Strona główna
Logo unii europejskiej

Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Górze

Data publikacji: 07.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 22-08-2018

Numer ogłoszenia

1129771

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

11.1. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczta@smfampa.jgora.pl lub na piśmie w siedzibie Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „FAMPA” w Jeleniej Górze, ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra (wymagane jest przesłanie oferty do udziału w postępowaniu za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca/kuriera).
11.2. W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do dnia 22.08.2018 r. do godz. 11:00 na adres wskazany w pkt 11.1.
Uwaga! Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielnia Mieszkaniowej „FAMPA” w Jeleniej Górze, ul. Dwudziestolecia 3, 58-560 Jelenia Góra, dnia 22.08.2018 r. o godz. 11:10 i odbędzie się bez udziału oferentów.

Ofertę należy napisać pismem czytelnym w języku polskim. Dokumenty składające się na ofertę sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami umieszczonymi w zapytaniu oraz dołączyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia.
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie, kilka lub wszystkie części zamówienia.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej. Złożenie jej w innej formie spowoduje jej odrzucenie.
Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętej kopercie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

poczta@smfampa.jgora.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Dariusz Gębura – Prezes Zarządu, email: prezes@smfampa.jgora.pl, w godz. 8:00-16:00 w dni robocze, oraz Pan Arkadiusz Dacewicz - Zastępca Prezesa Zarządu, e-mail: a.dacewicz@smfampa.jgora.pl, w godz. 8:00-16:00 w dni robocze.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego 1-11 w Jeleniej Górze.
4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, dwóch, kilku lub wszystkich części zamówienia. Liczba części: 6.
Część nr 1 – Izolacja pionowa i docieplenie fundamentów budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11 oraz izolacja pozioma (poprzez iniekcję) fundamentów budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.
Część nr 2 – Wymiana pokrycia dachu (dachówka ceramiczna) z częściową naprawą drewnianej więźby dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 4, Barlickiego 5.
Część nr 3 – Remont klatek schodowych budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11 oraz wykonanie elementów zapewniających dostępność obiektu dla niepełnosprawnych (bez wymiany urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej - domofonów) w zakresie budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.
Część nr 4 – Wymiana tynków elewacyjnych budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.
Część nr 5 – Wymiana instalacji gazowej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej i odprowadzania spalin z urządzeń gazowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Barlickiego 7, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.
Część nr 6 – Wykonanie elementów zapewniających dostępność obiektu dla niepełnosprawnych
w zakresie wymiany urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofonów) w budynku wielorodzinnym przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.
4.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: projekty budowlane (sporządzone dla części 1, 2, 3 – tylko w zakresie remontu klatek schodowych, 4 i 5), przedmiary (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6) oraz tabele równoważności (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6), która stanowi załącznik nr 5 do zapytania (SPOZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Jelenia Góra Miejscowość: Jelenia Góra

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Górze

Przedmiot zamówienia

4.1 Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego 1-11 w Jeleniej Górze.
4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, dwóch, kilku lub wszystkich części zamówienia. Liczba części: 6.
Część nr 1 – Izolacja pionowa i docieplenie fundamentów budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11 oraz izolacja pozioma (poprzez iniekcję) fundamentów budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.
Część nr 2 – Wymiana pokrycia dachu (dachówka ceramiczna) z częściową naprawą drewnianej więźby dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 4, Barlickiego 5.
Część nr 3 – Remont klatek schodowych budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11 oraz wykonanie elementów zapewniających dostępność obiektu dla niepełnosprawnych (bez wymiany urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej - domofonów) w zakresie budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.
Część nr 4 – Wymiana tynków elewacyjnych budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.
Część nr 5 – Wymiana instalacji gazowej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej i odprowadzania spalin z urządzeń gazowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Barlickiego 7, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.
Część nr 6 – Wykonanie elementów zapewniających dostępność obiektu dla niepełnosprawnych
w zakresie wymiany urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofonów) w budynku wielorodzinnym przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11.
4.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dok. projektowa: projekty budowlane (sporządzone dla części 1, 2, 3 – tylko w zakresie remontu klatek schodowych, 4 i 5), przedmiary (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6) oraz tabele równoważności (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6), która stanowi załącznik nr 5 do zapytania (SPOZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia).
UWAGA: Ze względu na obszerne załączniki dokumentacja projektowa do pobrania pod linkiem:
http://efficon.pl/zapytania/Zalaczniknr5.zip
4.4 Zamawiający w niniejszym postępowaniu jako formę wynagrodzenia przyjął wynagrodzenie ryczałtowe (dot. wszystkich części). Przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy i nie stanowią podstawy określenia zakresu przedmiotu zamówienia. Przedmiary robót powinny być odczytywane w powiązaniu z Zapytaniem ofertowym, dok. projektową: projektami bud., tabelami równoważności, specyfikacją robót. Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia, wskazany został znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, które mogłoby doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, systemów odniesienia, itd. równoważnych, o parametrach nie gorszych niż wskazane. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających równoważność

Kod CPV

45400000-1

Nazwa kodu CPV

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

• 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej,
• 45261000-4 – Wykonywanie pokryć dachowych i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
• 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach,
• 45321000-3 – Izolacja cieplna,
• 45333000-0 – Roboty instalacyjne gazowe,
• 45315000-8 – Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego
w budynkach,
• 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
• 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne,
• 45443000-4 – Roboty elewacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Wymagane terminy wykonania zamówienia:
od dnia podpisania umowy do:
• część nr 1 - do dnia 28.02.2019 r.
• część nr 2 - do dnia 28.02.2019 r.
• część nr 3 - do dnia 28.02.2019 r.
• część nr 4 - do dnia 28.02.2019 r.
• część nr 5 - do dnia 28.02.2019 r.
• część nr 6 - do dnia 28.02.2019 r.

