Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa zaawansowanych symulatorów medycznych i fantomów do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w Akademii Polonijnej w Częstochowie

Data publikacji: 27.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 30-08-2018

Numer ogłoszenia

1128135

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Podpisaną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą bądź kurierem w zamkniętej kopercie na adres:
Akademia Polonijna w Częstochowie
ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa
IV piętro, sekretariat Rektora

Na kopercie należy umieścić dopisek:
Projekt „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek w Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej”, - oferta na symulatory i fantomy.
Osobiste składanie ofert pod wskazanym adresem jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Kolak, mail: a.kolak@ap.edu.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48606945745

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, uruchomieniem i instruktażem techniczno-szkoleniowym zaawansowanego sprzętu medycznego stanowiącego wyposażenie nowotworzonego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Akademii Polonijnej w Częstochowie według poniższego wykazu:
1) Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego
2) Wysokiej klasy symulator dziecka
3) Wysokiej klasy symulator niemowlęcia
4) Stanowisko sterowania wraz z niezbędnym wyposażeniem prezentacyjnym i komunikacyjnym, systemem audio - video oraz wyposażeniem pomieszczenia kontrolnego
5) Zaawansowany Fantom ALS osoby dorosłej
6) Zaawansowany Fantom PALS dziecka
7) Zaawansowany Fantom PALS niemowlę
8) Fantom BLS dorosłego – 2 szt.
9) Fantom BLS dziecka – 2 szt.
10) Fantom BLS niemowlęcia – 2 szt.
11) Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego
12) Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego – 2 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Częstochowa Miejscowość: Częstochowa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie tworzonego Centrum Symulacji Medycznej Akademii Polonijnej w Częstochowie w zaawansowane symulatory medyczne, fantomy ALS, PALS i BLS oraz stanowisko sterowania wraz z niezbędnym wyposażeniem prezentacyjnym i komunikacyjnym, systemem audio-video oraz wyposażeniem pomieszczenia kontrolnego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją, testowym uruchomieniem oraz instruktażem techniczno-szkoleniowym fabrycznie nowych symulatorów wysokiej wierności, fantomów ALS, PALS i BLS oraz stanowiska sterowania wraz z niezbędnym wyposażeniem prezentacyjnym i komunikacyjnym, systemem audio-video i wyposażeniem pomieszczenia kontrolnego.
Dostawa obejmuje następujące pozycje:
1. Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego
2. Wysokiej klasy symulator dziecka
3. Wysokiej klasy symulator niemowlęcia
4. Stanowisko sterowania wraz z niezbędnym wyposażeniem prezentacyjnym i komunikacyjnym, systemem audio-video oraz wyposażeniem pomieszczenia kontrolnego
5. Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej
6. Zaawansowany fantom PALS dziecka
7. Zaawansowany fantom PALS niemowlę
8. Fantom BLS dorosłego - 2 szt.
9. Fantom BLS dziecka - 2 szt.
10. Fantom BLS niemowlęcia - 2 szt.
11. Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego
12. Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego - 2 szt.

Wykonawca dokona instalacji i rozruchu sprzętu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w sposób zgodny z zasadami sztuki, obowiązującymi przepisami i normami. Ponadto do obowiązków Wykonawcy będzie należało przeprowadzenie instruktażu techniczno – szkoleniowego dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przy dostawie i montażu przedmiotu zamówienia:
- instrukcję obsługi w języku polskim,
- kartę gwarancyjną,
- licencję na oprogramowanie ( o ile dotyczy)
- wykaz podmiotów upoważnionych do wykonywania serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

34152000-7

Nazwa kodu CPV

Symulatory szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, by dostawa oraz uruchomienie sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia odbyła się najpóźniej do 31 października 2018 r. Dokładny termin realizacji zamówienia zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający nie precyzuje warunków w sposób szczegółowy. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o złożone oświadczenie.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy mają udokumentowane doświadczenie w realizacji zamówień na dostawę i montaż zaawansowanych symulatorów medycznych. Wymagane zrealizowanie co najmniej dwóch zamówień na dostawę i montaż symulatorów medycznych i/lub fantomów w okresie ostatnich 2 lat, w tym co najmniej jednego na kwotę 800 000 złotych lub wyższą.
Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia oraz wykazania w formularzu ofertowym co najmniej dwóch zamówień na dostawę i montaż symulatorów medycznych i/lub fantomów zrealizowanych w okresie ostatnich 2 lat, w tym co najmniej jednego na kwotę 800 000 złotych lub wyższą.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w formularzu ofertowym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W postępowaniu nie mogą brać udziału Wykonawcy, którzy znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji.
Dla potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca składa oświadczenie, iż nie znajduje się w stanie upadłości ani likwidacji oraz dołącza do oferty aktualny odpis z KRS lub CEIDG.

Dodatkowe warunki

Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000 zł. Zamawiający wymaga oświadczenia w tym zakresie złożonego przez Wykonawcę w treści formularza ofertowego oraz załączenia do oferty kserokopii polisy.

Warunki zmiany umowy

5. Zamawiający zawrze z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą pisemną umowę ws. realizacji zamówienia. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik do ogłoszenia.
6. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w skutek:
- zaistniałej omyłki pisarskiej,
- zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych,
- zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy,
- zmiany wielkości i terminu realizacji zamówienia z powodu ważnych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie będą one prowadziły do zmiany charakteru umowy i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na ofertę składają się:
- wypełniony formularz ofertowy,
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( w treści formularza ofertowego),
- oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych,
- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie CEIDG,
- kserokopia polisy,
- dodatkowo jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika także odpis pełnomocnictwa.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: - cena: 70% ( 70 pkt)
- cena: 70% ( 70 pkt)
- okres gwarancji: 15% (15 pkt)
- dodatkowo premiowane funkcjonalności i parametry techniczne: 15% (15 pkt )

3. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert zostanie obliczona wg wzoru:
P = P(C) + P(G)+P(T)
gdzie:
P - łączna liczba punktów
P(C) - liczba punktów za kryterium cena
P(G) -liczba punktów za kryterium okres gwarancji
P(T) – liczba punktów za kryterium funkcjonalności i parametry techniczne.
Szczegółowe kryteria oceny oraz opis sposobu przyznawania punktacji za poszczególne kryteria zawarty jest w zapytaniu ofertowym będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
5) innym powiązaniu, które może naruszać przejrzystość postępowania, uczciwą konkurencję lub równe traktowanie wykonawców.
W celu zweryfikowania, czy nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania stosownego oświadczenia, stanowiącego załącznik do formularza ofertowego. Oferty, które nie będą zawierać ww. oświadczenia zostaną odrzucone.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE

Adres

42-200 Częstochowa

śląskie , Częstochowa

Numer telefonu

343684270

Fax

343249662

NIP

5731034105

Tytuł projektu

Podniesienie jakości kształcenia praktycznego dla pielęgniarek w Akademii Polonijnej w Częstochowie poprzez utworzenie Centrum Symulacji Medycznej

Numer projektu

POWR.05.03.00-00-0065/17-00
Liczba wyświetleń: 333