Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup elementów systemu do testowania interfejsów komunikacji bezprzewodowej umożliwiający ocenę parametrów części nadawczej i odbiorczej: analizator widma, analizator wektorowy - PLCRC/2830701/06/2485/2018

Data publikacji: 08.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 20-08-2018

Numer ogłoszenia

1129981

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

2018-08-10
Pytanie nr 1: W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wytypował zakres częstotliwości pracy analizatora widma, który wynosi min 30 GHz, czy Zamawiający dopuszcza analizator widma, którey będzie pracował w zakresie częstotliwości do 26.5 GHz?
Odpowiedź nr 1: Analizator widma z zakresem częstotliwości do 26.5GHz nie spełnia wymagań.
Pytanie nr 2: Czy dopuszcza się zaoferowanie analizatora widma, którego szerokośc kanału analizy (w całym zakresie pasma) wynosi minimum 31.25 MHz?
Odpowiedź nr 2: Analizator widma z szerokością kanału analizy 31.25MHz lub więcej spełnia wymagania.
Pytanie nr 3: Czy dopuszcza się zaoferowanie analizatora widma, którego zakres pracy przedwzmacniacza wynosi do 26.5 GHz?
Odpowiedź nr 3: Przedwzmacniacz o zakresie pracy do 26.5GHz nie spełnia wymagań.
Pytanie nr 4: Czy opisany przez Zamawiającego przedwzmacniacz wymagany jest dla całego zakresu częstotliwości analizatora?
Odpowiedź nr 4: Zakres pracy przedwzmacniacza powinien pokrywać zakres częstotliwości analizatora 30GHz, to jest:
górna granica częstotliwości – przynajmniej 30GHz, dolna granica częstotliwości – nie jest krytyczna, ale umożliwiająca analizę sygnałów radiowych w paśmie poniżej 1GHz.
Pytanie nr 5: Czy dopuszcza się zaoferowanie wektorowego analizatora sieci o lepszych parametrach niż wytypowane w specyfikacji, gdzie niepewność pomiaru poziomu mocy wejściowej wynosi 1.5 dB przy 0dBm?
Odpowiedź nr 5: Parametr niepewność pomiaru mocy wejściowej analizatora wektorowego powinien spełniać wymogi ogłoszenia, to jest wartość max. 1dB. Wartość parametru dla częstotliwości poniżej 300MHz nie jest krytyczna.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Termin składania ofert zostaje wydłużony do 20.08.2018r. do g. 24.00
2018-08-14
UWAGA, Zamawiający wymaga dodatkowo oznaczenia producenta przewodów pomiarowych 2szt w celu weryfikacji, czy to jest rodzaj przewodów stabilnie fazowo.
2018-08-14
Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuszcza dokładność mocy wyjściowej analizatora wektorowego mniej niż 2 dB gwarantowane, typowo 0.5 dB?
Odpowiedź nr 6: Lista wymagań nie zawiera parametru odnoszącego się do dokładności mocy WYJŚCIOWEJ, zatem dokładność mocy wyjściowej nie będzie brana pod uwagę podczas oceniania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona w języku polskim lub angielskim, elektronicznie na adres: anna.marszalek@pl.abb.com, do dnia: 16.08.2018, do godziny 24:00.
Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
Szczegóły dotyczące składania ofert znajdują się w dokumencie "zapytanie ofertowe".
Wszelkie pytania dotyczące ogłoszenia należy również kierować na podany adres mailowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

anna.marszalek@pl.abb.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Marszałek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48222238337

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Analizator widma z funkcją pomiaru widma sygnału i mocy wyjściowej.
2. Analizator wektorowy z funkcją pomiaru parametrów rozproszenia części nadawczej i odbiorczej.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa urządzeń (analizatory) niezbędnych do budowy stanowiska do rozwoju układów elektronicznych dedykowanych do aplikacji IoT - system do testowania interfejsów komunikacji bezprzewodowej.

