Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług transportowych dla podopiecznych DDP Arkadia w Krzelowie.

Data publikacji: 27.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2018

Numer ogłoszenia

1128097

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym
lub przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 06 sierpnia 2018r. do godziny 10:00.
4. W przypadku ofert przesłanych pocztą bądź kurierem oferta powinna być złożona
w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Oferta na Świadczenie usług transportowych dla podopiecznych DDP Arkadia w Krzelowie.
5. W przypadku ofert przesłanych pocztą elektroniczną w tytule maila należy wpisać OFERTA
Transport, oferta musi być przesłana w formie skanu podpisanej oferty (np. w
formacie pdf).
6. Za termin dostarczenia oferty rozumie się termin wpływu oferty do siedziby
Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej
7. Oferta złożona po terminie nie będzie oceniana.
8. Termin związania ofertą powinien wynosić 30 dni.
9. Oferta złożona elektronicznie, w przypadku jej wyboru jako najkorzystniejszej winna
zostać dostarczona w formie oryginału.
10. Zamawiający dopuszcza oferty częściowe
11. Otwarcie ofert: 06 sierpnia 2018r. o godzinie 10:10 w biurze Zamawiającego ul.
Dworcowa 20, 28-340 Sędziszów.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.fundacja.pir@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kwiecień

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych (dowozy i odwozy)na rzecz DDP ARKADIA w Krzelowie.
Usługa świadczona będzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i dni świątecznych – według harmonogramu funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy „ARKADIA”.
Częstotliwość: 2 busy po 2 kursy/dziennie (przywóz w godzinach 07:00-08:00 i odwóz w godzinach 16:00-17:00).
Okres realizacji usługi: 01.09.2018-31.05.2020; ilość dni w projekcie: 425 x 4 kursy + 4 wyjazdy do kina/teatru (160km x 4 wyjazdy).
Ilość: 1 kurs = ok.80 km x 4 kursy/dziennie
Liczba osób do przewozu: 30 – do 2 busów (w tym osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich) + opiekun
Osoby będą odbierane i dowożone z/pod adres wskazany przez Zamawiającego.
Ilość miejsc w 1 busie: 16-25.
2 busy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: powiat jędrzejowski

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usług transportowych dla podopiecznych
DDP Arkadia w Krzelowie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych (dowozy i odwozy)na rzecz DDP ARKADIA w Krzelowie.
Usługa świadczona będzie pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku oprócz dni ustawowo wolnych od pracy i dni świątecznych – według harmonogramu funkcjonowania Dziennego Domu Pomocy „ARKADIA”.
Częstotliwość: 2 busy po 2 kursy/dziennie (przywóz w godzinach 07:00-08:00 i odwóz w godzinach 16:00-17:00).
Okres realizacji usługi: 01.09.2018-31.05.2020; ilość dni w projekcie: 425 x 4 kursy + 4 wyjazdy do kina/teatru (160km x 4 wyjazdy).
Ilość: 1 kurs = ok.80 km x 4 kursy/dziennie
Liczba osób do przewozu: 30 – do 2 busów (w tym osoby z niepełnosprawnością ruchową, poruszające się na wózkach inwalidzkich) + opiekun
Osoby będą odbierane i dowożone z/pod adres wskazany przez Zamawiającego.
Ilość miejsc w 1 busie: 16-25.
2 busy dostosowane do przewozu osób niepełnosprawnych (w tym z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Przewozy uczestników projektu mogą odbywać się wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymaganiami techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1260 ze zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, ustawa o transporcie drogowym (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 2200 ze zm.)
Przewóz uczestników musi odbywać się pojazdami – busami, sprawnymi technicznie i dopuszczonymi do ruchu wg obowiązujących przepisów o przewozach pasażerskich oraz prawidłowo oznakowanymi.
Wykonawca zobowiązany jest w przypadku awarii pojazdu w trakcie świadczenia usługi do niezwłocznego podstawienia zastępczego środka transportu - spełniającego wymogi, o których mowa w niniejszym zapytaniu oraz w czasie umożliwiającym punktualny przywóz i odwóz uczestników.
W okresie jesienno-zimowym pojazdy muszą być ogrzewane.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności osób trzecich spowodowane swoim udziałem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.
Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za wykonywane przez usługi.
Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności mające na celu prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy harmonogram z podaniem konkretnych dni i godzin zostanie podany po podpisaniu umowy z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów wykonania usługi, w szczególności przesunięcia terminu rozpoczęcia wykonania usługi

