku polskim
- wszelkie przewidziane powszechnie obowiązującymi w Polsce przepisami dokumenty potwierdzające spełnianie norm i dopuszczenie do użytkowania.

Uwaga: Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia z obsługi dostarczonych urządzeń dla pracowników Zamawiającego. Cena szkolenia jest uwzględniona w cenie dostarczonego urządzenia. Zakres i termin szkolenia ustali Zamawiający.

Kod CPV

42414000-1

Nazwa kodu CPV

Dźwigi, bramownice drogowe i pojazdy techniczne wyposażone w dźwig

Dodatkowe przedmioty zamówienia

42414210-6 Suwnice

Harmonogram realizacji zamówienia

7. Termin wykonania zamówienia:
Termin dostawy: nie później niż do 30.11.2018 r.
Szczegółowy termin dostawy zostanie ustalony pomiędzy stronami.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się datę podpisania ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

4.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Wiedza i doświadczenie

4.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia i wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dokonał co najmniej dwóch dostaw SUWNIC NATOROWYCH JEDNODŹWIGAROWYCH O UDŹWIGU MIN. 5 t.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie wykazu wykonanych dostaw, do którego wykonawca winien załączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w oświadczeniu dostaw. Wzór niniejszego wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

4.3. Posiadanie potencjału technicznego.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który dysponuje odpowiednim zapleczem osobowym dla realizacji przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4.5. Posiadanie sytuacji ekonomicznej i finansowej, niezbędnej dla realizacji zamówienia
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej dla realizacji przedmiotu zamówienia.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania powyższego warunku; spełnianie warunku zostanie ocenione na postawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez wykonawcę, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania.

Dodatkowe warunki

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Warunki zmiany umowy

9. Wzór umowy, która zostanie zawarta pomiędzy stronami określa załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Przesłanki zmiany umowy określone są we wzorze umowy.
Zmiany umowy mogą zostać dokonane w następujących przypadkach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień,
b) w przypadku siły wyższej,
c) w przypadku uzasadnionych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany lub modyfikacji przedmiotu zamówienia w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dostawy przedmiotu zamówienia spełniającej co najmniej jeden z poniższych warunków:
a) zwiększona zostanie funkcjonalność przedmiotu zamówienia,
b) obniżone zostaną koszty eksploatacji przedmiotu zamówienia,
c) zmniejszony zostanie negatywny wpływ przedmiotu zamówienia na środowisko,
d) zmniejszona zostanie cena przedmiotu zamówienia.
3. Zmiana wynagrodzenia:
a) zostanie dokonana zmiana lub modyfikacja przedmiotu zamówienia,
b) przedmiot zamówienia zostanie wyposażony w elementy dodatkowe,
c) zmian dotyczących sposobu i kosztów transportu.
4. Zmiana miejsca spełnienia świadczenia.
5. Zmiany dotyczące warunków gwarancji.
6. Zmiany dotyczące sposobu i kosztów transportu, w szczególności zmiany nakładające na Zamawiającego obowiązek transportu.
7. Zmiany wysokości płatności końcowej, terminów płatności, zmiany terminów i wysokości płatności częściowych oraz udzielenia, terminów płatności i wysokości zaliczek na realizację przedmiotu zamówienia.
8. Inne zmiany dopuszczalne zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"
9. Strona inicjująca zmianę złoży drugiej Stronie wniosek o dokonanie zmiany powołujący się na choćby jedną ze wskazanych powyżej przesłanek.

§ 9 UMOWY:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej ważności wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

9. Dokumenty wymagane od wykonawcy na etapie składania oferty:
1. Oferta - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, wypełnione zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z załącznikami, wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Karta katalogowa lub opis urządzenia oferowanego przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania parametrów urządzenia wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia.
6. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zamówienia uzupełniające

12. Zamówienia Uzupełniające – Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

9. Kryteria oceny ofert.
L. p. 1.
Nazwa kryterium: CENA NETTO
WAGA: 80%
Sposób przyznawania punktów.:
Liczba punktów obliczona zostanie jako proporcja najniższej ceny ze złożonych ofert do ceny z oferty ocenianej pomnożona przez wagę kryterium, tj. w sposób następujący:
Liczba punktów w ocenie = (cena w ofercie z najniższą ceną/cena badanej oferty) X waga kryterium X 100
L.p. 2.
Nazwa Kryterium: Okres gwarancji,
WAGA: 20%
Sposób przyznawania punktów:
Do 24 miesięcy – 0 pkt
25-35 miesięcy – 10 pkt
36 miesięcy i więcej – 20 pkt
UWAGA:
1. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZAOFEROWANIA GWARANCJI KRÓTSZEJ NIŻ 1 ROK. OFERTY Z OKRESEM GWARANCJI KRÓTSZYM NIŻ 1 ROK ZOSTANĄ ODRZUCONE. WARUNKI GWARANCJI OKREŚLA UMOWA STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA.
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt, w tym maksymalnie 80 punktów w kryterium cena netto (według wzoru wskazanego powyżej) i maksymalnie 20 punktów w kryterium okres gwarancji. W przypadku nie wskazania okresu gwarancji w ofercie, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował gwarancję w wymiarze jednego roku.
Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.
W przypadku, gdy wybrany oferent odmówi podpisania umowy, zostanie ona podpisana z oferentem, który spośród pozostałych przedłożył ofertę z kolejną najwyższą punktacją.

Wykluczenia

4.6. Wykluczenia
Z udziału w postępowaniu, w celu uniknięcia konfliktu interesów wykluczone są podmioty powiązane z firmą BBC Sp. z o.o. osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Sposób dokonania oceny spełnienia tego warunku:
Ocena spełnienia ww. warunku zostanie przeprowadzona na podstawie następujących dokumentów, które każdy z oferentów ma obowiązek załączyć do oferty:
a. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (innego właściwego rejestru) lub aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
b. Wypełnione i podpisane oświadczenie wykonawcy o braku powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

78-650 Chojnica

zachodniopomorskie , wałecki

Numer telefonu

502 119 984

NIP

7651691121

Tytuł projektu

STWORZENIE WYSOKOWYDAJNEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE WYROBÓW STALOWYCH FIRMY BBC SP. Z O.O. W MIROSŁAWCU, POPRZEZ ROZBUDOWĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ ZAKUP MASZYN I URZĄDZEŃ STOSUJĄCYCH NOWOCZESNE I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE

Numer projektu

RPZP.01.06.00-32-0010/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 1/08/RPOWZ 1.6 /2018 na „DOSTAWĘ PIĘCIU SUWNIC WRAZ Z INSTALACJĄ I URUCHOMIENIEM”

Niniejszym informujemy, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania zamówienie zostanie udzielone firmie: Zakłady Produkcyjno – Usługowe „Maran” SP. z o.o., ul. Budowlanych 42; 80-298 Gdańsk
Liczba wyświetleń: 283