Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyposażenie "Laboratorium grafiki i multimediów"

Data publikacji: 03.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2018

Numer ogłoszenia

1129224

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W specyfikacji zamówienia na Komputery stacjonarne typu Apple iMac 27" Retina 5K display 3.5GHz quad-core Intel Core i5, 8GB, 1TB FD, Radeon Pro 575 4 GB wystąpiła pomyłka piśmiennicza w typie karty graficznej.
Prawidłowa karta graficzna to Radeon Pro 575 4 GB.
W związku z powyższym termin na złożenie oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie zostaje wydłużone do dnia 17.08.2018 do godziny 15:00.

Miejsce i sposób składania ofert

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w zakresie „Wyposażenie Laboratorium grafiki i multimediów” w ramach projektu: „UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu” (POWR.03.05.00-00-Z020/17) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 oraz wypełnić oświadczenie – załącznik nr 2.
2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
3. W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: koszty związane z dostawą sprzętu (Wydział Zamiejscowy w Chorzowie) oraz koszt udzielenia standardowych gwarancji na zakup sprzętu/oprogramowania, a także o ile dotyczy przeprowadzenie instalacji i szkolenia wdrożeniowego
4. Miejsce i termin złożenia oferty: podpisaną przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: karolina.trzop@wsb.poznan.pl
lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkołą Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, pokój nr 21, w kopercie z opisem: „OFERTA – Wyposażenie Laboratorium grafiki i multimediów” w projekcie „UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ –2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu” (POWR.03.05.00-00-Z020/17) do 14-08-2018 do godziny 15:00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
5. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.
6. Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.
7. Zamawiający poinformuje o wynikach postępowania poprzez upublicznienie na stronie w bazie konkurencyjności.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny.
9. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Karolina Trzop,
e-mail: karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania WSB w Poznaniu do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli okaże się, że faktyczny standard oferty nie jest zgodny z przedstawionymi w ofercie kryteriami oraz zasadniczo odbiega od standardów jakie oferuje uczestnikom Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

karolina.trzop@wsb.poznan.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r, Podrozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów oraz ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1 oprogramowanie Adobe Creative Cloud (licencja): 23 sztuki na okres 4 lata
2 system identyfikacji radiowej stosowanej w logistyce: 1 zestaw
3 aparaty cyfrowe: 4 sztuki
4 kamery: 2 sztuki
5 oprzyrządowanie do kamer: 2 komplety
6 tablety (typu: lenovo, dell) z systemem Android: 23 sztuki
7 zestawy komputerowe (typu Macintosh): 23 sztuki
8 oprogramowanie Afiniti (licencja): 23 sztuki na okres 4 lata

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; ul. Sportowa 29; 41-506 Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie Laboratorium grafiki i multimediów na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia zajęć praktycznych w ramach studiów wyższych.

Przedmiot zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa sprzętu i licencji do 14 dni roboczych od podpisania umowy.
Przewidywany okres realizacji zamówienia: od 20-08-2018 do 31-08-2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Kryterium dostępu:
1. Oferta musi być przedstawiona na załączonym do zapytania wzorze formularza.
2. Cena zawarta w ofercie ma być przedstawiona w ostatecznej wysokości, w PLN.
3. Skalkulowana w złotych cena uwzględnia koszty związane z dostawą sprzętu (Wydział Zamiejscowy w Chorzowie) oraz koszt udzielenia standardowych gwarancji na zakup sprzętu/oprogramowania, a także o ile dotyczy przeprowadzenie instalacji i szkolenia wdrożeniowego
4. Zamawiający wymaga udzielenia licencji na oprogramowanie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia
5. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją Umowy i zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie
6. Wykonawca wraz z dostawą przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne oprogramowania
7. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu standardowej gwarancji, jednakże okres ten nie może być krótszy niż 12 miesięcy (w przypadku oprogramowania 12 miesięcy każdego roku trwania umowy).

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona na Formularzu wg wzoru
2. Oświadczenie podpisane przez osobą uprawnioną do reprezentacji

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%= 100 pkt). Przyznane punkty zostaną zsumowane i będą stanowiły podstawę do wyboru Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia tym Wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
- W pierwszej kolejności spełnienie kryteriów dostępu (spełnia=1/nie spełnia=0)
- W drugiej kolejności:
a) Cena usługi brutto 100%

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone dla każdej z ofert wg wzoru:
(C min : C b) x 100 = liczba punktów
gdzie: C min – cena oferty minimalnej, C b – cena oferty badanej
Wykonawca za kryterium „Cena” może uzyskać maksymalnie 100 punktów

1. Złożone oferty mogą podlegać negocjacjom (via e-mail).
2. Zamawiający może w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa na realizację usługi.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie braku powiązań, Wykonawca składa oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1 EUPOL Paweł Owczarzak
63-000 Środa Wielkopolska, Palinkiewicza 3
13-08-2018
- Oprogramowanie Adobe Creative Cloud (licencja): 4 lata x 23 szt. = 117431,79 zł.
- Oprogramowanie Afiniti (licencja): 462,48 x 23 sztuki = 10637,04 zł.
2 Cortland sp. z o.o.
ul. Zgoda 38, 60-122 Poznań
14-08-2018
- Zestawy komputerowe: 23 sztuki x 6883,00 netto (0% VAT) = 158309,00 zł.
Liczba wyświetleń: 460