Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta metodologicznego grupy zawodów

Data publikacji: 19.07.2018

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-07-2018

Numer ogłoszenia

1125900

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

20.07.2018, g. 9.26 - wymiana załącznika nr 1 - formularz ofertowy. Oferty załączone na poprzedniej wersji formularza również będą rozpatrywane.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta może zostać złożona w terminie do 26.07.2018 r. do godziny 16:00 (decyduje data i godzina otrzymania przez Zamawiającego) w formie:

- elektronicznej na adres mailowy: biuro@infodoradca.edu.pl
W tytule należy wpisać: „Oferta na eksperta metodologicznego – Infodoradca” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, zawierać wszystkie wymagane załączniki
i przesłana w formie skanu (np. JPG, PDF).
lub
- pocztą/kurierem na adres: DORADCA Consultants Ltd. spółka z o.o., ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia
z dopiskiem „Oferta na eksperta metodologicznego – Infodoradca” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.
lub
- osobiście na adres: DORADCA Consultants Ltd. spółka z o.o., ul. Wolności 18a, 81-327 Gdynia
w zamkniętej kopercie dopiskiem „Oferta na eksperta metodologicznego – Infodoradca” (zgodnie z Załącznikiem nr 1).
Oferta powinna być odręcznie podpisana przez Oferenta, trwale spięta i zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Decyduje data i godzina otrzymania kompletnej oferty przez Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@infodoradca.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Dryl - Zastępca Kierownika Projektu

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

605 292 842

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w ramach projektu, jako ekspert metodologiczny grup zawodów (CPV 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju), w tym udziału w pracach nad dostosowaniem metodologii opracowania informacji o zawodach w stosunku do metodologii tworzenia standardów kompetencji zawodowych. Termin realizacji zamówienia: 27.07.2018 - 30.06.2019 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podjęcie współpracy z Ekspertami metodologicznymi grup zawodów w projekcie "Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+" nr POWR.02.04.00-00-0060/16-00 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy. Zamówienie realizowane będzie w okresie 27.07.2018- 30.06.2019 r. w Gdyni. Głównym miejscem wykonywania prac będzie biuro Zamawiającego, mieszczące się w Gdyni. Oferent musi wykazać pełną dyspozycyjność, co oznacza, że będzie wykonywać prace w czasie wskazanym przez Zamawiającego.

CELEM GŁÓWNYM projektu jest rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach dla min. 1000 zawodów, ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz ich upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji w Instytucjach Rynku Pracy. Projekt przyczynia się do osiągnięcia CELU SZCZEGÓŁOWEGO PO WER - Cel nr 3 „Wyposażenie instytucji rynku pracy w zasoby informacyjne pozwalające zwiększyć efektywność ich funkcjonowania”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca pełnienia funkcji Eksperta metodologiczny grup zawodów w projekcie "Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+" nr POWR.02.04.00-00-0060/16-00 współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Liczba osób, która zostanie zatrudniona przez Zamawiającego na stanowisku Eksperta metodologicznego grup zawodów jest uzależniona od złożonych ofert.

Ekspert metodologiczny grup zawodów jest członkiem zespołu autorskiego opracowującego przykładowy opis informacji o zawodzie (obok dwóch ekspertów branżowych).

Szczegółowe zadania eksperta w projekcie:
1. Zapoznanie się z opracowaną metodologią opisu informacji o zawodzie (IoZ).
2. Ścisła współpraca merytoryczna z Ekspertem ds. przygotowania IoZ.
3. Udział w opracowaniu wskazanych opisów IoZ:
- wsparcie w wyszukiwaniu wiarygodnych źródeł informacji zawodoznawczych,
- sprawowanie nadzoru metodologicznego nad pracami ekspertów branżowych – autorów opisów IoZ,
- konsultowanie z członkami zespołu autorskiego – ekspertami branżowymi – powstałego opisu IoZ.
4. Zapewnienie spójności opisu IoZ z wymaganiami metodologicznymi,
5. Nadzorowanie wprowadzania zmian w opisach IoZ, sugerowanych przez recenzentów oraz członków panelu ewaluacyjnego.
6. Udział w warsztatach metodologicznych dla ekspertów metodologicznych grup zawodów.
7. Udział w warsztatach metodologicznych dla ekspertów branżowych.

Zakłada się, że Ekspert będzie wykonywać usługi w okresie od 27.07.2018 r. do 30.06.2019 r. w odniesieniu do nie mniej niż 10 opisów IoZ i nie więcej niż 23 opisów IoZ.

Założony czas pracochłonności kompletnego wykonania usług przez Eksperta dla jednego opisu IoZ wynosi 101 godzin. Czas realizacji opracowania kompletnego opisu Informacji o Zawodzie wynosi ok. 4-6 miesięcy.

