Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO-WO/2018 na wdrożenie „systemu ERP – typ B2E” oraz „platformy B2B - typ B2B”

Data publikacji: 26.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-08-2018

Numer ogłoszenia

1127834

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 06.08.2018 r. elektronicznie na adres: it@famad.com.pl w postaci skanów podpisanych dokumentów lub w wersji papierowej na adres Zamawiającego wymieniony w pkt 1 Zapytania ofertowego.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1) Zał. Nr 1 – formularz oferty- Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1do zapytania ofertowego.
2) Zał. Nr 2 – oświadczenie o braku powiązań - należy dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3) Zał. Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

it@famad.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

pracownicy działu IT

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu Comarch ERP XL -
w zakresie funkcjonalności B2E i B2B - w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Paczków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu Comarch ERP XL -
w zakresie funkcjonalności B2E i B2B - w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji.

System ten będzie po wdrożeniu podstawową platformą do komunikacji wewnątrz firmy
oraz do wymiany informacji i danych z kontrahentami.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest instalacja i wdrożenie zintegrowanego systemu Comarch ERP XL -
w zakresie funkcjonalności B2E i B2B - w ramach posiadanych przez Zamawiającego licencji.

System ten będzie po wdrożeniu podstawową platformą do komunikacji wewnątrz firmy
oraz do wymiany informacji i danych z kontrahentami.

Wdrożenie systemu Comarch ERP XL - „system ERP – typ B2E” oraz „platforma B2B - typ B2B”,
w ramach posiadanych przez Zamawiającego następujących licencji dostępowych do modułów systemu Comarch ERP XL:
• Administracja (w tym definiowanie interfejsu) - 30 szt.,
• Produkcja - 2 szt.,
• Serwis - 1 szt.,
• Handel-Sprzedaż - 2 szt.,
• Zamówienia - 4 szt.,
• CRM - 2 szt.,
• Obieg dokumentów - 1 licencja serwerowa + dostępy dla 30 użytkowników,
• Księgowość - 4 szt.,
• Środki Trwałe - 1 szt.,
• Kadry i Płace - 2 szt.,
• e-Pracownik - wersja do obsługi 120 pracowników,
• BI Start - 1 szt.,
• Pulpit kontrahenta (platforma B2B) współpracująca z aplikacją EDI – 1 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zapytania wraz z wymaganiami jest wskazany w pkt. 2 zapytania ofertowego, które stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kod CPV

72263000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi wdrażania oprogramowania

Dodatkowe przedmioty zamówienia

72260000-5 Usługi w zakresie oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Maksymalny całkowity czas realizacji nie może przekroczyć 1.02.2019 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

a) Posiada co najmniej 5 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych klasy ERP w branży Zamawiającego, tj. w przemyśle produkcyjnym, produkcja maszyn i urządzeń produkcyjnych indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta, w tym w głównej mierze modułów produkcyjnych o podobnym charakterze produkcji;
b) wdrożył systemy ERP z modułem produkcyjnym w co najmniej 5 firmach w ww. branży, w okresie ostatnich trzech lat.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
a) dysponuje zespołem wdrożeniowym składającym się z min. 5 osób,
b) dysponuje zespołem programistycznym składającym się z min. 3 osób, w tym przynajmniej 1 osoby z 10 letnim doświadczeniem zawodowym w programowaniu- przy użyciu powszechnie stosowanych języków programowania.

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2) Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmiany terminu realizacji projektu Zamawiającego.
3) Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
• konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
• wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od oferenta:
1) Zał. Nr 1 – formularz oferty- Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1do zapytania ofertowego.
2) Zał. Nr 2 – oświadczenie o braku powiązań - należy dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.
3) Zał. Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Niniejszy dokument nie ma na celu przedstawienia wszystkich szczegółów implementacyjnych wdrożenia systemu. Dostawca jest odpowiedzialny za opracowanie oprogramowania i wdrożenie zgodnie
z aktualnymi normami. Są to minimalne wymagania Zamawiającego. Dostawca zobowiązany jest
do uwzględnienia wszystkich dodatkowych wymagań potrzebnych do zrealizowania programu kompletnego, niezawodnego i dopasowanego do wymogów Zamawiającego.

Niezależnie od przedstawionych wymagań, dostawca może zaproponować modyfikację rozwiązań przedstawionych w niniejszej specyfikacji w celu ulepszenia działania programu. Proponowane zmiany powinny być przedstawione wraz z uzasadnieniem, a ich przyjęcie będzie zależało wyłącznie od decyzji Zamawiającego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi poniżej:
a) Całkowita cena netto za realizację przedmiotu zamówienia w PLN – 85 pkt,
b) Okres bezpłatnego wsparcia technicznego systemu po odebraniu wdrożenia systemu (liczony w miesiącach) – 15 pkt.

a) Liczba punktów w kryterium „Całkowita cena netto za realizację przedmiotu zamówienia w PLN” przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
P = Cmin/ Ca x 85 pkt, gdzie:
P- liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „cena”,
Cmin- najmniejsza cena całkowita ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ca- cena całkowita oferty „a”.

Zgodnie z pkt 2. 4) 2., okres bezpłatnej obsługi w rozbiciu na pomoc zdalną i bezpośrednią w siedzibie Zamawiającego po uruchomieniu systemu min. – 1miesiąc.

b) Liczba punktów w kryterium „Okres bezpłatnego wsparcia technicznego systemu po odebraniu wdrożenia systemu” będzie przyznawana wg poniższego wzoru:
P = Aa/ Amax x 15 pkt, gdzie:
P- liczba punktów dla oferty „a” w kryterium „Okres bezpłatnego wsparcia technicznego systemu po odebraniu wdrożenia systemu”,
Aa- „Okres bezpłatnego wsparcia technicznego systemu po odebraniu wdrożenia systemu (liczony w miesiącach)”, wskazany w ofercie „a”
Amax- najdłuższy „Okres bezpłatnego wsparcia technicznego systemu po odebraniu wdrożenia systemu (liczony w miesiącach)”, wśród wszystkich ważnych ofert będących przedmiotem oceny.

Zgodnie z pkt 2. 4) 3., Minimalny okres bezpłatnego wsparcia technicznego systemu po odebraniu wdrożenia systemu wynosi 1 miesiąc.

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (Całkowita cena netto za realizację przedmiotu zamówienia w PLN + Okres bezpłatnego wsparcia technicznego systemu po odebraniu wdrożenia systemu).

W ofercie należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru. W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostaną Dostawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Dostawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"FAMAD" FABRYKA MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wojska Polskiego 28

48-370 Paczków

opolskie , nyski

Numer telefonu

774390070

Fax

774316110

NIP

7531009569

Tytuł projektu

Wzrost innowacyjności oferowanych produktów w wyniku wdrożenia w FAMAD Sp. z o.o. systemu typu B2E i B2B.

Numer projektu

RPOP.02.01.02-16-0067/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

MYCONSULT Sp. z o.o., Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław, wpływ oferty: 06.08.2018 r.
Liczba wyświetleń: 289