Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/07/LAYMAN/2018- zakup maszyny - wiertarko-kołczarki

Data publikacji: 19.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2018

Numer ogłoszenia

1126400

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
napisane było:
ŁĄCZNA OFEROWANA CENA ZA DOSTAWĘ SYSTEMU ODPYLAJĄCEGO
a winno być:
ŁĄCZNA OFEROWANA CENA ZA DOSTAWĘ MASZYNY
- załącznik poprawiono i wymieniono.
Błąd powyższy nie ma wpływu na treść oferty, więc oferty złożone z załącznikiem zawierającym powyższy błąd będą również brane pod uwagę.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - ul. Słonecznikowa 10, 82-300 Elbląg do dnia 27-07-2018 do godz.15:00
Akceptowane formy składania ofert::
a) oferta złożona osobiście w formie papierowej- potwierdzeniem dostarczenia będzie adnotacja na ofercie „odebrałem dnia….” i czytelny podpis przedstawiciela Zamawiającego.
b) pocztą lub kurierem- za datę złożenia oferty uznaje się datę i godzinę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
c) elektronicznie, przesłanie podpisanego scanu oferty- potwierdzeniem złożenia oferty będzie wiadomość zwrotna od Zamawiającego o treści „otrzymałem”, potwierdzająca otrzymanie oferty.
Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z wymienionymi tam dokumentami stanowiącymi integralną część oferty, oświadczeniami stanowiącymi załączniki 2 i 3 oraz wymaganymi dokumentami.
Oferta wraz z załącznikami musi by sporządzona w języku polskim.
Wymagany okres ważności oferty wynosi 60 dni od dnia złożenia oferty

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.kruk@layman.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Kruk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 500 979

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej maszyny – Wiertarko-kołczarki - w celu realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem wyników prac B+R w Zakładzie Meblowym Layman, prowadzonych w obszarze inteligentnej specjalizacji "Drewno i meblarstwo", w ramach projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu”

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: elbląski Miejscowość: Elbląg, ul. Słonecznikowa 10

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostarczenie i instalacja maszyny - Wiertarko kołczarki - w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu” w celu poprawy konkurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja maszyny do produkcji elementów meblowych: Wiertarko-kołczarki, sterowanej za pomocą przemysłowego PC, do wiercenia, podawania kleju i wbijania kołków w elementy meblowe.

Szczegółowa specyfikacja techniczna maszyny zawarta jest w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zamówienia.

Kod CPV

42642100-9

Nazwa kodu CPV

Obrabiarki do obróbki drewna

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: nie później niż do dnia 20-09-2018

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 oraz wymaganych dokumentów

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają stosowną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3.

Potencjał techniczny

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy dysponują osobami posiadającymi kwalifikacje, umiejętności oraz doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 .

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy znajdują się w dobrej sytuacji finansowej i ekonomicznej i nie odnotowali strat w ostatnich dwóch latach obrotowych.

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeśli Wykonawca:
• przedstawi bilans i rachunek zysków i strat, lub jeśli nie jest zobowiązany do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat, inne odpowiednie dokumenty finansowe za okres ostatnich dwóch lat obrotowych
(w przypadku firm zagranicznych dokumenty równoważne przetłumaczone na język polski)
• przedstawi aktualne, nie starsze niż 3 miesiące zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ubezpieczeniowych, wystawionych przez odpowiedniego naczelnika US i odpowiedni oddział ZUS.
W przypadku braku możliwości uzyskania któregokolwiek z w/w zaświadczeń do czasu złożenia oferty, Oferent złoży oświadczenie, że jego firma nie posiada zaległości w stosunku do tych instytucji, podpisane przez uprawnione osoby.
(w przypadku firm zagranicznych dokumenty równoważne przetłumaczone na język polski)

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie oświadczenia, które stanowi załącznik nr 3 oraz wymaganych dokumentów.

