Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 30.07.2018 r. na przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych z księgowości przez trenerów/przez zapewnionych trenerów

Data publikacji: 30.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-08-2018

Numer ogłoszenia

1128413

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zakres zmian: termin składania ofert, zachowanie terminu złożenia oferty- data nadania, data otwarcia ofert, wzór załączonego zapytania ofertowego. Data wprowadzenia zmian: 02.08.2018r.

Treść wprowadzonych zmian:
V. Termin składania i otwarcia ofert:

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 09.08. 2018 r. do godz. 9.00 w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów poprzez:

a. nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy, w tytule wpisując, że „Oferta dotyczy projektu „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” – przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego z zakresu księgowości”

lub

b. przesłać pocztą e-mail na następujący adres: r.zmuda@abakus-konsulting.pl w formie skanu zawierającego oryginalny podpis, wpisując w treści wiadomości: „Oferta dotyczy projektu „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” – przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego z zakresu księgowości”.

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina nadania oferty w placówce pocztowej/ firmie kurierskiej do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić zamawiającego o nadaniu przesyłki zawierającej ofertę na później do terminu składania ofert.
3) W przypadku składania ofert w formie pisemnej wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu.

4) Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Żmuda tel 608 331 280.

5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.08.2018 r. o godzinie 13.00, w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów.

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 07.08. 2018 r. do godz. 9.00 w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów poprzez:

a. nadanie pocztą tradycyjną, kurierem lub dostarczenie osobiście do siedziby firmy, w tytule wpisując, że „Oferta dotyczy projektu „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” – przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego z zakresu księgowości”

lub

b. przesłać pocztą e-mail na następujący adres: r.zmuda@abakus-konsulting.pl w formie skanu zawierającego oryginalny podpis, wpisując w treści wiadomości: „Oferta dotyczy projektu „Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych” – przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego z zakresu księgowości”.

2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (bez względu na przyczynę opóźnienia) i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

3) W przypadku składania ofert w formie pisemnej wykonawca winien zamieścić ofertę w zamkniętym opakowaniu.

4) Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Rafał Żmuda tel 608 331 280.

5) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.08.2018 r. o godzinie 10.00, w biurze Zamawiającego położonym w Rzeszowie: ABAKUS Konsulting sp. z o.o. Sp.k. ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów.

6) W przypadku złożenia oferty w formie skanu przesłanego mailem, oryginalną wersję papierową należy złożyć/ przesłać do Zamawiającego w terminie do 2 dni licząc od dnia następującego po dniu upływu terminu składania ofert.

7) Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenie o zmianie albo o wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

r.zmuda@abakus-konsulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Żmuda

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

608 331 280

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

ABAKUS Konsulting Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, zaprasza niniejszym do złożenia oferty cenowej dotyczącej realizacji zamówienia w postaci przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach szkoleń/kursów zawodowych z księgowości, tj.:

Zadanie 1. Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301), składającego się z części A, B w wymiarze:
a. Część A. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu I- Zagadnienia publiczno- prawne w wymiarze po 8 godzin dydaktycznych dla 3 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
b. Cześć B. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu II – Podstawy rachunkowości finansowej w wymiarze po 72 godziny dydaktyczne dla 3 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
Zadanie 2. Szkolenia/kursu: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103), składającego się z części A, B, C w wymiarze:
a. Część A. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu I- Rachunkowość – teoria rachunkowości, jej koncepcja, zasady i normy w wymiarze po 100 godzin dydaktycznych dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
b. Część B. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu II- Zagadnienia z prawa podatkowego w wymiarze po 56 godzin dydaktycznych dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
c. Część C. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu III- Podstawowe zagadnienia prawa gospodarczego, prawa cywilnego i prawa pracy w wymiarze po 14 godzin dydaktycznych dla 2 grup szkoleniowych liczących po 15 osób każda – 1 trener.
Zadanie 3. Szkolenia/kursu: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101), składającego się z części A, B w wymiarze:
a. Część A. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu I- Zaawansowana rachunkowość finansowa w wymiarze po 100 godzin dydaktycznych, Moduł II – Sprawozdania finansowe i ich analiza w wymiarze po 32 godziny dydaktyczne - dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 15 osób - 1 trener.
b. Część B. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu III- Rachunek kosztów, podstawy rachunkowości zarządczej i zarządzanie finansami w wymiarze po 20 godzin dydaktycznych, Moduł IV – Prawo gospodarcze i podatki w wymiarze po 48 godzin dydaktycznych - dla 1 grupy szkoleniowej liczącej 15 osób - 1 trener.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: Rzeszów Miejscowość: Rzeszów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach szkoleń/kursów zawodowych z księgowości przez trenerów/przeprowadzenie szkoleń/kursów przez zapewnionych trenerów:

a. Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301),
b. Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103),
c. Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101),
zakończonych egzaminem zawodowym prowadzonym przez niezależny podmiot, umożliwiającym obiektywne i wiarygodne potwierdzenie efektów uczenia się (w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji) nabytych w procesie kształcenia. Szkolenia/kursy realizowane będą zgodnie z określonym programem.

3) Szkolenia będą realizowane na terenie województwa podkarpackiego- w mieście Rzeszowie. Zajęcia prowadzone będą w wymiarze dziennym od poniedziałku do piątku po min. 4 godzin oraz 1 spotkanie w weekendy w wymiarze min. 8 godzin, na podstawie preferencji Uczestników Projektu, w godzinach porannych, popołudniowych lub wieczornych – wg preferencji Uczestników Projektu wynikających np. ze statusu zawodowego, zobowiązań rodzinnych.

Przedmiot zamówienia

Zadanie 1. Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Księgowy

Część A. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu I.
Łącznie do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach części A szkolenia/kursu dla 3 grup szkoleniowych zostanie zaangażowany 1 trener.
Łączny wymiar zajęć dydaktycznych dla części A w ramach zadania 1- Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301)
Liczba grup szkoleniowych: 3 grupy szkoleniowe.
Liczba godzin szkolenia: 8 godzin dydaktycznych x 3 grupy szkoleniowe = 32 godziny dydaktyczne.

Cześć B. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu II
Łącznie do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach części B szkolenia/kursu dla 3 grup szkoleniowych zostanie zaangażowany 1 trener.

Łączny wymiar zajęć dydaktycznych dla części B w ramach zadania 1- Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301)
Liczba grup szkoleniowych: 3 grupy szkoleniowe.
Liczba godzin szkolenia: 72 godziny dydaktyczne x 3 grupy szkoleniowe = 216 godziny dydaktyczne.

Zadanie 2. Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości
Część A. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu I- Rachunkowość

Łącznie do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach części A szkolenia/kursu dla 2 grup szkoleniowych zostanie zaangażowany 1 trener.
Łączny wymiar zajęć dydaktycznych dla części A w ramach zadania 2- Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103)
Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy szkoleniowe.
Liczba godzin szkolenia: 100 godzin dydaktycznych x 2 grupy szkoleniowe = 200 godzin dydaktycznych.

Część B. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu II
Łącznie do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach części B szkolenia/kursu dla 2 grup szkoleniowych zostanie zaangażowany 1 trener.

Łączny wymiar zajęć dydaktycznych dla części B w ramach zadania 2- Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości
Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy szkoleniowe.
Liczba godzin szkolenia: 56 godzin dydaktycznych x 2 grupy szkoleniowe = 112 godzin dydaktycznych.

Część C. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu III
Łącznie do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach części C szkolenia/kursu dla 2 grup szkoleniowych zostanie zaangażowany 1 trener.

Łączny wymiar zajęć dydaktycznych dla części C w ramach zadania 2- Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości
Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy szkoleniowe.
Liczba godzin szkolenia: 14 godzin dydaktycznych x 2 grupy szkoleniowe = 28 godzin dydaktycznych.

