Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług trenerskich w ramach szkolenia teoretycznego, naziemnego i praktycznego UAVO INS.

Data publikacji: 02.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-08-2018

Numer ogłoszenia

1129185

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający informuje, że we wzorze oferty widniała oczywista omyłka pisarska, tj. nie było zawarte w nim miejsce na wpisanie wartości dla kryterium oceny "Elastyczność" , która została skorygowana, aby ułatwić potencjalnym oferentom wpisanie wartości dla tego kryterium.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższa modyfikacja jest ułatwieniem dla Oferentów, jednakże nie wpływa na wymagania w stosunku do oferentów, a więc co za tym idzie nie wpływa na bieg terminu składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (osobiście lub przesłać pocztą) na adres: Centrum Naukowo – Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o. Oddział Spółki: Babica 144, 38-120 Czudec, w terminie do dnia 10 sierpnia 2018r. do godz. 9:00.

Oferty przesłane faksem, pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Kuś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

570876007

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa trenerska w ramach szkolenia teoretycznego, naziemnego i praktycznego UAVO INS.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wzrost kwalifikacji osób dorosłych uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze woj. podkarpackiego poprzez udział w certyfikowanym szkoleniu UAVO INS.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa trenerska świadczona przez 1 trenera w ramach szkolenia INS, w tym:
a) teoretyczne: łącznie 63 godzin
b) naziemne: łącznie 40 godzin
c) praktyczne: łącznie 70 godzin
Szkolenie prowadzone będzie dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 5 osób.

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2019 r. (maksymalny termin realizacji zamówienia).
Każde szkolenie dopasowane będzie do możliwości i preferencji Uczestników Projektu - w dni robocze/popołudniami/weekendy.
Szkolenia realizowane będą według Harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami:
Cena - 70%
Elastyczność - 30%
Oferty zostaną ocenione według systemu punktowego, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty, które powiązane są z Zamawiającym – Partnerem Projektu tj. Centrum Naukowo – Technologiczne Systemów Bezzałogowych sp. z o.o., ul. Rejtana 23/1.2a, 35-326 Rzeszów oraz Liderem Projektu tj. Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „INWENCJA”, ul. Lwowska 64, 35-301 Rzeszów osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym oraz Liderem Projektu lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO INWENCJA

Adres

Lwowska 64

35-301 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

663155533

Fax

1777173248

NIP

5170213134

Tytuł projektu

AKADEMIA KWALIFIKACJI

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0023/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Dynamic Safety Corporation Sp. z o.o.
ul. Pastewna 27C, 02-954 Warszawa
NIP: 5211011948
REGON: 010932730
KRS: 0000028385
Oferta wpłynęła do siedziby Zamawiającego dnia 09.08.2018r. o godzinie 14:30
Wartość całkowita brutto: 20 760,00 zł
Liczba wyświetleń: 178