Strona główna
Logo unii europejskiej

WYPOSAŻENIE Laboratorium Nowych Technologii

Data publikacji: 06.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-08-2018

Numer ogłoszenia

1129577

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiany w zakresie:

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Agnieszka Nowak,
e-mail: agnieszka.nowak@wsb.poznan.pl

Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: agnieszka.nowak@wsb.poznan.pl
lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkołą Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, pokój nr 21, w kopercie z opisem: „OFERTA – Wyposażenie Laboratorium Nowych Technologii” w projekcie „UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ –2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu” (POWR.03.05.00-00-Z020/17) do 16-08-2018 do godziny 15:00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 oraz wypełnić oświadczenie – załącznik nr 2.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
3. W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: koszty związane z dostawą sprzętu (Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu) oraz koszt udzielenia standardowych gwarancji na zakup sprzętu/oprogramowania, a także o ile dotyczy przeprowadzenie instalacji i szkolenia wdrożeniowego (o ile wymagane)
4. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: karolina.trzop@wsb.poznan.pl
lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkołą Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, pokój nr 21, w kopercie z opisem: „OFERTA – Wyposażenie Laboratorium Nowych Technologii” w projekcie „UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ –2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu” (POWR.03.05.00-00-Z020/17) do 16-08-2018 do godziny 15:00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
5. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.
6. Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
7. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania poprzez upublicznienie na stronie w bazie konkurencyjności.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.
9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Karolina Trzop,
e-mail: karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania WSB w Poznaniu do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli okaże się, że faktyczny standard oferty nie jest zgodny z przedstawionymi w ofercie kryteriami oraz zasadniczo odbiega od standardów jakie oferuje uczestnikom Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w zakresie „Wyposażenie Laboratorium Nowych Technologii” w ramach projektu: „UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu” (POWR.03.05.00-00-Z020/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r, Podrozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów oraz ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Mikroskop stereoskopowy: 1 sztuka
2. Twardościomierz stacjonarny, analogowy, półautomatyczny: 1 sztuka
3. Refraktometr Abbego: 1 sztuka
4. Wiskozymetr Hoepplera KF30 / KF40: 1 sztuka
5. Taber - tester ścierania (z wyposażeniem): 1 sztuka
6. Tester pochłanialności - aparat Cobb: 1 sztuka
7. Tester zrzutowy opakowań: 1 sztuka
8. Eyetracker stacjonarny: 3 zestawy
9. Eyetracker mobilny: 2 zestawy
10. Drukarka 3D: 1 sztuka
11. Czytnik RFID UHF 4M dalekiego zasięgu: 1 sztuka
12. Czytnik Mobilny – Kolektor Danych RFID UHF 1D: 1 sztuka
13. Aplikacja mobilna RFID: 1 sztuka
14. Program do ewidencji narzędzi i zasobów firmy wersja Minima RFID: 1 sztuka
15. Programator RFID: 1 sztuka
16. Drukarka RFID UHF etykiet samoprzylepnych: 1 sztuka
17. Wózek platformowy składany: 1 sztuka
18. Tokarka: 1 sztuka
19. Frezarka cnc: 1 sztuka
20. Oprogramowanie do obsługi procesów produkcji: 1 sztuka
21. Czujnik ruchu do oprogramowania z poz.20: 1 sztuka
22. Pakiet klocków edukacyjnych: 2 zestawy

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu; ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie Laboratorium Nowych Technologii na Wydziale Finansów i Bankowości w Poznaniu w niezbędny sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach studiów wyższych.

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

31000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa sprzętu i licencji do 30 dni roboczych od podpisania umowy.
Przewidywany okres realizacji zamówienia: od 20-08-2018 do 20-09-2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Kryterium dostępu:
1. Oferta musi być przedstawiona na załączonym do zapytania wzorze formularza.
2. Cena zawarta w ofercie ma być przedstawiona w ostatecznej wysokości, w PLN.
3. Skalkulowana w złotych cena uwzględnia koszty związane z dostawą sprzętu (Wydział Finansów i Bankowości w Poznaniu) oraz koszt udzielenia standardowych gwarancji na zakup sprzętu/oprogramowania, a także o ile dotyczy przeprowadzenie instalacji i szkolenia wdrożeniowego
4. Zamawiający wymaga udzielenia licencji na oprogramowanie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia
5. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją Umowy i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie
6. Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne oprogramowania
7. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu standardowej gwarancji, jednakże okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona na Formularzu wg wzoru
2. Oświadczenie podpisane przez osobą uprawnioną do reprezentacji

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%= 100 pkt). Przyznane punkty zostaną zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia tym Wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
- W pierwszej kolejności spełnienie kryteriów dostępu (spełnia=1/nie spełnia=0)
- W drugiej kolejności:
a) Cena usługi brutto 100%

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone dla każdej z ofert wg wzoru:
(C min : C b) x 100 = liczba punktów
gdzie: C min – cena oferty minimalnej, C b – cena oferty badanej
Wykonawca za kryterium „Cena” może uzyskać maksymalnie 100 punktów

1. Złożone oferty mogą podlegać negocjacjom (via e-mail).
2. Zamawiający może w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa na realizację usługi.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. DIGITAL FORCE Sp. z o.o.
ul. Modlińska 129/u10; 03-186 Warszawa
16-08-2018
• Mikroskop stereoskopowy: 1 sztuka - 2769,28 pln
• Twardościomierz stacjonarny, analogowy, półautomatyczny: 1 sztuka - 15900,00 pln
• Refraktometr Abbego: 1 sztuka - 3674,00 pln
• Wiskozymetr Hoepplera KF30 / KF40: 1 sztuka - 19250,00 pln
• Taber - tester ścierania (z wyposażeniem): 1 sztuka - 9905,00 pln
• Tester pochłanialności - aparat Cobb: 1 sztuka - 9100,00 pln
• Eyetracker stacjonarny: 3 zestawy - 15867,00 pln za 1 zestaw
• Eyetracker mobilny: 2 zestawy - 27859,00 pln za 1 zestaw
• Czytnik RFID UHF 4M dalekiego zasięgu: 1 sztuka - 5800,00 pln
• Czytnik Mobilny – Kolektor Danych RFID UHF 1D: 1 sztuka - 7990,00 pln
• Program do ewidencji narzędzi i zasobów firmy wersja Minima RFID: 1 sztuka - 1200,00 pln
• Drukarka RFID UHF etykiet samoprzylepnych: 1 sztuka - 11800,00 pln
• Wózek platformowy składany: 1 sztuka - 399,00 pln
• Tokarka: 1 sztuka - 7400,00
• Pakiet klocków edukacyjnych: 2 zestawy - 2707,00 pln za 1 zestaw

2. Witmax Technologies Sebastian Witkowski
ul. H.Sienkiewicza 82/84; 90-318 Łódź
14-08-2018
• Drukarka 3D: 1 sztuka - 9980,00 pln
Liczba wyświetleń: 419