Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzeniu zajęć na studiach II stopnia realizowanym w języku angielskim wg. międzynarodowych programów kształcenia, na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Data publikacji: 25.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-08-2018

Numer ogłoszenia

1127455

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmian w załączniku. Pomyłka w formie zajęć z przedmiotu Komunikacja, konflikty i negocjacje w projekcie / Conflict Management, Effective Communication and Negotioation

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do 9 sierpnia 2018 poprzez:
• przesłanie oferty pocztą na adres Zamawiającego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, Dział Projektów) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 1/2018/M028 – Dział Projektów ”, lub
• złożyć w ofertę w siedzibie zamawiającego (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, ul. Sportowa 29, 41-506 Chorzów, Dział Projektów pokój nr 116 lub portiernia) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zapytanie ofertowe 1/2018/M028 – Dział Projektów”
• przesłać ofertę z własnego adresu e-mail na adres: leokadia.kleczka@chorzow.wsb.pl z tytułem wiadomości „Zapytanie ofertowe 1/2018/M028 – Dział Projektów”

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

leokadia.kleczka@chorzow.wsb.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Leokadia Kleczka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 349 84 91

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przedmiotu zamówienia będzie polegało na:
1. opracowaniu na podstawie programu przedmiotu (program został już opracowany) i przeprowadzenie cyklu zajęć dydaktycznych w postaci wykładów/ćwiczeń w wymiarze podanym poniżej i terminach ustalonych z Zamawiającym, zgodnych z planem studiów i programem nauczania oraz z najwyższą starannością, zgodnie z profesjonalnymi standardami wykonywania zobowiązań,
2. przygotowanie materiałów dydaktycznych (w tym prezentacji, zadań dla studentów, itp.) zgodnie z formą i na zasadach określonych przez Zamawiającego, w tym zamieszczeniu ich na platformie edukacyjnej wykorzystywanej na cele kształcenia – moodle,
3. przeprowadzenie konsultacji i dyżurów dla studentów,
4. opracowanie pytań egzaminacyjnych i zaliczeniowych oraz udział w procesie weryfikacji wiedzy studentów,
5. prowadzenie dokumentacji studenta i zajęć związanej z realizacją zadania dydaktycznego,, w tym w szczególności w zakresie terminowego wprowadzania ocen do protokołów egzaminów i zaliczeń oraz w zakresie wymaganym w związku z dofinansowaniem kształcenia z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Chorzów Miejscowość: Chorzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przeprowadzenie zajęć w języku angielskim dla dwóch specjalności: Project Management i Financial Services Management kierunku Zarządzanie II stopnia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy poniższych przedmiotów:
Tryb niestacjonarny
1. Podstawy zarzadzania projektami / Fundamentals of Project Management Wykład – 10 godzin, semestr zimowy 2018/19
2. Zarządzanie cyklem życia projektu (inicjacja, planowanie, wykonanie, kontrola, zamknięcie) / Project Management Lifecycle Wykład – 20 godzin Ćwiczenia -20 godzin
3. Wprowadzenie do metodologii zarządzania usługami (IT)/ Introduction to Services Management Methodology Wykład – 15 godzin
4. Projektowanie oraz modelowanie procesów biznesowych / Business Process Modeling Wykład -10 godzin
Ćwiczenia-10 godzin
5. Zarządzanie jakością w projekcie / Project Quality Management Wykład- 10 godzin
6. Budżetowanie i finansowanie projektów / Project Budgeting and Finance Management Wykład- 10 godzin
Ćwiczenia -10 godzin
7. Komunikacja, konflikty i negocjacje w projekcie / Conflict Management, Effective Communication and Negotioation Ćwiczenia- 15 godzin
8. MS project Wykład-10 godzin
Ćwiczenia-10 godzin

