Strona główna
Logo unii europejskiej

Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wraz z opracowaniem scenariuszy wycieczek oraz dostarczenie 60 urządzeń mobilnych na potrzeby realizacji projektu pn.: Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku.

Data publikacji: 19.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-07-2018

Numer ogłoszenia

1126373

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie w terminie do 27 lipca 2018 roku do godziny 10.00, na adres siedziby zamawiającego, osobiście lub za pośrednictwem poczty, kuriera itp.:
Urząd Miasta Bełchatowa
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów

z dopiskiem na kopercie:
„Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wraz z opracowaniem scenariuszy wycieczek oraz dostarczeniu 60 urządzeń mobilnych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku”.

O terminie złożenia decyduje data i godzina złożenia oferty w siedzibie Zamawiającego.

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Na kopercie należy podać adres Oferenta celem odesłania oferty bez jej otwarcia.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lipca 2018 roku o godzinie 10:30, w Urzędzie Miasta Bełchatowa, 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 15, sala konferencyjna (I piętro).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolina Oleksiewicz-Hoffer

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

44/733 51 09

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi polegającej na opracowaniu i wdrożeniu aplikacji mobilnej wraz z opracowaniem scenariuszy wycieczek oraz dostarczeniu 60 urządzeń mobilnych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku”, obejmującej m.in.:
a) opracowanie, wdrożenie, przetestowanie oraz uruchomienie aplikacji mobilnej przeznaczonej do zwiedzania tras terenowych określanej dalej jako aplikacja, z uwzględnieniem niżej zapisanych warunków:
- opracowanie koncepcji scenariuszy słuchowiska wycieczek dla trzech szlaków: historycznego „Bełchatów – wczoraj i dziś”, rodzinnego „Bełchatów pełen dobrej energii” oraz sportowo – rekreacyjnego „Energia jest tu”,
- wykonanie nagrań do odsłuchu w przestrzeni otwartej, w formie słuchowiska z zastosowaniem tła muzycznego, efektów dźwiękowych oraz głosów lektorów zarówno w wersji polskojęzycznej jak i angielskojęzycznej,
- zilustrowanie nagrań zdjęciami, tekstami, grafikami itp., zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego scenariuszami,
- przygotowanie dwóch wersji językowych aplikacji: polskojęzycznej i angielskojęzycznej.
b) dostarczenie 60 urządzeń mobilnych wraz z instalacją aplikacji na urządzeniach mobilnych dostarczonych w ramach niniejszego zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: bełchatowski Miejscowość: Bełchatów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem projektu pn.: „Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku” jest zwiększenie konkurencyjności turystycznej Bełchatowa poprzez wykorzystanie walorów infrastrukturalnych, przyrodniczych i kulturowych Miasta. Poszczególne działania projektu będą skierowane na zainteresowanie gości odwiedzających Bełchatów produktami turystycznymi. Aplikacja mobilna będzie więc narzędziem wspomagającym organizację wycieczek pieszych na terenie miasta w nowy, interesujący sposób. Aplikacja umożliwi poprowadzenie turystów wytyczonymi trasami turystycznymi: szlakiem historycznym „Bełchatów – wczoraj i dziś”, szlakiem rodzinnym „Bełchatów pełen dobrej energii” oraz szlakiem sportowo – rekreacyjnym „Energia jest tu”. Turysta, po uruchomieniu nagrania, uzyska informację o aktualnej lokalizacji. Głos lektora poprowadzi go przez całą trasę wycieczki, a dzięki dokładnym instrukcjom nawigacyjnym napotka na atrakcje i miejsca charakterystyczne dla danego szlaku (zgodnie z opisem tras poszczególnych szlaków). Aplikacja będzie więc pełnić funkcję mobilnego przewodnika dostarczającego treści na temat określonych tras i punktów zwiedzania.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia zgodnie z załączonym Opisem przedmiotu zamówienia oraz pozostałymi załącznikami.

Kod CPV

72210000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi programowania pakietów oprogramowania

Harmonogram realizacji zamówienia

Nieprzekraczający termin realizacji zamówienia do dnia 20.09.2018r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki uczestniczenia w postępowaniu, tj.:
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca biorący udział w postępowaniu zobowiązany jest do udokumentowania posiadanego doświadczenia w realizacji podobnych usług.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert trzech zamówień polegających na opracowaniu scenariuszy wycieczek i nagrań lektorskich służących do oprowadzania turystów (o długości minimum 30 minut każde) oraz zamieszczeniu gotowych nagrań lektorskich w aplikacji mobilnej lub innym urządzeniu lub nośniku (np. strona internetowa).
W celu umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji spełnienia tego warunku postępowania, w treści załącznika nr 5 należy podać ścieżkę dostępu do trzech zrealizowanych zamówień (nagrań lektorskich), umożliwiającą odsłuchanie trzech fragmentów nie krótszych, niż pół minuty oraz załączyć referencje od podmiotów zlecających wdrożenie, potwierdzających prawidłowość wykonanych zadań.

