Strona główna
Logo unii europejskiej

Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych kursów języka angielskiego oraz rosyjskiego podnoszących kompetencje językowe pracowników dydaktycznych i administracyjnych Akademii WSB

Data publikacji: 13.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-08-2018

Numer ogłoszenia

1128686

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 16.08.2018 r. doprecyzowano sekcję: I. Kryteria oceny ofert - Kryterium jakościowe oraz dołączono skorygowany załącznik nr 2. W związku z powyższym przedłużono okres składania ofert do 23.08.2018 r.

W dniu 17.08.2018 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie prowadzonego zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Pisemna oferta powinna być złożona na adres:
Akademia WSB - Rektorat
ul. Cieplaka 1c,
41-300 Dąbrowa Górnicza
2. Oferty można składać do dnia 23.08.2018 r. do godz. 16:00, liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:
1. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wskazane jest aby oferta była przygotowana w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty, strony oferty powinny być ponumerowane.
6. Każda ewentualna poprawka w ofercie powinna być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta zawiera osobno cenę za poszczególne zadania zamówienia oznaczone w punkcie F zapytania ofertowego, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
8. Za każde z zadań Wykonawca zaoferuje tylko jedną ostateczną cenę wyrażoną w polskich złotych. Cena musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia.
9. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (albo informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
10. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
11. Wymaga się, aby oferta była dostarczona w nieprzejrzystych i zapieczętowanych opakowaniach, uniemożliwiających odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowań. Powinna być opatrzona dopiskiem:
OFERTA NA WYŁONIENIE WYKONAWCY ZAMÓWIENIA:
ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SPECJALISTYCZNYCH KURSÓW JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORAZ ROSYJSKIEGO PODNOSZĄCYCH KOMPETENCJE JĘZYKOWE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH AKADEMII WSB
NIE OTWIERAĆ DO DNIA 24.08.2018 R. DO GODZINY 9:30
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
12. Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę jego przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy należy oznaczyć w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. Brak zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

niedotyczy@dotyczy.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Brom

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych kursów języka angielskiego oraz języka rosyjskiego podnoszących kompetencje językowe pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych, w ramach realizowanego przez Akademię WSB, projektu „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, nr POWR.03.05.00-00-z042/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór realizatora usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu specjalistycznych kursów języka angielskiego, języka rosyjskiego podnoszących kompetencje językowe pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych, w ramach projektu realizowanego przez Akademię WSB w ramach „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, nr POWR.03.05.00-00-z042/17,przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu specjalistycznych kursów języka angielskiego, języka rosyjskiego podnoszących kompetencje językowe pracowników dydaktycznych oraz administracyjnych, w ramach projektu realizowanego przez Akademię WSB w ramach „Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB”, nr POWR.03.05.00-00-z042/17,przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w dołączonym Zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

80580000-3

Nazwa kodu CPV

Oferowanie kursów językowych

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
• Zadanie 1 październik 2018 r. – lipiec 2019 r.
• Zadanie 2 i 3 październik 2018 r.- wrzesień 2020 r.
Terminy udziału pracowników Zamawiającego w kursach będą uzgadniane z Wykonawcą tak, aby nie kolidowały one z planem nauczania pracowników dydaktycznych (Zadanie 1) oraz bieżącą pracą i funkcjonowaniem działów obsługi studenta (Zadanie 2) oraz działu współpracy z zagranicą (Zadanie 3), nie później niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem kursu.
2. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia:
Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c,
41-300 Dąbrowa Górnicza.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, co najmniej 3 usługi organizacji i prowadzenia kursów języka angielskiego i/lub rosyjskiego dla grup zamkniętych o wartości co najmniej 40 000,00 brutto każda.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia poniższe warunki:
1. Posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, co najmniej 3 usługi organizacji i prowadzenia kursów języka angielskiego i/lub rosyjskiego dla grup zamkniętych o wartości co najmniej 40 000,00 brutto każda.
2. Dysponują osobami, które posiadają nast. kwalifikacje :
W ZAKRESIE 1 ZADANIA
Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 osobami ( w tym native speaker oraz metodyk), które:
1. Posiadają wykształcenie wyższe, w przypadku polskich lektorów kierunkowe - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 3 oraz kopia dyplomu.
2. Posiadają co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka angielskiego, w tym nauczaniu angielskiego języka biznesu, angielskiego dedykowanego dla branży IT - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 3.
3. W przypadku native speaker’a musi posiadać co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów TESOL, CELTA, TEFL lub TESL- opis weryfikacji spełniania warunku załącznik nr 3.
4. W przypadku metodyka musi posiadać 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji związanej z nadzorem metodyczno – dydaktycznym kursu - opis weryfikacji spełniania warunku załącznik nr 3.
5. Za udokumentowanie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia ( w tym native speaker oraz metodyka) uznaje się:
6. referencje, zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez podmioty przeprowadzające kursy językowe/szkoły minimum średnie/ uczelnie wyższe,
7. referencje, zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez uczestników kursu bądź podmioty, kierujące swoich pracowników na kurs językowy UWAGA: DOKUMENTY MUSZĄ DOTYCZYĆ KURSÓW PRZEPROWADZONYCH W RÓŻNYCH TERMINACH ORAZ ORGANIZOWANE PRZEZ 3 ROŻNE PODMIOTY.