Zadanie 3. Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy
Część A. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu I, Moduł II
Łącznie do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach części A szkolenia/kursu dla 1 grupy szkoleniowej zostanie zaangażowany 1 trener.
Łączny wymiar zajęć dydaktycznych dla części A w ramach zadania 3- Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa szkoleniowa.
Liczba godzin szkolenia: 132 godziny dydaktyczne x 1 grupa szkoleniowa = 132 godziny dydaktyczne.
Część B. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach Modułu III, Moduł IV
Łącznie do przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach części B szkolenia/kursu dla 1 grupy szkoleniowej zostanie zaangażowany 1 trener.
Łączny wymiar zajęć dydaktycznych dla części A w ramach zadania 3- Szkolenie/kurs: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy
Liczba grup szkoleniowych: 1 grupa szkoleniowa.
Liczba godzin szkolenia: 68 godzin dydaktycznych x 1 grupa szkoleniowa = 68 godzin dydaktycznych.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

a. 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
b. 80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego
c. 80500000-9 – usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Wykonawcy składający ofertę na realizację poszczególnych zadań w ramach szkoleń/kursów określonych w zapytaniu ofertowym będą realizować zamówienie w przedziale czasowym od sierpnia 2018 r. do grudnia 2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy – osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.
- trener (Wykonawca) lub trener anonsowany przez Wykonawcę posiada wykształcenie wyższe umożliwiające przeprowadzenie szkolenia stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego, oraz
- trener (Wykonawca) lub trener anonsowany przez Wykonawcę posiada doświadczenie zawodowe minimum 3 lata umożliwiające przeprowadzenie szkolenia stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego, oraz
- trener (Wykonawca) lub trener anonsowany przez Wykonawcę posiada akredytację trenerską do prowadzenia szkoleń w standardzie VCC lub równoważną w zakresie tematyki szkolenia na które składa ofertę lub tematyce pokrewnej (szkolenia z branży księgowości i/lub rachunkowości i/lub zagadnień kadrowo-płacowych).

Zamawiający określa zakres równoważności dla akredytacji trenerskiej do prowadzenia szkoleń w standardzie VCC – Vocational Competence Certificate (dalej VCC) wg. opisu zawartego na stronie Fundacji VCC - http://vccsystem.eu/akademia-edukacyjna/trener-vcc/ wraz z zakresem akredytacji Trenerów w zakresie szkoleń o tematyce pokrewnej do szkoleń opisanych w przedmiocie zamówienia. Ponadto Zamawiający uzna wskazaną przez trenera (Wykonawcę) lub trenera anonsowanego przez Wykonawcę akredytację za równoważą jeżeli realizowany w ramach wskazanej akredytacji j proces uzyskiwania kwalifikacji w metodologii, standardach realizacji procesu kształcenia i efekcie końcowym (egzamin, uznawalność zaświadczeń, zgodność z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji wdrażanym w Polsce) będzie nie niższy niż standard VCC.
W szczególności spełniający łącznie następujące cechy:
1. ustalone standardy dotyczące kompetencji (wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), składających się na daną kwalifikację opisane w języku efektów uczenia się;
2. w procesie nabywania kwalifikacji zapewniona jest rozdzielność szkolenia, walidacji i certyfikacji;
3. proces walidacji sprawdzający czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte; walidacja obejmuje identyfikację i dokumentację posiadanych kompetencji oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja prowadzona jest w sposób trafny (weryfikowane są te efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację); walidacja jest dwuetapowa: obejmuje egzamin teoretyczny i praktyczny,
4. proces certyfikacji, w wyniku którego upoważniona instytucja nadaje dokument stwierdzający posiadanie kwalifikacji po pozytywnym zdaniu egzaminu certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie wymagane efekty uczenia się zostały osiągnięte; certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji powinien być rozpoznawalny i uznawany w danym środowisku, sektorze lub branży; certyfikat wydawany jest przez instytucję, która istnieje na rynku nie krócej niż 3 lata,
5. certyfikat wydawany jest przez instytucję, która posiada system wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości, certyfikat zawiera m.in. informacje: imię i nazwisko posiadacza certyfikatu, nazwa kwalifikacji, numer identyfikujący wydany certyfikat, data wydania certyfikatu, wykaz efektów uczenia się, wynik walidacji
6. instytucje certyfikujące mogą samodzielnie przeprowadzać walidację (procesy walidacji i certyfikacji muszą być odpowiednio rozdzielone i niezależne), bądź przekazywać ją do instytucji walidujących, np. centrów egzaminacyjnych.

Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie na podstawie informacji przedstawionych w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – Doświadczenie trenera oraz stosownych dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty opatrzonych klauzulą za zgodność z oryginałem potwierdzających posiadane wykształcenie przez trenera (np. dyplomy). Spełnienie warunku posiadania przez trenera (Wykonawcę) lub trenera anonsowanego przez Wykonawcę akredytacji trenerskiej do prowadzenia szkoleń w standardzie VCC lub równoważnym w zakresie tematyki szkolenia, na które składa ofertę lub tematyce pokrewnej (szkolenia z branży księgowości i/lub rachunkowości i/lub zagadnień kadrowo-płacowych) weryfikowane będzie na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu potwierdzającego akredytację trenerską VCC lub równoważną do przeprowadzenia szkoleń w standardzie VCC lub równoważnym, przez wybranego w niniejszym postępowaniu Wykonawcę. Trener (wykonawca) lub trener anonsowany przez Wykonawcę przedstawia ww. dokument akredytacji trenerskiej przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, na które składał ofertę w terminie określonym przez zamawiającego i na jego żądanie. Brak przedstawienia dokumentu akredytacji trenerskiej do przeprowadzenia szkoleń w standardzie VCC lub równoważnym w zakresie tematyki szkolenia, na które składa ofertę lub tematyce pokrewnej (szkolenia z branży księgowości i/lub rachunkowości i/lub zagadnień kadrowo-płacowych) w terminie przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą będzie skutkował odstąpieniem Zamawiającego od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Z tytułu odstąpienia od podpisania umowy z powodu ww. okoliczności Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Uwaga: Obowiązek wykazania równoważności akredytacji trenerskiej do przeprowadzenia szkoleń leży po stronie Wykonawcy. W tym celu Wykonawca winien przedstawić oświadczenie i dokumenty potwierdzające równoważność akredytacji trenerskiej do przeprowadzenia szkoleń do akredytacji w standardzie VCC.

Dodatkowe warunki

1) Wadium:
a. Zamawiający informuje, iż każdy Wykonawca ubiegający się o realizację usługi – zadania dotyczącego szkolenia/kursów zawodowych na które składana jest oferta, zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium. Zamawiający uzna wadium za skuteczne wówczas, gdy właściwa kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym lub w kasie Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina składania ofert). Zamawiający dopuszcza możliwość wpłaty Wadium w postaci gotówki do Kasy Zamawiającego zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego tj. Ul. Reformacka 8, 35-026 Rzeszów, w dniach pn-pt w godzinach 8.00- 16.00.
b. Warunkiem udziału w postępowaniu jest skuteczne wniesienie wadium w wysokości:
W ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301):
- Cześć A: 70,00 zł ( słownie: siedemdziesiąt złotych 00/100),
- Część B: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100)

W ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103):
- Część A: 650,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100),
- Cześć B: 350,00 zł ( słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
- Część C: 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

W ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101):
- Część A: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
- Cześć B: 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100)
c. Wadium powinno być wniesione w pieniądzu w gotówce do Kasy Zamawiającego lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 90 8642 1126 2012 1139 6664 0001 prowadzony w Podkarpackim Banku Spółdzielczym. W tytule przelewu należy wpisać „Wadium – przeprowadzenie szkolenia/kursu z zakresu księgowości”.
d. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu lub wpłaty wadium.
e. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, odmawia zawarcia umowy na realizację usługi, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
f. W przypadku wyłonienia wykonawcy wniesione wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy z wyłonionym wykonawcą.
g. Zamawiający zwraca wniesione wadium wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, niezwłocznie po wyborze oferty/ofert najkorzystniejszej/ych lub unieważnieniu postępowania.
h. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert w przypadku zaistnienia dwóch przesłanek – wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert oraz złożenia wniosku o zwrot wadium.
2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

a. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza ponadto zobowiązany będzie do ustanowienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej umowy o realizację przedmiotowego zamówienia tj. realizację przedmiotowego zadania na które składana jest oferta, na cały okres realizacji zawartej umowy, w formie weksla in blanco, opatrzonego klauzulą „nie na zlecenie” wraz z deklaracją wekslową.
b. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia do Zamawiającego prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa wyżej, w formie weksla in blanco na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Zamawiającemu, z tytułu umowy o realizację przedmiotowego zamówienia, który to weksel Zamawiający będzie miał prawo uzupełnić według swojego uznania na kwotę odpowiadającą wierzytelności przysługującej Zamawiającemu wraz z odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z dochodzeniem należności w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z zawartej z Wykonawcą umowy, przed podpisaniem umowy o realizację przedmiotu zamówienia.
c. Zwrot zabezpieczenia w formie weksla in blanco, nastąpi po ziszczeniu się łącznie dwóch warunków: po potwierdzeniu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy protokołem podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę bez zastrzeżeń oraz po potwierdzeniu przez właściwy podmiot/organ kontroli pełnej kwalifikowalności wydatków poniesionych przez Zmawiającego w związku z realizacją umowy przez Wykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający ma prawo zniszczenia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową w przypadku braku takiego wniosku w terminie 6 miesięcy od spełnia ww. warunków

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Dopuszczalne będą zmiany, dotyczące w szczególności:
a. zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy,
b. zmiany terminu i harmonogramu realizacji usług szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, zmiany miejsca realizacji szkoleń,
c. ostatecznej ilości godzin szkoleniowych w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta,
d. ostatecznej ilości Uczestników Projektu objętych szkoleniem na które składana jest oferta,
e. ostatecznej ilości grup szkoleniowych objętych szkoleniem na które składa jest oferta,
f. zmiany terminu płatności,
g. zmiany organizacyjnej w zakresie przedmiotu zamówienia na które składana jest oferta, polegającej na zmianie osób, wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organizacyjnych lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy (trenera) pod warunkiem, że ww. osoby i podmioty spełniają wszystkie wymogi wynikające z zapytania ofertowego i złożonej oferty.

2) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy dołączyć:

a. Oświadczenie własne wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
b. Oświadczenie własne wykonawcy w formie zestawienia potwierdzającego min. 3 lata doświadczenia zawodowego trenera umożliwiającego przeprowadzenie szkolenia stanowiącego przedmiot zapytania ofertowego, na które składana jest oferta, według wzoru zestawiania stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
c. Stosowne dokumenty załączone przez Wykonawcę do oferty opatrzone klauzulą za zgodność z oryginałem potwierdzające posiadane przez trenera wykształcenie (np. dyplomy).
d. Dla celów potwierdzenie spełnienia kryterium „Doświadczenie trenera” -dokumenty potwierdzające posiadanie przez trenera (Wykonawca) lub trenera anonsowanego przez Wykonawcę doświadczenia trenerskiego wykazanego w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (np. referencje, umowy, protokoły odbioru usług) potwierdzające wskazane w wykazie doświadczenie trenerskie.
e. CV trenera.
f. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (wydruk pobrany z właściwej strony lub odpis aktualny KRS opatrzony pieczęcią Sądu) lub wydruk z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk pobrany z właściwej strony internetowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - dotyczy podmiotów podlegających wpisowi do ww. rejestru/ewidencji.
g. Pisemne oświadczenie pochodzące od trenera potwierdzające jego gotowość, dyspozycyjność i udział w realizacji zamówienia na które składana jest oferta.
h. Jeżeli z przedłożonych do oferty dokumentów nie wynika upoważnienie do podpisania i złożenia oferty przez osobę reprezentującą Wykonawcę – pełnomocnictwo w oryginale,
i. Kopię potwierdzenia przelewu wpłaty wadium.
j. Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO w postaci załącznika nr 4

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Poniższe kryteria obowiązują dla każdej z części, na które składana jest oferta, tj. w ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Księgowy (kod zawodu: 331 301)- części A, B, w ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Specjalista ds. rachunkowości (kod zawodu 241 103)- części A, B, C, w ramach szkolenia: Prowadzenie księgowości – Główny Księgowy (kod zawodu 121 101) – części A, B.

