Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie, wdrożenie, utrzymanie, wsparcie i rozwój portalu internetowego dla Projektu Doradztwa Energetycznego

Data publikacji: 01.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-08-2018

Numer ogłoszenia

1128662

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W ogłoszeniu:
- w pkt. Termin składania ofert:
było:
16.08.2018
jest:
21.08.2018
- w pkt. Harmonogram realizacji zamówienia:
było:
Termin uruchomienia Portalu Projektu Doradztwa Energetycznego, nie może przekroczyć 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Termin realizacji takich elementów zamówienia jak: regulamin Portalu, szkolenia, dokumentacja, nie może przekroczyć 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
jest:
Termin uruchomienia Portalu Projektu Doradztwa Energetycznego, nie może przekroczyć 70 dni roboczych od daty zawarcia umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Termin realizacji takich elementów zamówienia jak: regulamin Portalu, szkolenia, dokumentacja, nie może przekroczyć 70 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
- w pkt. Ocena ofert, pkt. 1.3:
było:
Do 35 dni roboczych – 20 punktów,
Od 36 do 40 dni roboczych – 15 punktów,
Od 41 do 45 dni roboczych – 10 punktów,
Od 46 do 50 dni roboczych – 5 punktów,
powyżej 50 do 60 dni roboczych – 0 punktów.
jest:
Do 45 dni roboczych – 20 punktów,
Od 46 do 55 dni roboczych – 15 punktów,
Od 56 do 60 dni roboczych – 10 punktów,
Od 61 do 65 dni roboczych – 5 punktów,
powyżej 66 do 70 dni roboczych – 0 punktów.
Zmianie ulega wzór formularza ofertowego. Zmieniony (aktualny) wzór formularza ofertowego do wykorzystania, znajduje się w zakładce pytania i odpowiedzi.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty, wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, należy składać drogą elektroniczną na adres klaudiusz.tchorzewski@nfosigw.gov.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

klaudiusz.tchorzewski@nfosigw.gov.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Klaudiusz Tchórzewski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania, wdrożenia, utrzymywania, wsparcia i rozwoju portalu internetowego dla Projektu Doradztwa Energetycznego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Portal internetowy PDE ma mieć charakter informacyjno-promocyjny, ma stanowić wizytówkę projektu oraz kompendium wiedzy o projekcie oraz o źródłach finansowania inwestycji z zakresu OZE oraz EE.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi opracowania, wdrożenia, utrzymywania, wsparcia i rozwoju portalu internetowego dla Projektu Doradztwa Energetycznego.

Kod CPV

72413000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie projektowania stron WWW

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi do 27 miesięcy od daty podpisania umowy i obejmuje (w tym terminie) w szczególności usługi opracowania, wdrożenia, utrzymywania, wsparcia i rozwoju portalu internetowego dla Projektu Doradztwa Energetycznego, a także inne opisane w Załączniku 1.
Termin uruchomienia Portalu Projektu Doradztwa Energetycznego, nie może przekroczyć 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy.
Termin realizacji takich elementów zamówienia jak: regulamin Portalu, szkolenia, dokumentacja, nie może przekroczyć 60 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
Termin realizacji usługi hostingu to 27 miesięcy od zawarcia umowy,
Termin realizacji usługi wsparcia to 3 miesiące od daty uruchomienia portalu.
Termin realizacji usługi utrzymania to 24 miesiące od daty uruchomienia portalu.
Termin realizacji usługi rozwoju to 24 miesiące od daty uruchomienia portalu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej trzykrotnie usługi (w ramach jednej lub większej liczby umów) budowy lub rozwoju systemu zarządzania treścią (CMS) oraz portalu internetowego, o wartości co najmniej 45 000,00 zł brutto każda.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującym zespołem osób, dedykowanym do realizacji zamówienia:
Kierownik projektu – posiadający co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, który brał udział w co najmniej 3 projektach jako prowadzący opracowanie i wdrożenie portalu internetowego;
minimum 1 specjalistę, który brał udział, w roli programisty/webmastera, w co najmniej 3 zadaniach dotyczących budowy lub rozwoju co najmniej jednego portalu internetowego działającego w oparciu o rozwiązanie zaproponowane przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego Zamówienia;
minimum 1 specjalistę, który brał udział, w roli projektanta usług cyfrowych / UX designera, w co najmniej 3 zadaniach dotyczących projektowania lub rozwoju usług cyfrowych;
minimum 1 specjalistę, który brał udział w roli prowadzącego warsztaty projektowe, w co najmniej 3 zadaniach dotyczących zrozumienie wizji i potrzeb Klienta oraz grupy docelowej pod kątem tworzenia strony / system IT;
przy czym wszystkie projekty/zadania, o których mowa powyżej były wykonane (zakończone) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia przez jedną osobę wyżej wskazanych funkcji z zastrzeżeniem zdania poniżej.
Zamawiający dopuszcza, aby rola Kierownika projektu była łączona z jedną inną rolą spośród wymienionych powyżej.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje żadnych wymagań

