Strona główna
Logo unii europejskiej

Drukarka 3D

Data publikacji: 09.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2018

Numer ogłoszenia

1129969

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty można składać osobiście lub pocztą tradycyjną pod adresem:
ul. Poznańska 129/133, Ożarów Mazowiecki
lub w formie elektronicznej na adres e-mail:
office@elpes.com

W przypadku złożenia oferty za pośrednictwem poczty, na kopercie należy wskazać numer zapytania ofertowego, którego dotyczy oferta. W przypadku złożenia ofert za pośrednictwem maila, numer zapytania ofertowego należy wskazać w tytule wiadomości.

Zainteresowane podmioty mogą uzyskać wszelkie niezbędne informacje na temat procedury wyboru oraz wymagań technicznych pod nr +48 605 252 919 oraz w biurze zamawiającego (ul. Poznańska 129/133, Ożarów Mazowiecki) od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00.

Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do biura Zamawiającego (ul. Poznańska 129/133, Ożarów Mazowiecki) lub jej otrzymanie na adres poczty elektronicznej wskazanej powyżej.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach niniejszego postępowania.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

Ocena ofert nastąpi w terminie 14 dni od zakończenia postępowania ofertowego. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na bazie konkurencyjności w okresie do 10 dni od terminu oceny ofert.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Ocena ofert dokonana przez powołaną do tego celu komisję jest ostateczna.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

office@elpes.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Kędzierski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 605 252 919

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest drukarka 3D

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin, ul. Braci Krausse 5

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy drukarki 3D do projektu pt. "Innowacyjna tuba laminatowa – ekologiczny produkt przyszłości na rynku opakowań." w ramach działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest drukarka 3D.

1. Wymagania techniczne
minimalna przestrzeń wydruku 300x100x150mm
minimalna wysokość pojedynczej warstwy druku 0,100 mm
tworzywo podstawowe powinno mieć parametry wytrzymałości mechanicznej lepsze lub równe parametrom tworzywa ABS
maszyna musi być fabrycznie przystosowana do wydruku materiału tworzywowego wzmacnianego włóknem szklanym lub węglowym (maszyna dwugłowicowa)
urządzenie musi być wyposażone w oprogramowanie sterujące, umożliwiające przekształcanie plików z formatu stl; instalacja na komputerze typu PC z systemem Windows 7/10

2. Przedmiot oferty:
maszyna
oprogramowanie
materiały eksploatacyjne w ilościach:
- tworzywo podstawowe min 4000 ml
- włókno szklane min 450 ml

3. Warunki płatności:
płatność 100% po instalacji urządzenia lub przedpłata do 20% wartości zamówienia

4. Termin dostawy:
do 4 tygodni od daty zamówienia

5. Gwarancja:
minimum 1 rok

6. Inne wymagania:
Pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju.

Kod CPV

30232100-5

Nazwa kodu CPV

Drukarki i plotery

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji - do 4 tygodni od daty zamówienia.
Przewidywany termin podpisania umowy: sierpień/wrzesień 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania Zamówienia.

Potencjał techniczny

Oferent posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania Zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent posiada zasoby ludzkie niezbędne do wykonania Zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia w terminie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn. W takim przypadku Oferentom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich ewentualnych przysługujących im roszczeń.

Przed zawarciem kontraktu Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji ostatecznych warunków z wybranymi Oferentami.

Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszelkich zawartych w przedmiotowym zapytaniu zasad.

Warunki zmiany umowy

Przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te mogą dotyczyć zmiany terminu wykonania zamówienia:
• z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektu polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;
• z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
• z powodu okoliczności działania siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;
• z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy.
Każdorazowo, zmiana terminu wykonania zamówienia uzależniona jest od jej akceptacji przez Zamawiającego oraz ewentualnie Instytucję Pośredniczącą w finansowaniu projektu (zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie).
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie z zapisami zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik do niniejszego zapytania) zawierający wszystkie informacje wymagane przez Zamawiającego, w szczególności:
- Nazwę oferenta, dane rejestrowe, kontaktowe, adres oferenta;
- Przedmiot oferty;
- Specyfikację przedmiotu zamówienia zawierającą minimum informację odnośnie wymaganych parametrów oraz niezbędnego wyposażenia wymienionych w punkcie " przedmiot zamówienia". Opcjonalnie specyfikacja techniczna w formie załącznika/dodatkowego dokumentu
- Termin ważności oferty, termin realizacji;
- Cenę netto (urządzenia wraz z materiałami eksploatacyjnymi)
- Gwarancje
- Informacja czy jest zapewniany pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju
- warunki płatności
- maksymalna objętość wydruku (dł. x szer. x wys.) mm3
- Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji (czytelny podpis lub opisany pieczęciami imiennymi)

Wymagane jest również podpisane oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego postępowania o braku powiązań kapitałowych oraz osobowych pomiędzy firmą składającą ofertę, a Zamawiającym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru wykonawcy:
a) cena netto urządzenia wraz z materiałami eksploatacyjnymi: 70 pkt
b) okres gwarancji: 10 pkt
c) maksymalna objętość wydruku (dł. x szer. x wys.) mm3: 20 pkt

Sposób oceny ofert:
a) Cena (C):
Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę netto otrzyma maksymalną liczbę punktów - 70. Dla pozostałych wykonawców punktacja za cenę będzie obliczana wg. następującego wzoru:
C =(Najniższa oferowana cena netto / Cena netto w rozpatrywanej ofercie) x 70

b) Gwarancja (G):
Wykonawca, który zaoferował najdłuższy okres bezpłatnej gwarancji otrzyma maksymalną liczbę punktów -10. Dla pozostałych wykonawców punktacja będzie obliczana wg. następującego wzoru:
G =(Oferowany okres bezpłatnej gwarancji / Najdłuższy okres bezpłatnej gwarancji) x 10
UWAGA! Oferty z gwarancją poniżej 12 miesięcy będą automatyczni odrzucane.

c) maksymalna objętość wydruku (dł. x szer. x wys.) mm3 (O)- największa objętość wydruku liczona jako iloczyn długość x szerokość x wysokość otrzyma maksymalną ilość pkt - 20. Dla pozostałych wykonawców punktacja będzie obliczana wg. następującego wzoru:
O =(Oferowana objętość wydruku/ największa objętość z otrzymanych ofert) x 20


Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt,że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta wykonawcy, która zdobędzie łącznie najwięcej punktów zgodnie z punktacją wskazaną powyżej.

Oferty wystawione w walutach obcych zostaną przeliczone według kursu średniego NBP danej waluty z dnia sporządzenia protokołu wyboru.

Wykluczenia

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z
postępowania, a ich oferta zostanie automatycznie odrzucona w procesie wyboru wykonawcy. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku do przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykluczone z udziału w postępowaniu są podmioty, które w okresie udzielania zamówienia pozostają z
Zamawiającym w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności Zamawiającego przy udzielaniu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ELPES SP. Z O.O.

Adres

Obrońców Tobruku 29/86

01-494 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

601 356 424

NIP

5223016012

Tytuł projektu

Innowacyjna tuba laminatowa – ekologiczny produkt przyszłości na rynku opakowań.

Numer projektu

POIR.03.02.01-06-0037/15-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Wybrany Wykonawca: 3D Services Elźbieta Jabłońska, ul. Rtm. Witolda Pileckiego 56/1, 05-530 Góra Kalwaria
Data wpływu oferty: 14.08.2018
Cena netto: 37 990,00 zł
Liczba wyświetleń: 239