Strona główna
Logo unii europejskiej

Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 5-11, Białowieskiej 13-23, Niedźwiedziej 6-12, Niedźwiedziej 14-24, Żubrzej 1-5, Żubrzej 7-11, Żubrzej 13-17, Niedźwiedziej 21-21b, Niedźwiedziej 23-27, Niedźwiedziej 29-33, Niedźwiedziej 35-39, Niedźwiedziej 41-45, Niedźwiedziej 47-51, Niedźwiedziej 53-61, Jeleniej 4-26

Data publikacji: 26.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-08-2018

Numer ogłoszenia

1127664

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 6.08.2018 dodano pytania zadane przez potencjalnego Oferenta i odpowiedzi na nie.
Treść w załączniku "Pytania i wyjaśnienia" w sekcji Pytania i wyjaśnienia.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „Popowice” ul. Popowicka 28, 54-237 Wrocław
Termin składania ofert upływa w dniu 13.08.2018 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert przez komisję Przetargową nastąpi w dniu 13.08.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Wykonawcy przygotują i przedstawią swoje oferty zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego wraz z załącznikami.
Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą swoją treścią być zgodne z zaproponowanymi przez Zamawiającego wzorami tychże oświadczeń będących załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób czytelny (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego).
Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
Oferta nie powinna zawierać żadnych nieczytelnych lub nieautoryzowanych poprawek i skreśleń. Ewentualne poprawki lub korekty błędów należy nanieść czytelnie oraz datować i zaopatrzyć podpisem co najmniej jednej z osób podpisujących ofertę.
Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana (podpis i pieczątka) przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu.
Składana oferta wraz z załącznikami w postaci oświadczeń powinna być złożona w formie oryginału. Inne dokumenty mogą być złożone jako kopie potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
Zamawiający nie zwraca Wykonawcom dokumentów zawartych w ofercie.
Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień przed upływem terminu do składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych wymagań jak składana oferta, tj. odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia – według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, poprawek, modyfikacji i uzupełnień - z dopiskiem „WYCOFANE”.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
Oferty oznaczone napisem „ZMIENIONE” będą otwierane w pierwszej kolejności.
Oferty wycofane nie będą otwierane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sekretariat@smpopowice.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogdan Słowik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 355 63 73

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 5-11, Białowieskiej 13-23, Niedźwiedziej 6-12, Niedźwiedziej 14-24, Żubrzej 1-5, Żubrzej 7-11, Żubrzej 13-17, Niedźwiedziej 21-21b, Niedźwiedziej 23-27, Niedźwiedziej 29-33, Niedźwiedziej 35-39, Niedźwiedziej 41-45, Niedźwiedziej 47-51, Niedźwiedziej 53-61, Jeleniej 4-26 w ramach zadania Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Popowice. Zadanie planowane do realizacji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dla zadania termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 5-11, Białowieskiej 13-23, Niedźwiedziej 6-12, Niedźwiedziej 14-24, Żubrzej 1-5, Żubrzej 7-11, Żubrzej 13-17, Niedźwiedziej 21-21b, Niedźwiedziej 23-27, Niedźwiedziej 29-33, Niedźwiedziej 35-39, Niedźwiedziej 41-45, Niedźwiedziej 47-51, Niedźwiedziej 53-61, Jeleniej 4-26