Tryb stacjonarny

1. Podstawy zarzadzania projektami / Fundamentals of Project Management Wykład – 10 godzin, semestr zimowy 2018/19
2. Zarządzanie cyklem życia projektu (inicjacja, planowanie, wykonanie, kontrola, zamknięcie) / Project Management Lifecycle Wykład – 20 godzin Ćwiczenia -20 godzin
3. Wprowadzenie do metodologii zarządzania usługami (IT)/ Introduction to Services Management Methodology Wykład – 15 godzin
4. Wprowadzenie do metodologii zarządzania usługami (Financial)/ Introduction to Services Management Methodology Wykład – 15 godzin
5. Projektowanie oraz modelowanie procesów biznesowych / Business Process Modeling Wykład -10 godzin
Ćwiczenia-10 godzin
6. Zarzadzanie finansami przedsiębiorstw / Corporate Finanse Management Wykład – 15 godzin
7. Systemy informatyczne w finansach / IT Systems in Finance Ćwiczenia – 15 godzin
8. Kultura organizacyjna / Corporate Culture Ćwiczenia – 15 godzin+Ćwiczenia – 15 godzin
9. Zarządzanie jakością w projekcie / Project Quality Management Wykład- 10 godzin
10. Budżetowanie i finansowanie projektów / Project Budgeting and Finance Management Wykład- 10 godzin
Ćwiczenia -10 godzin
11. Komunikacja, konflikty i negocjacje w projekcie / Conflict Management, Effective Communication and Negotioation Ćwiczenia- 15 godzin
12. MS project Wykład-10 godzin, Ćwiczenia-10 godzin
10. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości / International Accounting Standards Wykład – 20 godzin


Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych, nie ma konieczności prowadzenia z danego przedmiotu wykładów i ćwiczeń jednak należy przeprowadzić wszystkie godziny przypisane konkretnie do danej formy zajęć z danego przedmiotu.
Oferta powinna uwzględniać wszystkie koszty realizacji zamówienia, rozumiane jako całkowity koszt, który poniesie Zamawiający na wypadek zawarcia umowy z Wykonawcą.

Kod CPV

80300000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa wyższego

Harmonogram realizacji zamówienia

Zajęcia prowadzone będą w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym i letnim.
Dla trybu stacjonarnego:
• semestr zimowy trwa od 01.10.2018 do 17.02.2019,
• semestr letni od 25.02.2019 do 07.07.2019.
Tryb niestacjonarny ma planowane zajęcia w dniach:
• semestr letni: 13-14.10.2018, 27-28.10.2018,17-18.11.2018, 01-02.12.2018,19-20.01.2019,
• semestr zimowy:16-17.03.19, 30-31.03.2019, 13-14.04.2019, 04-05.05.2019, 18-19.05.2019.01-02.06.2019

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Mając na uwadze zapisy wniosku o dofinansowanie projektu pn. „STUDY IN SILESIA - międzynarodowe studia II stopnia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu" nr POWR.03.03.00-00-M028/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz charakter zamówienia, zaproszenie do składania ofert skierowane jest do osób fizycznych, które spełniają następujące warunki uczestnictwa w postępowaniu:
1) legitymują się wykształceniem minimum magisterskim,
2) są aktywnymi praktykami biznesu w dniu złożenia oferty
3) posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w pracy, której charakter ściśle odpowiada zakresowi danego przedmiotu studiów stanowiącego przedmiot oferty i w wykonywaniu której niezbędna jest biegła znajomość języka angielskiego
4) posiadają min 1 rok doświadczenia w realizacji zajęć dla studentów studiów wyższych
5) w przypadku pracowników zatrudnionych w Wyższej szkole Bankowej w Poznaniu - są w stanie zrealizować zakres oferty w taki sposób, by łączne zaangażowanie zawodowe Wykonawcy w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. Limit zaangażowania zawodowego, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności uwzględnia liczbę dni roboczych w danym miesiącu wynikających ze stosunku pracy, przy czym do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym,
6) nie są powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu, lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, lub osobami wykonującymi w imieniu Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy:
a. osobowo (w szczególności poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli) lub
b. kapitałowo (w szczególności uczestniczeniu w spółce jako wspólnik; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa; pełnienia funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pomocnika).
7) nie są zatrudnione jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1)Cena ofertowa brutto -60 pkt
2) Doświadczenie zawodowe Wykonawcy w dziedzinie związanej z tematem zlecenia/przedmiotu w biznesie - 25 pkt
<5 lat doświadczenia – 5 pkt
5-10 lat doświadczenia – 15 pkt
>10 lat doświadczenia – 25 pkt
3)Posiadanie przez Wykonawcę tytułu naukowego co najmniej doktora - 15 pkt
Doktor i wyżej- 15 pkt

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

STUDY IN SILESIA - międzynarodowe studia II stopnia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Numer projektu

