Strona główna
Logo unii europejskiej

Zamówienie na wykonanie remontu i adaptacji części budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Wola Zamkowa 12 w Toruniu na cele Inkubatora Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”.

Data publikacji: 30.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 13-08-2018

Numer ogłoszenia

1127500

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie zapewniającej nienaruszalność i utajnienie zawartości, oznakowanej pieczątką oraz adresem Wykonawcy oraz opisać: Wykonanie remontu i adaptacji części budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Wola Zamkowa 12 na cele Inkubatora Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”
2. Wykonawca składa jedną całościową ofertę
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, powinna zawierać datę sporządzenia oraz czytelny podpis Wykonawcy.
4. W celu wykazania spełniania warunków objętych niniejszym zapytaniem ofertowym, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć:
a) ofertę przygotowaną na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do przedmiotowego zapytania ofertowego,
b) zaparafowaną umowę wraz z załącznikami,
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru tylko tych ofert, których wartość nie przekroczy kwoty możliwej do zakontraktowania określonej we wniosku o dofinansowanie projektu (kwota wartości zamówienia).
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru tych Wykonawców, których oferty będą najkorzystniejsze oraz którzy zadeklarują gotowość do realizacji robót budowlanych zgodnie z punktem IV, podpunkt 2.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 13.08.2018 roku do godz. 15.00. Ofertę można złożyć w wersji papierowej osobiście lub pocztą czy przez kuriera na adres: OWES w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 bądź w wersji elektronicznej na adres email: p.majas@ekonomia-spoleczna.com.pl. Oferta złożona w wersji elektronicznej będzie rozpatrywana wyłącznie jeśli wersja papierowa zostanie złożona najpóźniej na dzień po terminie składania ofert.
2. Oferty złożone po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego wskazanej w pkt 1.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego przed upływem terminu na składanie ofert. Informacja o wprowadzeniu zmiany lub uzupełnieniu treści Zapytania Ofertowego zostanie przekazana Wykonawcom niezwłocznie w formie pisemnej (e-mail), jak również zostanie zawieszona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
7. Jeżeli wprowadzone zmiany lub uzupełnienia treści Zapytania Ofertowego będą wymagały zmiany treści ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas potrzebny na dokonanie zmian w ofercie.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

p.majas@ekonomia-spoleczna.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Majas

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

513-421-288

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:
a) Roboty budowlane,
- prowadzenie dokumentacji budowlanej oraz stosownych uzgodnień
- Remont klatki schodowej
- Rozebranie istniejących elementów betonowych
- zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych
- prace konserwatorskie
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- oraz inne prace niezbędne do wykonania remontu i adaptacji pomieszczeń

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Szczegółowa deskrypcja kodem CPV:
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV: 44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy
CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem prace remontowo-budowlano-konserwatorskie w budynku mieszczącym się przy ul. Wola Zamkowa 12A, 87-100 Toruń zgodnie z zakresem zawartym na mapie – zakres remontu zgodny z Przedmiarem oraz Kosztorysem ofertowym dla obiektu Dawna wozownia i magazyn saperów.
Wszystkie prace winny być wykonane w ten sposób, by umożliwiały kontynuację remontu pozostałych pomieszczeń, dotyczy to w szczególności odpowiednich doprowadzeni instalacji wodnej, cieplnej, elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej, tv przemysłową oraz sieć komputerową. Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie porządku, wywozu gruzu oraz wszystkich odpadów i śmieci po budowlanych. Ponadto montaż windy powinien być zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi ( np. śnieg, deszcz, mróz, wilgoć itp.) w części dachowej.

