Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie poradnictwa psychologicznego, wsparcia terapeutycznego oraz grupy wsparcia dla osób zależnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych w projekcie „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanym w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Data publikacji: 06.08.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-08-2018

Numer ogłoszenia

1128381

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Kompletną dokumentację oferty należy złożyć:
a) osobiście w zamkniętej koperciez dopiskiem: Oferta na świadczenie poradnictwa psychologicznego, wsparcia terapeutycznego oraz grupy wsparcia dla osób zależnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w siedzibie Zamawiającego: ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź (w godzinach otwarcia 8-16 pn. – pt.) w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00,
lub
b) przesłać w formie elektronicznej skan kompletnej dokumentacji oferty w formacie pliku PDF lub JPG na adres mailowy Zamawiającego: cus@wsparciespoleczne.plw temacie wiadomości wpisując: Oferta na świadczenie poradnictwa psychologicznego, wsparcia terapeutycznego oraz grupy wsparcia dla osób zależnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 14:00

Termin uważa się za zachowany w przypadku doręczenia dokumentacji oferty najpóźniej w w/w terminie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

cus@wsparciespoleczne.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Dariusz Krajewski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

607117702

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” w ramach Poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” w Łodzi, w ramach postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności, zaprasza do przedstawienia ofert na świadczenie poradnictwa psychologicznego, wsparcia terapeutycznego oraz grupy wsparcia dla osób zależnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach”.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie poradnictwa psychologicznego, wsparcia terapeutycznego oraz grupy wsparcia dla osób zależnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanego przez dwóch psychologów – dwie osoby (część 1 jeden psycholog i część 2 jeden psycholog) w wymiarze nie większym niż 1080 godzin na jednego psychologa w okresie od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 31.10.2020 (średnio 40 godz/mc na jednego psychologa).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Skierniewice Miejscowość: Skierniewice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie najlepszej oferty na świadczenie poradnictwa psychologicznego, wsparcia terapeutycznego oraz grupy wsparcia dla osób zależnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” .

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie poradnictwa psychologicznego, wsparcia terapeutycznego oraz grupy wsparcia dla osób zależnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów faktycznych będących uczestnikami projektu „POMOC – Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach” realizowanego przez dwóch psychologów – dwie osoby (część 1 jeden psycholog i część 2 jeden psycholog) w wymiarze nie większym niż 1080 godzin na jednego psychologa w okresie od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do 31.10.2020 (średnio 40 godz/mc na jednego psychologa). Osoby świadczące usługę – psychologowie muszą posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne (mgr psychologii) oraz uprawnienia do prowadzenia psychoterapii jak również min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia wsparcia psychologicznego.
Dla części uczestników projektu (UP), korzystających ze wsparcia, u których pracownik socjalny zdiagnozuje potrzebę, zostanie zapewniony dostęp do specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, terapii krótko i długoterminowej, skierowanej w szczególności do UP o długotrwale obniżonym nastroju i stanach depresyjnych. W pierwszej kolejności wsparcie otrzymywać będą osoby zależne/niesamodzielne, u których potrzeba zostanie zdiagnozowana na etapie rekrutacji. Następnie ich rodziny/opiekunowie faktyczni jeśli potrzeba zostanie zdiagnozowana w trakcie realizacji projektu przez pracownika socjalnego. Poprzez terapię długoterminowa należy rozumieć 1,5h diagnozy oraz 25h terapii psychologicznej. Zgodnie z założeniami projektu terapią długoterminową planuje się objąć 50 uczestników projektu (UP) (30 Kobiet - K, 20 Mężczyzn - M), w tym 30 osób zależnych/niesamodzielnych (15K, 15M) oraz 20opiekunów faktycznych (15K, 5M). Poprzez terapię krótkoterminową i poradnictwo psychologiczne należy rozumieć świadczenie poradnictwa udzielanego w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika projektu. Zgodnie z założeniami projektu terapią krótkoterminową i doraźnym poradnictwem psychologicznym planuje się objąć 80 UP (69K, 11M), w tym 30 osób zależnych/niesamodzielnych (24K, 6M) i 50 opiekunów faktycznych (45K, 5M).

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do dnia 31 października 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne spełniające lub dysponujące (osobiście, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) osobą spełniającą niżej określone warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne (mgr. psychologii), prawo do wykonywania zawodu psychologa oraz uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia.

b) posiada min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia wsparcia psychologicznego.
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę (lub osobę którą dysponuje) wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże i udowodni, iż w okresie ostatnich trzech lat licząc od terminu składania oferty świadczył (lub osoba którą dysponuje świadczyła) wsparcie psychologiczne, w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopii umów potwierdzających posiadane doświadczenie.

c) posiada umiejętności:
• rozpoznawania problemów/potrzeb klienta, w oparciu o nie przygotowania procesu wsparcia oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
• samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb klienta, dla którego prowadzi proces wsparcia; w oparciu o tę analizę samodzielnego formułowania celów procesu wsparcia oraz przygotowywania projektu procesu wsparcia,
• rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się.
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2do niniejszego zapytania).

2. Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

3. Ocena spełniania ww. warunków odbędzie się wg. reguły spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów składanych w załączeniu do oferty.

Wiedza i doświadczenie

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne spełniające lub dysponujące (osobiście, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) osobą spełniającą niżej określone warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne (mgr. psychologii), prawo do wykonywania zawodu psychologa oraz uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia.

b) posiada min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia wsparcia psychologicznego.
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę (lub osobę którą dysponuje) wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże i udowodni, iż w okresie ostatnich trzech lat licząc od terminu składania oferty świadczył (lub osoba którą dysponuje świadczyła) wsparcie psychologiczne, w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopii umów potwierdzających posiadane doświadczenie.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne spełniające lub dysponujące (osobiście, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna) osobą spełniającą niżej określone warunki:
a) posiada wykształcenie wyższe kierunkowe psychologiczne (mgr. psychologii), prawo do wykonywania zawodu psychologa oraz uprawnienia do prowadzenia psychoterapii.
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania). W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia potwierdzające posiadane wykształcenie i uprawnienia.

b) posiada min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia wsparcia psychologicznego.
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania), a także poprzez wskazanie na posiadanie przez Wykonawcę (lub osobę którą dysponuje) wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia zawodowego (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania). Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże i udowodni, iż w okresie ostatnich trzech lat licząc od terminu składania oferty świadczył (lub osoba którą dysponuje świadczyła) wsparcie psychologiczne, w ramach umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, Zamawiający przed podpisaniem umowy wezwie do dostarczenia zaświadczeń/referencji/kopii umów potwierdzających posiadane doświadczenie.

c) posiada umiejętności:
• rozpoznawania problemów/potrzeb klienta, w oparciu o nie przygotowania procesu wsparcia oraz przeprowadzenia oceny tego procesu,
• samodzielnego przeprowadzenia analizy potrzeb klienta, dla którego prowadzi proces wsparcia; w oparciu o tę analizę samodzielnego formułowania celów procesu wsparcia oraz przygotowywania projektu procesu wsparcia,
• rozwiązywania trudnych sytuacji podczas procesu wsparcia w sposób konstruktywny dla procesu rozwiązywania problemu i uczenia się.
Zamawiający wyznacza wykazanie spełnienia niniejszego warunku poprzez złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2do niniejszego zapytania).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić wątpliwości co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia tj. nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – ocena na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymogów dotyczących dokumentowania świadczenia usługi.
c) Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na prawidłowo przygotowaną ofertę składają się następujące dokumenty:
a) czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym i podpisany przez osobę reprezentującą oferenta formularz oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego),
b) czytelnie wypełnione pismem ręcznym lub komputerowym i podpisane przez osobę reprezentującą oferenta oświadczenie oferenta (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego),
c) podpisana przez osobę reprezentującą oferenta oraz osobę, której dotyczy życiorys zawodowy, klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego),
d) czytelnie wypełniony pismem ręcznym lub komputerowym życiorys zawodowy (załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego), podpisany przez osobę, której życiorys dotyczy.

Oferta musi zostać złożona w sposób i w terminie wskazanym w pkt. 4 niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na jedną z części lub na dwie części z zastrzeżeniem, iż w wypadku składania oferty na dwie części osoby bezpośrednio świadczące usługę (te, których dotyczy Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego) będą różne.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert dla każdej z części odrębnie.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria:
Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
Cena 80% 80 punktów
Jakość 20% 20 punktów
Suma 100% 100 punktów

Łączna liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.
Lp = C + J
gdzie:
Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie,
C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena
J – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – jakość
Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

A. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cena brutto najtańszej oferty
-------------------------------------------------- x 80 pkt. = liczba punktów w danym kryterium
Cena brutto badanej oferty

B. Punkty za kryterium „Jakość” (20% tj. 20 pkt.) rozumiane jako doświadczenie zawodowe każdej z osób bezpośrednio świadczących usługę, zostaną przyznane na podstawie treści Załącznika nr 4 według następującej punktacji:
doświadczenie zawodowe 4 lata – 5 pkt,
doświadczenie zawodowe 5 lat – 10 pkt,
doświadczenie zawodowe 6 lat – 15 pkt,
doświadczenie zawodowe 7 lat i więcej – 20 pkt.

Liczby punktów otrzymane za kryterium cena oraz jakość, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty.
Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łączną najwyższą liczbę punktów (max. 100 pkt).

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

W postępowaniu nie mogą brać udziału osoby, które powiązane są z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania. Wykonawcy, którzy nie złożą ww. oświadczenia zostaną odrzuceni.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA - TY - MY"

Adres

28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

796141420

NIP

7251872735

Tytuł projektu

POMOC-Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach

Numer projektu

RPLD.09.02.01-10-C004/17-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Dla części 1: nie wybrano wykonawcy wobec niespełnienia przez jedynego oferenta warunków udziału w postępowaniu
Dla części 2: nie wybrano wykonawcy wobec braku złożonych ofert.
Liczba wyświetleń: 404