Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa maszyny drukarskiej fleksograficznej, przewijarki oraz oprogramowania do obsługi zamówień i sprzedaży produktów poligraficznych w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacji produktowej w Zakładzie Poligraficznym, będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych” w ramach Osi Priorytetowej I-„Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.5 - „Nowoczesne firmy”, Poddziałania 1.5.1 - „Wdrożenie wyników prac B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego

Data publikacji: 07.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-09-2018

Numer ogłoszenia

1129858

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Termin składania ofert upływa w dniu 10.09.2018r. o godzinie: 12:00.
Ofertę sporządzoną wg. zasad przedstawionych w niniejszym zapytaniu należy dostarczyć i/ lub przesłać bezpośrednio do siedziby zamawiającego w formie pisemnej, w zamkniętej szczelnie kopercie opisanej tytułem i numerem niniejszego postępowania na adres:
ul. Jana Amosa Komeńskiego 19A, 82-300 Elbląg (sekretariat).

2. Termin otwarcia ofert upływa w dniu 10.09.2018r. o godzinie 12:15.
Sesja otwarcia ofert jest jawna i odbędzie się w siedzibie zamawiającego (adres wskazany w pkt 1). Po zakończeniu sesji otwarcia ofert, zamawiający przekaże wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej, niezwłocznie informacje dotyczące: kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia; nazwy firm oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wskazanym
w pkt 1 oraz informacje dotyczące zaoferowanych wartości w ramach poza cenowych kryteriów oceny ofert.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Jakubczyk, Karolina Topolewska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(55) 239 60 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny drukarskiej fleksograficznej, przewijarki oraz oprogramowania do obsługi zamówień i sprzedaży produktów poligraficznych w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacji produktowej w Zakładzie Poligraficznym, będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych” w ramach Osi Priorytetowej I „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.5 „Nowoczesne firmy”, Poddziałania 1.5.1 „Wdrożenie wyników prac B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania, w ramach których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na wybrane przez wykonawcę części zamówienia, tym samym wykonawcy zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu, mogą składać ofertę na dowolną ilość zadań.tj.:
Zadanie nr 1: dostawa maszyny drukarskiej fleksograficznej;
Zadanie nr 2: dostawa jednostronnej przewijarki do cięcia wzdłużonego i nawijania etykiet samoprzylepnych oraz materiałów opakowaniowych giętkich;
Zadanie nr 3: oprogramowanie do obsługi zamówień i sprzedaży produktów poligraficznych;

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do zapytania, tj. w formularzu asortymentowo-ofertowym, natomiast szczegółowe zasady realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawia załącznik nr 2 do zapytania, tj. istotne postanowienia umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Elbląg Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie przez zamawiającego maszyny drukarskiej fleksograficznej, przewijarki oraz oprogramowania do obsługi zamówień i sprzedaży produktów poligraficznych w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacji produktowej w Zakładzie Poligraficznym, będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych” w ramach Osi Priorytetowej I „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.5 „Nowoczesne firmy”, Poddziałania 1.5.1 „Wdrożenie wyników prac B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny drukarskiej fleksograficznej, przewijarki oraz oprogramowania do obsługi zamówień i sprzedaży produktów poligraficznych w ramach umowy o dofinansowanie projektu „Wdrożenie innowacji produktowej w Zakładzie Poligraficznym, będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych” w ramach Osi Priorytetowej I „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur”, Działania 1.5 „Nowoczesne firmy”, Poddziałania 1.5.1 „Wdrożenie wyników prac B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania, w ramach których zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na wybrane przez wykonawcę części zamówienia, tym samym wykonawcy zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu, mogą składać ofertę na dowolną ilość zadań.tj.:
Zadanie nr 1: dostawa maszyny drukarskiej fleksograficznej;
Zadanie nr 2: dostawa jednostronnej przewijarki do cięcia wzdłużonego i nawijania etykiet samoprzylepnych oraz materiałów opakowaniowych giętkich;
Zadanie nr 3: oprogramowanie do obsługi zamówień i sprzedaży produktów poligraficznych;

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 1 do zapytania, tj. w formularzu asortymentowo-ofertowym, natomiast szczegółowe zasady realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem, zakres obowiązków wykonawcy oraz zamawiającego, jak również zasady rozliczeń przedstawia załącznik nr 2 do zapytania, tj. istotne postanowienia umowy.

