Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenia 5 szkoleń przygotowujących do MTA Exam z zakresu: „Windows Server Administration Fundamentals, Networking Fundamentals, Security Fundamentals, Database Administration Fundamentals, Software Development Fundamentals” wraz z przeprowadzeniem egzaminów

Data publikacji: 07.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2018

Numer ogłoszenia

1129843

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 oraz wypełnić
oświadczenie – załącznik nr 2, a także dołączyć inne dokumenty (np. CV) o ile wymagane.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne tematy szkoleń.
3. Podpisaną przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy ofertę należy przesłać mailem na adres: karolina.trzop@wsb.poznan.pl lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa
w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, pokój nr 21, w kopercie z opisem: „OFERTA – przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do MTA Exam wraz z przeprowadzeniem egzaminów: „Windows Server Administration Fundamentals, Networking Fundamentals, Security Fundamentals, Database Administration Fundamentals, Software Development Fundamentals” w ramach projektu: „KARIERA W BRANŻY ICT PERSPEKTYWĄ NA PRZYSZŁOŚĆ wsparcie w wejściu na rynek pracy studentów kierunku Informatyka inżynierka WSB w Poznaniu” (POWR.03.01.00-00-K022/16)) do 16 sierpnia 2018 r. do godziny 15:00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
4. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.
5. Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
6. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania poprzez upublicznienie na stronie w bazie konkurencyjności.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.
8. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Karolina Trzop, e-mail: karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania WSB w Poznaniu do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli okaże się, że faktyczny standard oferty nie jest zgodny z przedstawionymi w ofercie kryteriami oraz zasadniczo odbiega od standardów jakie oferuje uczestnikom Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Trzop

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

616553298

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w zakresie przeprowadzenia 5 szkoleń przygotowujących do MTA Exam z zakresu: „Windows Server Administration Fundamentals, Networking Fundamentals, Security Fundamentals, Database Administration Fundamentals, Software Development Fundamentals” wraz z przeprowadzeniem egzaminów w ramach projektu: „KARIERA W BRANŻY ICT PERSPEKTYWĄ NA PRZYSZŁOŚĆ – wsparcie w wejściu na rynek pracy studentów kierunku Informatyka inżynierka WSB w Poznaniu” (POWR.03.01.00-00-K022/16) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 5 szkoleń dla grupy 8-10 osobowej przygotowujących do MTA Exam wraz z przeprowadzeniem egzaminów obejmujących tematykę szkoleń:
1. Szkolenie Windows Server Administration Fundamentals
2. Szkolenie Networking Fundamentals
3. Szkolenie Security Fundamentals
4. Szkolenie Database Administration Fundamentals
5. Szkolenie Software Development Fundamentals

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: poznański Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie 5 szkoleń dla grupy 8-10 osobowej przygotowujących do MTA Exam wraz z przeprowadzeniem egzaminów obejmujących tematykę szkoleń:
1. Szkolenie Windows Server Administration Fundamentals
2. Szkolenie Networking Fundamentals
3. Szkolenie Security Fundamentals
4. Szkolenie Database Administration Fundamentals
5. Szkolenie Software Development Fundamentals

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 5 szkoleń dla grupy 8-10 osobowej przygotowujących do MTA Exam wraz
z przeprowadzeniem egzaminów obejmujących tematykę szkoleń:
- Szkolenie Windows Server Administration Fundamentals
- Szkolenie Networking Fundamentals
- Szkolenie Security Fundamentals
- Szkolenie Database Administration Fundamentals
- Szkolenie Software Development Fundamentals

Każde szkolenie obejmuje 24 godziny dydaktyczne zajęć (1 godzina dydaktyczna=45 minut), łącznie 120 godzin dydaktycznych zajęć. W ramach jednego szkolenia do przeszkolenia będzie jedna grupa uczestników - łącznie 5 grup x 8-10 osób każda.

1. Szkolenia zostaną przeprowadzone dla łącznie 5 grup, po 8-10 osób każda.
2. Szkolenia odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3. Szkolenia będą dostosowane do zajęć studentów; przewiduje się, że każde szkolenie będzie trwało łącznie 3 dni - po 8 godzin dydaktycznych każdego dnia, (9:00-16:00) lub łącznie 6 dni – po 4 godziny dydaktyczne każdego dnia (wówczas w godzinach popołudniowych: 17:00-20:15).
4. Miejsce realizacji szkoleń to sale w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
5. Na początek i na koniec każdego szkolenia Wykonawca przeprowadzi wśród uczestników test wiedzy lub test umiejętności.
6. Na koniec każdego szkolenia Wykonawca przeprowadzi egzamin i wyda uczestnikom zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz certyfikaty w przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu.
7. Szkolenia przewidziane są w formie stacjonarnej, nie dopuszcza się przeprowadzenia szkoleń w formie e-learningowej.
8. Wykonawca dostarczy niezbędne materiały dydaktyczne do przeprowadzenia szkoleń w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników.
9. Programy na poszczególne szkolenia będą zawierały co najmniej:
• Szkolenie Windows Server Administration Fundamentals:
- Wprowadzenie do Windows Server
- Zarządzanie Windows Server 2008R2
- Zarządzanie magazynem
- Monitorowanie i rozwiązywanie problemów serwerowych
- Podstawowe usługi
- Usługi plików i drukarek
- Usługi sieciowe i aplikacje
Po zakończeniu szkolenia studenci będą w stanie:
- zrozumieć proces instalacji systemu Windows Server
- zrozumienie ról serwera
- zrozumienie usługi Active Directory
- zrozumienie przestrzeni dyskowej
- zrozumienie Performance Management Server
• Szkolenie Networking Fundamentals
- Zrozumienie topologii sieci lokalnej
- Definiowanie sieci z modelu OSI
- Zrozumienie przewodowych i bezprzewodowych sieci
- Zrozumienie protokołów Internetowych
- Wdrażanie protokołu TCP/ IP w wierszu poleceń
- Praca z usługami sieciowymi
- Zrozumienie sieci rozległych
- Definiowanie infrastruktury sieci przewodowej i bezprzewodowej
• Szkolenie Security Fundamentals
- Zrozumienie warstw zabezpieczeń
- Uwierzytelnianie, autoryzacja i ewidencjonowanie
- Zrozumienie zasad zabezpieczeń
- Zrozumienie Network Security
- Ochrona serwera i klienta
• Szkolenie Database Administration Fundamentals
- Zrozumienie podstawowych pojęć
- Tworzenie obiektów baz danych
- Manipulowanie danymi
- Zrozumienie przechowywania danych
- Administrowanie bazą danych
• Szkolenie Software Development Fundamentals
- Wprowadzenie do programowania obiektowego
- Programowanie ogólne
- Zrozumienie Web Applications
- Zrozumienie aplikacji desktopowych
- Zrozumienie Databases
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu składania ofert.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Kod CPV

