Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa cateringowa – przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka w Lublinie, ul. Ułanów 25 w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo 3”

Data publikacji: 07.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2018

Numer ogłoszenia

1129921

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca zamieszcza ofertę w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanej w następujący sposób: „Oferta na usługę cateringową - przygotowanie oraz dostarczanie posiłków do żłobka w Lublinie, ul. Ułanów 25 w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo 3”.
Oferty należy składać w oddziale Zamawiającego tj. ul. Krajobrazowa 20/E2, 35-119 Rzeszów do dnia 17.08.2018r. godz. 9:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami jest Anna Lubaś, e-mail: alk@op.pl, tel. 509 911 055

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

509911055

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci od 20. tygodnia do 3. roku życia w żłobku zlokalizowanym w Lublinie, ul. Ułanów 25.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat: Lublin Miejscowość: Lublin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci od 20. tygodnia do 3. roku życia w żłobku zlokalizowanym w Lublinie, ul. Ułanów 25.

Przedmiot zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę 25 zestawów posiłków dziennie (śniadanie, zupa, II danie oraz deser/podwieczorek, napoje) dla dzieci w żłobku w okresie od 01 października 2018 r. do 30 września 2020 r. z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
Obiady dostarczać należy do siedziby żłobka w Lublinie, ul. Ułanów 25 w godzinach:
a) Śniadanie pomiędzy godz. 8:00-8:30
b) Obiad pomiędzy godz. 11.00-12.00.

Zamawiający informuje, że codziennie; do godziny 9:00 będzie informował o ilości obiadów i deserów/podwieczorków na dany dzień; do godziny 18:00 poprzedniego dnia o ilości śniadań na dzień następny.

Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw.

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV 55 32 10 00 - 6 Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2018 do 30.09.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 3-lat przed dniem otwarcia ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali, co najmniej dwie usługi cateringowe w sposób ciągły przez minimum 12 miesięcy w ramach zamówienia udzielonego przez jednego zamawiającego każda usługa.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy wyłącznie w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
1) zmiana ustawą wysokości stawki podatku od towarów i usług względem stawki określonej
w umowie albo zastosowanie przez ustawodawcę zwolnienia od podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – zmiana umowy polegająca na dostosowaniu stawki umówionej do stawki ustawowej powszechnie obowiązującej albo do zwolnienia z ww. podatku,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych
Treść oświadczenia zawarta została we wzorze dokumentu „Oświadczenie
o braku powiązań kapitałowych” stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Forma dokumentu: oryginał
2. Wykaz usług

Wykaz wykonanych - wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego).
Dowodami, o których mowa powyżej są: poświadczenie (w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie winno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem ostatecznego terminu składania ofert) lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
W razie konieczności, szczególnie, gdy wykaz lub dowody będą budzić wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego usługi były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
Forma dokumentu:
Wykaz usług: oryginał
Dowody: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:
1. Pozytywna decyzja właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego stwierdzająca, że pojazd, który użyty będzie do wykonania zamówienia odpowiada wymaganiom sanitarnym do transportu żywności.
Forma dokumentu: kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
2. Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z treści którego wynika, że zakład został zatwierdzony do produkcji żywności i prowadzenia usług żywienia w systemie cateringowym.
Forma dokumentu: kopia poświadczona za zgodność z oryginałem

Inne wymagane dokumenty:
1) Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2) Pełnomocnictwo
Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, tj.:
- wykonawców działających w formie Spółki Cywilnej, jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty np. umowy spółki nie wynika odpowiedni sposób reprezentacji dla podpisania oferty, bądź wynika inny sposób reprezentacji;
- wykonawców występujących wspólnie, czyli uczestników konsorcjum.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
1. Cena za jednodniowy zestaw wyżywienia dla 1 dziecka w żłobku. - 90 %
2. Wykonawca zatrudni co najmniej 1 osobę niepełnosprawną lub bezrobotną przy realizacji przedmiotowego zamówienia. - 10%

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
1) Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena za jednodniowy zestaw wyżywienia dla 1 dziecka spośród wszystkich ofert
- Cof - cena za jednodniowy zestaw wyżywienia dla 1 dziecka podana w ofercie
2) Aby uzyskać 10 pkt należy załączyć do oferty oświadczenia o zatrudnieniu przy realizacji przedmiotowego zamówienia co najmniej jednej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej. W ww. oświadczeniu należy podać status osoby zatrudnianej (osoba bezrobotna czy osoba niepełnosprawna) oraz zakres jej obowiązków przy realizacji zamówienia.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego
UWAGA !
Przez osobę bezrobotną zamawiający rozumie osobę spełniającą przesłanki art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pózn. zm.).
Przez osobę niepełnosprawną zamawiający rozumie osobę spełniającą przesłanki statusu
niepełnosprawności określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)

Wykonawca będzie zobowiązany zatrudniać wskazaną osobę przez okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę bezrobotną lub niepełnosprawną lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia, w ciągu 30 dni licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, na to miejsce innej osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej. Zamawiający ma prawo w każdym okresie realizacji zamówienia zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji zatrudnienia osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej, natomiast Wykonawca ma obowiązek przedstawić ja niezwłocznie Zamawiającemu. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego osoby, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia karę umowną w wysokości 1000,00 zł PLN

Wykluczenia

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.
W celu uniknięcia konfliktu interesów, zamówienia publiczne nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w tym
z Kierownikiem Zamawiającego). Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b: posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c: pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d: pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jago oferta zostanie odrzucona

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

A2 ANNA LUBAŚ

Adres

36-052 Nienadówka

podkarpackie , rzeszowski

Numer telefonu

509911055

Fax

178591101

NIP

6842307742

Tytuł projektu

Utworzenie Żłobka Maluszkowo 3

Numer projektu

RPLU.09.04.00-06-0013/17-00

Inne źródła finansowania

Projektu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu pn. „Utworzenie Żłobka Maluszkowo 3”, nr wniosku RPLU.09.04.00-06-0013/17, Działanie 9.4 RPO WL 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EKO PLANET Kamil Nadulski
ul. Jantarowa 5/106, 20-583 Lublin

Oferta wpłynęła: 16.08.2018 godz. 9:38

Cena jednodniowego zestawu wyżywienia dla 1 dziecka w żłobku wynosi: 10,50 zł
Liczba wyświetleń: 410