Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia do siedziby DDP ARKADIA w Krzelowie (3)

Data publikacji: 27.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2018

Numer ogłoszenia

1127935

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę w zamkniętej kopercie można doręczyć osobiście bądź przesłać listem poleconym lub przesyłką
kurierską na adres siedziby Zamawiającego
2. Dopuszcza się także nadesłanie oferty elektronicznie na adres mailowy
3. Termin nadsyłania ofert upływa dnia 6 sierpnia 2018r. do godziny 10:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro.fundacja.pir@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Iwona Kwiecień

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do siedziby DDP ARKADIA w Krzelowie. Przedmiot
zamówienia musi być nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób
trzecich w I gatunku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 – wykaz .
Jeżeli w dokumentach dotyczących zadania wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty konkretnych
producentów, to nie mają one na celu naruszenia konkurencyjności a jedynie sprecyzowanie oczekiwań
jakościowych i określenie cech technicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: jędrzejowski Miejscowość: Krzelów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy ,który dostarczy wyposażenie na potrzeby DDP Arkadia w
Krzelowie

Przedmiot zamówienia

Punkt zestawienia odpowiada części zamówienia
1. Drobne wyposażenie
- czajnik elektryczny (pojemność: 1,7 – 2,0 litra; typ grzałki: płaska grzałka płytowa; moc
czajnika: 2000-3000 W; automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody)
- warnik (zakres regulacji termostatu: 30÷100°C; termostat bezpieczeństwa; wskaźnik
poziomu wody w zbiorniku; bezkropelkowy kranik; zabudowana grzałka; kontrolka
zasilania);
- szklanki z uchwytem (pojemność: 250 ml; kolor: przezroczysty; materiał wykonania: szkło
odporne na uderzenia i zarysowania; ilość sztuk: 60) kolor przezroczysty;
- szklanki do soków (pojemność: 200-250 ml; kolor: przezroczysty; materiał wykonania:
szkło; ilość sztuk: 40) kolor przezroczysty;
- sztućce wykonane ze stali nierdzewnej 18/10 połysk, wysoka odporność na korozję, prosty,
tradycyjny kształt, możliwość mycia w zmywarce - wygodne w użyciu (łyżka stołowa – 50
szt., widelec – 50 szt., nóż – 50 szt., łyżeczka – 50 szt
- 5 noży (materiał: stal nierdzewna, rękojeść: tworzywo sztuczne, wymiary ostrza: 7 cm – 15
cm);
- talerze (materiał: szkło odporne na uderzenia i zarysowania; wymiary standardowe; talerz
głęboki – 60 szt.; talerz płytki – 60 szt.; talerzyk deserowy – 60 szt.); kolor biały;
- półmiski (materiał: szkło odporne na uderzenia i zarysowania; wymiary i ilość sztuk: 30/35
cm × 20/25 cm – 8 szt.); kolor biały;
- salaterki (materiał: szkło odporne na uderzenia i zarysowania; wymiary i ilość sztuk: 20-27
cm – 10 szt., 12-15 cm – 40 szt.); kolor biały;
- deska do krojenia (ilość sztuk: 3;
- chochla/łyżka wazowa (ilość sztuk: 3;
- dzbanek z uchwytem (materiał: żaroodporne szkło przezroczyste; pojemność: 2,0 l-3 l – 10
szt.)
- garnek kuchenny z uchwytami i przezroczystą pokrywką (materiał: stal nierdzewna;
pojemność: 10 l – 1 szt. 5 l – 1 szt.; 3 l – 1 szt.; 2 l – 1 szt.);
- patelnia ilość sztuk: 2
4. Sprzęt do indywidualnych zajęć ruchowych (poduszka sensoryczna – 6 szt.; piłeczka żelowa do
rehabilitacji dłoni – 12 szt.; przyrząd do ćwiczeń nadgarstka – 12 szt.; aparat do ćwiczeń manualnych dłoni –
6 szt.; karimaty – 10 szt.; hantle rehabilitacyjne 1 kg – 6 par wykonanych z żeliwa pokrytego winylem;
elastyczna taśma do ćwiczeń i rehabilitacji o średnim stopniu oporu – 6 szt.; piłka rehabilitacyjna masująca –
3 szt.; piłka rehabilitacyjna typu Orzeszek –
4 szt.; piłka rehabilitacyjna HOPPER z rogami lub z uchwytem – 3 szt.); kolory do uzgodnienia
z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.
5. Aparat fotograficzny (lustrzanka cyfrowa):
7. Tablica suchościeralna: magnetyczna biała
8. Oznaczenia BHP: Tabliczka telefonów alarmowych - 2 szt; Wyjście ewakuacyjne/awaryjne – 1 szt;
WEJŚCIE – 2 szt; WYJŚCIE – 1 szt; Zakaz palenia na terenie całego zakładu – 1 szt; Apteczka pierwszej
pomocy – 1 szt; Miejsce na środki czystości – 1 szt; Podjazd dla niepełnosprawnych - 1 szt; Prysznic - 1 szt;
Toaleta dla niepełnosprawnych - 1 szt; WC - 1 szt; Toaleta - 1 szt; WC dla personelu - 1 szt;
Pokój/Pomieszczenie socjalne - 1 szt; Stołówka - 1 szt; Administracja – 1 szt; Potykacz ostrzegawczy
UWAGA ŚLISKA PODŁOGA! – 1 szt;
9. Gaśnice z atestami (PIANOWE GPN – 9Z AB; certyfikowany system jakości ISO 9001; spełniające
wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC; sztuk: 3;
Szafki ochronne na gaśnice: sztuk: 3,
Rodzaj montażu: Zawieszane (natynkowe)
Wyposażenie: Znak "Gaśnica", tabliczka znamionowa
10. Odkurzacz

