Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym

Data publikacji: 03.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-08-2018

Numer ogłoszenia

1129409

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletna oferta musi zawierać:
 wypełniony formularz ofertowy
 oświadczenie oferenta/wykonawcy,
 wykaz usług wraz z wymaganymi dokumentami
 przy wyborze zatrudnienia na umowę zlecenia proszę wypełnić oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach.
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.08.2018r., do godz. 9:30
a) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
b) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
c) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
d) Ofertę prosimy dostarczyć:
osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną (na koszt Oferenta/Wykonawcy) do dnia 13.08.2018r.. do godz. 9:30 – na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra
do
Sekretariatu (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zamówienie dotyczące przeprowadzenia diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym” oraz „Prosimy nie otwierać przed 13.08.2018, godz. 11:30”
e) O terminowości złożenia oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
f) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
g) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Oferenta/Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
h) Oferta Oferenta/Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
i) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.08.2018r. (poniedziałek) o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.
j) Pytania dotyczące postępowania należy kierować e-mailowo na adres d.kabala@4system.com lub osobiście na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu. Zamawiający odpowie na pytania, które wpłyną do dnia 08.08.2018 do godz. 10.00 w ciągu jednego dnia roboczego. Jeżeli pytania wpłynął po wyznaczonym terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ich bez odpowiedzi.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.kabala@4system.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daria Kabała

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

68 45 10 888

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy usługi przeprowadzenia diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym dla 510 Uczestników Projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubuskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym dla 510 Uczestników Projektu.

Przedmiot zamówienia

II.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym, badania lekarskie, testy psychotechniczne, diagnozowanie możliwości z zakresie rozwoju i doskonalenia zawodowego, wzrost szans na rynku pracy dla 510 Uczestników Projektu w tym:
a) Udzielenie wsparcia UP w samodzielnym wybór z BUR odpowiedniego szkolenia/kursu kwalifikacji zawodowych zakończonego procesem walidacji i certyfikacji przez uczestnika projektu,
b) Skierowanie Uczestnika Projektu (w razie potrzeby) na badania lekarskie oraz indywidualne spotkania z psychologiem, testy psychometryczne, psychotechniczne – możliwości udziału w wybranej formie wsparcia (usłudze lub usługach rozwojowych). Poniesiony koszt za badania lekarskie oraz indywidualne spotkania z psychologiem, testy psychometryczne, psychotechniczne należy ująć w składanej ofercie.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Wstępnie od podpisania umowy najpóźniej do 31.03.2020r. zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Realizacja i odbiór przedmiotu zamówienia może następować w częściach.
Za termin zakończenia przedmiotu zamówienia (poszczególnego etapu) przyjmuje się datę dostarczenia przez Oferenta/Wykonawcę Zamawiającemu dokumentów potwierdzających poprawne zrealizowanie przedmiotu zamówienia (danego etapu) oraz podpisanie protokołu odbioru danego etapu bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.
Odbiór końcowy następuje po podpisaniu ostatniego protokołu odbioru. Obejmuje on przedmiot zamówienia wykonany bez jakichkolwiek wad lub usterek. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w trakcie odbioru, Zamawiający jest uprawniony do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia i tym samym wyznaczenia Oferentowi/Wykonawcy terminu na ich usunięcie, lub powierzenia na koszt Oferenta/Wykonawcy usunięcia wad i usterek osobie trzeciej.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

a) Uczestnictwo w niniejszym postępowaniu jest otwarte dla wszystkich osób fizycznych, osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci/Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
c) Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta/wykonawcy a oferentem/wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w Formularzu ofertowym złożonym przez Oferenta/Wykonawcę


d) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności


• ukończone studia podyplomowe z zakresu psychologii pracy lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami które warunek spełniają
Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w Formularzu ofertowym złożonym przez Oferenta/Wykonawcę

Wiedza i doświadczenie

• wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, pracy lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami które warunek spełniają,
• znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy, lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami które warunek spełniają,
• posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami które warunek spełniają,
• znajomość podstaw prawa pracy lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami które warunek spełniają,
• znajomość obowiązujących procedur administracyjnych, lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami które warunek spełniają,
• umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami które warunek spełniają,

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w Formularzu ofertowym złożonym przez Oferenta/Wykonawcę
• Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością usługi:

- co najmniej jedną usługę polegającą na przeprowadzeniu usługi poradnictwa specjalistycznego, takiej jak usługa doradcza obejmująca wykonanie diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym. Wartość usług nie może być mniejsza niż 50.000,00 zł brutto.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz złożonego przez Oferenta/Wykonawcę wykazu usług, zgodnie ze wzorem Zamawiającego, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Oferent/Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Oferenta/Wykonawcy;