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Białowieskiej 5-11, Białowieskiej 13-23, Niedźwiedziej 6-12, Niedźwiedziej 14-24, Żubrzej 1-5, Żubrzej 7-11, Żubrzej 13-17, Niedźwiedziej 21-21b, Niedźwiedziej 23-27, Niedźwiedziej 29-33, Niedźwiedziej 35-39, Niedźwiedziej 41-45, Niedźwiedziej 47-51, Niedźwiedziej 53-61, Jeleniej 4-26
Zakres prac obejmuje:
1) Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 5-11 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 791,34 m2
 docieplenie ścian cokołowych 57,98 m2
 docieplenie ścian balkonowych 132,26 m2
2) Termomodernizacja budynku przy ul. Białowieskiej 13-23 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 2373,81 m2
 docieplenie ścian cokołowych 79,51 m2
 docieplenie ścian balkonowych 1507,17 m2
 docieplenie przejazdów 59,94 m2
 docieplenie ścian poddasza 370,73 m2
3) Termomodernizacja budynku przy ul. Niedźwiedziej 6-12 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 759,70 m2
 docieplenie ścian cokołowych 37,02 m2
 docieplenie ścian balkonowych 165,86 m2
4) Termomodernizacja budynku przy ul. Niedźwiedziej 14-24 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 2373,81 m2
 docieplenie ścian cokołowych 79,51 m2
 docieplenie ścian balkonowych 1507,17 m2
 docieplenie przejazdów 59,94 m2
 docieplenie ścian poddasza 370,73 m2
5) Termomodernizacja budynku przy ul. Żubrzej 1-5 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 348,20 m2
 docieplenie ścian cokołowych 63,18 m2
 docieplenie ścian balkonowych 133,94 m2
6) Termomodernizacja budynku przy ul. Żubrzej 7-11 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 348,20 m2
 docieplenie ścian cokołowych 55,80 m2
 docieplenie ścian balkonowych 133,94 m2
7) Termomodernizacja budynku przy ul. Żubrzej 13-17 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 405,99 m2
 docieplenie ścian cokołowych 60,77 m2
 docieplenie ścian balkonowych 72,37 m2
8) Termomodernizacja budynku przy ul. Niedźwiedziej 21-21b polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 494,10 m2
 docieplenie ścian cokołowych 33,27 m2
 docieplenie ścian balkonowych 242,68 m2
9) Termomodernizacja budynku przy ul. Niedźwiedziej 23-27 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 402,20 m2
 docieplenie ścian cokołowych 26,39 m2
 docieplenie ścian balkonowych 360,34 m2
10) Termomodernizacja budynku przy ul. Niedźwiedziej 29-33 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 376,38 m2
 docieplenie ścian cokołowych 53,10 m2
 docieplenie ścian balkonowych 450,04 m2
11) Termomodernizacja budynku przy ul. Niedźwiedziej 35-39 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 486,54 m2
 docieplenie ścian cokołowych 49,63 m2
 docieplenie ścian balkonowych 223,24 m2
12) Termomodernizacja budynku przy ul. Niedźwiedziej 41-45 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 577,81 m2
 docieplenie ścian cokołowych 58,12 m2
 docieplenie ścian balkonowych 110,41 m2
13) Termomodernizacja budynku przy ul. Niedźwiedziej 47-51 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 376,38 m2
 docieplenie ścian cokołowych 50,65 m2
 docieplenie ścian balkonowych 223,24 m2
14) Termomodernizacja budynku przy ul. Niedźwiedziej 53-61 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 704,24 m2
 docieplenie ścian cokołowych 126,30 m2
 docieplenie ścian balkonowych 120,97 m2
15) Termomodernizacja budynku przy ul. Jeleniej 4-26 polegająca na:
 docieplenie ścian zewnętrznych 4661,06 m2
 docieplenie ścian cokołowych 397,16 m2
 docieplenie ścian balkonowych 2303,74 m2
 docieplenie przejazdów 126,56 m2
 docieplenie ścian poddasza 683,32 m2
Szczegółowy rodzaj i zakres prac niezbędnych do wykonania opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.10.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał co najmniej trzy roboty termomodernizacyjne o podobnej skali, charakterystyce i stopniu złożoności jak przedmiot zamówienia, w tym:
 minimum trzy o wartości co najmniej 4 000 000,00 zł brutto każda, w tym minimum jedna polegająca na dociepleniu nie mniej niż 20 000 m2 powierzchni.

Na potwierdzenie wykonania ww. prac Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz dołączenia do oferty referencji / potwierdzenia wykonania prac w sposób należyty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (protokół odbioru).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca przedstawi wraz z ofertą imienny wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z danymi na temat potwierdzenia ich kwalifikacji niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich prac, w tym:
 co najmniej dwie osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 co najmniej dwudziestu pracowników posiadających minimum 2-letnie doświadczenie w wykonywaniu robót remontowo-budowlanych.

