Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługi cateringowe w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 03.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-08-2018

Numer ogłoszenia

1129298

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
a) w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub
b) w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres ksiegowosc@pcpr-kluczbork.pl lub
c) faksem (z podpisami Wykonawcy) na nr 774107034.
2. Termin składania ofert: oferty należy składać do końca upływu dnia 13.08.2018 r. z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 7:00 do 15:00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ksiegowosc@pcpr-kluczbork.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dyrektor PCPR Iwona Rudnicka – Hrynyszyn

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Usługi cateringowe w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części tj.:
Część nr 1: Catering obiadowy podczas doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach zadania III Projektu.
Część nr 2: Catering obiadowy podczas Szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków w ramach zadania IV Projektu.
3. Wykonawcy mogą składać swoje oferty na jedną lub więcej części.
4. Zamawiający żąda zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia przez cały okres jego trwania.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy, o których mowa w pkt. 5 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).
6. Jednocześnie Zamawiający nie określa minimalnej wymaganej liczby osób (czyli określonego procentu osób) zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jednakże nie dopuszcza się braku udziału takich osób. Procentowy udział osób zatrudnionych u Wykonawcy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kluczborski Miejscowość: Kluczbork

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu „Bliżej siebie 2” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

Część nr 1: Catering obiadowy podczas doskonalenia osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w ramach zadania III Projektu

1. Catering obiadowy wraz z obsługą podczas cyklu szkoleń:5 spotkań x 3 dni (tj.15 dni) x 3 grupy (po jednej grupie dziennie 24/24/25 osoby; w sumie 73 osoby)
Przedmiot zamówienia: I danie - zupa krem; II danie: kluski typu śląskie, rolada wieprzowa z sosem, zestaw surówek (z białej kapusty, czerwona kapusta, marchewka z jabłkiem), Deser- ciasto pieczone 2 rodzaje typu szarlotka sernik.
Posiłki serwowane na porcelanie, sztućce metalowe, serwetki, obrus.
2. Termin realizacji zamówienia:
- październik 2018
- luty 2019
- październik 2019
- luty 2020
- październik 2020
3 dni w każdym wymienionym powyżej miesiącu
3. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba PCPR, ul. Sienkiewicza 20b, Kluczbork

Dokładne daty i godziny zostaną podane przez Zamawiającego na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia danego szkolenia.

Część nr 2: Catering obiadowy podczas Szkolenia dla usamodzielniających się wychowanków w ramach zadania IV Projektu

1. Catering obiadowy wraz z obsługą podczas 2 jednodniowych szkoleń dla 10 osób.
Przedmiot zamówienia: I danie - zupa krem; II danie: kluski typu śląskie, rolada wieprzowa z sosem, zestaw surówek (z białej kapusty, czerwona kapusta, marchewka z jabłkiem), deser- ciasto pieczone 2 rodzaje typu szarlotka sernik. Catering z obsługą, serwowany na porcelanie, sztućce metalowe, serwetki, obrus.
2. Termin dostarczenia cateringu:
- luty 2019r. (2 dni)
3. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba PCPR, ul. Sienkiewicza 20b, Kluczbork.
Dokładna data i godzina zostanie podana przez Zamawiającego dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

Część nr 3: Catering obiadowy podczas szkolenia dla pracowników socjalnych
i koordynatorów w ramach zadania V Projektu
1. Catering obiadowy wraz z obsługą podczas 4 szkoleń (4 dni) dla 5 osób/porcji.
Przedmiot zamówienia: I danie - zupa krem; II danie: kluski typu śląskie, rolada wieprzowa z sosem, zestaw surówek (z białej kapusty, czerwona kapusta, marchewka z jabłkiem), deser- ciasto pieczone 2 rodzaje typu szarlotka sernik.
Posiłki serwowane na porcelanie, sztućce metalowe, serwetki, obrus.
2. Termin realizacji zamówienia:
- październik 2018
- maj 2019
- listopad 2019
- marzec 2020
3. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba PCPR, ul. Sienkiewicza 20b, Kluczbork

Dokładne daty i godziny zostaną podane przez Zamawiającego na dwa tygodnie przed dniem rozpoczęcia danego szkolenia.

Kod CPV

55320000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi podawania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

W części nr 1:
- październik 2018
- luty 2019
- październik 2019
- luty 2020
- październik 2020
3 dni w każdym wymienionym powyżej miesiącu

W części nr 2: luty 2019r. (2 dni)

W części nr 3:
- październik 2018
- maj 2019
- listopad 2019
- marzec 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawarte zostały w

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w punkcie IV Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawarte w Treści oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert wg wzoru – w każdej części:

S = C + Z
Gdzie:
S – suma punktów przyznanych danej ofercie z uwzględnieniem wszystkich kryteriów
C – cena w punktach
Z - procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w punktach


a) Kryterium „cena” – waga 60 punktów


C = (najniższa cena)/(cena badanej oferty) x 60 pkt.

b) Kryterium społeczne „procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia” - waga 40 punktów

Z = (procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia z badanej oferty)/najwyższy procent osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zaangażowanych przy realizacji przedmiotu zamówienia spośród wszystkich ofert) x 40 pkt.

2. Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów w kryterium oceny ofert oraz spełniającą jednocześnie warunki udziału w postępowaniu.

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia z postępowania określone zostały w punkcie IV. ppkt. 1 i 2 ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KLUCZBORKU

Adres

Sienkiewicza 20b/20b

46-200 Kluczbork

opolskie , kluczborski

Numer telefonu

774180030

Fax

774107034

NIP

7511657874

Tytuł projektu

"Bliżej siebie 2"

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0030/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 194