Strona główna
Logo unii europejskiej

Specjalistyczne formy wsparcia udzielane przez psychologa i neurologopedę w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 03.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-08-2018

Numer ogłoszenia

1129265

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę wraz z załącznikami można złożyć w jednej z form tj.:
a) w formie pisemnej (osobiście lub przez wysłanie na adres poczty Zamawiającego) lub
b) w formie elektronicznej (skan z podpisami Wykonawcy) mailem na adres ksiegowosc@pcpr-kluczbork.pl lub
c) faksem (z podpisami Wykonawcy) na nr 774107034

2. Termin składania ofert: oferty należy składać do końca upływu dnia 13.08.2018r. z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą w godzinach urzędowania Zamawiającego tj.: od 7:00 do 15:00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

ksiegowosc@pcpr-kluczbork.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dyrektor PCPR Iwona Rudnicka – Hrynyszyn

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Specjalistyczne formy wsparcia udzielane przez psychologa i neurologopedę w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020,
w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 niezależne części tj.:

Część nr 1: Udzielanie specjalistycznej formy wsparcia przez PSYCHOLOGA:
1) Diagnoza oraz prowadzenie indywidualnych oraz rodzinnych spotkań terapeutycznych przez psychologa.
2) Miejsce realizacji zadania: siedziba PCPR, ul. Sienkiewicza 20b, Kluczbork
3) Łączna ilość godzin: 440 godzin zegarowych, średnia ilość godzin w miesiącu – 20.
4) Termin realizacji zamówienia: X 2018 – XI 2020r. z wyłączeniem miesiąca lipca
i sierpnia 2019 i 2020r.
5) Zadaniem psychologa będzie:
a) przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy osób skierowanych przez Zamawiającego pod względem wskazania formy terapii oraz jej prowadzenie;
b) ustalanie dla każdej osoby indywidualnego grafiku spotkań;
c) prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w szczególności: dziennika obecności, miesięcznego rozliczenia faktycznego wykonania planu, końcowego raportu w formie pisemnej informacji nt. efektów pracy z klientem, postępów oraz zaleceń w dalszym działaniu.

Część nr 2: Udzielanie specjalistycznej formy wsparcia przez NEUROLOGOPEDĘ:
1) Specjalistyczna diagnoza neurologopedyczna oraz zajęcia terapeutyczne obejmujące stymulowanie rozwoju językowego dziecka, które rozwija się wolniej, językowe oddziaływanie korekcyjne lub rehabilitacyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy, świadome ukierunkowanie zachowań werbalnych i niewerbalnych – doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, psychoedukacyjne oddziaływanie na środowisko osoby z zaburzoną mową.
2) Miejsce realizacji zadania: siedziba PCPR, ul. Sienkiewicza 20b, Kluczbork
3) Łączna ilość godzin: 264 godziny zegarowe, średnia ilość godzin w miesiącu - 12
4) Termin realizacji zamówienia: X 2018 – XI 2020r. z wyłączeniem miesiąca lipca
i sierpnia 2019 i 2020r.
5) Zadaniem neurologopedy będzie:
a) przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy dzieci skierowanych przez Zamawiającego pod względem wskazania formy terapii oraz jej prowadzenie;
b) ustalanie dla każdego dziecka indywidualnego grafiku spotkań;
c) prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w szczególności: dziennika obecności, miesięcznego rozliczenia faktycznego wykonania planu, końcowego raportu w formie pisemnej informacji nt. efektów pracy
z dzieckiem, postępów oraz zaleceń w dalszym działaniu.

3. Wykonawcy mogą składać swoje oferty na jedną lub więcej części.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: kluczborski Miejscowość: Kluczbork

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu „Bliżej siebie 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych
i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiot zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Specjalistyczne formy wsparcia udzielane przez psychologa i neurologopedę w projekcie „Bliżej siebie 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020,
w ramach osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wsparcia rodzin i pieczy zastępczej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 niezależne części tj.:

Część nr 1: Udzielanie specjalistycznej formy wsparcia przez PSYCHOLOGA:
1) Diagnoza oraz prowadzenie indywidualnych oraz rodzinnych spotkań terapeutycznych przez psychologa.
2) Miejsce realizacji zadania: siedziba PCPR, ul. Sienkiewicza 20b, Kluczbork
3) Łączna ilość godzin: 440 godzin zegarowych, średnia ilość godzin w miesiącu – 20.
4) Termin realizacji zamówienia: X 2018 – XI 2020r. z wyłączeniem miesiąca lipca
i sierpnia 2019 i 2020r.
5) Zadaniem psychologa będzie:
a) przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy osób skierowanych przez Zamawiającego pod względem wskazania formy terapii oraz jej prowadzenie;
b) ustalanie dla każdej osoby indywidualnego grafiku spotkań;
c) prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w szczególności: dziennika obecności, miesięcznego rozliczenia faktycznego wykonania planu, końcowego raportu w formie pisemnej informacji nt. efektów pracy z klientem, postępów oraz zaleceń w dalszym działaniu.