Na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi osobami Zamawiający żąda uzupełnienia wykazu znajdującego się w Formularzu ofertowym stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz dołączenia decyzji / uprawnień potwierdzających w/w kwalifikacje zgodnie z prawem budowlanym.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W zakresie zdolności ekonomicznej
Wykonawca złoży z ofertą potwierdzenie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia i zgodnej z kodem PKD , na kwotę co najmniej 2 000 000,00 zł.
Potwierdzenie posiadania obowiązującego ubezpieczenia należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.
W zakresie zdolności finansowej
Wykonawca udokumentuje zdolność finansową do realizacji inwestycji przez wykazanie:
a) rachunku zysku i strat potwierdzającego średni przychód w ciągu ostatnich 2 lat o wartości co najmniej 5 mln złotych działalności firmy, w przypadku Wykonawców niesporządzających rachunków zysków i strat informację określającą przychody i dochód potwierdzone kopią zeznań podatkowych
lub
b) zaświadczenia z banku prowadzącego rachunek Wykonawcy potwierdzającego wysokość posiadanych środków finansowych lub o możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości minimum 1 000 000,00 zł, wydanego nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem otwarcia ofert.
Potwierdzenie posiadania zdolności finansowej należy dołączyć jako załącznik Inne do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
- przedstawił aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,
- przedstawił aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne – wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze skutkami wprowadzania takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1. Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy.
2. Sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy
3. Formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy – jeżeli dotyczy.
4. Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które strony nie mają wpływu.
5. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
6. Zmiany osoby lub osób uprawnionych do kontaktów.
7. Rozszerzenie obowiązków Wykonawcy o warunki zadeklarowane w składanej ofercie.
Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
W przypadkach wymagających uzyskania zgody instytucji finansującej projekt wprowadzenie zmian możliwe jest po uzyskaniu zgody.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ
Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ
Pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo
Potwierdzenie wniesienia wadium
Wykaz wykonanych robót potwierdzających opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót – załącznik nr 1 do SIWZ
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem – załącznik nr 1 do SIWZ
Potwierdzenie, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego
Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Rachunek zysków i strat potwierdzający średni przychód w ciągu ostatnich 2 lat o wartości co najmniej 5 mln zł działalności firmy, w przypadku Wykonawców niesporządzających rachunku zysków i strat informację określającą przychody i dochód potwierdzone kopią zeznań podatkowych – jeśli dotyczy
Zaświadczenie z banku prowadzącego rachunek Wykonawcy potwierdzające wysokość posiadanych środków finansowych lub o możliwości zaciągnięcia kredytu w wysokości minimum 1 000 000,00 zł – jeśli dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów:
Kryterium nr 1 – Cena
W kryterium CENA oferent z najniższą ceną otrzyma 90 punktów. Pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
Pn = [Cmin/Cbad] x 90
Gdzie:
Pn – liczba punktów przyznana n-temu Oferentowi
Cmin – cena brutto minimalna spośród wszystkich ważnych ofert
Cbad – cena brutto n-tego Oferenta
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Kryterium nr 2 – Gwarancja wykonania
W kryterium GWARANCJA WYKONANIA kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty wg następującego wzoru:
G = [Gbad/Gmax] x 10
Gdzie:
G – liczba punktów oferty badanej
Gmax – gwarancja wykonania maksymalna w miesiącach
Gbad – gwarancja wykonania w miesiącach oferty badanej
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, spełniająca wszystkie warunki dostępu, złożona przez niewykluczonego z postępowania Wykonawcę, która uzyska największą liczbę punktów.

Wykluczenia

Wykonawcą zamówienia nie może być Wykonawca, z którym Zamawiający jest powiązany osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Nie istnieje inne powiązanie, które powodowałoby faktyczne naruszenie zasady konkurencyjności.
Weryfikacja na podstawie Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA "POPOWICE"

Adres

Popowicka 28

54-237 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

71 350 66 30

Fax

71 355 76 99

NIP

8942668021

Tytuł projektu

Wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkaniowych znajdujących się pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej Popowice.

Numer projektu

POIS.01.03.02-00-0009/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

IZODOM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Krynicka 8
33-335 Nawojowa
data wpłynięcia oferty: 13.08.2018 r.
Cena brutto: 9 817 013,87
Liczba wyświetleń: 577