Warunki zmiany umowy

Strony dopuszczają możliwość zmian Umowy, poprzez odpowiednią zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, o kwotę wykazaną przez Wykonawcę i wynikającą z wyżej wymienionych zmian.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz oferty, przygotowany na podstawie lub z wykorzystaniem wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego
2. Dowody - dokumenty potwierdzające należyte zrealizowanie usług wskazanych w tabeli (pkt. 18 Formularza ofertowego). Dowodami, o których mowa, są referencje lub potwierdzenia wykonania usługi bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
3. Oryginał lub kopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej (CEiDG) lub wskazywać możliwość ich pobrania z ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych (np. aktualny odpis KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:
1.1. Cena łączna (maksymalna) – z wagą 50 punktów
W kryterium „Cena” punkty będą przyznawane wg. wzoru:
C= (najniższa cena spośród złożonych ofert/cena badanej oferty) * 50

1.2. Koszt eksploatacji (koszt usługi utrzymania + koszt usługi wsparcia: zgodnie z ofertą Wykonawcy - Formularz Ofertowy, punkt 3)) – z wagą 15 punktów
W kryterium „Cena kosztu eksploatacji” punkty będą przyznawane wg. wzoru:
C= (najniższa cena kosztu eksploatacji spośród złożonych ofert/cena kosztu eksploatacji badanej oferty) * 15

1.3. Termin uruchomienia – z wagą 20 punktów, rozumiany jako czas od podpisania umowy, do uruchomienia Portalu (Protokół odbioru wdrożonego i zasilonego Portalu Internetowego).
Do 35 dni roboczych – 20 punktów,
Od 36 do 40 dni roboczych – 15 punktów,
Od 41 do 45 dni roboczych – 10 punktów,
Od 46 do 50 dni roboczych – 5 punktów,
powyżej 50 do 60 dni roboczych – 0 punktów.
1.4. Metodyka realizacji projektu - z wagą 15 punktów
Wykonawca do oferty dołączy opis metodyki realizacji projektu, w której opisze przyjęte główne założenia dla przeprowadzenia projektu.

W kryterium „Metodyka realizacji projektu” punkty będą przyznawane w następujący sposób:

W przypadku nie dostarczenia w ofercie opisu metodyki realizacji projektu, zostanie przyznane takiej ofercie 0 punktów, nie oznacza to jednaj wykluczenia z postępowania czy tez odrzucenia oferty.
W innym przypadku punkty zostaną przyznane za następujące elementy złożonej oferty metodyki:

a. kompletność metodyki - przez kompletność metodyki Zamawiający rozumie uwzględnienie w koncepcji wszystkich elementów procesu opracowywania narzędzia tak, aby Zamawiający miał pełen, szczegółowy opis metodyczny Zamówienia oraz wstępny harmonogram prac:
i. zrozumienie potrzeb Zamawiającego,
ii. szkicowanie rozwiązań,
iii. wybór rozwiązań,
iv. prototypowanie rozwiązania,
v. badanie rozwiązania,

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: każdy z członków komisji oceniającej oferty przyzna punkty w tym kryterium od 0 do 3, w głosowaniu jawnym uzasadniając pisemnie przyznaną punktację oraz biorąc pod uwagę powyższe wskazówki. W celu wyliczenia punktacji dla danej oferty, punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji danej ofercie zostaną zsumowane oraz podzielone przez liczbę członków komisji oddających głos.

b. logika metodyki - Zamawiający oceni sposób przedstawienia koncepcji metodyki. Przez logikę metodyki Zamawiający rozumie czytelność oferty, przejrzystość, przystępność treści, logikę tekstu.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: każdy z członków komisji oceniającej oferty przyzna punkty w tym kryterium od 0 do 2, w głosowaniu jawnym uzasadniając pisemnie przyznaną punktację. W celu wyliczenia punktacji dla danej oferty, punkty przyznane przez poszczególnych członków komisji danej ofercie zostaną zsumowane oraz podzielone przez liczbę członków komisji oddających głos.

c. Proponowana liczba spotkań w ramach warsztatów i sesji badawczych, w zakresie warsztatów objętych niniejszym zapytaniem - maksymalnie 5 pkt.,
i. 0 spotkań: 0 pkt
ii. 0 sesji badawczych: 0 pkt
iii. 1 spotkanie: 1 pkt
iv. 1 sesja badawcza: 1 pkt
v. 2 spotkania: 2 pkt
vi. 2 sesje badawcze lub więcej: 2 pkt
vii. 3 spotkania lub więcej: 3 pkt

d. Proponowaną liczba respondentów w badaniach bezpośrednich, Maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w tym kryterium to 5 pkt., przy czym pod uwagę będą brani jedynie respondenci uczestniczący w bezpośrednich spotkaniach, warsztatach i sesjach badawczych (nie wlicza się w to respondentów badanych np. za pomocą telefonii lub Internetu).
i. 0 lub 1 respondent – 0 pkt
ii. 2 respondentów – 1 pkt
iii. 3 respondentów – 2 pkt
iv. 4 respondentów – 3 pkt
v. 5 respondentów – 4 pkt
vi. 6 respondentów lub więcej – 5 pkt

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Adres

Konstruktorska 3a

02-673 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

224590100

Fax

224590101

NIP

5220018559

Tytuł projektu

Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE

Numer projektu

POIS.01.03.03-00-0001/15-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

sm32 Studio Marek Mucharski, 34-300 Żywiec, Kościuszki 64 w terminie 09.08.2018, cena 69 334,10 zł brutto
Liczba wyświetleń: 903