1) Kryteria oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert spełniających warunki określone w zapytaniu ofertowym, złożonych przez wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu, niewykluczonych z udziału w postępowaniu, którzy złożyli oferty w terminie, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:

Kryterium Nr 1
Cena brutto godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej – waga 90 %

Kryterium Nr 2
Doświadczenie trenera – waga 10 %

Zamawiający w kryterium Nr 1 „Cena brutto 1 godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej” będzie oceniał oferty zamówienia przyznając punkty wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto 1 godziny szkoleniowej (45 minut)
dla jednej grupy szkoleniowej
--------------------------------------------------------------------------------------------------- x 90 = liczba pkt.
Cena brutto badanej oferty 1 godziny szkoleniowej
(45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie ofert w kryterium „Cena brutto 1 godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej” wynosi 90.

Deklarację co do kryterium „Ceny brutto godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej” Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym.


Zamawiający w kryterium Nr 2 „Doświadczenie trenera”, będzie oceniał oferty przyznając punkty wg następujących zasad:

W ramach ww. kryterium zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 10 pkt., przy czym:

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń z branży księgowości i/lub rachunkowości. w wymiarze od 101 do 400 godzin uzyska dodatkowo 5 punktów.

– Wykonawca, który wykaże się doświadczeniem anonsowanego trenera w przeprowadzeniu szkoleń z branży księgowości i/lub rachunkowości w wymiarze od 401 do 800 godzin uzyska dodatkowo 10 punktów.

0 punktów w ramach kryterium „Doświadczenie trenera” otrzyma Wykonawca, który nie przedstawi doświadczenia trenera anonsowanego do przeprowadzenia szkoleń w wymiarze min. 100 godzin.

Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta w ramach kryterium „Doświadczenie trenera” wynosi 10 pkt.

Deklarację co do kryterium „Doświadczenie trenera” Wykonawca przedstawia w formularzu ofertowym oraz w załączniku nr 2 – Doświadczenie trenera załączając stosowne dokumenty potwierdzające ww. doświadczenie.

2) Punkty uzyskane przez ofertę złożoną na poszczególną realizację zadań określonych w ramach szkoleń/kursów zawodowych wymienionych w zapytaniu ofertowym, w ocenie oferty w kryterium I „Cena brutto godziny szkoleniowej (45 minut) dla jednej grupy szkoleniowej” oraz kryterium II „Doświadczenie trenera” zostaną dodane do siebie i na tej podstawie zostanie obliczona łączna ocena oferty. Oferta w łącznej ocenie oferty może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie oferty w zadaniu na które Wykonawca złożył ofertę.

3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymogom zawartym w zapytaniu ofertowym i która została uznana za najkorzystniejszą uzyskując najwyższą liczbę punktów, w zadaniu, na które dany Wykonawca składał ofertę.

Wykluczenia

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe Zamawiający rozumie wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w postępowaniu.

Powyższy warunek weryfikowany będzie na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Adres

Legionów 31

35-111 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

178592668

Fax

177834263

NIP

8133545688

Tytuł projektu

Centrum rozwoju umiejętności i kwalifikacji księgowych

Numer projektu

RPPK.09.05.00-18-0053/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

I. S.P. OŚWIATA w Rzeszowie, al. J.Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów, data wpłynięcia: 08.08.2018r. Cena oferty: Z- I: cz. A- 98,00 zł, Z II: cz. A - 108,00 zł, cz. B - 108,00 zł, cz. C - 108,00 zł, Z. III: cz. A - 118,00 zł, cz. B - 118,00 zł
II. Biuro Rachunkowe „Profesjonalista” Agnieszka Kulawiuk, Lutoryż 269, 36-040 Boguchwała, data wpłynięcia: 09.08.2018r. g. 8.40. Cena oferty: Z. I cz. B - 69,00 zł
Liczba wyświetleń: 343