4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Kod CPV

42991200-1

Nazwa kodu CPV

Maszyny drukarskie

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia:
Zadanie nr 1: cztery miesiące od dnia zawarcia umowy;
Zadanie nr 2: cztery miesiące od dnia zawarcia umowy;
Zadanie nr 3: cztery miesiące od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie formułuje szczegółowych wymagań

Wiedza i doświadczenie

W zakresie zadania nr 1 i 2 wykonawca w celu wykazania, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji dostaw objętych przedmiotowym zamówieniem wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej trzy dostawy urządzeń drukarskich wykorzystywanych w poligrafii o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, każda. Na potwierdzenie niniejszego warunku wykonawca przedłoży wykaz zrealizowanych dostaw sporządzony wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania.

Potencjał techniczny

Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie formułuje szczegółowych wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie formułuje szczegółowych wymagań

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający w ramach niniejszego warunku nie formułuje szczegółowych wymagań

Dodatkowe warunki

2. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie została określony IZ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje istotne zmiany umowy, które zostały opisane odpowiednio w projekcie przyszłej umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). Paragraf 9 Projektu umowy:
"1. Wszelkie istotne zmiany w Umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej, tj. w formie aneksu do Umowy.
2. Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zmiana dotyczy terminu realizacji Umowy. Wydłużenie lub skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy nie będzie miało wpływu na wysokość ceny określonej w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. Termin realizacji Umowy może ulec wydłużeniu w wypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
1) działania siły wyższej (tj. zdarzeń o charakterze przypadkowym, sprawczym, naturalnym np. klęski żywiołowej, powodzi itp.) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywanych dostaw;
2) obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z wydłużonym procesem produkcyjnym bezpośredniego producenta oferowanego rodzaju urządzeń/ oprogramowania;
3) obiektywnych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a związanych z wydłużonym procesem dostawy/ transportu (dotyczy również dostaw realizowanych przez zagranicznych dostawców/ dystrybutorów);
4) wydłużonego procesu dostawy/ montażu/ uruchomienia urządzeń, o których mowa w zadaniu nr 1 i 2 (uwaga: zapis dotyczy wyłącznie zadania nr 3).
W przedstawionych powyżej przypadku wystąpienia opóźnień, Strony Umowy ustalą nowe terminy realizacji zamówienia.
3. Zmiana dokonana z naruszeniem zapisów określonych w niniejszym paragrafie jest nieważna".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty, tj.:
1) formularz asortymentowo- ofertowy sporządzony wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 1 do zapytania;
2) pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale lub poświadczone notarialnie;
3) oświadczenie dotyczące posiadanego doświadczenia (wykaz zrealizowanych dostaw dla zadania nr 1 i 2) sporządzony wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 3 do zapytania;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Cena brutto (PLN): 85%;
P= (CN / COB x 85%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Cena”
CN - najniższa zaoferowana cena oferty niepodlegającej odrzuceniu,
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
85% – waga kryterium.

2) Okres gwarancji na dostarczone urządzenia i oprogramowanie: 10%;
P= (GOB / GN x 10%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium
„Okres gwarancji na dostarczone urządzenia i oprogramowanie”;
GN– najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu;
GOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu;
10% – waga kryterium.
W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
 okres gwarancji na dostarczone urządzenia i oprogramowanie wynoszący do 24 miesięcy: 0 pkt;
 okres gwarancji na dostarczone urządzenia i oprogramowanie wynoszący do 36 miesięcy: 5 pkt;
 okres gwarancji na dostarczone urządzenia i oprogramowanie wynoszący do 48 miesięcy: 10 pkt;
Nie określenie powyższych wartości w formularzu ofertowym lub przedstawienie ich w sposób nieczytelny lub niezgodny z przyjętymi założeniami, skutkuje przyznaniem przez zamawiającego 0 pkt

3) Zastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: 5%, tj. osoby posiadające nw. status, tj.:
a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.);
b) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868);
c) osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;
d) osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 546);
e) osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.);
f) osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz
z 2016 r. poz. 783);
g) osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;
h) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015r. poz. 573 oraz z 2016r. poz. 749).
P= (KSOB / KSN x 5%) x 100
gdzie:
P - liczba punktów przyznanych wykonawcy w kryterium „Zastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych”,
KSN – najwyższa liczba przyznanych punktów ofercie niepodlegającej odrzuceniu,
KSOB – liczba punktów przyznanych ofercie badanej niepodlegającej odrzuceniu,
5% – waga kryterium.

