Strona główna
Logo unii europejskiej

Nr sprawy: DBA.53.01.02.2018 Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji dyskusyjnej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”, która odbędzie się w dniu 22.08.2018 roku w mieście Łodzi

Data publikacji: 30.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-08-2018

Numer ogłoszenia

1128327

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
91-302 Łódź,
ul. Snycerska 8,
piętro I, pok. nr 17 Sekretariat
lub przesłać e-mailem na adres: obserwatorium@rcpslodz.pl
do dnia 07 sierpnia 2018 roku (włącznie).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferty niekompletne lub zawierające błędy nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

obserwatorium@rcpslodz.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Kamila Brzezińska-Krakowiak, Maciej Tomczak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. (42) 203-48-34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia zgodny ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego:
Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji dyskusyjnej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”, która odbędzie się w dniu 22.08.2018 roku w mieście Łodzi.
Zamówienie jest podzielone na siedem niezależnych części:

CZĘŚĆ I
Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu wprowadzającego odnoszącego się do problematyki polityki społecznej wobec osób w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób w wieku 60+
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należało będzie świadczenie usługi, która obejmuje:
a) przygotowanie treści wykładu wprowadzającego oraz konspektu lub prezentacji multimedialnej na potrzeby jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+” w odniesieniu do współczesnych podejść w polityce społecznej – senioralnej, dotyczących rozwiązań na rzecz osób w wieku 60+, a także opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób w wieku 60+ i przedłożenie Zamawiającemu konspektu lub prezentacji;

b) wygłoszenie podczas konferencji w dniu 22.08.2018 r. wykładu pn. „Polityka społeczna wobec osób w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób w wieku 60+”, trwającego 30 minut, zgodnie z przygotowanym konspektem lub prezentacją multimedialną wskazanym/ą w pkt a.


Termin i miejsce realizacji:
• sierpień 2018 r.; część zamówienia dotycząca wygłoszenia wykładu: 22 sierpnia 2018 r. w godzinach 10:15 – 10.45,
• Park Naukowo-Technologiczny „Bionanopark”, ul. Dubois 114/116, Łódź.

CZĘŚCI II - IV
Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji dyskusyjnej pn. „Działania regionalne i lokalne na rzecz osób w wieku 60+ – możliwości, wyzwania” z udziałem specjalistów problematyki osób w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji. Dyskusja będzie dotyczyła możliwości wdrożenia rekomendacji z badania pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego” oraz kwestii dotyczących kształtowania polityki lokalnej i regionalnej na rzecz osób w wieku 60+
Do zakresu obowiązków Wykonawców w częściach od II do IV zamówienia należało będzie świadczenie usługi, która obejmuje:
a) przygotowanie się merytoryczne do uczestnictwa w sesji dyskusyjnej z udziałem specjalistów problematyki osób w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji z uwzględnieniem treści (w szczególności wniosków i rekomendacji) raportu pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego” oraz w odwołaniu do posiadanej wiedzy eksperckiej i doświadczenia zawodowego/praktycznego mając na uwadze zakres tematyczny sesji dyskusyjnej;

b) czynny udział podczas konferencji w roli eksperta w sesji dyskusyjnej, trwającej 90 minut, poprzez zabieranie głosu w dyskusji z udziałem specjalistów problematyki osób w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji odpowiednio do zakresu merytorycznego sesji dyskusyjnej;
Termin i miejsce realizacji:
• sierpień 2018 r.; część zamówienia dotycząca udziału w sesji dyskusyjnej: 22 sierpnia 2018 r. w godzinach 13:30 – 15.00,
• Park Naukowo-Technologiczny „Bionanopark”, ul. Dubois 114/116, Łódź.

CZĘŚĆ V - VII
Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji dyskusyjnej pn. „Jak wspierać opiekunów osób w wieku 60+? – wyzwania dla polityki samorządowej” z udziałem specjalistów problematyki opieki, w tym rodzinnej nad niesamodzielnymi osobami w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji. Dyskusja będzie dotyczyła możliwości wdrożenia rekomendacji z badania pn. „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego” oraz kwestii dotyczących kształtowania polityki lokalnej i regionalnej na rzecz opieki senioralnej nad niesamodzielnymi osobami w wieku 60+ ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji i wsparcia dla opiekunów rodzinnych,
Do zakresu obowiązków Wykonawców w częściach od V do VII zamówienia należało będzie świadczenie usługi, która obejmuje:
a) przygotowanie się merytoryczne do uczestnictwa w sesji dyskusyjnej z udziałem specjalistów problematyki opieki, w tym rodzinnej nad niesamodzielnymi osobami w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji z uwzględnieniem treści (w szczególności wniosków i rekomendacji) raportu pn. „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego” oraz w odwołaniu do posiadanej wiedzy eksperckiej i doświadczenia zawodowego/praktycznego mając na uwadze zakres tematyczny sesji dyskusyjnej;

