Strona główna
Logo unii europejskiej

Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów na kierunku Logistyka na studiach inżynierskich I stopnia stacjonarnych (dziennych) W JĘZYKU ANGIELSKIM w ramach I roku studiów w roku akademickim 2018/2019 na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie

Data publikacji: 31.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-08-2018

Numer ogłoszenia

1128551

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną przez Wykonawcę ofertę należy przesłać mailem na adres: katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie; ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, w kopercie z opisem „Oferta – prowadzenie zajęć na kierunku Logistyka w projekcie "UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu" , do 10.08.2018 do godz.12.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego.

Oferenci mogą otrzymać sylabus przedmiotu po wyrażeniu takiej prośby drogą mailową (osoba do kontaktu: j.w. + Leokadia Kleczka: leokadia.kleczka@chorzow.wsb.pl).

Niespełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu niespełnienia wymogów formalnych.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Nowakowska [katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl] + Leokadia Kleczka [leokadia.kleczka@chorzow.wsb.pl]

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów na kierunku Logistyka na studiach I stopnia inżynierskich stacjonarnych (dziennych) W JĘZYKU ANGIELSKIM w ramach I roku studiów w roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim i zimowym.

Zajęcia odbywać się będą według harmonogramu ustalonego przez Zamawiającego w semestrze letnim i zimowym roku akademickiego 2018/2019, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie w ramach projektu: „UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu” (POWR.03.05.00-00-Z020/17).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja zajęć dydaktycznych w całości prowadzonych W JĘZYKU ANGIELSKIM (tzw. ścieżka anglojęzyczna) na kierunku Logistyka na studiach I stopnia inżynierskich stacjonarnych w ramach I roku studiów w roku akademickim 2018/2019 w semestrze letnim i zimowym, na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia

Realizacja zajęć dydaktycznych w całości prowadzonych W JĘZYKU ANGIELSKIM dotyczy poniższych przedmiotów z programu studiów I stopnia na kierunku Logistyka na studiach inżynierskich stacjonarnych w ramach I roku na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie. W nawiasie podano liczbę godzin zajęć wynikającą z programu studiów, jednakże ostateczna liczba godzin zajęć uzależniona będzie od liczby grup wykładowych, ćwiczeniowych, laboratoryjnych, projektowych.
SEMESTR 1 (zimowy)
1. Matematyka - 30 godzin dydaktycznych wykładu, 15 godzin dydaktycznych ćwiczeń
2. Podstawowe zagadnienia logistyki - 30 godzin dydaktycznych wykładu
3. Metody efektywnego uczenia się i tworzenia prac projektowych - 15 godzin dydaktycznych wykładu
SEMESTR 2 (letni)
1. Podstawy socjologii - 15 godzin dydaktycznych wykładu
2. Matematyka - 30 godzin dydaktycznych wykładu, 15 godzin dydaktycznych ćwiczeń
3. Infrastruktura logistyczna - 20 godzin dydaktycznych wykładu
4. Zarządzanie usługami i produkcją - 15 godzin dydaktycznych wykładu, 15 godzin dydaktycznych ćwiczeń

- Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i inne informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują sobie za pośrednictwem poczty e-mail.
- Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania WSB w Poznaniu do zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podpisania umowy, jeżeli okaże się, że faktyczny standard oferty nie jest zgodny z przedstawionymi w ofercie kryteriami oraz zasadniczo odbiega od standardów jakie oferuje studentom Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie polegało na:
1. Opracowaniu na podstawie programu przedmiotu i przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych w postaci wykładów/ćwiczeń w wymiarze podanym w zapytaniu i terminach ustalonych z Zamawiającym, zgodnych z planem studiów i programem nauczania oraz z najwyższą starannością, zgodnie z profesjonalnymi standardami wykonywania zobowiązań,
2. Przygotowanie materiałów dydaktycznych (w tym prezentacji, zadań dla studentów, itp.) zgodnie z formą i na zasadach określonych przez Zamawiającego, w tym zamieszczeniu ich na platformie edukacyjnej wykorzystywanej na cele kształcenia – moodle,
3. Przeprowadzenie niezbędnych konsultacji i dyżurów dla studentów,
4. Opracowanie pytań egzaminacyjnych i zaliczeniowych oraz udział w procesie weryfikacji wiedzy studentów,
5. Prowadzenie dokumentacji studenta i zajęć związanej z realizacją zadania dydaktycznego,, w tym w szczególności w zakresie terminowego wprowadzania ocen do protokołów egzaminów i zaliczeń oraz w zakresie wymaganym w związku z dofinansowaniem kształcenia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zajęcia realizowane będą w trakcie roku akademickiego 2018/2019 w okresie X 2018 - IX 2019.

