Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup i dostawa papieru do drukarek i kopiarek do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie i do biur Wydziałów Spraw Terenowych w Siedlcach, Ostrołęce, Ciechanowie, Radomiu i Płocku w tym na potrzeby realizacji projektu pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

Data publikacji: 06.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2018

Numer ogłoszenia

1129646

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć ma formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie lub przesłać mailem (skan) na adres zam.pub.warszawa@rdos.gov.pl do dnia 14.08.2018 r. do godz. 16.00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zam.pub.warszawa@rdos.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Barbara Szydło

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru do drukarek i kopiarek do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do biur Wydziałów Spraw Terenowych w Siedlcach, Ostrołęce, Ciechanowie, Radomiu i Płocku.
2. Zakup i dostawa materiałów biurowych w 2018 r., w części dotyczącej zakupu papieru do urządzenia wielofunkcyjnego UTAX, w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2022 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Druk

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zabezpieczenie dostaw papieru do urządzeń drukujących na potrzeby wykonywania zadań służbowych pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie jak również procesu wytwarzania dokumentacji związanej z realizacją projektu pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa papieru do drukarek i kopiarek do siedziby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do biur Wydziałów Spraw Terenowych w Siedlcach, Ostrołęce, Ciechanowie, Radomiu i Płocku.
2. Zakup i dostawa materiałów biurowych w 2018 r., w części dotyczącej zakupu papieru do urządzenia wielofunkcyjnego UTAX, w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2022 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup do urządzeń drukujących:
1. Papier do plotera HP DesignJet T1120
2. Papier ozdobny
3. Papier pakowy (100x130cm)
4. Papier A4 250g biały
5. Papier XERO A3 80g biały
6. Papier XERO A4 80g biały (w tym 10 ryz na potrzeby realizacji projektu POIiŚ)
7. Papier offsetowy do kalkulatora 56mm (10 rolek w opakowaniu)
Szczegółowy opis właściwości oraz ilości zawarty jest w formularzu cenowym.

Kod CPV

30197600-2

Nazwa kodu CPV

Papier i tektura gotowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Dostawa będzie realizowana w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 31.07.2019 r.
2. Dostawa będzie realizowana w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 31.12. 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje dodatkowych wymagań

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje dodatkowych wymagań

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje dodatkowych wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje dodatkowych wymagań

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje dodatkowych wymagań

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie precyzuje dodatkowych wymagań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta o najniższej cenie.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GENERALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA

Adres

Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 369 21 10

Fax

22 369 21 97

NIP

7010151052

Tytuł projektu

Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych.

Numer projektu

POIS.02.04.00-00-0191/16-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest realizowane przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Warszawie, 00-015 Warszawa, ul. H. Sienkiewicza 3, NIP: 525-24-38-388; REGON: 141629131, która zgodnie z umową o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0191/16 jest podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 87