b) czynny udział podczas konferencji w roli eksperta w sesji dyskusyjnej, trwającej 90 minut, poprzez zabieranie głosu w dyskusji z udziałem specjalistów problematyki opieki, w tym rodzinnej nad niesamodzielnymi osobami w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji odpowiednio do zakresu merytorycznego sesji dyskusyjnej;

Termin i miejsce realizacji:
• sierpień 2018 r.; część zamówienia dotycząca udziału w sesji dyskusyjnej: 22 sierpnia 2018 r. w godzinach 13:30 – 15.00,
• Park Naukowo-Technologiczny „Bionanopark”, ul. Dubois 114/116, Łódź.

Usługa w każdej części: od I do VII powinna zostać zrealizowana zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie do sesji dyskusyjnej oraz udział w niej podczas jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”, która odbędzie się w dniu 22.08.2018 roku w mieście Łodzi.

Przedmiot zamówienia

CZĘŚĆ I zamówienia
Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu wprowadzającego odnoszącego się do problematyki polityki społecznej wobec osób w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób w wieku 60+
Do zakresu obowiązków Wykonawcy należało będzie świadczenie usługi, która obejmuje:
a) przygotowanie treści wykładu wprowadzającego oraz konspektu lub prezentacji multimedialnej na potrzeby jednodniowej konferencji pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+” w odniesieniu do współczesnych podejść w polityce społecznej – senioralnej, dotyczących rozwiązań na rzecz osób w wieku 60+, a także opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób w wieku 60+ i przedłożenie Zamawiającemu konspektu lub prezentacji;

b) wygłoszenie podczas konferencji w dniu 22.08.2018 r. wykładu pn. „Polityka społeczna wobec osób w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób w wieku 60+”, trwającego 30 minut, zgodnie z przygotowanym konspektem lub prezentacją multimedialną wskazanym/ą w pkt a.


CZĘŚCI II - IV zamówienia
Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji dyskusyjnej pn. „Działania regionalne i lokalne na rzecz osób w wieku 60+ – możliwości, wyzwania” z udziałem specjalistów problematyki osób w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji.
Do zakresu obowiązków Wykonawców w częściach od II do IV zamówienia należało będzie świadczenie usługi, która obejmuje:
a) przygotowanie się merytoryczne do uczestnictwa w sesji dyskusyjnej z udziałem specjalistów problematyki osób w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji z uwzględnieniem treści (w szczególności wniosków i rekomendacji) raportu pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego” oraz w odwołaniu do posiadanej wiedzy eksperckiej i doświadczenia zawodowego/praktycznego mając na uwadze zakres tematyczny sesji dyskusyjnej;

b) czynny udział podczas konferencji w roli eksperta w sesji dyskusyjnej, trwającej 90 minut, poprzez zabieranie głosu w dyskusji z udziałem specjalistów problematyki osób w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji odpowiednio do zakresu merytorycznego sesji dyskusyjnej;

CZĘŚĆ V - VII zamówienia
Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji dyskusyjnej pn. „Jak wspierać opiekunów osób w wieku 60+? – wyzwania dla polityki samorządowej” z udziałem specjalistów problematyki opieki, w tym rodzinnej nad niesamodzielnymi osobami w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji.
Do zakresu obowiązków Wykonawców w częściach od V do VII zamówienia należało będzie świadczenie usługi, która obejmuje:
a) przygotowanie się merytoryczne do uczestnictwa w sesji dyskusyjnej z udziałem specjalistów problematyki opieki, w tym rodzinnej nad niesamodzielnymi osobami w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji z uwzględnieniem treści (w szczególności wniosków i rekomendacji) raportu pn. „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego” oraz w odwołaniu do posiadanej wiedzy eksperckiej i doświadczenia zawodowego/praktycznego mając na uwadze zakres tematyczny sesji dyskusyjnej;

b) czynny udział podczas konferencji w roli eksperta w sesji dyskusyjnej, trwającej 90 minut, poprzez zabieranie głosu w dyskusji z udziałem specjalistów problematyki opieki, w tym rodzinnej nad niesamodzielnymi osobami w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji odpowiednio do zakresu merytorycznego sesji dyskusyjnej;