W ramach niniejszego kryterium zamawiający przyzna następujące punkty, tj.:
 zastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: 5 pkt;
 niezastosowanie klauzul społecznych poprzez zaangażowanie do realizacji zamówienia osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: 0 pkt;

Wykluczenia

1. Zamawiający wyklucza z przedmiotowego postępowania wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu opisanych odpowiednio w Rozdziale IV pkt 1 i 2 zapytania ofertowego, którego treść załączona zostaje do niniejszego ogłoszenia.

2. Zamawiający odrzuca ofertę:
1) jest niezgodna z treścią niniejszego zapytania ofertowego;
2) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
3) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia lub wykonawca nie złożył wyjaśnień jako odpowiedzi na wezwanie zamawiającego do złożenia wyjaśnień w zakresie podejrzenia zaoferowania przez wykonawcę rażąco niskiej ceny;
4) jest nieważna na podstawie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z przedmiotowego postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD POLIGRAFICZNY " ELGRAF" STEFAN SZMIT

Adres

Jana Amosa Komeńskiego 19A

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

552396000

Fax

552396005

NIP

5780127700

Tytuł projektu

WDROŻENIE INNOWACJI PRODUKTOWEJ W ZAKŁADZIE POLIGRAFICZNYM, BĘDĄCEJ WYNIKIEM PRAC BADAWCZO ROZWOJOWYCH

Numer projektu

RPWM.01.05.01-28-0005/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ZADANIE NR 1:
Mark Andy UK. Ltd
Queens Avenue Macclesfield Cheshire SK10 2BN United Kingdom
Wartość oferty: 3 741 000,00 zł netto (zakup wewnątrz-wspólnotowy UE)
Oferta wpłynęła 10.09.2018r. przed godziną 12:00

ZADANIE NR 2:
JURMET sp. z o.o. sp.k.
ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz Dolny
Wartość oferty: 356 700,00 zł brutto
Oferta wpłynęła 10.09.2018r. przed godziną 12:00

ZADANIE NR 3:
X Profis sp. z o.o. sp.k.
ul. Rodzinna 9A, 53-029 Wrocław
Wartość oferty: 24 600,00 zł brutto
Oferta wpłynęła 10.09.2018r. przed godziną 12:00

PEŁNA LISTA PODMIOTÓW, KTÓRE ZŁOŻYŁY OFERTĘ W PRZEDMIOTOWYM POSTĘPOWANIU:
1) Oferta nr 1: Mark Andy UK. Ltd, Queens Avenue
Macclesfield Cheshire SK10 2BN United Kingdom
Zadanie nr 1:
Wartość oferty: 3 741 000,00 zł netto – zakup wewnątrz-wspólnotowy
Oferowany okres gwarancji na dostarczone urządzenia: 12 miesięcy
Wykonawca nie deklaruje zastosowania klauzul społecznych

2) Oferta nr 2: Mark Andy Poland sp. z o.o., ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa
Zadanie nr 2:
Wartość oferty: 639 600,00 zł brutto
Oferowany okres gwarancji na dostarczone urządzenia: 12 miesięcy
Wykonawca nie deklaruje zastosowania klauzul społecznych

3) Oferta nr 3: X Profis sp. z o.o. sp.k., ul. Rodzinna 9A, 53-029 Wrocław
Zadanie nr 3:
Wartość oferty: 24 600,00 zł brutto
Oferowany okres gwarancji na dostarczone oprogramowanie: 12 miesięcy
Wykonawca nie deklaruje zastosowania klauzul społecznych

4) Oferta nr 4: JURMET sp. z o.o. sp.k., ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz Dolny
Zadanie nr 2:
Wartość oferty: 356 700,00 zł brutto
Oferowany okres gwarancji na dostarczone urządzenia: 12 miesięcy
Wykonawca nie deklaruje zastosowania klauzul społecznych

5) Oferta nr 5: KBA CEE sp. z o.o., ul. Puławska 456, 02-884 Warszawa
Zadanie nr 2:
Wartość oferty: 595 050,00 zł brutto
Oferowany okres gwarancji na dostarczone urządzenia: 12 miesięcy
Wykonawca nie deklaruje zastosowania klauzul społecznych
Liczba wyświetleń: 291