Kod CPV

39220000-0

Nazwa kodu CPV

Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
35000000-4 Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i obronny
33196200-2 Sprzęt dla osób niepełnosprawnych

Harmonogram realizacji zamówienia

Okres realizacji zamówienia: 13-27.08.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Potencjał techniczny

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Dodatkowe warunki

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają łącznie warunki określone w
niniejszym zapytaniu ofertowym:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia;
c) dysponują potencjałem technicznym wymaganym dla prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszego
zamówienia tj. urządzeniami umożliwiającymi przeprowadzenie prac w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia oraz potencjałem kadrowym tj. osobą/osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy oświadczą brak podstaw do
wykluczenia z postępowania.
3. Weryfikacja spełnienia ww. warunków dotyczących udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożenia
stosownych oświadczeń, które stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Złożenie podpisu
pod oświadczeniami zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawców, którzy złożyli ofertę do złożenia wyjaśnień w
zakresie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, w tym zażądać przedłożenia stosownych
dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiany obowiązującej stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia
o kwotę równą różnicy
w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę;
b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy np. na skutek zmian
zawartej przez Zamawiającego umowy
o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
c) zmiany terminu realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:
wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności,
skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu Umowy,
zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i
nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub
zniweczyć jego skutków;
d) innego zdarzenia uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zapytaniem ofertowym i dokumentacją;
e) konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci
aneksu podpisanego przez obie strony.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Wypełniony formularz oferty zawierający wymagane oświadczenia wykonawcy