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

CZĘŚĆ I
Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu wprowadzającego odnoszącego się do problematyki polityki społecznej wobec osób w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób w wieku 60+
Termin realizacji: sierpień 2018 r.; część zamówienia dotycząca wygłoszenia wykładu: 22 sierpnia 2018 r. w godzinach 10:15 – 10.45,
CZĘŚĆ II-IV
Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji dyskusyjnej pn. „Działania regionalne i lokalne na rzecz osób w wieku 60+ – możliwości, wyzwania” z udziałem specjalistów problematyki osób w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji.
Termin realizacji: sierpień 2018 r.; część zamówienia dotycząca udziału w sesji dyskusyjnej: 22 sierpnia 2018 r. w godzinach 13:30 – 15.00,
3.3. CZĘŚĆ V - VII
Przygotowanie do udziału oraz udział w sesji dyskusyjnej pn. „Jak wspierać opiekunów osób w wieku 60+? – wyzwania dla polityki samorządowej” z udziałem specjalistów problematyki opieki, w tym rodzinnej nad niesamodzielnymi osobami w wieku 60+ i z udziałem uczestników konferencji.
Termin realizacji: sierpień 2018 r.; część zamówienia dotycząca udziału w sesji dyskusyjnej: 22 sierpnia 2018 r. w godzinach 13:30 – 15.00,

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj. dysponują osobą spełniającą poniższe warunki:
część I
1. Znajomość raportów pn: „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”
oraz „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”;
2. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych i/lub humanistycznych ;
3. Wiedza ekspercka z zakresu polityki społecznej na rzecz osób 60 + i opieki nad niesamodzielnymi osobami w wieku 60+.

część II
1. Znajomość raportu pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”,
2. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w obszarze nauk społecznych i/lub humanistycznych;
3. Wiedza naukowa z zakresu problematyki osób 60+.

część III
1. Znajomość raportu pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”,
2. Wykształcenie wyższe;
3. Wiedza praktyczna i doświadczenie zawodowe w zakresie działań dotyczących edukacji, aktywizacji i/lub integracji społecznej osób w wieku 60+.


część IV
1. Znajomość raportu pn. „Potrzeby osób w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”,
2. Wykształcenie wyższe;
3. Wiedza praktyczna i doświadczenie zawodowe w zakresie działań dotyczących opieki senioralnej (osób w wieku 60+).

część V
1. Znajomość raportu pn. „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”;
2. Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w obszarze nauk społecznych i/lub humanistycznych i/lub medycznych i nauk o zdrowiu ;
3. Wiedza naukowa z zakresu opieki senioralnej, w tym opieki rodzinnej nad osobami starszymi.

część VI
1. Znajomość raportu pn. „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”;
2. Wykształcenie wyższe;
3. Wiedza praktyczna, działalność społeczna dotycząca upowszechniania problematyki opieki nad osobami niesamodzielnymi w wieku 60 lat i więcej

część VII
1. Znajomość raportu pn. „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”;
2. Wykształcenie wyższe;
3. Wiedza praktyczna i działalność na rzecz opiekunów – w szczególności rodzinnych – osób niesamodzielnych w wieku 60 lat i więcej

Zamawiający uzna powyższe warunki za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże co następuje:

część I
Osoba, która będzie realizowała zamówienie wykaże , że:
1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w obszarze nauk społecznych i/lub humanistycznych;
2. jest autorem lub współautorem co najmniej trzech publikacji naukowych dotyczących problematyki osób w wieku 60+ (osób starszych/seniorów), oraz/lub opiekunów rodzinnych osób w wieku 60+ (osób starszych/seniorów), które były publikowane nie wcześniej niż 01 stycznia 2013 roku.

część II
Osoba, która będzie realizowała Zamówienie wykaże, że:
1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w obszarze nauk społecznych i/lub humanistycznych;
2. jest autorem lub współautorem co najmniej trzech publikacji naukowych dotyczących problematyki osób w wieku 60+ (osób starszych/seniorów), które były publikowane nie wcześniej niż 01 stycznia 2013 roku.

część III
Osoba, która będzie realizowała Zamówienie wykaże, że:
1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
2. uczestniczyła w co najmniej trzech projektach lub działaniach w zakresie edukacji i/lub aktywizacji i/lub integracji społecznej osób w wieku 60+, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 01 stycznia 2013 roku.