Przez termin wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie zakończenie wszystkich robót i podpisanie protokołu odbioru końcowego bez uwag.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) Warunek dla części nr 1: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych o wartości co najmniej 100 000,00 zł, w ramach których wykonane zostały izolacje poziome/ pionowe (poprzez iniekcje) i docieplenie fundamentów budynku.
b) Warunek dla części nr 2: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, o wartości co najmniej 120 000,00 zł., w ramach których wykonane zostało pokrycie dachu budynku (dachówka ceramiczna).
c) Warunek dla części nr 3: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, o wartości co najmniej 40 000,00 zł., w ramach których wykonany został remont klatki schodowej budynku.
d) Warunek dla części nr 4: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, o wartości co najmniej 100 000,00 zł., w ramach których wykonane zostały tynki elewacyjne w budynku.
e) Warunek dla części nr 5: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, o wartości co najmniej 40 000,00 zł., w ramach których wykonana została instalacja gazowa, wentylacja grawitacyjna i odprowadzania spalin z urządzeń gazowych w budynku.
f) Warunek dla części nr 6: wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadanie o zakresie i charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia, polegające na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, o wartości co najmniej 10 000,00 zł, w ramach których wykonywana została instalacja urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofonów) w budynku.

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca zamierza składać ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, w celu wykazania spełnienia warunków dot. doświadczenia, może posługiwać się tym samym doświadczeniem, pod warunkiem, iż spełnia ono minimalne warunki udziału dla innej części zamówienia.
W celu wykazania spełnienia warunków dot. doświadczenia, Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania się przez Wykonawcę wykonaniem w ramach jednego kontraktu robót na kilku obiektach (budynkach) itp., których łączna wartość spełnia minimalne warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał wyżej określone zadania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zadania te zostały wykonane.
Sposób oceny warunku:
Weryfikacja nastąpi w oparciu o Wykaz robót stanowiący Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz o załączane do wykazu dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, inne dokumenty.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu

Warunki zmiany umowy

Zamawiający nie określa warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

8.1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
8.1.1. Wykaz robót - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego oraz dowody potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów, inne dokumenty.
8.2. W celu braku podstaw wykluczenia Wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:
8.2.1. Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego oraz Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia wg załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego.
8.3. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 i 8.2 lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.4. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie 3 dni roboczych, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

13.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
13.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie):
Kryterium nr 1 - Cena oferty brutto C – waga 80%.
Kryterium nr 2 - Okres gwarancji G- waga 20 %,
13.2.1. Kryterium „Cena oferty” C - znaczenie kryterium 80% (80 pkt);
Kryterium nr 1 – Cena oferty brutto – będzie określona proporcjonalnie wg wzoru:

najniższa cena brutto z badanych ofert
C = ---------------------------------------------------------- x 80 pkt
cena brutto oferty badanej

13.3.2 Kryterium „Okres gwarancji” G w miesiącach - znaczenie kryterium 20% (20 pkt);
Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Maksymalny wymagany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.

Zasada przyznawanie punktów za „Okres gwarancji G”

Okres gwarancji - (przedział) w miesiącach - Ilość pkt
Okres gwarancji G - 60 miesięcy - 20 pkt
Okres gwarancji G - 49-59 miesięcy - 15 pkt
Okres gwarancji G - 43-48 miesięcy - 10 pkt
Okres gwarancji G - 37- 42 miesiące - 5 pkt
Okres gwarancji G - 36 miesięcy - 0 pkt

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji lub nie podanie (wpisanie) gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako, iż nie odpowiada treści zapytania ofertowego. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęty okres 60 miesięcy. Wykonawca, który zaoferuje okres 60 miesięczny gwarancji lub dłuższy otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium gwarancja. Uwaga: podany przez Wykonawcę okres gwarancji równa się okresowi rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.
W przypadku podania przez Wykonawcę okresu dłuższego niż 60 miesięcy do umowy wpisany zostanie wskazany przez Wykonawcę okres.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
P = C + G
gdzie:
P– całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „cena oferty brutto”,
G – punkty uzyskane w kryterium okres gwarancji

Wykluczenia

Do udziału w postępowaniu dopuszczeni są jedynie wykonawcy, którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez instytucję zarządzającą w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Sposób oceny spełniania braku podstaw wykluczenia: Weryfikacja nastąpi w oparciu o oświadczenie Wykonawcy o braku ww. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym wg załącznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.

W sytuacji wystąpienia powiązania, o którym mowa w pkt. 7.2. Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

Podstawy wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, określone zostały szczegółowo w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "FAMPA" W JELENIEJ GÓRZE

Adres

Dwudziestolecia 3

58-560 Jelenia Góra

dolnośląskie , Jelenia Góra

Numer telefonu

756427860

Fax

756427860

NIP

6110203492

Tytuł projektu

Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Górze.

Numer projektu

RPDS.06.03.03-02-0002/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 312