POWR.03.03.00-00-M028/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zapytanie rozstrzygnięto częściowo:
Oferty które wpłynęły:
Tomasz Bździuch,( data wpływu oferty 07.08.2018, oferta: wykład 160 zł, ćwiczenia 120 zł)
Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska ( data wpływu oferty 02.08.2018, oferta: wykład 160 zł, ćwiczenia 120 zł ),
Jakub Grodnici ( data wpływu oferty 08.08.2018, oferta wykład 160 zł, ćwiczenia 120 zł)
Grzegorz Zakrzewski (data wpływu oferty 1.08.2018, oferta wykład 160 zł, ćwiczenia 120 zł)

Nie podano adresów ze względu na ochronę danych osobowych

Wyniki oceny ofert:
Tryb niestacjonarny
I.1 Podstawy zarządzania projektami / Fundamentals of Project Management (wykład) Grzegorz Zakrzewski
I.2 Zarządzanie cyklem życia projektu / Project Management Lifecycle (wykład) Grzegorz Zakrzewski
I.3 Zarządzanie cyklem życia projektu / Project Management Lifecycle (ćwiczenia) Grzegorz Zakrzewski
I.4 Wprowadzenie do metodologii zarządzania usługami IT/ Introduction to Services Management Methodology (wykład) Jakub Grodnici
I.5 Projektowanie oraz modelowanie procesów biznesowych / Business Process Modeeling (wykład) Tomasz Bździuch
I.6 Projektowanie oraz modelowanie procesów biznesowych / Business Process Modeeling (ćwiczenia) Tomasz Bździuch
I.7 Zarządzanie jakością w projekcie / Project Quality Management (wykład) Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
I.8 Budżetowanie i finansowanie projektów / Project Budgeting and Finance Management(wykład) Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
I.9 Budżetowanie i finansowanie projektów / Project Budgeting and Finance Management(ćwiczenia) Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
I.10 Komunikacja, konflikty i negocjacje w projekcie / Conflict Management, Effective Communication and Negotiation (ćwiczenia) Grzegorz Zakrzewski
I.11 MS project (wykład) Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska
I.12 MS project (ćwiczenia) Bogumiła Krzeszowska-Zakrzewska

Tryb stacjonarny:
II.1 Podstawy zarzadzania projektami / Fundamentals of Project Management (wykład) Nie rozstrzygnięto
II.2 Zarządzanie cyklem życia projektu / Project Management Lifecycle (wykład) Nie rozstrzygnięto
II.3 Zarządzanie cyklem życia projektu / Project Management Lifecycle (ćwiczenia) Nie rozstrzygnięto
II.4 Wprowadzenie do metodologii zarządzania usługami (IT) / Introduction to Service Management Methodology (wykład ) Jakub Grodnici
II.5 Wprowadzenie do metodologii zarządzania usługami (Financial) / Introduction to Service Management Methodology (wykład ) Nie rozstrzygnięto
II.6 Projektowanie oraz modelowanie procesów biznesowych / Business Process Modeling (wykład) Tomasz Bździuch
II.7 Projektowanie oraz modelowanie procesów biznesowych / Business Process Modeling (ćwiczenia) Tomasz Bździuch
II.8 Zarządzanie finansami przedsiębiorstw/Corporate Finanse Management (wykład) Nie rozstrzygnięto
II.9 Systemy informatyczne w finansach/ IT Systems in Finance (ćwiczenia) Nie rozstrzygnięto
II.10 Kultura organizacyjna / Corporate Culture (ćwiczenia) Nie rozstrzygnięto
II.11 Zarządzanie jakością w projekcie / Project Quality Management (wykład) Nie rozstrzygnięto
II.12 Budżetowanie i finansowanie projektów / Project Budgeting and Finance Management (wykład) Nie rozstrzygnięto
II.13 Budżetowanie i finansowanie projektów / Project Budgeting and Finance Management (ćwiczenia) Nie rozstrzygnięto
II.14 Komunikacja, konflikty i negocjacje w projekcie / Conflict Management, Effective Communication and Negotiations (ćwiczenia) Nie rozstrzygnięto
II.15 MS Project (wykład) Nie rozstrzygnięto
II.16 MS Project (ćwiczenia) Nie rozstrzygnięto
II.17 Finacial Services Management: Międzynarodowe standardy rachunkowości / International Accounting Standards (wykład) Nie rozstrzygnięto
Liczba wyświetleń: 387