80510000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia specjalistycznego

Harmonogram realizacji zamówienia

październik 2018 - czerwiec 2019 r. Szczegółowy termin realizacji zamówienia może ulec zmianie, w zależności od wyników rekrutacji na poszczególne szkolenia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szkolenia przeprowadzi/ przeprowadzą trener/ trenerzy posiadający wyższe wykształcenie. Na potwierdzenie tego kryterium Wykonawca złoży CV trenera/ trenerów dedykowanych do przeprowadzenia szkoleń.

Wiedza i doświadczenie

Szkolenia przeprowadzi/ przeprowadzą trener/ trenerzy prowadzący szkolenia z zakresu objętego zamówieniem od co najmniej 2 lat, którzy posiadają praktyczną wiedzę z zakresu zapytania ofertowego. Na potwierdzenie spełnienia tego kryterium Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Dodatkowe warunki

1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych na poszczególne tematy szkoleń.
2. W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń, w tym koszty organizacyjne, np. koszty dojazdu na szkolenia, zakwaterowania, przygotowania programu szkolenia, opracowania materiałów dydaktycznych.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający może zlecić Wykonawcy w trakcie trwania umowy realizację dodatkowych usług szkoleniowych, o ile staną się one niezbędne, a zmiana wykonawcy nie będzie mogła zostać dokonana z powodu konieczności kontynuacji szkoleń, ponadto zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność dla odbiorców szkoleń a wartość realizacji dodatkowych usług szkoleniowych nie przekroczy 50% wartości zamówienia określonego w umowie o realizację szkoleń.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Oferta sporządzona na Formularzu wg wzoru z załącznika
- Oświadczenie wg. wzoru załącznika nr 2
- CV trenera/ trenerów dedykowanych do prowadzenia szkoleń
- Wykaz realizowanych usług lub potwierdzenia wykonania usługi/referencje objętej zamówieniem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o
przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%= 100 pkt). Przyznane punkty zostaną zsumowane
i będą stanowiły podstawę do wyboru Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia tym Wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
- W pierwszej kolejności spełnienie kryteriów dostępu (spełnia=1/nie spełnia=0)
- W drugiej kolejności:
a) Cena usługi brutto za 1 grupę szkoleniową – max 70 pkt

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

„C” = Cmin / Cbad x 70 pkt. gdzie:
Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
„C” – przyznane oferentowi punkty

b) Kompetencje trenera/trenerów prowadzących szkolenia z zakresu objętego zamówieniem „J” – max 30 pkt
Przedziały punktowe Liczba punktów
Poniżej 15 szkoleń 10 pkt
15-25 szkoleń 15 pkt
26-30 szkoleń 20 pkt
powyżej 31 szkoleń 30 pkt
Maksymalna ilość punktów 30 pkt

Punkty otrzymane w danym kryterium przez daną ofertę zostaną do siebie dodane, wynik będzie sumą punktów jaką otrzymała dana oferta w danym kryterium.
Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych w kryterium „C” + „J”. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów – sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „J” w oparciu o podane w niniejszym zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert.
Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów (sumę punktów przyznanych w kryterium „C” + „J”) Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższa cenę (która uzyskała najwięcej punktów w kryterium „C”). Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o których który mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy wykażą, iż łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięczne.

Tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Powołana zostanie Komisja Oceny Ofert, która dokona wyboru najkorzystniejszej oferty.
2. Komisja Oceny Ofert dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone
w zapytaniu ofertowym oraz została uznana za najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofert.
3. Złożone oferty mogą podlegać negocjacjom (via e-mail).
4. Zamawiający może w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia.
6. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa na realizację usługi.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową
w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia
zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej
Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

KARIERA W BRANŻY ICT PERSPEKTYWĄ NA PRZYSZŁOŚĆ – wparcie w wejściu na rynek pracy studentów kierunku Informatyka inżynierka WSB w Poznaniu

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-K022/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SOFTRONIC Sp. z o.o., ul. Towarowa 37, 61-896 Poznań
Cena za 1 godzinę zajęć - 218,00 zł. brutto
Cena za przeprowadzenie 1 egzaminu- 2 780,00 zł.
14.08.2018
Liczba wyświetleń: 154