Część nr 2: Udzielanie specjalistycznej formy wsparcia przez NEUROLOGOPEDĘ:
1) Specjalistyczna diagnoza neurologopedyczna oraz zajęcia terapeutyczne obejmujące stymulowanie rozwoju językowego dziecka, które rozwija się wolniej, językowe oddziaływanie korekcyjne lub rehabilitacyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy, świadome ukierunkowanie zachowań werbalnych i niewerbalnych – doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, psychoedukacyjne oddziaływanie na środowisko osoby z zaburzoną mową.
2) Miejsce realizacji zadania: siedziba PCPR, ul. Sienkiewicza 20b, Kluczbork
3) Łączna ilość godzin: 264 godziny zegarowe, średnia ilość godzin w miesiącu - 12
4) Termin realizacji zamówienia: X 2018 – XI 2020r. z wyłączeniem miesiąca lipca
i sierpnia 2019 i 2020r.
5) Zadaniem neurologopedy będzie:
a) przeprowadzenie specjalistycznej diagnozy dzieci skierowanych przez Zamawiającego pod względem wskazania formy terapii oraz jej prowadzenie;
b) ustalanie dla każdego dziecka indywidualnego grafiku spotkań;
c) prowadzenie dokumentacji z prowadzonych zajęć w szczególności: dziennika obecności, miesięcznego rozliczenia faktycznego wykonania planu, końcowego raportu w formie pisemnej informacji nt. efektów pracy
z dzieckiem, postępów oraz zaleceń w dalszym działaniu.

3. Wykonawcy mogą składać swoje oferty na jedną lub więcej części.

Kod CPV

85121200-5

Nazwa kodu CPV

Specjalistyczne usługi medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne
85121220-1 Usługi specjalistyczne w zakresie nefrologii lub układu nerwowego

Harmonogram realizacji zamówienia

X 2018 – XI 2020r. z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia 2019 i 2020r – dla obu części.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponującymi osobami (min. po 1 osobie w każdej części) posiadającymi minimum:
1) wykształcenie wyższe kierunkowe - odpowiednie do części,
2) kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia (kursy zawodowe, studia podyplomowe itp.) - odpowiednie do części,
3) min. 3 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w tym
z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi oraz znajomość problematyki dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej – dotyczy każdej części.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zawarte zostały w szczególności w §6 w zał. nr 2 do ogłoszenia - we wzorze umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia zawarte jest w treści złożonej oferty.
2. Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wykształcenia.
3. Dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do prowadzenia zajęć (kursy zawodowe, studia podyplomowe itp.).
4. Wykaz doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w tym z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi oraz znajomość problematyki dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej – w treści oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert tj.:
Kryterium oceny ofert jest:
1. Cena waga max 70/100pkt. – w każdej części
Ilość punktów cena= (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto) x 70
2. Doświadczenie specjalisty w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w tym
z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi oraz znajomość problematyki dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej waga max 30/100 pkt. – w każdej części
Ilość punktów doświadczenie specjalisty = (Doświadczenie specjalisty w badanej ofercie)/ Największe wykazane doświadczenie specjalisty spośród złożonych ofert) x 30

Doświadczenie specjalisty w kryterium oceny ofert odnosi się do doświadczenia specjalisty w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w tym z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi oraz znajomość problematyki dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej i weryfikowane będzie na podstawie informacji zawartych w ofercie.
W kryterium doświadczenie specjalisty punktowane będzie doświadczenie powyżej minimum określonego w pkt. IV. 3 tj.: 3 lat=36 miesięcy.
Specjalista posiadający 3 letnie doświadczenie (36 miesięcy) otrzyma 0 punktów w tym kryterium. W przypadku posiadania doświadczenia krótszego niż pełny rok tj.: 12 miesięcy należy podać ilość miesięcy posiadanego doświadczenia specjalisty. Pozostałe oferty w takim przypadku zostaną przeliczone na miesiące.

Za najkorzystniejszą w każdej części zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku zastosowanych kryterium oceny ofert jw. oraz odpowiadającym wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Wykluczenia

Podstawy wykluczenia z postępowania określone zostały w punkcie IV ppkt. 1 i ppkt. 2 ogłoszenia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KLUCZBORKU

Adres

Sienkiewicza 20b/20b

46-200 Kluczbork

opolskie , kluczborski

Numer telefonu

774180030

Fax

774107034

NIP

7511657874

Tytuł projektu

"Bliżej siebie 2"

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0030/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część nr 1: Udzielanie specjalistycznej formy wsparcia przez PSYCHOLOGA
oferta nr 1:
Psychologiczne Centrum Szkoleniowo - Terapeutyczne
Maciej Nocuń
ul. Katowicka 7/7
46-200 Kluczbork
data wpływu oferty: 13.08.2018 godz. 10:15
cena: 44000,00 zł
Doświadczenie specjalisty w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w tym z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi oraz znajomość problematyki dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej: 8 lat

Część nr 2: Udzielanie specjalistycznej formy wsparcia przez NEUROLOGOPEDĘ
oferta nr 2:
Monika Pośpiech - neurologopeda
ul. Malczewskiego 1E
46-203 Kluczbork
data wpływu oferty: 13.08.2018 godz. 13:30
Cena: 27720,00 zł
Doświadczenie specjalisty w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w tym z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i deficytami rozwojowymi oraz znajomość problematyki dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej: 23 lat
Liczba wyświetleń: 271