Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej - technik spedytor w pomoce naukowe - zapytanie ofertowe nr 07/2018/CP

Data publikacji: 02.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-08-2018

Numer ogłoszenia

1128985

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 14.08.2018 roku, oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania.
Miejsce składania ofert:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz.14:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego d.witkowski@egsd.pl do godz.23:59

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.witkowski@egsd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Witkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 72 42 298

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie doposażenia szkolnej pracowni zawodowej - technik spedytor w pomoce naukowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu.
Dostawa obejmuje doposażenie pracowni w:
1. Doposażenie pracowni technik spedytor – literatura fachowa
2. Doposażenie pracowni technik spedytor – prenumerata czasopisma
3. Doposażenie pracowni technik spedytor – pakiet edukacyjny
4. Doposażenie pracowni technik spedytor – programy komputerowe
5. Doposażenie pracowni technik spedytor – meble szkolne

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4 i/lub zadanie 5). Szczegółowy opis w Specyfikacji Zadania 1 i/lub Zadania 2 i/lub Zadania 3 i/lub Zadania 4 i/lub zadania 5.

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: bolesławiecki Miejscowość: Bolesławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Fundacja Dar Edukacji jako partner projektu ogłasza zapytanie ofertowe w celu wyboru dostawcy na dostawę sprzętów dydaktycznych do szkolnej pracowni zawodowej- technik spedytor w pomoce naukowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu. w ramach realizowanego wraz z powiatem bolesławieckim projektu RPDS.10.04.01-02-0003/17 „Czas Profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem prowadzonego postępowania jest podwyższenie jakości kształcenia klas zawodowych poprzez rozbudowę bazy sprzętowej pracowni zawodowych. Podniesienie jakości kształcenia wpłynie na zwiększenie szans absolwentów kierunków zawodowych na rynku pracy.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

1. Dostawa obejmuje wyposażenie pracowni zawodu technik spedytor w pomoce naukowe, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1;2;3;4;5.
2. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3. Sprzęty składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4. Każdy oferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu nauki zawodu na kierunku technik spedytor w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość i parametry oferowanego sprzętu muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.
5. Pomoce dydaktyczne muszą być nowe i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone wyposażenie pracowni oraz na sprzęty dydaktyczne będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja. Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do sprzętów.
6. Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych sprzętów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Sprzęty będę dostarczone do lokalizacji w Bolesławcu - placówka szkolna.
8. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany sprzętu na sprzęt wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
9. Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
10. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wyposażenia pracowni w praktyczne pomoce i sprzęty dydaktyczne zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A i/lub 2B i/lub 2C i/lub 2D i/lub 2E do Zapytania Ofertowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4 i/lub zadanie 5).

Kod CPV

39300000-5

Nazwa kodu CPV

Różny sprzęt

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż do 10.09.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków sprzętowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności losowych
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać:
1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

2. W zakresie:

Zadania 1
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego;

i/ lub

Zadania 2
b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego;
i/ lub

Zadania 3
c) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 C do Zapytania Ofertowego;

i/ lub

Zadania 4
d) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 D do Zapytania Ofertowego;

i/ lub

Zadania 5
e) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 E do Zapytania Ofertowego;

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wspólne dla Zadanie nr 1 i Zadania nr 2 i Zadania nr 3 i Zadania nr 4 i Zadania nr 5
Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 80%
2 Termin dostarczenia zamówienia (od dnia zawarcia umowy) poniżej 10 dni kalendarzowych. 20%

Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe nr 07/2018/CP

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a
niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzuceniem oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO - DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

37-700 Kuńkowce

podkarpackie , przemyski

Numer telefonu

61 642 98 63

NIP

7792424008

Tytuł projektu

Czas profesjonalistów

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W zakresie zadania 1 (Doposażenie pracowni technik spedytor – literatura fachowa) została wyłoniona oferta KFE Kamila Bądkowska-Bagińska, ul. Wodnika 44/3, 80-299 Gdańsk, REGON: 191606480, NIP: 5841823949.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 2 519,00 zł brutto. (data wpływu oferty 14.08.2018r.).

W zakresie zadania 2 – brak ofert
W zakresie zadania 3 – brak ofert
W zakresie zadania 4 - brak ofert
W zakresie zadania 5 – brak ofert
Liczba wyświetleń: 278