Przedmiot zamówienia

1) Analizator widma (parametry gwarantowane)
Zakres częstotliwości pracy: min. 30GHz
Szerokości kanału analizy (w całym zakresie pasma): min. 25MHz
Poziom szumu (DANL) z przedwzmacniaczem (@6GHz): max. -160dBm/Hz
Punkt TOI (@1GHz): min. 15dBm
Szumy fazowe (1GHz, offset 10kHz): max. -105dBc (1Hz)
Przedwzmacniacz (zakres pracy): min. 30GHz
Gwarancja: min. 3lata
Pakiet kalibracji: min. 3lata
2) Analizator wektorowy sieci - typ samodzielny lub przystawka USB do komputera (parametry gwarantowane)
Zakres częstotliwości pracy: min. 8GHz
Liczba portów: min. 2 pełne (*)
Zakres dynamiczny (300MHz-9GHz): min. 110dB
Niepewność pomiaru poziomu mocy wejściowej (-10dBm): max. 1dB
Zakres mocy wyjściowej (płynna regulacja, funkcja przemiatania): min. -20 … 0dBm
Kierunkowość (nieskorygowana, @6GHz): min. 15dB
Gwarancja: min. 3lata
Pakiet kalibracji: min. 3lata
Wyposażenie: +kompatybilne przewody pomiarowe stabilne fazowo, długość 50-70cm, 2szt, zakończone od strony urządzenia badanego złączami 3.5mm męskie.
+kompatybilny kalibrator elektroniczny ze złączami 3.5mm żeńskie (funkcja automatycznej kalibracji SOLT)
(*) system dostosowany do pomiarów dwukierunkowych (cztery współczynniki macierzy S).

Kod CPV

38540000-2

Nazwa kodu CPV

Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1. Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego;
2. Zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego;
3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 25% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji: do 8 tygodni od momentu podpisania umowy/zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą.
Wymagany termin ważności ofert: min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu mogą brać udział firmy, wobec których nie toczy się postępowanie upadłościowe.

Dodatkowe warunki

Oferent nie może być wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji wzoru umowy dołączonej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
1. Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta.
3. Okoliczności siły wyższej.
4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy.
5. Otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.
Ewentualne uwagi do treści wzoru umowy powinny być zgłoszone do terminu zamknięcia postępowania.
W przypadku zamówienia o wartości równej i mniejszej 100 tys. PLN netto, zamiar zakupu zostanie potwierdzony zamówieniem SAP na podstawie Ogólnych Warunków Zakupu, bez konieczności sporządzania dwustronnej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy wraz z wymaganymi deklaracjami oraz instrukcjami.
2. Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym i kompletności złożonej oferty wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość zaciągania zobowiązań w imieniu firmy.
3. Oświadczenie o sposobie realizacji zamówienia korzystnego z punktu widzenia ochrony środowiska.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 25% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty niespełniające wszystkich kryteriów technicznych i warunków udziału w postępowaniu zostają odrzucone.
Oferta zostanie wybrana na podstawie kryterium najniższej ceny.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli .

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABB SP. Z O.O.

Adres

Żegańska 1

04-713 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48222237222

Fax

48 22 223 7222

NIP

5260304484

Tytuł projektu

Rozwój Korporacyjnego Centrum Badawczego ABB Sp. z o.o. poprzez nabycie infrastruktury i doposażenia B+R

Numer projektu

RPMP.01.02.02-12-0541/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. AM Technologies Sp. z o.o. Sp. komandytowa (data wpłynięcia: 13.08.2018, cena: 41.571 EUR - analizator widma, 16.999 EUR - analizator wektorowy).
2. RATEART P.H.U. Dariusz Matyjewicz (data wpłynięcia: 20.08.2018, cena: 35.090 EUR - analizator widma, analizator wektorowy nie spełnił wymagań zapytania).
Liczba wyświetleń: 410