Poszczególne terminy wykonywania usług odnoszących się do poszczególnych opisów IoZ oraz zawody, których usługi te będą dotyczyć zostaną wskazane przez Zamawiającego.

Ekspert metodologiczny grupy zawodów nie uczestniczy w zarządzaniu projektem i personelem w projekcie.

Kod CPV

73200000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia odbędzie się od 27.07.2018 do 30.06.2019 r. w terminie i miejscu wskazanych przez Zamawiającego.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent musi posiadać:
- wykształcenie wyższe;
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym obejmującego realizację projektów badawczych, metodologicznych i wdrożeniowych dotyczących zawodoznawstwa, rynku pracy lub edukacji zawodowej;
- doświadczenie w projektach dotyczących standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych i/lub innych informacji o zawodach (w tym obejmujących tworzenie charakterystyk/profili kwalifikacyjnych, opisów stanowisk pracy, tworzenie i wdrażanie programów kształcenia i szkoleń, itp.); alternatywnie: doświadczenie w zakresie świadczenia usług i/lub opracowywania materiałów zawodoznawczych na potrzeby doradztwa i poradnictwa zawodowego;
- dodatkowym atutem będą kompetencje w dziedzinie organizacji i prowadzenia (w formule projektowej) prac badawczych lub rozwojowych oraz udokumentowany udział w projektach związanych z zapewnieniem spójności opracowanych materiałów z przyjętą metodyką.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wymagania wobec wykonawcy
a) złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków podmiotowych w zakresie możliwości realizacji Zamówienia, zawartego w Załączniku nr 1 do ogłoszenia;
b) posiadanie wiedzy i doświadczenia:
- wykształcenie wyższe;
- minimum 5 lat doświadczenia zawodowego, w tym obejmującego realizację projektów badawczych, metodologicznych i wdrożeniowych dotyczących zawodoznawstwa, rynku pracy lub edukacji zawodowej,
- doświadczenie w projektach dotyczących standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych i/lub innych informacji o zawodach (w tym obejmujących tworzenie charakterystyk/profili kwalifikacyjnych, opisów stanowisk pracy, tworzenie i wdrażanie programów kształcenia i szkoleń, itp.); alternatywnie: doświadczenie w zakresie świadczenia usług i/lub opracowywania materiałów zawodoznawczych na potrzeby doradztwa i poradnictwa zawodowego;
- dodatkowym atutem będą kompetencje w dziedzinie organizacji i prowadzenia (w formule projektowej) prac badawczych lub rozwojowych oraz udokumentowany udział w projektach związanych z zapewnieniem spójności opracowanych materiałów z przyjętą metodyką.
c) dyspozycyjność – oznacza, iż wykonanie usług musi nastąpić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później niż w ciągu 5 dni od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

Zamawiający w trosce o należyte wykonanie powierzonych zadań zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumentację potwierdzającą wykształcenie i doświadczenie oferenta, w tym zwłaszcza, dyplomy, certyfikaty, referencje, zestawienie realizowanych projektów. W razie nieudostępnienia Zamawiającemu ww. dokumentów oferta Wykonawcy ulega odrzuceniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Podmiot nie może znajdować się w likwidacji ani upadłości.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa oferenta musi umożliwić zawarcie umowy na okres 27.07.2018 r. do 30.06.2019 r. i realizację zobowiązań z niej wynikających.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki
1. Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji stawki wynagrodzenia przedstawionej przez Oferenta w przypadku, gdy łączne wynagrodzenie zaproponowane przez Oferenta przekroczy budżet przewidziany na realizację zadania.
2. W sytuacji, gdy zaoferowana cena będzie się wydawać rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do przedłożenia innych dokumentów, które potwierdzą potencjał oferenta i zagwarantują jakość i terminowość świadczonych usług.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, przed upływem terminu do składania ofert, zmiany zapytania ofertowego oraz do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następującym zakresie:
1) w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów dotyczących realizacji Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku, gdy wykonanie umowy w pierwotnym terminie nie jest możliwe w wyniku wystąpienia okoliczności niezależnych od Oferenta.
3) Zmiana liczby godzin wykonywania przedmiotu zamówienia.
4) Dodatkowe zadania zlecone w ramach umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Załącznik nr 1 „Formularz ofertowy” wraz z załącznikiem - oświadczeniem o braku powiązań osobowych i kapitałowych
2. CV zawierające informacje minimum o posiadanym wykształceniu oraz doświadczeniu zawodowym związanym z przedmiotem zamówienia
3. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań dotyczących udziału w projektach i posiadanych kompetencjach w dziedzinie organizacji i prowadzenia (w formule projektowej) prac badawczych lub rozwojowych.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający może udzielić Oferentowi wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności,
w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, przewidzianych w niniejszym zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegających na powtórzeniu podobnych usług o wartości nieprzekraczającej 50% wartości Zamówienia określonej w umowie zawartej z tym Oferentem, w okresie 3 lat od udzielenia Zamówienia podstawowego, jednak nie później niż do końca trwania projektu, tj. 30.06.2019 r.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Oferta musi zawierać cenę za jedną godzinę usługi obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług), składek na ubezpieczenia społeczne oraz ewentualnych opustów i rabatów. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z opisu przedmiotu zamówienia.
2) W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia w zakresie opisanym w zaproszeniu i dokumentacji projektu.
3) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
4) Doświadczenie – minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w realizacji projektów badawczo-wdrożeniowych dotyczących edukacji i rynku pracy, w tym zwłaszcza prowadzonych metodami warsztatowymi, a także w dziedzinie organizacji prac badawczych lub rozwojowych.
5) W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