Potencjał techniczny

Wykonawca zobowiązany jest do oświadczenia, że posiada potencjał techniczny niezbędny do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do oświadczenia, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki uczestniczenia w postępowaniu, tj.:
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

Dodatkowe warunki

Do postępowania zostaną dopuszczeni Oferenci spełniający warunki uczestniczenia w postępowaniu, tj.:
1. Zapoznali się ze wzorem umowy i w pełni go akceptują.
2. Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Wnieśli wadium w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) do godziny 10:00 dnia 27.07.2018 r. na rachunek zamawiającego: 86 1050 1461 1000 0024 1124 0480 ING Bank Śląski (przelew) lub złożyli wadium w kasie Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1.
Niespełnienie chociażby jednego z wymienionych wyżej warunków skutkować będzie wykluczeniem Oferenta z postępowania. Ofertę Oferenta wykluczonego uważać się będzie za odrzuconą.

Warunki zmiany umowy

Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmiany do umowy w przypadku:
1. Zmiany oznaczenia danych stron.
2. Termin zakończenia przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:
a. opóźnienia w przekazaniu materiałów – bazy danych (wiedzy) przez Zamawiającego o tyle dni ile trwało opóźnienie w przekazaniu materiałów – bazy danych (wiedzy),
b. przedłużenia się procedury wyboru (przedłużenie które spowoduje zagrożenie wykonania przedmiotu umowy w terminie umownym),
c. obniżenia finansowania przedmiotowego zadania,
d. wystąpienia sytuacji, gdy wykonanie zamówienia w pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego (o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego),
e. wystąpienia, po zawarciu umowy, zmian przepisów mających bezpośredni wpływ na sposób realizacji umowy,

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferenci przystępując do postępowania obowiązani są do złożenia drogą pisemną oferty zawierającej oryginały następujących dokumentów:
- Wypełnionego Formularza ofertowego, na druku stanowiącym Załącznik nr 2.
- Aktualnego odpisu z KRS lub z właściwego rejestru – kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawioną do reprezentowania Oferenta.
- w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Oferenta.
- Oświadczenia, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków we właściwym urzędzie skarbowym lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek we właściwym Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu – Załącznik nr 3.
- Oświadczenia, że o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści zgodnej z Załącznikiem nr 4.
- Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu, na druku stanowiącym Załącznik nr 5.

Na podstawie posiadanego doświadczenia Oferenci do oświadczenia dołączą potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta, kopie pozytywnych referencji od podmiotów zlecających.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie dopuszcza zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny i kryterium długości okresu gwarancji i rękojmi:
1) Kryterium „Cena” – waga 80%
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty.
Liczba punktów w ramach kryterium „Cena” (C) zostanie obliczona według wzoru:

C = (Cnaj : Co) x 80
gdzie:
C liczba przyznanych punktów ofercie badanej w kryterium „Cena”,
Cnaj cena brutto oferty najniższej,
Co cena brutto oferty badanej.
Maksymalna liczba punktów, które Wykonawca może uzyskać w kryterium „Cena” wynosi 80 punktów. Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, bez zaokrągleń.

2) Kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi” - waga kryterium 20%
Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie zadeklarowanej w Formularz oferty przez Wykonawcę długości okres gwarancji i rękojmi podanej w pełnych miesiącach.
Liczba punktów w ramach kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi” gdzie (G) zostanie obliczona według wzoru:

G = (Go : Gnaj) x 20

gdzie:
G liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi”
w miesiącach,
Gnaj najdłuższy okres gwarancji i rękojmi spośród złożonych ofert (miesiące),
Go długość okresu gwarancji i rękojmi badanej oferty (miesiące)
Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać Wykonawca, wg kryterium „Długość okresu gwarancji
i rękojmi” wynosi 20 punktów.

Oferent może zaoferować w złożonej ofercie okres gwarancji i rękojmi nie krótszy niż 36 miesięcy
i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Podanie okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 36 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty ze względu na niezgodność jej treści z treścią ogłoszenia. W przypadku gdy w ofertach zaproponowany zostanie okres gwarancji i rękojmi wynoszący 60 miesięcy i więcej do oceny ofert Zamawiający przyjmie 60 miesięcy.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (R), obliczoną na podstawie wzoru:

R = C + G
gdzie:
R łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
C liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Cena”,
G liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „Długość okresu gwarancji i rękojmi”.

Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

W przypadku złożenia ofert z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych lub przeprowadzi negocjacje z Oferentami.
W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści badanych ofert.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO BEŁCHATÓW

Adres

Tadeusza Kościuszki 1

97-400 Bełchatów

łódzkie , bełchatowski

Numer telefonu

447335140

NIP

7692166386

Tytuł projektu

Energia, natura i tradycja - na bełchatowskim szlaku

Numer projektu

RPLD.06.02.01-10-0049/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku przeprowadzonego postępowania na opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej wraz z opracowaniem scenariuszy wycieczek oraz dostarczeniu 60 urządzeń mobilnych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Energia, natura i tradycja – na bełchatowskim szlaku" ogłoszone przez Prezydenta Miasta Bełchatowa w dniu 19 lipca 2018r. w formie Zaproszenia do składania ofert, zgodnie z zasadą konkurencyjności, wybrano ofertę:
MICHAŁ KRYNICKI AUDIOTOUR, Mościenica, ul. Mościenicka 44, 62-035 Kórnik, data wpłynięcia oferty: 26.07.2018r. , za łączną cenę w wysokości 89.035,00 PLN netto, tj. 109.513,05 PLN brutto, długość okresu gwarancji i rękojmi 36 miesięcy.
Liczba wyświetleń: 143