Strona główna
Logo unii europejskiej

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA TORUŃSKA 32 WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH

Data publikacji: 24.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-08-2018

Numer ogłoszenia

1127154

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub
osobiście w siedzibie biura Zarządcy: L.B.Z.N. „ADMINIS” Magda Kuzio, ul. Radna 4 m. 2,
80-768 Gdańsk
2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy,
adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 4/18”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magda Kuzio

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

58 301 16 32

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego ul. Toruńskiej 32 w Gdańsku.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdańsk Miejscowość: Gdańsk

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego ul. Toruńskiej 32 w Gdańsku


Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar, stanowiący Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z opisem technicznym.

Kod CPV

45453000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty remontowe i renowacyjne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji umowy do 30 listopada 2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Potencjalny Wykonawca w celu złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych zobowiązany jest zapoznać się z załączoną dokumentacją projektową.

Wiedza i doświadczenie

Oferent zobowiązany jest do udokumentowania doświadczenia, obejmującego należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert co najmniej trzech inwestycji polegających na wykonaniu remontu elewacji budynków znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynków będących zabytkami. Lista (wraz z załącznikami) wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 5 niniejszego zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają opłaconą polisę OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;
c) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, wynikającymi m.in. z decyzji nr BMKZ.4125.1865.2017.SG z dnia 22 listopada 2017r.
2. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
3. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę tj. wykonanie zobowiązania niezgodnie ze sztuką inżynierską.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 3_Lista prac
Załącznik nr 5_Oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 6 Formularz ofertowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
cena całkowita – 90
gwarancja – 10
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:
· cena całkowita brutto
KC – kryterium ceny
KC = CM/Cx90(waga)
CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C – cena brutto w PLN analizowanej oferty
· gwarancja
KG – kryterium gwarancji
KG=G/GMx10(waga)
GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące
i nie mniej niż 48 miesięcy
G – termin gwarancji analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż
48 miesięcy

1. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.
2. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww.
kryteriów wynosi 100 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów,
liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA GDAŃSKA

Adres

Nowe Ogrody 8/12

80-803 Gdańsk

pomorskie , Gdańsk

Numer telefonu

58 323 60 00

Fax

583023941

NIP

5830011969

Tytuł projektu

Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku

Numer projektu

RPPM.08.01.01-22-0001/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 356