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie oceniał wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu, kompletne oraz złożone przez
Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z postępowania.
2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to: 100pkt, w tym:
[K1] Cena – 85pkt
[K2] Okres udzielonej gwarancji (w pełnych miesiącach) – 10pkt
[K3] Klauzule społeczne – 5 pkt
3. Punktacja za kryterium K1 Cena będzie obliczana na podstawie wzoru:
cena brutto najniższa spośród złożonych ofert
K1= -------------------------------------------------------------------------- x 85
cena brutto badanej oferty
Oferta może otrzymać maksymalnie 85 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po
przecinku.
W przypadku gdy dana część obejmuje kilka pozycji należy podać cenę danej części. Wykonawca, którego
oferta będzie najkorzystniejsza dla danej części przed podpisaniem umowy przedłoży wykaz pozycji z
wyspecyfikowanymi cenami dla każdej pozycji.
4. Punktacja za kryterium K2 Okres udzielonej gwarancji będzie obliczana według następującego wzoru.
Wykonawca, który zaoferuje najdłuższy (tj. 36 miesięcy
) okres gwarancji, licząc od daty odbioru zamówienia w siedzibie Zamawiającego, otrzyma 15 punktów
procentowych; oferty proponujące terminy krótsze (ale nie krótsze niż 24 miesiące) otrzymają
proporcjonalnie mniej punktów, wyliczonych wg wzoru:
okres gwarancji badanej oferty (min. 24 miesiące)
K3 = ---------------------------------------------------------------------- x 10
36 miesięcy
Oferta może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Punktacja będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po
przecinku.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej maksimum tj. 36 miesięcy dla celów porównania
złożonych ofert przyjęte zostanie 36 miesięcy, natomiast w treści umowy - zgodnie z deklaracją zawartą w
ofercie.
Zamawiający zastrzega, iż najkrótszy okres udzielonej gwarancji to 24 miesiące. Brak deklaracji okresu
gwarancji w formularzu ofertowym, bądź jego określenie poniżej wymaganego minimum, tj. 24 miesięcy
skutkować będzie odrzuceniem oferty. Deklaracja udzielonego okresu gwarancji powinna być podana w
pełnych miesiącach.
5. Liczba punktów (maksymalnie–5 pkt), którą można uzyskać w ramach kryterium „klauzule
społeczne”(K3) zostanie obliczona w następujący sposób:
Kryterium Klauzule społeczne będzie ocenione poprzez przyznanie 5pkt w przypadku spełnienia niniejszego
kryterium, opisanego szczegółowo w punkcie– Klauzule społeczne.
Oferta, która nie będzie spełniała kryterium otrzyma 0pkt.
Weryfikacja na podstawie oświadczenia
6. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów po zsumowaniu
w/w kryteriów oceny ofert, tj.:
Ocena = K1 + K2 + K3
7. Maksymalna liczna punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 punktów. Obliczenia dokonywane
będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Klauzule społeczne: W oparciu o klauzulę zatrudnieniową Zamawiający preferuje przy wyborze
Wykonawcy:
a. Spółdzielnie socjalne w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U.
Nr 94, poz. 651 ze zm.)
b. Te z podmiotów, które zatrudniają osoby mające utrudniony dostęp do rynku pracy, tj. są zakładem pracy
chronionej lub innym wykonawcą, którego działalność, lub działalność ich wyodrębnionych jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup
społecznie marginalizowanych w szczególności:
-osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.,
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2011 nr 127 poz.
721 z póź.zm.) – Zamawiający analogicznie do przepisu art. 22 ust. 2a PZP określa, iż Wykonawca spełni ten
warunek, jeśli wykaże, że ponad 50% zatrudnionych u niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne
-osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia o instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065) – Wymóg ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że ponad 30% osób zatrudnionych u niego stanowią osoby bezrobotne
c. Co najmniej 30% osób skierowanych do wykonania zadań w ramach niniejszego zamówienia musi należeć
do jednej lub więcej kategorii, o których mowa powyżej.
Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oprócz
oświadczenia w ofercie, Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedłoży
Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie, obejmujący imię i nazwisko oraz opis kwalifikacji
zawodowych osoby i wskazanie osób które spełniają warunek.

Wykluczenia

1. Z udziału w postępowaniu są wykluczeni Wykonawcy, którzy posiadają powiązania osobowe lub
kapitałowe z Zamawiającym, w rozumieniu określonym w rozdziale 6.5.2. pkt 3 Wytycznych.
2. Przez powiązania osobowe i kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestnictwu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika
z przepisów prawa lub nie został określony przez Instytucję Zarządzającą
w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli.
3. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie
o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA PERSPEKTYWY I ROZWÓJ

Adres

Dworcowa 19

28-340 Sędziszów

świętokrzyskie , jędrzejowski

Numer telefonu

537683600

NIP

6562329990

Tytuł projektu

POWIAT JĘDRZEJOWSKI REALIZATOREM INNOWACYJNYCH I WYSOKOSPECJALISTYCZNYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

Numer projektu

RPSW.09.02.01-26-0027/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

- Przedsiębiorstwo Handlowe "UNIGA", 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 22/98; 31.07.2018, godz. 11:45; cena cz. 1. 3930,00 zł;

- KAL-SPORT Hurtownia Sportowa, 35-310 Rzeszów, Al. Rejtana 8; 02.08.2018, godz.11:12, ceny: cz. 4 - 9200,00 zł, cz. 5 - 4700,00 zł, cz.7 - 600,00 zł, cz. 9 - 1350,00 zł, cz. 10 - 800,00 zł;

- FENIX BHP I PPOŻ Renata Stachowicz-Sokół, ul. 1 Maja 23, 26-020 Chmielnik; 05.08.2018, godz. 10:34; cz. 8 - 199,99 zł,
Liczba wyświetleń: 191