1. Kryterium ceny brutto
Oferta każdego Oferenta, który spełni warunki udziału w postępowaniu zostanie oceniona według następujących kryteriów, przy czym Zamawiający przez „osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta” rozumie Oferenta, który osobiście będzie świadczył usługi w ramach Zamówienia lub osobę wyznaczoną do realizacji Zamówienia przez Oferenta:

1. C – cena brutto - max 45 pkt

C = Cmin/Cof x 45

C= liczba pkt do uzyskania w kryterium cena
/*Cmin – cena najniższa
Cof – cena badanej oferty

2. Kryterium oceny doświadczenia zawodowego eksperta
Doświadczenie zawodowe obejmujące realizację projektów badawczych, metodologicznych i wdrożeniowych dotyczących zawodoznawstwa, rynku pracy lub edukacji zawodowej:
- od 5 do 8 lat doświadczeń: 15 punktów
- od 8 do 10 lat doświadczeń: 20 punktów
- powyżej 10 lat doświadczeń: 25 punktów

Doświadczenie w projektach dotyczących standardów kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych i/lub innych informacji o zawodach (w tym obejmujących tworzenie charakterystyk/profili kwalifikacyjnych, opisów stanowisk pracy, tworzenie i wdrażanie programów kształcenia i szkoleń, itp.); alternatywnie: doświadczenie w zakresie świadczenia usług i/lub opracowywania materiałów zawodoznawczych na potrzeby doradztwa i poradnictwa zawodowego;
- od 3 od 5 projektów: 10 punktów
- powyżej 5 projektów: 15 punktów

Kompetencje w dziedzinie organizacji i prowadzenia (w formule projektowej) prac badawczych lub rozwojowych oraz udokumentowany udział w projektach związanych z zapewnieniem spójności opracowanych materiałów z przyjętą metodyką:
- udział w minimum 1 projekcie w dziedzinie organizacji i prowadzenia (w formule projektowej) prac badawczych lub rozwojowych: 5 punktów
- udział w minimum 1 projekcie związanym z zapewnieniem spójności opracowanych materiałów z przyjętą metodyką: 5 punktów

3. Aspekt społeczny - max 5 pkt
Za spełnienie kryterium uważa się sytuację, w której osoba wyznaczona do realizacji Zamówienia jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 5 pkt


Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach w/w kryteriów oceny ofert. Końcowa ocena oferty będzie stanowiła sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów oceny ofert.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach pojedynczej oferty to 100 pkt.

W przypadku zaokrągleń końcówki punktu wynoszące mniej niż 0,5 pomija się, a końcówki punktu wynoszące 0,5 i więcej podwyższa się do pełnego punktu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający w toku oceny ofert wyłoni oferty, które otrzymały największą liczbę punktową. W przypadku uzyskania przez Oferentów takiej samej liczby punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze oferty z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Powiązanie z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, w rozumieniu zapisu Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017 r.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
o uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
o posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
o pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
o pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

DORADCA CONSULTANTS LTD. SP. Z O.O.

Adres

Wolności 18a

81-327 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

586210331

Fax

586219927

NIP

5860005749

Tytuł projektu

Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji - INFODORADCA+

Numer projektu

POWR.02.04.00-00-0060/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

1. Arkadiusz Aleksiejew, Wejherowo, data wpływu 25.07.2018 r.; cena:40,48 zł brutto.
2. Robert Będziński, Gdynia, data wpływu 20.07.2018 r.; cena:41zł brutto.
3. Adam Gajda, Sopot, data wpływu 20.07.2018 r.; cena 41 zł brutto.
4. Wojciech Gostomski, data wpływu 20.07.2018 r.; cena 41 zł brutto.
5. Magdalena Mrozkowiak, Warszawa, data wpływu 25.07.2018 r.; cena: 45 zł brutto.
6. Tomasz Tarnowski, Gdynia, data wpływu 26.07.2018 r.; cena: 40,48 zł brutto.
7. Włodzimierz Walkusz, Wejherowo, data wpływu 25.07.2018 r.; cena: 41 zł brutto.
Liczba wyświetleń: 987