W ZAKRESIE 2 ZADANIA
Wykonawca musi dysponować co najmniej 3 osobami ( w tym native speaker oraz metodyk), które:
1. Posiadają wykształcenie wyższe, w przypadku polskich lektorów kierunkowe - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 3 oraz kopia dyplomu.
2. Posiadają co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka angielskiego. - opis weryfikacji spełniania warunku: załącznik nr 3.
3. W przypadku native speaker’a musi posiadać co najmniej jeden z wymienionych certyfikatów TESOL, CELTA, TEFL lub TESL- opis weryfikacji spełniania warunku załącznik nr 3.
4. W przypadku metodyka musi posiadać 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji związanej z nadzorem metodyczno – dydaktycznym kursu - opis weryfikacji spełniania warunku załącznik nr 3.
5. Za udokumentowanie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia ( w tym native speaker oraz metodyka) uznaje się:
6. referencje, zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez podmioty przeprowadzające kursy językowe/szkoły minimum średnie/ uczelnie,
7. referencje, zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez uczestników kursu bądź podmioty, kierujące swoich pracowników na kurs językowy UWAGA: DOKUMENTY MUSZĄ DOTYCZYĆ KURSÓW PRZEPROWADZONYCH W RÓŻNYCH TERMINACH ORAZ ORGANIZOWANE PRZEZ 3 ROŻNE PODMIOTY.
W ZAKRESIE 3 ZADANIA
Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą ( w tym metodyka), która:
1. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe- opis weryfikacji spełniania warunku: zapis w CV – załącznik nr 3 oraz kopia dyplomu.
2. Posiada co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka rosyjskiego- opis weryfikacji spełniania warunku: doświadczenie zawodowe należy opisać w formularzu – załącznik nr 3.
3. W przypadku metodyka musi posiadać 5-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji związanej z nadzorem metodyczno – dydaktycznym kursu - opis weryfikacji spełniania warunku załącznik nr 3.
4. Za udokumentowanie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia ( w tym native speaker) uznaje się:
5. referencje, zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez podmioty przeprowadzające kursy językowe/szkoły minimum średnie/ uczelnie,
6. referencje, zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez uczestników kursu bądź podmioty, kierujące swoich pracowników na kurs językowy
UWAGA: DOKUMENTY MUSZĄ DOTYCZYĆ KURSÓW PRZEPROWADZONYCH W RÓŻNYCH TERMINACH ORAZ ORGANIZOWANE PRZEZ 3 ROŻNE PODMIOTY.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;
2. Załącznik nr 2 – Wykaz doświadczenia Wykonawcy;
3. Załącznik nr 3 – CV osób delegowanych do realizacji zamówienia wraz z dokumentami (obowiązkowe jest przedstawienie dokumentu CV dla każdej osoby wskazanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia);
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnianiu warunków;
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych Wykonawcy z Zamawiającym;

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: „spełnia” lub „nie spełnia”, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji za Zadania 1-3: Każde z zadań oceniane będzie odrębnie.
Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Kryterium cena brutto - max. 60 pkt.
Cena brutto za przeprowadzenie kursu – 60%
Oferty zostaną ocenione przelicznikiem P = Cn/Co x 60 pkt.
P – liczba otrzymanych punktów, Cn – najniższa cena brutto, Co – cena brutto oferty ocenianej
2. Kryterium jakościowe dot. doświadczenia osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji metodyka kursu w zakresie przeprowadzonych kursów/ szkoleń zgodnych z przedmiotem zamówienia – max. 40 pkt.
Liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę zostanie policzona wg poniższych zasad (max. 40 punktów):
• Przprowadzenie min. 3 kursów/szkoleń w zakresie tematyki kursu – 0 pkt.
• Przeprowadzenie 4 – 5 kursów/szkoleń w zakresie tematyki kursu – 10 pkt.
• Przeprowadzenie 6 – 7 kursów/szkoleń w zakresie tematyki kursu – 20 pkt.
• Przeprowadzenie 8- 10 kursów/szkoleń w zakresie tematyki kursu – 30 pkt.
• Przeprowadzenie 11 i więcej kursów/szkoleń w zakresie tematyki kursu – 40 pkt.
Wykonawcy zostaną ocenieni według wzoru:
X pkt. Kryterium cena + Y pkt. kryterium dot. doświadczenie Wykonawcy w zakresie przeprowadzonych kursów = liczba uzyskanych pkt.

Łącznie Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
Do realizacji zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który nie został wykluczony z postępowania i uzyska największą liczbę punktów, a jego oferta nie zostanie odrzucona.

Wykluczenia

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia Wykonawcom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA WSB

Adres

Cieplaka 1c

41-300 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

322959343

Fax

322959344

NIP

6291088993

Tytuł projektu

Excellence in Education - Kompleksowy Program Rozwoju Akademii WSB

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z042/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 307