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunki, jakie powinien spełniać Oferent/Wykonawca:
ukończone studia podyplomowe z zakresu psychologii pracy, lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami które warunek spełniają,
• znajomość problematyki rynku pracy lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami, dysponowanie osobami które warunek spełniają,
• wiedzę z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami które warunek spełniają,
• znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów normatywnych tej ustawy lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami które warunek spełniają,
• posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa zawodowego;
• znajomość podstaw prawa pracy lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami które warunek spełniają,
• znajomość obowiązujących procedur administracyjnych lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami które warunek spełniają,
• umiejętności trenerskie zdobyte w toku działalności zawodowej lub, w przypadku firm, dysponowanie osobami które warunek spełniają,

Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w Formularzu ofertowym złożonym przez Oferenta/Wykonawcę

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zawartego w Formularzu ofertowym złożonym przez Oferenta/Wykonawcę

Dodatkowe warunki

1. Formularz oferty ze strony Oferenta/Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
b) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
c) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) została złożona przez oferenta/wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
e) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
f) oferent/wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
g) oferent/wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;
h) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
3. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
4. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów/Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta/Wykonawcę. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
7. Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
8. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z regulaminem nr RPLB.08.05.00-IŻ.00-08-K01/17 wraz z załącznikami.
9. Zamawiający informuje, iż w umowie zawartej z Wykonawcą znajdują się zapisy przewidujące kary umowne w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem i/lub nie wykonania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z postanowieniami umowy i OPZ oraz bez zachowania należytej staranności:
a) 10% łącznego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, od wyznaczonego terminu zadeklarowanego w zapytaniu ofertowym, jako gotowość do przeprowadzenia diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym.
b) 20% łącznego wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
c) Wykonawcy może zostać naliczona kara umowna za każdy przypadek niezgodności z wykonaniem usługi z otrzymanym od Zamawiającego OPZ oraz Zapytaniem Ofertowym, Wykonawcy naliczona zostanie kara umowna, w wysokości 500,00 PLN (słownie pięćset złotych) dla każdego przypadku niezgodności.
d) Rozwiązanie umowy z winy Wykonawcy może skutkować wypłaceniem Wykonawcy wynagrodzenia jedynie proporcjonalnie do ilości prawidłowo przeprowadzonej liczby uczestników projektu z zakresu diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym.
e) Wykonawca zobowiązany jest do rzetelnego przygotowania dokumentacji wskazanej w OPZ dla każdego z 510 UP diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym, w przypadku gdy przygotowane elementy nie będą zgodne z przepisami prawa i wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary w wysokości 10% wynagrodzenia za każdy jeden źle przygotowany dokument.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
g) Wszelkie kary umowne, jakie Zamawiający będzie zmuszony nałożyć na Wykonawcę podlegają zsumowaniu i są w całości do uregulowania przez Wykonawcę.
h) Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie, przez Zamawiającego, naliczonych kar umownych bezpośrednio z wynagrodzenia Wykonawcy.

Warunki zmiany umowy

a) Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
b) Zamawiający przewiduje możliwość postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
• zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) , jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
• wystąpienie siły wyższej;
• zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
• zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

a) formularz ofertowy
b) oświadczenia oferenta/wykonawcy
c) wykaz usług wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanych usług
d) oświadczenie o zatrudnieniu i osiąganych dochodach (jeśli dotyczy - Oświadczenie należy dołączyć w sytuacji, kiedy Oferent/Wykonawca, jako forma współpracy wybierze: Umowy zlecenia (rozliczenie na podstawie rachunku).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny:
Ocena oferty zostanie dokonana przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
- całkowita wartość usługi brutto za przeprowadzenia diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym – 60%,
- gotowość do przeprowadzenia diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym – 40%
2. Opis sposobu przyznawania punktacji
- Całkowita wartość usługi brutto za przeprowadzenia diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym – 60%,
punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:
Cmin
C = ------------- x (60)
C oB

Gdzie :
Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena
G - gotowość do przeprowadzenia diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym x 40%,
przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

 za termin wynoszący 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
 za termin wynoszący od 3 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 50 punktów
 za termin wynoszący do 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów
Przez „gotowość do przeprowadzenia diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym” rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na przeprowadzenie diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.
Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
W tym kryterium Zamawiający zastosuje następujący wzór:
G= Liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym x 40 %
Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + G
Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do przeprowadzenia diagnozy możliwości osób dorosłych do uczestniczenia w wybranych formach wsparcia w podejściu popytowym.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. Oferenta/Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. Oferenta/Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
3. Oferenta/Wykonawcę, który wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
4. Oferenta/Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4SYSTEM POLSKA SP. Z O. O.

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-392 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

Wykwalifikowane kadry dla gospodarki w woj. lubuskim

Numer projektu

RPLB.08.05.00-08-0004/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Międzyuczelniany Ośrodek Badań i Rozwoju "MOBIR" Sp. z o.o., Podlegórz 56A, 66-132 Trzebiechów, data wpłynięcia oferty: 09.08.2018r., cena: 101.622,60.
Liczba wyświetleń: 285