Szczegółowy harmonogram realizacji zajęć dydaktycznych zostanie ustalony z wybranymi Wykonawcami w porozumieniu z Działem Organizacji Dydaktyki WSB w Poznaniu oraz Managerem kierunku Informatyka na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, na podstawie harmonogramu zajęć roku akademickiego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunkiem udziału w zapytaniu ofertowym jest:
- Ukończenie studiów wyższych (na poziomie magisterskim) lub posiadanie stopnia lub tytułu naukowego (o ile dotyczy).

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą przedłoży następujące dokumenty: skan dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz uzyskania stopnia lub tytułu naukowego (o ile dotyczy).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia: posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej lub zajęć dydaktycznych dla osób dorosłych powyżej 18. r.ż., przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie, której dotyczy tematyka zajęć nie może być krótsze niż 2 lata.

Dodatkowo wymaga się wykazania doświadczenia min. 50 godzin przeprowadzonych zajęć dydaktycznych w okresie 3 lat od daty składania ofert z zakresu tematycznego jakiego dotyczy składana oferta.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą przedłoży następujące dokumenty:
a. wykaz wykonanych zajęć dydaktycznych, wraz z podaniem nazwy przedmiotu, nazwy zamawiającego (np.: uczelni), dat realizacji zamówienia (od-do) i liczby przeprowadzonych zajęć (w godzinach) ze wskazaniem w jakim języku prowadzone były zajęcia – wg wzoru załącznik nr 1

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- CV Wykonawcy
- Skan dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz uzyskania stopnia lub tytułu naukowego o ile dotyczy
- Wykaz wykonanych zajęć dydaktycznych, wraz z podaniem nazwy przedmiotu, nazwy zamawiającego (np.: uczelni), dat realizacji zamówienia (od-do) i liczby przeprowadzonych zajęć (w godzinach) ze wskazaniem w jakim języku prowadzone były zajęcia – wg wzoru załącznik nr 1
- Oświadczenie wg wzoru załącznik nr 2

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto – waga 100%
Ocenie podlega cena całkowita brutto za 1 godzinę prowadzenia zajęć (45 min).

Zamawiający udzieli zamówienia tym wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o kryterium:
Cena usługi brutto za jedną godzinę dydaktyczną – max 100 punktów
Ocena kryterium:
Najniższa cena-100pkt
Ilość punktów = (cena najniższa *100) / cena oferowana
W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć, w tym koszty organizacyjne, np. koszty dojazdu na zajęcia, prezentacje, materiały dydaktyczne do prowadzenia danego przedmiotu.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostają Wykonawcy, którzy: są podmiotem powiązanym z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowywaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
-uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
-posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
-pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
-pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy którzy wykażą, iż łączne zaangażowanie zawodowe wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięczne.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z020/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zapytanie ofertowe zostało rozstrzygnięte częściowo - w odniesieniu do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Matematyka w I i II semestrze.

Otrzymane oferty (od osób fizycznych):
1. T.K. - 06.08.2018r. - 160,00 zł
2. M.M. - 09.08.2018r. - 160,00 zł
Liczba wyświetleń: 286