Kod CPV

60000000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

Dodatkowe przedmioty zamówienia

60140000-1 Nieregularny transport osób,
60172000-4 Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą,
60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób,

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji usługi: 01.09.2018-31.05.2020; ilość dni w projekcie: 425 x 4 kursy + 4 wyjazdy do kina/teatru (160km x 4 wyjazdy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• wykonawca oświadczy, że jest uprawniony do wykonywania przewozu osób i posiada aktualną koncesję, zezwolenie lub licencję na wykonywania przewozu osób, wydaną na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 ze zm.).

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w
tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu

Potencjał techniczny

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował min. 2 pojazdami – busami wyprodukowanymi po roku 2002, z czego przynajmniej jeden musi posiadać 20 miejsc siedzących dla pasażerów. Pojazdy muszą posiadać ważne badania techniczne.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

• Zamawiający wymaga, aby osoby, które Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia, legitymowały się następującymi kwalifikacjami zawodowymi:
Min. 2 kierowców, którzy posiadają uprawnienia, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 ze zm.), tj. ukończone 21 lat, ważne prawo jazdy kat. D, ważne badania lekarskie i psychologiczne.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

• Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Dodatkowe warunki

Na etapie składania oferty Wykonawca podpisując ofertę jednocześnie oświadcza spełnienie w/w warunków.

Warunki zmiany umowy

Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
2) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą, a także innymi instytucjami, które na podstawie przepisów prawa mogą wpływać na realizację zamówienia;
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;
4) gdy wystąpią obiektywne przeszkody uniemożliwiające realizację zamówienia lub osiągnięcie jego celów według pierwotnie przyjętego harmonogramu realizacji zamówienia;
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży
w interesie Zamawiającego,
b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie,
c) w przypadku wystąpienia obiektywnych czynników niezależnych od stron.
Zmiany umowy przewidziane powyżej dopuszczalne są na następujących warunkach:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;
2) w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony formularz oferty, oświadczenie aspekty społeczne

Zamówienia uzupełniające

zamawiający nie przewiduje

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena 90 %
2. Aspekty społeczne 10 %
W kryterium „cena” (Kc), zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:

Kc = (C min / C x) * 90 pkt * 100%
gdzie:
Kc = ilość punktów przyznana badanej ofercie w kryterium „cena”,
C x = cena zaoferowana w ofercie badanej,
C min = najniższa zaoferowana cena spośród badanych ofert.

Liczba punktów (maksymalnie–10 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „aspekty społeczne”(Ks) zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Aspekty społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 10pkt w przypadku spełnienia niniejszego kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Aspekty społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała w/w kryterium otrzyma 0pkt.
W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze Wykonawcy:
1. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. Nr 94, poz. 651 ze zm.)
2. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych w szczególności:
a. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz. 721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
b. osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) – Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby bezrobotne
3. Co najmniej 50% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi należeć do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
4. Zmiana osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jest możliwa wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego. Ryzyko opóźnienia w wykonaniu zamówienia w takiej sytuacji obciąża Wykonawcę.
5. Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oprócz oświadczenia w ofercie, Wykonawca przedłoży Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek pkt. 1, 2 ze wskazaniem, który to warunek (ppkt. 2 a. i b.).


Weryfikacji wstępnej kryterium Ks Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia Wykonawcy
W przypadku nie załączania oświadczania dotyczącego spełniania kryterium aspekty społeczne- Zamawiający przyzna 0pkt

Ocena punktowa oferty będzie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku liczbą.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie , wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych.

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w
postępowaniu oraz zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu
osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ

Adres

Dworcowa 19

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

537683600

NIP

6562329990

Tytuł projektu

POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Firma Usługowo-Handlowa "BARTOSZ" Jan Musiał, ul. Kielecka 3, 28-340 Sędziszów; 06.08.2018, godz. 08:50; cena: 318 524,40 zł,
Liczba wyświetleń: 232