2.3. Instalacje te powinny być doprowadzone do pomieszczeń nie będących przedmiotem zamówienia a następnie zabezpieczone np. w postaci zaślepienia.
2.4. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczanie OC na kwotę 500 000,00 PLN

3. Cena oferty winna być podana jako cena jednostkowa uwzględniająca całkowity koszt usługi/zlecenia tj. rozumiana jest jako całkowity koszt Wykonawcy (np. VAT)
4. Całkowita cena oferty jest ostateczna i nie będzie podlegała żadnym zmianom w okresie obowiązywania umowy.
5. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w oparciu o umowę stanowiącą załącznik 4
6. Wypłata wynagrodzenia:
a) Zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie stanowiącą załącznik 4
b) nastąpi w terminie do 30 dni od daty skutecznego dostarczenia rachunku/oraz wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do późniejszego uregulowania wynagrodzenia w sytuacji braku środków na koncie projektu wynikających z opóźnienia w płatności ze strony Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie remontu i adaptacji części budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych przy ul. Wola Zamkowa 12 na cele Inkubatora Ekonomii Społecznej w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, który realizowany jest przy dofinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej, Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie:
a) Roboty budowlane,
- prowadzenie dokumentacji budowlanej oraz stosownych uzgodnień
- Remont klatki schodowej
- Rozebranie istniejących elementów betonowych
- zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych
- prace konserwatorskie
- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
- oraz inne prace niezbędne do wykonania remontu i adaptacji pomieszczeń

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Szczegółowa deskrypcja kodem CPV:
CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
CPV: 44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy
CPV: 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem prace remontowo-budowlano-konserwatorskie w budynku mieszczącym się przy ul. Wola Zamkowa 12A, 87-100 Toruń zgodnie z zakresem zawartym na mapie – zakres remontu zgodny z Przedmiarem oraz Kosztorysem ofertowym dla obiektu Dawna wozownia i magazyn saperów.
Wszystkie prace winny być wykonane w ten sposób, by umożliwiały kontynuację remontu pozostałych pomieszczeń, dotyczy to w szczególności odpowiednich doprowadzeni instalacji wodnej, cieplnej, elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej, tv przemysłową oraz sieć komputerową. Wykonawca odpowiedzialny będzie za utrzymanie porządku, wywozu gruzu oraz wszystkich odpadów i śmieci po budowlanych. Ponadto montaż windy powinien być zabezpieczony przed czynnikami atmosferycznymi ( np. śnieg, deszcz, mróz, wilgoć itp.) w części dachowej.

2.3. Instalacje te powinny być doprowadzone do pomieszczeń nie będących przedmiotem zamówienia a następnie zabezpieczone np. w postaci zaślepienia.
2.4. Wykonawca powinien posiadać ubezpieczanie OC na kwotę 500 000,00 PLN

3. Cena oferty winna być podana jako cena jednostkowa uwzględniająca całkowity koszt usługi/zlecenia tj. rozumiana jest jako całkowity koszt Wykonawcy (np. VAT)
4. Całkowita cena oferty jest ostateczna i nie będzie podlegała żadnym zmianom w okresie obowiązywania umowy.
5. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w oparciu o umowę stanowiącą załącznik 4
6. Wypłata wynagrodzenia:
a) Zgodnie z warunkami przewidzianymi w umowie stanowiącą załącznik 4
b) nastąpi w terminie do 30 dni od daty skutecznego dostarczenia rachunku/oraz wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo do późniejszego uregulowania wynagrodzenia w sytuacji braku środków na koncie projektu wynikających z opóźnienia w płatności ze strony Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany od momentu podpisania umowy do dnia 30.11.2018 roku, chyba że wykonawca zadeklaruje skrócenie czasu remontu. Ocena złożonych ofert uwzględnia m.in. kryterium „Ilość dni, o które zostanie skrócony czas realizacji zamówienia” (patrz: Ocena oferty, Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji).

2. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, w związku z przedmiotową ofertą, w uzasadnionych przypadkach (m.in. na skutek zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, które będą miały wpływ na realizację przedmiotu zapytania ofertowego).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Ocena prowadzona będzie w oparciu o formułę: spełnia - nie spełnia.

