Strona główna
Logo unii europejskiej

Trener - instruktor kodowania dla nauczycieli

Data publikacji: 22.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 23-08-2018

Numer ogłoszenia

1126484

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Wykonawca prześle ofertę za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres Fundacji Rozwoju Edukacji Elektronicznej (ul. Konwiktorska 9/6, 00-216 Warszawa) w kopercie zamkniętej, uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert, zawierającej oznaczenie: „Oferta — trener oprogramowania”.
2. Termin składania ofert wstępnych: do dn. 23.08.2018 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Dopuszcza się składanie podpisanych i zeskanowanych ofert w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@free.org.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

kontakt@free.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Przemysław Polański

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 843 14 28

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych dot. zatrudnienia osób na stanowisko Trenera prowadzącego działania szkoleniowe w ramach projektu pt. „Kod do Przyszłości", realizowanego w 10 obszarach kraju (NUTS: Grudziądzki, Skierniewicki, Sieradzki, Warszawski Wschodni, Wałbrzyski, Łódzki, Warszawski Zachodni, Świecki, Elbląski, Siedlecki), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych dot. zatrudnienia osób na stanowisko Trenera prowadzącego działania szkoleniowe w ramach projektu pt. „Kod do Przyszłości", realizowanego w 10 obszarach kraju (NUTS: Grudziądzki, Skierniewicki, Sieradzki, Warszawski Wschodni, Wałbrzyski, Łódzki, Warszawski Zachodni, Świecki, Elbląski, Siedlecki), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umów ramowych dot. zatrudnienia osób na stanowisko Trenera prowadzącego działania szkoleniowe w ramach projektu pt. „Kod do Przyszłości", realizowanego w 10 obszarach kraju (NUTS: Grudziądzki, Skierniewicki, Sieradzki, Warszawski Wschodni, Wałbrzyski, Łódzki, Warszawski Zachodni, Świecki, Elbląski, Siedlecki), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zajęcia realizowane będą w dwóch etapach:
Etap I — szkolenia nauczycieli realizowane w dwóch sześciogodzinnych cyklach dla grupy podstawowej i dwóch trzygodzinnych dla grupy zaawansowanej. W ramach grupy podstawowej —12 godzin szkoleniowych na grupę (2 x 6h); w ramach grupy zaawansowanej — 6 godzin szkoleniowych na grupę (2 x 3h).
Etap II — szkolenia realizowane w szkołach, w których pracują przeszkoleni nauczyciele — pięć dwugodzinnych asyst trenerów przy każdym nauczycielu

Miejsce realizacji szkoleń: Etap I — szkoły publiczne na terenie danego NUTS-u (Grudziądzki, Sieradzki, Skierniewicki, Wałbrzyski, Warszawski Wschodnie, Elbląskie, Łódzkie, Warszawa Zachodnia, Świeckie, Siedleckie).

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenia w ramach Etapu I: Etap I realizowany będzie na 4 tygodnie przed rozpoczęciem zajęć pozalekcyjnych z programowania. W związku z dużą ilością uczestników projektu, nauczyciele i osoby dorosłe zostaną przeszkolone w 4 różnych terminach. Rozpoczęcie programu szkoleń planujemy począwszy od semestru zimowego roku szkolnego 2018/19 (we wrześniu 2018 r.) Zakładamy przeszkolenie jednej grupy na semestr. Ten etap szkoleń zakończy się w semestrze zimowym roku szkolnego 2019/2020.
Szkolenia w ramach Etapu II - 4 tygodnie po Etapie I

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIUM 1: CENA (80%).
waga kryterium: 80%,
maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta w kryterium: 80,00 pkt.; punkty oblicza się na podstawie wzoru: C= Cn/Cb x 100 x 80%; gdzie:
Cn oznacza najkorzystniejszą cenę brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu; Cb oznacza cenę brutto w ofercie badanej.
Zamawiający zaznacza, że maksymalna stawka godzinowa wynosi:
dla osób zatrudnionych na stanowisku „Młodszy Specjalista ds. szkoleń” — 75,00 zł/brutto
dla osób zatrudnionych na stanowisku „Starszy Specjalista ds. szkoleń” — 125,00 zł/brutto
dla osób zatrudnionych na stanowisku „Asystent” —50,00 zł/brutto
Ocena spełnienia kryterium: na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym.
W przypadku zaoferowania ceny wyższej, niż maksymalna wskazana w zapytaniu ofertowym dla poszczególnych stanowisk, Zamawiający odrzuci tą ofertę, jako niezgodną z treścią zapytania ofertowego.

KRYTERIUM 2: WYKSZTAŁCNIE WYŻSZE (20%)

waga kryterium:20%,
a. punkty oblicza się za posiadanie wykształcenia wyższego - 20,00 pkt
b. nieposiadanie wykształcenia wyższego – 0,00 pkt.

Ocena spełnienia kryterium: na podstawie oświadczenia w formularzu ofertowym

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Partnerem Projektu. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki.
Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie:
a)złożonego przez Wykonawcę oświadczenia zawartego w Formularzu Ofertowym. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI ELEKTRONICZNEJ

Adres

Konwiktorska 9/6

00-216 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228431428

NIP

5252619658

Tytuł projektu

Kod do przyszłości - podregion Skierniewicki

Numer projektu

POPC.03.02.00-00-0094/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie finansowane w ramach kilku projektów:
„Kod do Przyszłości - podregion Grudziądzki, umowa POPC.03.02.00-00-0092/17-00, „Kod do Przyszłości podregion Wałbrzyski”, umowa POPC.03.02.00-00-0075/17-00, „Kod do Przyszłości - podregion Sieradzki", umowa POPC.03.02.OO-OO-0095/17-OO, „Kod do Przyszłości - podregion Skierniewicki", umowa POPC.03.02.OO-OO-0094/1700, „Kod do Przyszłości - podregion Warszawski Wschodni”, umowa POPC.03.02.OO-OO-0073/17-OO, 'Kod do przyszłości - podregion Elbląski”, umowa POPC.03.02.00-00-0179/17-00, „ Kod do przyszłości - podregion Łódzki” umowa POPC.03.02.00-00-0177/17-00, „Kod do przyszłości – podregion Warszawa Zachodnia” umowa POPC.03.02.00-00-0178/17-00, „ Kod do przyszłości – podregion Świecki” umowa POPC.03.02.00-00-0182/17-00, „ Kod do przyszłości – podregion Siedlecki” umowa POPC.03.02.00-00-0176/17-00 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 — 2020 w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej'

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Lista Wykonawców:
1. Andrzej Gołota , Elbląg
2. Anna Kijo, Łódź
3. Ewa Machnacz, Rozalin
4. Janusz Kukawski, Poznań
5. Maria Wilczyńska, Wieliczka
6. Mariola Fik, Wola
7. Mateusz Chmielewski, Warszawa
8. Monika Budnik, Wrocław
9. Paweł Kijo, Łódź
10. Rafał Andrykowski, Poznań
11. Piotr Zaworski, Owińska
12. Andrzej Przybylski, Radom
13. Tomasz Rurarz, Dąbrówka
14. Tomasz Rojek, Gdańsk
15. Tomasz Rupniewski, Warszawa
16. Kamila Bilecka, Łódź
17. Krystian Kończal, Poznań
18. Krzysztof Napora, Łódź
19. Paweł Hermanowski, Poznań
20. Piotr Cichy, Łódź
21. Renata Bąk, Rokitnica
22. Sebastian Dominiak, Łódź
Liczba wyświetleń: 317