część IV
Osoba, która będzie realizowała Zamówienie wykaże, że:
1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
2. uczestniczyła w co najmniej trzech projektach lub działaniach dotyczących opieki całodobowej i/lub dziennej osób w wieku 60+, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 01 stycznia 2013 roku.

część V
Osoba, która będzie realizowała Zamówienie wykaże, że:
1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora w obszarze nauk społecznych i/lub humanistycznych i/lub medycznych i nauk o zdrowiu;
2. jest autorem lub współautorem co najmniej trzech publikacji naukowych dotyczących problematyki opieki nad niesamodzielnymi osobami w wieku 60+ (osobami starszymi/seniorami), w tym co najmniej jednej publikacji naukowej dotyczącej problematyki opiekunów rodzinnych niesamodzielnych osób w wieku 60+ (osób starszych/seniorów), które były publikowane nie wcześniej niż 01 stycznia 2013 roku,

część VI
Osoba, która będzie realizowała Zamówienie wykaże, że:
1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
2. uczestniczyła w co najmniej trzech projektach lub działaniach w zakresie upowszechniania problematyki opieki nad osobami niesamodzielnymi w wieku 60 +, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 01 stycznia 2013 roku.

część VII
Osoba, która będzie realizowała Zamówienie wykaże, że:
1. posiada co najmniej wykształcenie wyższe;
2. uczestniczyła w co najmniej trzech projektach lub działaniach związanych ze wsparciem opiekunów osób niesamodzielnymi w wieku 60 +, , w tym co najmniej jeden dotyczył wsparcia opiekunów rodzinnych, które rozpoczęły się nie wcześniej niż 01 stycznia 2013 roku

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa powyżej dla każdej części zamówienia na podstawie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego dla danej części zamówienia oraz wykazu stanowiącego Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego dla danej części zamówienia.
Wykonawca może złożyć oferty na wszystkie części (od I do VII), przy czym w każdej części od II do VII wskaże inną osobę.
Jedna osoba nie może realizować więcej niż jednej części zamówienia od II do VII.
Osoba wskazana przez Wykonawcę do realizacji I części zamówienia może realizować jedną z części zamówienia od II do VII.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Na jedną część zamówienia może złożyć jedną ofertę.
1. Dla każdej części zamówienia oferta musi być złożona osobno.
2. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami Zapytania Ofertowego.
3. Oferta winna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, odrębnie dla każdej części zamówienia. Załączniki nr 3 i 4 powinny być złożone dla każdej części zamówienia.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty:
1 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu właściwe dla danej części zamówienia stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego;
2 Wykaz potwierdzający fakt spełniania warunków udziału w postępowaniu właściwych dla danej części zamówienia stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
Ocena spełniania w/w. warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia / nie spełnia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Dla części I
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „cena oferty brutto”, „liczba publikacji naukowych”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

Lp. Kryterium Znaczenie kryterium w %
1. Cena oferty brutto (COB) 60
2. Liczba publikacji naukowych (LPN) 40

Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert dla każdej części zamówienia obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = COB + LPN
Gdzie:
LP = Liczba punktów przyznanych ofercie
COB = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”
LPN = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Liczba publikacji naukowych”

Dla części II
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „cena oferty brutto”, „liczba publikacji naukowych”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:
Lp. Kryterium Znaczenie kryterium w %
1. Cena oferty brutto (COB) 60
2. Liczba publikacji naukowych (LPN) 40

Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert dla każdej części zamówienia obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = COB + LPN
Gdzie:
LP = Liczba punktów przyznanych ofercie
COB = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”
LPN = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Liczba publikacji naukowych” -


Dla części III
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „cena oferty brutto”, „liczba projektów lub działań”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

Lp. Kryterium Znaczenie kryterium w %
1. Cena oferty brutto (COB) 60
2. Liczba projektów lub działań (LPD) 40

Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert dla każdej części zamówienia obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = COB + LPD
Gdzie:
LP = Liczba punktów przyznanych ofercie
COB = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”
LPN = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Liczba projektów lub działań”


Dla części IV
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „cena oferty brutto”, „liczba projektów lub działań”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:


Lp. Kryterium Znaczenie kryterium w %
1. Cena oferty brutto (COB) 60
2. Liczba projektów lub działań (LPD) 40

Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert dla każdej części zamówienia obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = COB + LPD
Gdzie:
LP = Liczba punktów przyznanych ofercie
COB = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”
LPN = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Liczba projektów lub działań”

Dla części V
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „cena oferty brutto”, „liczba publikacji naukowych”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:
Lp.
Kryterium Znaczenie kryterium w %
1. Cena oferty brutto (COB) 60
2. Liczba publikacji naukowych (LPN) 40

Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert dla każdej części zamówienia obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = COB + LPN
Gdzie:
LP = Liczba punktów przyznanych ofercie
COB = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”
LPN = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Liczba publikacji naukowych”

Dla części VI

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „cena oferty brutto”, „liczba projektów lub działań”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

Lp. Kryterium Znaczenie kryterium w %
1. Cena oferty brutto (COB) 60
2. Liczba projektów lub działań (LPD) 40

Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert dla każdej części zamówienia obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = COB + LPD
Gdzie:
LP = Liczba punktów przyznanych ofercie
COB = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”
LPN = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Liczba projektów lub działań”

Dla części VII

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans punktów przyznanych w oparciu o kryteria: „cena oferty brutto”, „liczba projektów lub działań”. Oferty będą oceniane wg ww. kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

Lp. Kryterium Znaczenie kryterium w %
1. Cena oferty brutto (COB) 60
2. Liczba projektów lub działań (LPD) 40

Liczba punktów przyznanych każdej z ocenianych ofert dla każdej części zamówienia obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = COB + LPD
Gdzie:
LP = Liczba punktów przyznanych ofercie
COB = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”
LPN = Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Liczba projektów lub działań”

Dla części I-VII :
Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Cena oferty brutto”- Zamawiający dokonując oceny w tym kryterium będzie brał pod uwagę informacje podane przez Wykonawcę w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego - Formularz ofertowy

Liczba punktów przyznana w ramach kryterium „Liczba projektów lub działań” - Zamawiający dokonując oceny w tym kryterium będzie brał pod uwagę informacje podane przez Wykonawcę w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego.

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert przyjmując zasadę, iż 1% = 1 punkt. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach kryteriów oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

Szczegółowy opis kryteriów oceny i sposobu przyznawania punktacji znajduje się w Zapytaniu ofertowym - pkt.11

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Adres

al. marsz. Józefa Piłsudskiego 8

90-051 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

0426633092

Fax

0426633094

NIP

7251739344

Tytuł projektu

Działanie XII.2 - System realizacji

Numer projektu

RPLD.12.02.00-10-0006/15-04

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I zamówienia
prof. dr hab. Piotr Błędowski, ul. III Poprzeczna 26, 04-605 Warszawa; kwota 850,00 złotych brutto (osiemset pięćdziesiąt złotych); data wpłynięcia: 03.08.2018 r. o godz. 15:47.
Część II zamówienia
prof. dr hab. Piotr Błędowski, ul. III Poprzeczna 26, 04-605 Warszawa; kwota 650,00 złotych brutto (sześćset pięćdziesiąt złotych); data wpłynięcia: 03.08.2018 r. o godz. 15:39.
Część III zamówienia
Grażyna Busse, ul. Białostocka 39 lok. 5, 93-355 Łódź; 1200,00 złotych brutto (tysiąc dwieście złotych); data wpłynięcia: 02.08.2018 r. o godz. 17:17.
Część IV zamówienia
Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin im. Św. Maksymiliana Kolbe, Bożena Halina Błasiak, ul. Osmolińska 30, 98-220 Zduńska Wola ; kwota 1500,00 złotych brutto (tysiąc pięćset złotych); data wpłynięcia: 03.08.2018 r. o godz. 15:07.
Część V zamówienia
Ewa Borowiak, ul. J. Przybosia 37, 91-170 Łódź; kwota 2500,00 złotych brutto (dwa tysiące pięćset złotych); data wpłynięcia: 31.07.2018 r. o godz. 15:58.
Część VI zamówienia
Rafał Bakalarczyk, ul. Motylkowa 13, 52-209 Wrocław; kwota 800,00 złotych brutto (osiemset złotych); data wpłynięcia: 06.08.2018 r. o godz. 13:27.
Część VII zamówienia
Anna Janowicz, ul. Szara 27/52, 80-116 Gdańsk; kwota 1722,00 złotych brutto (tysiąc siedemset dwadzieścia dwa złotych); data wpłynięcia: 03.08.2018 r. o godz. 13:07 .
Liczba wyświetleń: 439