Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup 112 kont dostępowych dla uczestników projektu

Data publikacji: 24.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 01-08-2018

Numer ogłoszenia

1127349

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

a) Kompletna oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy, wykaz usług wraz z referencjami, informację o przetwarzaniu danych osobowych Rodo.
b) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.08.2018r., do godz. 9:30
c) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
d) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia wykonawcy z postępowania.
e) Ofertę prosimy dostarczyć:
• osobiście, kurierem lub pocztą tradycyjną do dnia 01.08 2018r. do godz. 9:30–na adres:
4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra
do Sekretariatu(czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00)
w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na zamówienie polegające na zakupie 112 kont dostępowych dla uczestników projektu.” ” oraz „Prosimy nie otwierać przed 01.08.2018, godz. 09:30”.
f) O terminowości złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
g) Oferta powinna być czytelna i złożona w języku polskim.
h) Wszelkie zmiany w tekście oferty (przekreślenia, poprawki, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.
i) Oferta Wykonawcy musi być podpisana przez Oferenta/Wykonawcę bądź osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z rejestru bądź ewidencji, lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
j) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 01.08.2018r. (środa) o godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego.
k) Pytania dotyczące postępowania należy kierować e-mailowo na adres 2017zachodniopomorskie2@4system.com lub pisemnie na adres: 4System Polska Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 30, 65-034 Zielona Góra do Sekretariatu .Zamawiający odpowie na pytania, które wpłyną do 27.07.2018. Jeżeli pytania wpłyną po 27.07.2018 Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia ich bez odpowiedzi.
l) Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego w przypadku odrzucenia jego oferty lub wykluczenia wykonawcy z postępowania.
ł) Wykonawca pokrywa wszelkie koszty poniesione w związku z przygotowaniem oferty i udziałem w postępowaniu.
m) Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do zmiany zapytania ofertowego, przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnienia postępowanie na każdym jego etapie. W informacji o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda uzasadnienie faktyczne jego unieważnienia. W przypadku unieważnienia postępowania, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie w stosunku do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Daria Kabała

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

068 451 08 88 wew. 103

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup 112 kont dostępowych dla uczestników projektu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup 112 kont dostępowych dla uczestników projektu.

Przedmiot zamówienia

Celem zamówienia jest zakup 112 kont dostępowych dla uczestników projektu.

Zamówienie polega w szczególności na:
a) Dostarczeniu 32 kont dostępowych do kursu kwalifikacji zawodowych Technologie budownictwa inteligentnego (ArchiCad)
b) Dostarczeniu 80 kont dostępowych do szkolenia kompetencji zawodowych Microsoft Technology Associate (MTA)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego oszacowania.

Kod CPV

80420000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi e-learning

Harmonogram realizacji zamówienia

Od podpisania umowy najpóźniej do 31.10.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Warunki, jakie powinien spełniać Oferent/Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym czasie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje z należytą starannością co najmniej jedną usługę polegającą na założeniu i modyfikacji kont na platformie LMS zgodnych z WCAG 2.0 poziom AA dla min. 60 uczestników/osób w zakresie szkoleń zawodowych.

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z dowodami określającymi czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; (zaleca się sporządzić Wykaz usług, zgodnie ze wzorem Zamawiającego)

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent/Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie zawartego w formularzu ofertowym oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .

Dodatkowe warunki

1. Formularz oferty ze strony Wykonawcy musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być złożony na wzorze dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
4. Oferent/Wykonawca zobowiązany jest umieścić w zaproponowanej przez siebie cenie wykonania zamówienia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, gdyż wskazana w formularzu ofertowym cena jest stała przez cały okres trwania umowy i w żadnym przypadku nie podlega zmianom z jakiegokolwiek powodu.
5. Oferta Wykonawcy musi być zgodna z regulaminem konkursu nr: RPZP.08.06.00-IP.02-32-K18/17.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany postanowień zawartej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności:
a. zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, ulegnie przesunięciu o czas występowania przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”), jednak nie dłużej niż o 30 dni lub z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu niniejszego zamówienia lub w związku z innymi okolicznościami, których nie dało się wcześniej przewidzieć i które wynikły w toku prac przeprowadzonych w niniejszym zamówieniu lub w toku realizacji innych zamówień powiązanych z niniejszym zamówieniem;
b. wystąpienie siły wyższej;
c. zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
d. zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (np. na skutek zmian umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez Zamawiającego lub zmian wytycznych dotyczących realizacji projektu).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- Formularz ofertowy
- Wykaz usług
- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Rodo.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryteria oceny
- całkowita wartość usługi brutto –60%
- gotowość do udostępnienia 112 kont dostępowych -40%


2. Opis sposobu przyznawania punktacji
- cena brutto- 60 %, punkty dla poszczególnych ofert wyliczone będą w następujący sposób:


Cmin
C = ------------- x 60
C oB

Gdzie :

Cmin - oznacza najniższą cenę brutto proponowanych ofert
CoB - oznacza cenę brutto badanej oferty
C - liczba punktów w kryterium cena

G- gotowość do udostępnienia 112 kont dostępowych – 40%, przy obliczaniu liczby punktów w tym kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:

 za termin gotowości wynoszący 5 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 0 punktów
 za termin gotowości wynoszący od 3 dni do 4 dni od zgłoszenia zapotrzebowania- 50 punktów
 za termin gotowości wynoszący do 2 dni od zgłoszenia zapotrzebowania - 100 punktów

Przez „gotowość do udostępnienia 112 kont dostępowych” Zamawiający rozumie ilość dni kalendarzowych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na konta dostępowe.
Przez "dni kalendarzowe" Zamawiający rozumie wszystkie dni tygodnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Dniem kalendarzowym dla Zamawiającego są także wszelkie święta państwowe i kościelne.

Uwaga!
Oferent/Wykonawca, który wskaże 6 i więcej dni zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

Zamawiający dokona wyliczenia stosując zaokrąglenia wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi/Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i zostanie uznana, jako najkorzystniejsza, tzn. uzyska najwyższą liczbą punktów, zgodnie ze wzorem:
W = C + G

Gdzie:
W – liczba punktów przyznana badanej ofercie
C – liczba punktów przyznana za zaproponowaną cenę
G – liczba punktów za gotowość do udostępnienia 112 kont dostępowych

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2. wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym

Uwaga!

Oferent/Wykonawca nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, e) inne niż wskazane w lit. a-d;

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

4 SYSTEM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Bohaterów Westerplatte 30

65-034 Zielona Góra

lubuskie , Zielona Góra

Numer telefonu

684510888

Fax

684510888

NIP

9291660561

Tytuł projektu

KOMPETENCJE ZAWODOWE szansą na lokalnym rynku pracy

Numer projektu

RPZP.08.06.00-32-K001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

online-skills sp. z o.o., ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, data wpłynięcia oferty 31.07.2018, cena oferty: 75.768,00 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 280