Warunki zmiany umowy

Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, w związku z przedmiotową ofertą, w uzasadnionych przypadkach (m.in. na skutek zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, które będą miały wpływ na realizację przedmiotu zapytania ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH LUB KAPITAŁOWYCH
Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena złożonych ofert uwzględniająca następujące kryteria:
a) „Cena oferty”,
b) „Ilość dni, o które zostanie skrócony czas realizacji zamówienia”,
c) „Oferent jest podmiotem ekonomii społecznej tj.:

Podmiot ekonomii społecznej (PES):
a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn.zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
i) CIS i KIS;
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.);
d) podmiot sfery gospodarczej utworzony w związku z realizacją celu społecznego bądź dla którego leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Grupę tę można podzielić na następujące podgrupy:
i) organizacje pozarządowe, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
0 działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
ii) spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnie pracy, inwalidów
1 niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.);
iii) spółki non-profit, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o ile udział sektora publicznego w spółce wynosi nie więcej niż 50%.

2. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 14.08.2018 r. o godzinie 12.00 w siedzibie OWES w Toruniu, ul. Wola Zamkowa 12a, 87-100 Toruń.
3. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone najpóźniej do 16.08.2018r. na stronie internetowej pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
4. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
• Cena: waga 40%,
• Ilość dni o które zostanie skrócony czas realizacji zamówienia: waga 40%,
• Oferent spełnia definicję podmiotu ekonomii społecznej: waga 20%.

a) Cena oferty: max 40 pkt
najniższa cena oferowana brutto
D = ----------------------------------------------- x 100 x 40
cena badanej oferty brutto
b) Ilość dni, o które zostanie skrócony czas realizacji zamówienia: max 40 pkt

Ilość dni, o które zostanie skrócony czas realizacji zamówienia badanej oferty
D = -------------------------------------------------------------------------------- x 100 x 40
Największa Ilość dni, o które zostanie skrócony czas realizacji zamówienia pośród złożonych ofert

c) Oferent spełnia definicję podmiotu ekonomii społecznej: 20 pkt.
Definicja zgodna z zapisami „Słownika pojęć” Regulaminu konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16 stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały nr 14/438/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2016r. Punkty za kryterium zostaną przyznane zgodnie z zasadą „spełnia/nie spełnia”.
Preferowanie realizacji usług przez podmioty ekonomii społecznej wynika z pkt 4.2.5._Kryteria dostępu obowiązujące w konkursie_B.1.15 Regulaminu konkursu nr RPKP.09.04.01-IZ.00-04-016/16.
5. Ocenę ostateczną stanowi suma uzyskanych punktów we wszystkich kategoriach.
6. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona na dany zakres prac będący przedmiotem zamówienia, która otrzyma najwyższą ilość punktów.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana oraz prawo do odstąpienia od udzielenia zamówienia w wypadku nie uzyskania porozumienia w toku prowadzonych negocjacji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Wykonawcy, którzy złożą ważne oferty zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.
2. Informacja o wynikach postępowania zostanie udostępniona na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela:
Paulina Majas
godz. 8.00-16.00 pn-pt
p.majas@ekonomia-spoleczna.com.pl
tel. 513-421-288.

Wykluczenia

Zamawiający dokona wyboru spośród ofert, które zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale III zapytania ofertowego.
2. Zamawiający wezwie Wykonawców do uzupełnienia dokumentów zapytania ofertowego, w sytuacji ich niezłożenia wraz z ofertą w wyznaczonym terminie. Dokumenty uzupełnione powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu nie później niż na dzień, w którym upływał termin składania ofert.
3. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie będzie odpowiadała treści zapytania ofertowego,
b. jej złożenie będzie czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
c. cena najkorzystniejszej oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - przy czym zamawiający może zwiększyć kwotę którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty,
d. oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny,
e. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
f. będzie zawierała rażąco niską cenę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROPEJSKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY MŁODZIEŻY

Adres

pl. Plac Św. Katarzyny 9

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

566522240

Fax

566522241

NIP

9561032605

Tytuł projektu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu

Numer projektu

RPKP.09.04.01-04-0004/16-00

Inne źródła finansowania

Dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W dniu 13.08.2018r. wpłynęła 1 oferta, która została odrzucona z powodu zbyt wysokiej ceny oferty w stosunku do możliwości finansowych Zamawiającego.
Liczba wyświetleń: 189