Dodatkowe warunki

Wykonawca wypełni warunek, jeśli wykaże brak powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
Oceny tego warunku na zasadzie spełnia/ nie spełnia Zamawiający dokona na podstawie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia.
Wykonawca wypełni warunek, jeśli na przedmiot zamówienia udzieli gwarancji minimum 12 miesięcy.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności nieprzewidzianych na etapie zawierania umowy, w szczególności:
1. Zmiany jakichkolwiek rozporządzeń, przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od żadnej ze stron, takimi jak np: siła wyższa, warunki atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne mające wpływ na realizację zamówienia.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez strony, pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy złożony w wymaganym terminie, poprawnie wypełniony i podpisany przez upoważnione osoby stanowiący załącznik nr 1
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych – załącznik nr 2
3. Oświadczenie Wykonawcy- załącznik nr 3
4. Aktualny wydruk z KRS/CEDIG.
5. Dokumenty finansowe, o których mowa w punkcie „Sytuacja ekonomiczna i finansowa”.
6. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i składek ubezpieczeniowych lub stosowne oświadczenie.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o poniższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Ocenie podlegać będą tylko oferty, które spełniły wszystkie wymagane warunki i dostarczyły poprawnie wypełnione dokumenty, wraz z wymaganymi załącznikami.

Kryteria oceny ofert i ich waga:
1) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN – 85 pkt;
2) Okres gwarancji (określony w miesiącach) – 10 pkt;
3) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (określony w godzinach)- 3 pkt 4) Podpisanie przez Wykonawcę oświadczenia o stosowaniu „klauzul społecznych” – 2 pkt.
Ad 1)
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium cena netto wynosi 85 pkt
Punkty w ramach kryterium cena netto zostaną wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
C=(C min/C bad) x 85 pkt gdzie:
C- ilośc punktów przyznanych danej ofercie
C min- najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
C bad- cena badanej oferty
Cena oferowana to wartość netto, za którą Oferent zobowiązuje się wykonać całość przedmiotu zamówienia.
Cena oferowana powinna zostać określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Jeżeli cena netto wyrażona będzie w innej walucie niż PLN, wówczas dla celów porównawczych, cena zostanie przeliczona na PLN, po kursie średnim NBP z dnia publikacji niniejszego zamówienia.
Ad 2)
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach kryterium gwarancja to 10 pkt.
Punkty w ramach kryterium gwarancja zostaną przyznane następująco:
Okres gwarancji 24 miesiące – 10 pkt
Okres gwarancji 18 miesięcy- 5 pkt
Okres gwarancji 12 miesięcy- 0 pkt
Ad 3)
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 3 pkt.
Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisu gwarancyjnego zostaną przyznane następująco:
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 12 godzin- 3 pkt
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 24 godziny- 2 pkt
Czas reakcji serwisu gwarancyjnego 36 godzin- 0 pkt
Ad 4)
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania to 2 pkt.
Zamawiający będzie premiował 2 punktami wykonawcę , który spełni warunek o stosowaniu „klauzul społecznych”, którego potwierdzeniem będzie podpisanie oświadczenia o stosowaniu „ „klauzul społecznych” , które stanowi załącznik nr 4
Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną zsumowane.
Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 100.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch Wykonawców, lub więcej, o miejscu na liście rankingowej zadecyduje termin (data i godzina) złożenia oferty.
Zamawiający, informację o wyborze najkorzystniejszej oferty umieści na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, oraz na stronie internetowej Zamawiającego tj. www.layman.pl .
Zamawiający jest uprawniony do wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty, gdyby Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy nie było możliwe z innych przyczyn.
Podczas procesu oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania ewentualnych wyjaśnień ze strony Wykonawcy/Oferenta.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia przetargu w sytuacji kiedy najkorzystniejsza oferta przekroczy założony budżet na zakup maszyny, będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone będą podmioty, które:
1. Nie złożą wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów, poprawnie wypełnionych
i podpisanych przez upoważnione do tego osoby.
2. Złożą ofertę po wyznaczonym terminie.
3. Są powiązane kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.
4. Złożą ofertę, której treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZAKŁAD MEBLOWY LAYMAN RYSZARD SEROKA

Adres

Słonecznikowa 10

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

(55)2348877

Fax

0552341988

NIP

5780007723

Tytuł projektu

Wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu

Numer projektu

RPWM.01.05.01-28-0032/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Schelling Polska Obrabiarki do drewna SP. z o.o.
Kijewo 40,
63-000 Środa Wielkopolska
oferta wpłynęła w dniu 27-07-2018
Cena netto 40 000,00 EUR
Liczba wyświetleń: 389